Chandy No ratings yet.

Nm­n

                                                                                            Rm³ tate-¡pSn Nm­n. AÑsâ t]cv tXma-kv. IÃq-¸md Bbn-cp¶p kztZ-iw. AhnsS Rm³ \memw Ivfmkv ]qÀ¯n-bm-¡n. At¸mÄ R§Ä IpSpw-_-am-bn«v s]cn-´Âa®-¡-Sp¯p ]cn-bm-]p-c¯v h¶v Ipsd- Imew Xma-kn-¨p. AhnsS F«mw Ivfmkv hsc ]Tn-¨p. 1954 AS-bv¡m-t¯m-«n IpSn-tb-dn. ChnsS C¶o ImWp¶ Øe-saÃmw A¶v sIm«n-bqÀ tZhkzw hI `qan-bm-bn-cp-¶p. AXn Bfp-IÄ It¿-dn-b `qan¡v ]n¶oSv ]«bw e`n-¨p.                                         APn-Xbpw kwLhpw AS-bv¡m-t¯m-«n hcp¶ Ime¯v F\n-¡-hnsS Hcp Nmb-¡-Sbpw tlm«-ep-ap-­m-bn-cp-¶p. A¶v AS-bv¡m-t¯mSv sNdnb A§m-Sn-bm-Wv. AhnsS _skm¶pw F¯n-bn-«n-Ã. APn-Xbpw kwLhpw Im«n-eqsS \S¶p XfÀ¶mWv AS-bv¡m-t¯m-«n F¯n-b-Xv. h¶-]mtS AhÀ _knsâ ka-b-a-t\z-jn-¨p. AXp tI«-t¸mÄ BfpIÄ¡p kwi-b-ap-Zn-¨p. ImcWw APnXbpw kwLhpw ]p¸Ån s]meokv tÌj³ B{I-an¨ hmÀ¯ ]{X-¯n R§-sfÃmw hmbn-¨n-cp-¶p. A¶v Fsâ IS-bn tPmen sNbvXp sIm­n-cp¶ Ipªman F¶ apÉnw ktlm-Z-c\pw Cu hmÀ¯ hmbn-¨n-cp-¶p. Abm-fmWv APn-Xbpw I¼-\nbpw BWv Ah-sc¶p ]dªv BÄ¡msc Iq«n-bXpw \Ivk-sseäv kwLs¯ XSªp h¨-Xpw. Ipªm-an-bpsS shfn-s¸-Sp-¯-temsS Bfp-IÄ AhnsS HmSn-¡q-Sn. ]ns¶ APn-X-tbbpw kwL-t¯bpw Hcp c­p \ne sI«n-S-¯nsâ apI-fn-es¯ \ne-bn-epÅ apdn-bn sIm­p t]mbn B¡n. t]cm-hqÀ s]meokv tÌj-\n-tebv¡v Bsfbpw ]dªphn«p. s]meo-kp-ImÀ F¯n-b-t¸mÄ AhÀ¡p APn-X-tbbpw kwL-t¯bpw ssIam-dn.                      APn-Xbpw kwLhpw Nm­nt¨«sâ tlm«-en-tebv¡p Ibdnh¶ntà ?                                         APn-X-bpsS IqsS h¶-hÀ am{Xta tlm«-en Ibdn `£Ww Ign-¨p-Åp. APnX tlm«-en-\-I-t¯bv¡p h¶n-Ã. APnX F§-s\-sb-¦nepw _kv In«n -t]m-Im-\mbn ]pd¯p Xs¶ \n¡p-I-bm-bn-cp-¶p. A¶v Fsâ ]Wn-¡m-c-\m-bn-cp¶p Ipªm-an. AbmÄ Nmb ASn-¡p-Ibpw ]e-lm-c-ap-­m-¡p-Ibpw sN¿pw. At¸mÄ Cu Ip{Km-a-¯n-tebv¡p Hcp kv{Xo ]mâvkv Hs¡-bn«p hcnI F¶p ]d-ªm A¶s¯ Ime¯p henb ImgvN-bm-Wv, `b-¦c kw`-h-am-Wv. AXn-\m APnX A¯-c-samcp kw`-h-¯nsâ  {]Xo-I-ambn s]s«¶p amdn. AtXmsS Bfp-IÄ Npäpw IqSn.   \m«p-ImÀ APn-Xsb C§s\ t\m¡n-s¡m-­n-cn-¡p-t¼m-gmWv tlm«-ense ]Wn-sbms¡ HXp¡n Ipªman ]pd-t¯-¡n-d-§p-¶-Xv. am{X-aà ]cn-N-b-an-Ãm¯ Ipsd Bfp-IÄ Im«n \n¶p h¶n«v _knsâ kabw tNmZn-¨Xv \m«p-Im-cpsS kwibw hÀ[n-¸n-¨p. A¶v Cu `mK-t¯m«v _kn-Ã. ImcWw _mh-en-¸p-gbv¡p ]me-an-Ã. FÃm-hcpw \S¶p t]mIp¶ Ime-am-Wv. tNmZyw tI«-tXmsS APn-Xbpw kwLhpw ]pdw ]mÀ«n-bm-sW¶v \m«p-ImÀ¡p a\-Ên-em-bn. At¸mÄ \m«p-ImÀ \Ivk-sseäv kwLs¯ tNmZyw sNbvXp. A§s\ ChÀ ]p¸Ån s]meokv tÌj³ B{I-an¨ kwL-am-sW¶v s]s«¶v Ønco-I-cWw hcn-I-bm-bn-cp-¶p.                                          B Znhkw APn-X-bpsS Hcp ^pÄ sskkv t^mt«m at\m-c-a-bpsS H¶mw t]Pn sImSp¯ncp-¶p. A¡m-cy-tamÀ¯ Ipªman APn-X-bpsS t^mt«m-bpÅ at\m-ca ]{Xw s]s«¶v FSp¯p sIm­p-h-¶p. B ]Sw APn-X-bpsS ap¼n h¨v \nhÀ¯n H¯p t\m¡n. ]S-¯nse APnX Xs¶bmWv X§-fpsS ap¼n \n¡p¶ kv{Xo F¶v AbmÄ Xncn-¨-dn-ªp. AhnsS h¨p Xs¶ Ipªman AhÀ APn-Xbpw Iq«-cp-am-sW¶v {]Jym-]n-¨p.                   APnX D­m-bn-cp-¶n-sÃ-¦n kwL-¯n\v c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bncpt¶m?                                         APnX D­m-bn-cp-¶n-sÃ-¦n kwL-¯n\v c£s¸Sm³ Ign-tª-¡p-am-bn-cp-¶p. \m«p-Im-cpsS kwibw _e-s¸-Sm³ ImcWw APn-X-bm-bn-cp-¶p. APnX DÅXp sIm­p am{X-amWv \Ivk-sseäv kwLs¯ ]nSn-¡m-\m-b-Xv. AsÃ-¦n Ahsc ]nSn-¡m³ Ign-bn-à F¶ A`n-{]m-b-¡m-c-\mWv Rm³. ImcWw B kwLmw-K-§Ä¡v \mep hgn¡p NnX-dn-t¸m-Im³ ]äp-am-bn-cp-¶p. APnX I­m \à t]gvk-Wm-enän DÅ kv{Xo Bbn-cp-¶p. A¯cw Hcp sNdp-¸-¡m-cn Cu {Kma-¯n C§s\ h¶-XmWv Bfp-I-fn IqSp-X kwi-b-ap-­m-¡n-b-Xv. Rm\¶v Ipd¨v AIse \n¶mWv APn-Xsb I­-Xv. GXm-bmepw AhÄ hfsc Ah-i-bm-bn-cp-¶p. Cu ImsSÃmw \S-¶-Xnsâ £oWw apJ¯v hyà-am-bn-cp-¶p.                                         F´m-bmepw APnX A¶p-­m-bn-cp-¶n-sÃ-¦n \Ivk-sseäpIÄ¡v Ffp-¸-¯n c£-s¸«p t]mIm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p F¶ Imcyw XoÀ¨. A¡m-e¯v BWp-§-fmbn Ht«sd t]À ]Wn¡pw tPmen¡pw hcp-¶p-­v. Hcp kv{Xo IqsS D­m-bn-cp-¶Xp sIm­mWv Bfp-IÄ¡v kwibw tXm¶m\pw ]nSn-¡m\pw XSªp hbv¡m\pw s]meo-kn G¸n-¡m-\p-sams¡ Ign-ª-Xv.                                         A¶v APnX h­n-bpsS kabw t\m¡n F§-s\-sb-¦nepw s]s«¶v c£-s¸-Sm-\pÅ X{X-¸m-Sn-em-bn-cp-¶p. AÃmsX IS-bn Ibdn Blmcw Ign-¡-W-sa¶ Nn´m-KXn AhÄ¡v D­m-bn-cp-¶n-Ã. IqsS-bp-Å-hÀ am{X-amWv Blmcw   Ign-¡m-s\ms¡ \n¶-Xv. Ign-¨-hÀ Ign-¨-hÀ F{Xbpw s]s«¶v Øew hnSpIbpw sNbvXp. Hcp an\n«p t]mepw IqSp-X \n¡m³ AhÀ Xm¸cyw ImWn-¨n-Ã. F¶m ChnsS \n¶v _kv In«nà F¶p tI«-t¸mÄ APnX am\-kn-I-ambn XfÀ¶p. ae-sbÃmw \S¶v Ah-i-bm-bn-cn-¡p-t¼m-gmWv _kv In«nà F¶ hmÀ¯ Ahsc IqSp-X XfÀ¯nb-Xv.                                         GXm-bmepw APnX Fsâ tlm«-en \n¶p Nmb IpSn-¨n-«n-Ã. A¶v thsdbpw c­p tlm«-ep-IÄ AhnsS D­m-bn-cp-¶p. AhnsS Fhn-sS-sb-¦nepw Ibdn `£Ww Ignt¨msb¶v Adn-bn-Ã. A¶v SuWn aq¶p \mep A\mZn IS-Ifpw D­m-bn-cp-¶p. t]cm-hq-cn \n¶v Xe-¨p-a-Sm-bn-«mWv km[-\-§Ä Cu IS-I-fn F¯n-¨n-cp-¶-Xv. IWn-¨mÀ hsc-bmWv hml-\-§Ä h¶n-cp-¶-Xv. IWn-¨m-än \n¶v Xe-¨p-a-Smbn sIm­phcpw. Rm³ 1966  BWv tlm«Â XpS-§n-b-Xv. kmam\w \à I¨hS-am-bn-cp-¶p. \nÀ¯n-bn«p \me©p hÀj-am-bn.                      CXn-\n-S-bn \Ivk-sseäv kwLs¯ hnS-W-sa¶v A`n-{]m-b-ap-bÀ¶n-cpt¶m ?                                         Chsc hn«-bbv¡mw, ChÀ s]mbvt¡ms« F¶p Ipd¨p t]À ]d-ªp. F¶m ChÀ Ipsd Bfp-Isf sIme-s¸-Sp-¯n-b-h-cmWv AXn-\m hnSm³ ]mSn-sÃ-¶m-bn-cp¶p `qcn-]£w t]cptSbpw \ne-]m-Sv. AhÀ \Ivk-sseäv kwLs¯ s]meo-kn G¸n-¡-W-sa¶v imTyw ]nSn-¨p.                      APn-Xsb ]nSn-¨-t¸mÄ F§-s\-bm-bn-cp¶p \m«p-Im-tcm-SpÅ {]Xn-I-cWw?                                         A¶v ]nSn-bn-emIpt¼mÄ APnX DÄs¸-Sp¶ \Ivk-sseäv kwL-¯nsâ I¿n ]W-ap-­m-bn-cp-¶p. AXn Ipsd t\m«p-IÄ AhnsS Xd-bnen«p. th­-hÀ FSp¯p sImÅm³ AhÀ ]dªp. F¶m t]Sn-¨n«v Bcpw FSp-¯n-Ã. ]ns¶ \Ivk-sseäv kwLs¯ IÌ-Un-bn FSp-¯-t¸m-Ä s]meo-kp-Im-cmWv kzÀWhpw ]Whpw FSp-¯-Xv.    

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *