Fr. Joseph Memana No ratings yet.

^m. tPmk^v taa\

Rm³ ^m. tPmk^v taa-\. 1937 sabv 27\v ]mem-bv¡-Sp¯v cma-]p-c¯v taa-\-bn Fw.H eq¡m-bp-tSbpw tdmk-bp-tSbpw aI-\mbn P\n-¨p. cma-]pcw skâv AK-Ìn³kv sslkvIq-fn \n¶v 1956 Fkv.-F-kv.-FÂ. kn ]mkmbn. ]ns¶ Xe-tÈcn cq]-X-bpsS sshZn-I-\m-Ip-¶-Xn\v ]mem cq]-X-bpsS ssa\À skan-\m-cn-bn tNÀ¶p. XpSÀ¶v Beph awK-e-¸pg skan-\m-cn-bn sshZnI ]T\w ]qÀ¯n-bm¡n t_mws_-bn \S¶ Znhy ImcpWy tIm¬{Kkn h¨v Bdmw t]mÄ amÀ]m-¸-bpsS apJy ImÀ-an-I-Xz-¯nepw amÀ sk_m-Ìy³ htÅm-¸n-Ån ]nXm-hnsâ kl-ImÀan-I-Xz-¯nepw 1964 Unkw_À H¶n\v ]«w kzoI-cn-¨p. XpSÀ¶v _t¯cn Akw-]vj³ ]Ån-bn c­p amkw Akn-Ìâv hnIm-cn-bmbn tPmen sNbvXp. ]n¶oSv AS-bv¡m-t¯m«p hnIm-cn-bmbn 1965 G{]n-en NmÀsPSp-¯p.

 

                        Rm³ AS-bv¡m-t¯mSv skâv tPmk^v ]Ån-bn hnImcn

Bbn-cn-¡p-t¼m-gmWv Xe-tÈ-cn-þ-]p¸Ån s]meokv tÌj-\p-I-fn \Ivk-sseäv B{I-a-W-ap-­m-b-Xv. At¸m-tgbv¡pw Rm³ AS-bv¡m-t¯m-«n sN¶n«v aq¶p sImÃw Ign-ªn-cp-¶p.

 

                        AS-bv¡m-t¯mSv A¶v X\n {Kma{]tZ-i-am-Wv. h­nbpw hml-\-§-fpw H¶p-an-Ã. s]meokv tÌj³ B{I-aWw Ignª Znh-k-§-fn Cu {]tZ-is¯ P\-§-sf-Ãm-hcpw hÃm¯ `oXn-bn-emWv Ign-ªn-cp-¶-Xv. Cu \Ivksseäv B{I-aWw Ignªv Hcp \me©p Znh-k-am-bn-¡mWpw. Rm\¶v AS-bv¡m-t¯m-Sn\v Ing¡p `mK¯pÅ s]m¿-a-e-bnse Nne hoSp-I-fn kµÀi-\-¯n\p t]mbn«v ]Ån-bn GXm­v A©c Bdp-a-Wn-tbmsS aS-§n-sb-¯n-bn-«p­v. ]ns¶ Rm³ Ipfn¨p hn{i-an-¡p-¶-Xn-\n-S-bn SuWn \n¶v c­p apkvenw ktlm-Z-c-§Ä HmSn h¶v At¨m, APn-X-tbbpw \Ivk-sse-äpImtcbpw FÃmw P\-§Ä XSªp h¨n-cn-¡p-¶p. HmSn hc-tW, HmSn-h-ctW F¶p ]d-ªp. Rm\p-Ss\ {Ukv amdn SuWn-tebv¡p ]pd-s¸-«p.

 

                        B ka-b¯v Cu apÉnw ktlm-Z-c-·m-cn C{_mlnw F¶p ]d-bp¶ BÄ sN¶v ]Ån-bpsS aWn ASn-¨p. Iq«-a-Wn-bmWv ASn-¨-Xv. AbmÄ¡¶v AhnsS A{X ASp¯ _Ô-ap-­v. apkvenwIfpw {InkvXym-\n-Ifpw lnµp¡fpw FÃmw A{X  kmaq-lnI _Ô-¯n-em-bn-cp¶p AhnsS Xma-kn-¨ncp-¶-Xv. Rm\¶v Ahn-Sps¯ cmjv{So-b-an-Ãm¯ GI-t\-Xm-hm-Wv. {Ia-k-am-[m-\w, s]meokv, Uh-e-]vsaâv XpS-§nb

 

FÃm Imcy-§Ä¡pw Ch-scÃmw B{i-bn-¡p-¶Xv Fs¶-bm-bn-cp-¶p. AXpsIm­v FÃm

hn`m-K-¡mcpw hÀKhyXym-k-an-ÃmsX ]Ån-bn hcpw. C§s\ C{_m-ln-an\v R§fpsS ]¡Â A{Xtbsd kzm[o-\-ap-­m-bn-cp-¶p. AXp-sIm-­mWv AbmÄ Ft¶mSp tNmZn-¡msX t]mepw aWn ASn-¨-Xv. APn-X-tbbpw aäpw ]nSn¨ Imcyw aWn ASn¨v Adn-bn-t¡-­-XmWv F¶bmÄ¡p tXm¶n.

 

                        C§s\ Iq«-aWn ASn¨-t¸mÄ kabw GXm­v cm{Xn F«v aWn Bbn-«p-­m-hpw. aWnsbm¨ tI«v ae-tbm-c¯p \n¶v I¿n In«nb Bbp-[-§-fp-ambn FÃmhcpw ]Ånsb e£y-am¡n HmSn-h-cn-I-bm-bn-cp-¶p. \Ivk-sseäv B{I-aWw \S-s¶¶pw ]Ån-bn A¨\v Ft´m kw`hn-s¨¶pamWv AhÀs¡Ãmw In«nb hnh-cw. Htcm-cp¯cpw hm¡¯n, tImSmen F¶p th­ I¿n In«nb Bbp-[-hp-sa-Sp-¯m-bn-cp¶p HmSn h¶p sIm­n-cp-¶-Xv. Cu Bfp-I-sfÃmw h¶p tNcp-¶-Xn\p ap¼p Xs¶ SuWn \m«p-ImÀ Gsg«p t]sc hfªv IÌ-Un-bn h¨n-cp-¶p. F¶m AXn\p ap¼v ChtcmsSm¸-ap-­m-bn-cp¶ asämcp _m¨v c£-s¸«p Ign-ªn-cp-¶p. A¡m-e¯v Cu `mK-¯pÅ Iq¸n Ht«sd t]À ]Wn¡p h¶p t]mIp¶p-­mbncp-¶p. AXn-\m km[m-cW KXn-bn Chsc Xncn-¨-dn-bm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. F¶m APnX D­m-bn-cp-¶-XmWv kwLs¯ Xncn-¨-dn-bm³ {][m\ Imc-W-am-b-Xv. Cu APn-X-tbm-sSm¸w D­m-bn-cp¶ F«p t]cpw BWp-§-fm-bn-cp-¶p.

 

                        A¶v APnX ]mâvkv BWv [cn-¨n-cp-¶-Xv. ]mâvknsâ ]pdsa IqSn kcn Npän-bn-cp-¶p. APn-X-bpsS Imep apgp-h³ ]pgp ISn¨p \ocp h¨n-cp-¶p. Imensâ AIw apgp-h³ s]mÅ-¨n-«p-­v. Im«n-eqsS IÃpw apÅpw Nhn«n \S¶v AhÄ BsI Ah-i-bm-bn-cp-¶p. \S-¡m³ t]mepw ]äm¯ Ah-Ø. AXn-\m APn-Xbv¡v ]s¿¸s¿ \S¶p t]mIm-\pÅ kuI-cy-sam-cp-¡p-¶-Xn\v IqsS-bp-Å-hÀ Htcm IS-bnepw Ibdn Fs´-¦nepw hm§ns¡m-­n-cp-¶p. Hcp IS-bn \n¶v anTmbn hm§pw. ASp¯ IS-bn Ibdn knK-cäv taSn-¡pw. ]n¶s¯ IS-bn \n¶v apdp-¡m³. ]n¶s¯ Nmb-¡-S-bn \n¶v Fs´-¦nepw sNdp-I-Sn. C§s\ km[\w hm§p-t¼m-gp-­m-hp¶ CS-th-f-bn sasà \n¶pw ]ns¶ H¡n-¨m-Snbpw APnX apt¶m«p \o§p-I-bm-bn-cp-¶p. C§s\ APnX \S¶p \S¶p hcp-t¼mÄ Ip¶¯p hÀKokv F¶ Hcp amÀIvkn-Ìp-Im-c³ Hcp IS-bn Ccn-¡p-¶p-­m-bn-cp-¶p. km[m-cW ]WnsbÃmw Ignªv sshIn«v SuWn hcp-t¼m-gmWv FÃm-hcpw ]{Xw hmbn-¡p-¶Xv. A¶v at\m-ca ]{X-¯n APnX sImSnbpw ]nSn¨p \n¡p¶ Hcp ^pÄ sskkv t^mt«m sImSp-¯n-«p-­m-bn-cp-¶p. at\m-c-a-bpsS apIÄ apX Xmsg hsc Hcp Xmfn hnim-e-am-bn-«m-bn-cp¶p B ]Sw. A¶v at\m-ca ]{Xw D¨ Ign-ªmWv AhnsS In«p-¶-Xv. h­n-bn-Ãm-¯-Xn-\m ]¯p ]Xn-s\«p Intem-ao-äÀ AIse \n¶v Ct§m«p Npa¶p sIm­p hc-Ww. hÀKokv tN«³ ]Wn-sbÃmw Ignªv C§s\ Ccn-¡pt¼mÄ ]{Xw apgp-h³ hmbn-¡pw. A¶v APn-X-bpsS s]meokv tÌj³ B{I-aWw kw_Ôn¨ hmÀ¯ apgp-h³ hmbn¨v

Nn{Xhpw t\m¡n. C§s\ hmbn¨v cmjv{So-bhpw ]d-ªn-cn-¡p¶ t\c-¯mWv APnX \S¶p \S¶v Cu IS-bpsS hmXn¡- F-¯n-b-Xv. Øes¯ cmjv{Sob t\Xm-hmWv hÀKokv tN«³. Ct±lw sh«n-¯p-d¶p kwkm-cn-¡p¶ Xc-¡m-c-\m-bn-cp-¶p.

 

                        APn-X-bpsS \S-¯hpw t]m¡pw I­v \o AtÃSn APnX F¶v FSp-¯-Sn¨ t]mse hÀKokp tN«³ tNmZn-¨p. AXp tI«v APnX hfsc {]tIm]n-X-bmbn. At¸mÄ km[m-cW Hcp kv{Xo \ÂIp¶ adp-]Snbà ChÄ \ÂIn-b-Xv. Xm\m-cm-tSm, Chn-Sps¯ k_v C³kvs]-IvSÀ BtWm. kv{XoIÄs¡m¶pw CXnse \S-¡m³ tate. Xm\mcm Cu cm{Xn-bn tNmZyw sN¿m³. Xs¶ Bcm CXv G¸n-¨n-cn-¡p-¶-Xv F¶v APnX Xncn-¨-Sn-¨p. hÀKokv tN«sâ tNmZyhpw APn-X-bpsS adp-]-Snbpw h¶-tXmsS cwKw hj-fm-bn. Ahn-S¶pw Chn-S-¶psams¡ Bfp-IÄ HmSn-¡q-Sn. At¸mÄ APn-X-bpsS kwL-¯n-ep-­m-bn-cp¶ c­p aq¶v BWp-§Ä c£-s¸-t«m-Sn. AXnsemcmÄ InW-än NmSn. Abmsf \m«p-ImÀ ]nSn¨p Ibän c£n-¨p sIm­p h¶p. HmSn-t¸mb asäm-cm-fpsS I¿n _mKp-­m-cp-¶p. B _mKn-em-bn-cp¶p ]Whpw kzÀW-hp-ap-­m-bn-cp-¶-Xv. APnX DÄs¸sS F«p t]cmWv At¸mÄ \m«pImcpsS ]nSn-bn-em-b-Xv.

 

            APn-X-bpsS at\m-c-a-bn-epÅ ]Sw I­n-«mtWm Bsf Xncn-¨-dn-ªXv ?

 

                        APn-Xsb Xncn-¨-dn-ªXv at\m-c-a-bnse ]Sw I­n-«m-Wv. Cu ]Sw I­v sXm«p ]n¶m-se-bm-bn-cp¶p APn-X-bpsS BK-a-\w. At¸m-gmWv AbmÄ Cu ]Shpw ImWn¨p sIm­v \ob-tÃSn APnX F¶v t\sc tNmZn-¨Xv. At¸mÄ APnX X«n¡bdn. AXp sIm­mWv cwKw hj-fm-b-Xv.

 

                        AS-bv¡m-t¯mSp ]Ånbpw SuWpw X½n Hcp Intem-aoäÀ Zqcap­v. C{_m-bn-bn \n¶p hnhcw tI« DS-s\ -A-{Xbpw Zqcw Rm³ HmSn-¸mªp h¶p. AhnsS Rm³ sNÃp-t¼mgpw aWn H¨ tI«p \m«p-ImÀ F¯n¯pS-§n-bn-cp-¶n-Ã. Rm³ sN¶v \Ivk-sseäv kwLs¯ D]-{Z-hn-¡-cp-Xv, aWn H¨ tI«v Bfp-IÄ Ct¸mÄ hcpw. Ahsc D]-{Z-hn-¡m¯ Xc-¯n Fhn-sS-sb-¦nepw \Ivk-sseäv kwLmwK-§sf kpc£nX-amb Øe-t¯bv¡p amäWw F¶p ]d-ªp. A§s\ APn-X-tbbpw Iq«-tcbpw I®-©nd tZh-ky-bpsS sI«n-S-¯nse c­mw \ne-bn-epÅ Hcp apdn-bn-em¡n ]pd¯p \n¶-S¨p Ipän-bn-«p. ]ns¶ ]pd¯v c­p t]sc Imh \nÀ¯n. F¶n«p R§Ä ]pd-t¯-¡n-d-§n. A§s\ ]pd¯p hcp-t¼m-tgbv¡pw aWn H¨ tI«v HmSn-¡q-Snb Bfp-I-fpsS _mlpeyw I­v At¨m ChnsS Fs´-¦nepw \S¡pw F¶v {]mb-ap-Å-hcpw _p²n-bp-Å-h-cp-amb NneÀ ap¶-dnbn¸p \ÂIn. Bsc-¦nepw Fs´¦nepw H¶p ]d-ªm aXn, Bfp-IÄ X½n-e-Sn¨pw sh«nbpw Ip¯nbpw NmIpw. FÃm-h-cp-tSbpw I¿nepw hm¡-¯nbpw tImSm-en-bp-ap-­v. AXp-sIm­v A¨³ tÌPnsâ

apI-fn Ibdn \n¶n«v  Bfp-I-tfmSv kam-[m-\-am-bn-cn-¡-W-sa¶pw ChnsS Ipg-¸-sam-¶p-an-söpw Rm³ kpc-£n-X-\m-sW¶pw ]d-b-Ww, F¶pw AhÀ A`n-{]m-b-s¸-«p. At¸m-tgbv¡pw lnµp-¡fpw apkvenwIfpw {InkvXym-\n-Ifpw Bb Bfp-IÄ ChnsS F¯n-¡-gn-ªp. At¸mÄ AhnsS Bbn-c-¯-ªq-dn\pw c­m-bn-c-¯-n\pw CS-bn Bfp-­v. FÃm-h-cp-tSbpw I¿n Bbp-[-§-fp-­v. c­p I¿nepw Bbp-[-ta-´n-b-h-cp-ap­v. Cu Bfp-I-sfÃmw Fs¶ Xnc¡n h¶-h-cmbn-cp-¶p. A¨s\ \Ivk-sse-äp-IÄ B{I-an-s¨-¶m-bn-cp-¶p Ah-cpsS hnNm-cw. s]s«¶v Rm\-hnsS Hcp tai-bpsS tase Ibdn \n¶n«v \n§Ä im´-cm-IWw, F\n¡v Hcp {]iv\-hp-an-Ã. Fs¶ Bcpw H¶pw sNbvXn-«n-Ã. \Ivk-sse-äp-IÄ CXn-eqsS IS¶p t]mbn. At¸mÄ Ahsc kwi-bn¨p ]nSn-¨-Xm-Wv. AhÀ F«p t]cp-­v. Ahsc apdn-bn AS¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. AhÀ¡p aps¼ Hcp kwLw c£-s¸«p t]mbn«p­v, Fs¶Ãmw P\-§-tfmSv Rm³ ]d-ªp.

 

                        AXn-\m \n§-sf-Ãm-hcpw im´-cm-bn«v Fhn-sS-sb-¦nepw t]mbn- Ccn-¡Ww. AsÃ-¦n Xncn¨p t]mI-Ww. ChnsS thsd _l-f-sam¶pw D­m¡cp-Xv. F¶pw Rm³ ]d-ªp. AXp tI« P\w im´-cm-bn. A¶s¯ Ah-Ø-bn s]m¿-a-e-bn Rm³ am{Xta AhÀ¡v klm-b-¯n-\p-Åq. tIfIw ]pgbv¡v C¸p-d-apÅ sam¯w {]tZ-i-¯n\p ]d-bp-¶Xv s]m¿-a-e F¶m-Wv. A¶v Bfp-IÄ¡pÅ FÃm klm-bhpw Xs¶ ]Ån tI{µo-Ir-X-am-bm-Wv. AXp sIm­mWv aWn H¨ tI«v FÃm-hcpw HmSn-¨mSn h¶-Xv. F\n¡v {]iv\-sam-¶p-anà F¶p I­-tXmsS Bfp-IÄ im´-cmbn Ahn-tS-bp-an-hn-tS-bp-sams¡ t]mbn Ccp¶v hÀ¯-am-\-sams¡ ]d-bm³ XpS-§n.

 

            GXp ka-b-¯m-bn-cn¡pw \m«p-ImÀ APn-X-tbbpw kwL-t¯bpw BZyw XSªph¨Xv ?

 

                        Hcp Gg-c-aWn Bbn-«p-­m-Ipw.

 

                        BfpIÄ im´-cm-b-tXmsS Rm³ ho­pw APn-X-tbbpw aäpw AS-¨n-cp¶ apdn-bpsS ASp-t¯bv¡p sN¶p. B apdn¡v Hcp P\ D­m-bn-cp-¶p. R§Ä sN¶-t¸mÄ \Ivk-sseäv kwLmw-K-§Ä ]d-ªp, R§Ä `£Ww Fs´-¦nepw Ign-¨n«v \me©p Znh-k-am-bn. Cu t]m¶ hgn¡v shÅw IpSn-¡p-Ibpw ]¨ne Xn¶p-Ibpw am{Xta sNbvXn-«p-Åq. R§Ä IpS-In-tebv¡p IS-¡m-\mbn t]m¶-Xm-Wv. Chn-Sps¯ shfn¨w ae-bpsS tase \n¶v I­v sXän-[-cn-¡-s¸-«-Xm-Wv. CXp IpSIv BsW-¶mWv R§Ä hnNm-cn-¨-Xv. Zbhp sNbvXv R§Äs¡s´¦nepw `£Ww XcWw.

Rm³ At¸mÄ Xs¶ c­p Ipe G¯-¸gw sIm­p hcm³ GÀ¸m-Sm-¡n. I«³ Im¸nbpw sImSp-¯p. B ]gw apgp-h³ AhÀ AhnsSbncp¶p Xs¶ Xn¶p. AXn-\n-S-bn Bfp-IÄ t]cm-hqÀ s]meokv tÌj-\n-tebv¡v t]mbn-cp-¶p. F¶m \Ivk-sse-äp-Isf ]nSn-s¨¶v ChÀ ]dªt¸mÄ s]meokv BZyw hnizkn-¨n-Ã.

 

s]meo-kn\p hcp-¶-Xn-\pÅ Hcp-¡-§Ä¡v Iptd ka-b-sa-Sp-¯p. AhÀ¡v Ahn-tS-bp-an-hn-tSbpw C³^Àta-j³ sImSp-¡m\pw aäp-ap-­m-bncp¶p. s]meokv BsI `b-s¸«p sIm­p Xs¶-bmWv ]pd-s¸-«-Xv. A¶v APn-Xbpw aäp-apÅ c­mw \ne-bnse apdn-bn-tebv¡v Fkv.sF tImWn Ib-dn-t¸m-bXv tXm¡nsâ Im©nbn ]nSn¨p sIm­m-bn-cp¶p. R§Ä Chsc ssIsIm­p ]nSn¨p sIm­ph¶-Xm-Wv, R§Ä ]d-ª-t]mse ChÀ tI«p Fs¶ms¡ ]d-sª¦nepw s]meokv AXv hniz-kn-¡p-¶p-­m-bn-cp¶nÃ.

\Ivk-sse-äp-IÄ \ncm-bp-[-cm-sW¶pw A{I-a-¯n\p tijnbnsöpw I­pIgn-ªn«pw ap¼nepw ]n¼nepw tXm¡p ]nSn¨v Htcm-cp-¯sc Bbn s]meokv Xmtgbv¡v Cd-¡n-s¡m­p h¶mWv Po¸n Ib-än-b-Xv. Htcm-cp-¯-cp-tSbpw t\sc tXm¡p Nq­n-¸n-Sn-¨n-cp-¶p. Fkv.sF B apdn-bn h¨p Xs¶ APn-Xsb At¸mÄ H¶Sn-¨p. APnX {Ukn-\-Sn-bn hà Bbp-[-§fpw XncpInh¨n-«pt­m F¶-dn-bm³ H¶v S¨v sN¿p-Itbm atäm sNbvXp.- {Ukv ImWm-\mbn kmcnbpsS Xp¼v s]m¡p-Itbm atäm BWv sNbvX-Xv. AbmÄ C¶-skâv Bbn sNbvX-Xm-I-Ww. At¸mÄ APnX Ft´m ]d-ªp. AXp tI«mWv Fkv.sF APn-Xsb XÃn-b-Xv. At¸mÄ Xs¶ R§-sfÃmw IqSn ]d-ªp, ChnsS h¨v XÃm³ ]än-Ã. A§-s\-bm-sW-¦n Chsc Ch-cpsS hgn¡v ]dªp hnSp-I-bm-Wv. CXp tI«n«m-IWw I¿m-a-sams¡ hbv¡m-sX-bmWv APn-X-tbbpw aäpw ]ns¶ sIm­p t]mb-Xv. tÌj-\n-tebv¡p s]meo-kp-ImÀ¡v Chsc X\nsb sIm­p t]mIm³ t]Sn-bm-bn-cp-¶p. AXn-\m \m«p-ImÀ aq¶mep t]sc IqSn h­n-bn Ibän hn«p.

 

            A¶v IqsS-t¸m-b-hÀ Bsc-Ãm-sa¶v HmÀa-bpt­m ?

 

                        H¶v Fsâ A\p-P³ tPm¬ Bbn-cp-¶p. Ah³ cma-]pc¯v ]¯mw ¢mkn tXmäv AhnsS Syqt«m-dn-b-en t]mIm³ aSn¨v Fsâ IqsS h¶p \n¡p-I-bm-bn-cp-¶p. Chsâ Imcyw HmÀ¡m³ {]tXyI Imc-W-ap-­v. tÌj\n sN¶-t¸mÄ \Ivk-sse-äv kwL-t¯m-sSm¸w Ch-t\bpw s]meokv tem¡-¸n-en-«p. AXp I­v R§-fpsS Iq«-¯n-ep-Å-hÀ ]d-ªn-«mWv Xncn¨v Cd¡n hn«-Xv. Ah\¶v ]Xn-t\gv hb-kp-­m-Ipw. XSn-sbm-s¡-bp-­v. CfIn \S-¡p¶ {]mb-am-Wv. aäp-Å-hÀ Bsc-Ãm-am-bn-cp-s¶¶v HmÀ¡p-¶n-Ã. A¡m-e¯v C¶s¯ ]Ån-bp-tStbm kaq-l-¯nsâtbm Hcp Npäph«-aà Ahn-sS- D-Å-Xv. FÃm-hcpw A\n-b-·mcpw s]§-·mcpw Nm¨-·mcpw A¸-·mcpw t]mse-bm-bncp-¶p. Hcp IpSpw_w t]mse  A{X-bpw bpssW-äUv Bbncp¶p.

 

                        ]n¶oSv s]meokv ]d-ªmWv \Ivk-sse-äp-I-fpsS I¿n sNe-hn-\pÅ ss]kbpw sN«n-am-cn \n¶v ]nSn-s¨-Sp¯ B`-c-W-§-fp-sams¡ D­m-bncp¶-

 

hnhcw R§-fdnªXv. Chsc ]nSn-¡p-sa¶v I­p Ign-ª-t¸m-tgbv¡pw AsXÃmw ]g-s¯m-en-bn s]mXnªv A¸p-d-t¯bv¡p If-bp-I-bm-bn-cp-¶p. Hcp _mKp-ambn \Ivk kwLmw-K-amb i¦-c³ amÌÀ ]ÅnbpsS ]n¶n-eqsS HmSn Hcp I¸n-ep-am-hn Ibdn Ccp-¶p. _mKv AhnsS FhnsStbm h¨n«p t]mbn. AXp In«nb ]p¯³]pc Ipª-¸³ tN«³ clkyambn AsX-Sp¯v FhnsStbm amän h¨p. ]n¶oSv ]Ån-bn sIm­p h¶v Fsâ I¿n Xcn-I-bmWv sNbvX-Xv. At¸mÄ CXn-\-I¯v _m¡n-bp-­m-bn-cp-¶Xv F´n-tbtSm F¶p tNmZn¡m\pw ]d-bm-\p-apÅ temI]cn-N-b-sam¶pw F\n¡v A¶v Bbn-«n-Ã. ]«w In«nb tijw Fsâ BZy \nb-a-\-am-bn-cp¶p AS-bv¡m-t¯m-«n-te-Xv. A¶v Gdn-bm 30 hbkv ImWpw. \Ivk-sse-äp-IÄ Dt]-£n¨ \ne-bn In«n-b-Xm-sW¶p ]dªp _mKv G¸n-¨-t¸mÄ AXn-\p-ÅnepÅ-sXÃmw F®n-s¸-dp¡n \¼-dn«v s]meokv sIm­p t]mbn. AXn-\-I¯v \n¶v F{X-am{Xw km[-\-§Ä \jvS-s¸-«n-«p-­mImw F¶-Xn-t\-¸-än-sbm¶pw s]meokv At\z-jn-¨-tX-bn-Ã.

 

                        ]p¯³]pc Ipª-¸³tN«\v ]n¶oSv s]s«-¶pÅ Hcp km¼-¯nI sa¨-ap-­m-sb¶Xv hkvXp-X-bm-Wv. _mKn \n¶v In«n-bXv \me©p hÀj-t¯-bvs¡m¶pw At±lw A\-¡n-bncp¶n-Ã. F¶m ]n¶oSv s]s«¶v km¼-¯nI hfÀ¨ D­m-b-t¸mÄ kwKXn CXm-bn-cn-¡p-sa-¶mWv Ftâbpw \m«p-Im-cp-tSbpsams¡ Dulw. A¶v In«nb _mKn-ep-­m-bn-cp-¶Xn Imcyambn«v FSp-¡m-hp-¶-sXÃmw Ct±lw FSp-¯n-«p-­m-Imw.

 

                        APn-Xsb ]nSn-Iq-Sn-b-t¸mÄ c­pt]À HmSn c£-s¸-Sm³ {ian¨ Imcyw ]d-ªn-cp-¶-tÃm. AXn Hcmfm-bn-cp¶p i¦-c³ amÌÀ. Ct±-l-¯nsâ I¿n-em-bn-cp¶p tNIm-Sn-bnse sN«n-am-cpsS ho«n \ns¶Sp¯ kzÀWw D­m-bn-cp¶ _mKv. Cu HmSn-t¸m-b-hsc At\z-jn¨p t]mb-Xm-bn-cp¶p Ipª-¸³ tN«³. At¶-c-amWv i¦-c³ amÌÀ Fhn-sStbm Fdnªp Ifª _mKv In«n-b-Xv. Ipª-¸³ tN«³ At¸mÄ AsX-Sp-¯p amän-h-¨n-«p-­m-I-Ww. AXn \n¶p In«nb kzÀWw BÀ¡pw sjbÀ sNbvXn-«n-Ã.

 

                 

            F¶m Ipªn-cm-a³ amÌdpw tXä-ae IrjvW³ Ip«nbpw ]dªXv s]meo-knsâ IÀi\\nÀt±i {]Imcw A¨³ ]Ån-bn hnfn¨p ]dª tij-am-bn-cp-¶p Ct±lw sN«n-am-cpsS kzÀWw sIm­p¯-¶Xv F¶m-W-tÃm. kzÀWw In«nb Btcm Chn-sS-bp-­v, AXp In«n-bn-sÃ-¦n R§Ä \c\mbm«p \S¯pw F¶p s]meokv ]d-ªn-cpt¶m ?

 

                        s]meokv A§s\ `oj-Wn-s¸-Sp-¯n-sbm-¶p-an-Ã. kzÀW-aS§nb _mKv In«n-b-hÀ sIm­p h¶v X¶m aXn-sb¶pw Ah-cpsS t]scm¶pw

 

shfn-s¸-Sp-¯nà F¶pw ]Ån-bn ]d-bm³ s]meokv Ft¶mSv \nÀt±-in-¨p. Rm\§s\ ]Ån-bn ]d-ªp. XpSÀ¶mWv Ipª-¸³ tN«³ _mKv sIm­ph¶p X¶-Xv. AXv Rm³ s]meo-kns\ G¸n-¨p. _mKn kzÀWsa{X D­m-bn-cp-s¶¶v s]meo-kn\v Adn-hp-­m-bn-cp-¶n-Ã. D­m-bn-cp-s¶¶v am{X-a-dn-bmw. i¦-c³ amÌÀ ]dªpÅ Adn-hmWv s]meo-kn-\p-Å-Xv. ]ns¶ _mKnse kzÀW-t¯-¡p-dn-s¨m¶pw s]meokv A{X BMvjykv Bbn-cp-¶n-Ã. AhÀ¡v _mKv In«Ww Ft¶ D­m-bn-cp-¶p-Åq. AXn-\-I¯v D­m-bn-cp-¶-sXÃmw FgpXn Ip¯nt¸msb¶p -am-{Xw. _mKn thsd Iptd-¡qSn km[\w D­m-bn-cp-¶tÃm F¶ \ne-]m-sSm¶pw s]meo-kn\v D­mbncp¶n-Ã.

 

                        s]meo-kn\v BsW-¦nepw BsI CS-s]-Sm-hp-¶Xv Ft¶mSp am{Xta DÅq. ]ns¶ ISp-¸n¨p ]dªv Rm\pw IqsS CS-ªm AhÀ¡v sXfnhpw Bfpw km£nbpw H¶pw In«n-bn-söp hcmw. AXpsIms­ms¡ BsW¶p tXm¶p¶p Ft¶mSp hfsc am\y-am-bn«pw ab-am-bn-«p-amWv s]meokv ]dªXv. thW-sa-¦n s]meo-kn\v hoSp-IÄ sdbvUv sNbvXpÅ At\z-jWw \S¯mambn-cp-¶p. A¶v C¶t¯ t]mse hoSp-I-fn-Ã. \Ivk-sse-änsâ t]cnepw kzÀWw Hfn-¸n-¨-Xnsâ t]cnepw thW-sa-¦n B hoSp-IÄ A¶v s]meo-kn\v sdbvUp sN¿m\pw kzÀWw Is­-¯m\pw Ign-bp-am-bn-cp-¶p. F¶m A§-s\bpÅ \o¡-sam¶pw D­m-bn-Ã. s]meokv \m«p-Im-tcmSv At§-bäw kl-I-cn-¡p-Ibmbncp-¶p. R§Ä \Ivk-sse-äp-Isf ]nSn¨p s]meokv tÌj-\n sIm­p t]mbn G¸n¨p sImSp-¡p-I-bm-bn-cp-¶-tÃm. F¶m s]meokv Xs¶ Chsc ]nSn-s¨-¶m-bn-cp¶p ]ntä¶v ]{X-§-fn h¶ dnt¸mÀ«v. hmkvX-h-¯n Fkv.sF Hs¡ A¶v \Iv-k-sse-äp-Isf C«n-cp¶ apdn-bpsS ASp-t¯bv¡v t]mIpt¼mÄ jnhÀ sN¿p-¶p-­m-bn-cp-¶p. c­p s]meokv tÌj³ B{I-an¨ I£n-Iftà Ft¶mÀ¯n-«m-bn-cn-¡Ww s]meo-kp-ImÀ¡v A{X `bw. A¶v Fkv.sF tKmhWnbneqsS tatebv¡p Ib-dp-t¼mÄ tXm¡nsâ Im©n-bn ]nSn-¨n-cp-¶p. GXm-bmepw A¶s¯ Ah-cpsS `bw Af-¡m-\pÅ am]n\n H¶pw D­m-bncp¶nÃ.

 

 

                        AtX kabw \m«p-Im-cm-Is« Hm^v lm³Uv Bbn«mWv \Ivk-sse-äp-Isf ]nSn-¨Xv. \m«p-Im-tcmSv hfsc kulr-Z-¯n-em-bn-cp¶p \Ivk-sse-äp-I-fpsS s]cpam-äw. \n§Ä t]mIm³ ]än-Ã, R§Ä ]d-bp-¶n-S¯v  \n§Ä t]mbn Ccn-¡Ww F¶p \m«p-ImÀ ]d-ª-t¸mÄ \Ivk-sse-äp-IÄ Hsc-XnÀ¸pw ]d-ªn-Ã. R§Ä¡p hni-¶n«p h¿, `£Ww XcWw F¶p am{X-am-bn-cp¶p Ah-cpsS GI At]-£. At¸mÄ Xs¶ c­p Ipe ]ghpw hbÀ \ndsb I«³ Im¸nbpw sImSp-¯p.

 

                        ]ns¶ tIf-I¯pw am\-´-hm-Sn-bnepw s]meo-knsâ {]I-S-\-am-bn-cp-¶p. APn-X-tbbpw ]mÀ«n-tbbpw sIm­pt]mbn am\-´-hm-Sn-bn kväqfn Ibän \nÀ¯n {]ZÀin-¸n-¡pIbpw Hs¡ sNbvXp. A§s\ H¶p c­mgvNt¯bv¡v

F¶pw \yqkv Xs¶-bm-bn-cp-¶p. AS-bv¡m-t¯m-«n BIs« s]meo-knsâ _lf-hpw. HcmÄ h¶p tNmZyw sN¿pw. sXfn-sh-Sp-¡pw. ]ns¶ asäm-cmÄ hcpw. C§s\ s]meo-knsâ tNmZyhpw ]d-¨nepw Xs¶.

 

                        APn-X-tbbpw kwL-t¯bpw ]nSn-IqSn c­p Znhkw Ignªt¸mÄ i¦-c³ amÌ-tdbpw kn.-Fkv sNÃ-¸-t\bpw sXfn-sh-Sp-¸n\p th­n ho

­pw AhnsS sIm­p-h-¶p. Inkm³ sXm½³ t_mw_v s]m«n acn-¨-Xnt\ XpSÀ¶v kwkvI-cn¨ Øew ImWm\pw ChÀ Im«n Hfn-¸n-¨-Xmbn ]dª Bbp-[-§Ä Is­-Sp-¡m\pw th­n-bm-bn-cp¶p hc-hv. \Ivk-sse-äp-IÄ Cd-§nb Øe¯p IqsS Im«n-tebv¡p Ib-dm-\m-bn-cp¶p ]cn-]m-Sn. ChÀ i¦-c³ amÌ-dp-tSbpw sNÃ-¸tâbpw c­p ssIbv¡pw c­p Imen\pw N§e C«n-«p-­v. AXn c­p N§-e-IÄ c­p s]meo-kp-Im-cpsS s_Âäp-I-fn-tebv¡v _Ôn-¸n-¨n-cp-¶p. aäp c­p N§-eIfpsS Xp¼äw s]meo-kp-ImÀ hen¨p ]nSn-¨n-cn-¡p-¶p. HcmÄ¡p \mep s]meo-kp-ImÀ hoXw. ASn-¨-h-i-cm¡n FWoäp \n¡m³ t]mepw ]äm¯ B a\p-jy-sc-bmWv \mev N§-f-I-fn hoXw Xf-¨-Xv.

 

                        i¦-c³ amÌ-tdbpw sNÃ-¸-t\bpw sIm­v s]meo-kp-ImÀ ae Ib-dp-t¼mÄ R§Ä As©«p \m«p-Imsc IqsS Ab-¨n-cp-¶p. XpSÀ¶m-bn-cp¶p sR«n-¸n-¡p¶ Hcp kw`-hw. Cu \m«p-ImÀ Øncw \S-¡p¶ hgn-bm-b-Xn-\m ASp¯ Znh-k-sa-¦nepw aS-§n-sb-¯p-sa-¶m-bn-cp¶p R§-fpsS hnNm-cw. F¶m Znh-k-§Ä Ign-ªn«pw  AhÀ Xncn-s¨¯nbn-Ã. AtXmsS IqsS-t¸m-b-h-cpsS hoSp-I-fn-seÃmw A¦-em-¸m-bn. \m«p-ImÀ¡v DuWp-an-Ã, Dd¡hp-an-à F¶ Ah-Ø. AS-bv¡m-t¯mSv apgp-h³ AeÀ«v Bbn. Im«n-\-I¯p tijn-¨n-cp¶ \Ivk-sse-äp-IÄ Im«n-tebv¡p Ib-dn-s¨-¶-h-sc-sbÃmw sIm¶p-Ifsª¶m-bn-cp¶p P\-§-fpsS hnizm-kw. Cu Inwh-Z´n \m«n ]c-¶-tXmsS BÀ¡pw Im«n At\z-jn¨p t]mIm³ ss[cy-an-Ãm-Xm-bn. SuWnepw ]Ån-bn-ep-saÃmw Ic-¨nepw \ne-hn-fnbpw Xs¶. A§s\ Im¯p-Im-¯n-cn-¡p-t¼mÄ  t]mbh-cn HcmÄ aS-§n-sb-¯n.

 

                        Im«n-tebv¡p sIm­p t]mb `£Ww XoÀ¶pt]msb¶mWv Xncn-s¨-¯nb BÄ ]d-ª-Xv. ]ns¶ \Ivk-sse-äp-IÄ t\cs¯ Im«n-em-bn-cp-¶-t¸mÄ ]dn¨p Xn¶ ]¨n-e-tb-¡p-dn¨v s]meo-kn-t\mSpw IqsS-bpÅ \m«p-Im-tcmSpw ]d-ªp. A§s\ ChscÃmw hni-¶n«v GtXm Ce-sbms¡ ]dn¨p Xn¶p. AtXm-sS -C-hÀs¡Ãmw Hgn-¨n-em-bn. ]ns¶ ]tä Ah-i-cmbn s]meo-kp-Imcpw IqsS-bpÅ \m«p-Imcpw Fhn-sStbm hoWpInS-¶p. ]ns¶ Hcp sNdp-¡³ IjvSn FWo-äp-h¶v hnhcw AS-bv¡m-t¯m-«n-ep-Å-hsc Adn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.

Chsc \me©p Znh-k-am-bn«pw ImWm-Xm-b-t¸mÄ At\z-jn-¡p-¶-Xn\v Xncp-h-\-´-]p-c¯p \n¶v hn]p-e-amb GÀ¸m-Sp-IÄ XpS-§n-bn-cp-¶p. slen-tIm-]vSÀ hsc HmÀUÀ sNbvXp. A§-s\-bn-cn-¡p-t¼m-gm-bn-cp¶p Im«n \n¶v B sNdp-¡sâ hc-hv. DSs\ Xncp-h-\-´-]p-c¯v ktµ-i-sa-¯n¨v slen-tIm-]vSÀ hcp-¶-sXÃmw Hgn-hm-¡n-¨p. XpSÀ¶v Iptd Bfp-IÄ `£-W-hp-ambn Im«n-tebv¡p ]pd-s¸-«p. `£-W-saÃmw Ign¨v Im«nse kwLw ]pXpPoh-t\msS AS-bv¡m-t¯m-«n Xncn¨phcn-I-bm-bn-cp-¶p.

 

                        ]ns¶ Cu tIskÃmw NmÀPv sNbvXXv tImgn-t¡mSv tImS-Xn-bn Bbn-cp-¶p. Rm³ tIkn km£n-¸-«n-I-bn-ep-­m-bn-cp-¶p. CXp kw_Ôn¨v aq¶p XhW Rm³ tImgn-t¡m«p t]mbn. \Ivk-sse-äp-Isf ]nSn-¨Xp kw_Ôn¨v s]meokv X¿m-dm-¡nb hnh-c-W-¯nsâ `mK-ambn C¶ hn[-¯n km£n ]d-b-W-sa¶v AhÀ Ft¶mSv \nÀt±-in-¨p. AXp ]Tn-¸n-¡m³ s]meokv F\n¡p th­n Ivfmkv FSp-¯p. F¶m Ch-cpsS hnh-c-Whpw bYmÀY kw`-h-hp-ambn _Ô-ap­mbncp-¶n-Ã. tIkns\ At§m«pw Ct§m«pw Ah-cpsS `mj-bn _Ô-s¸-Sp-¯n-bmbncp¶p Rm³ km£n ]d-tb­ `mKw AhÀ X¿m-dm-¡n-b-Xv. F¶m F\n-¡dnbmhp¶ kwKXn AXp-t]m-se-b-Ãm-¯Xp sIm­v AhÀ \nÀt±-in-¨Xp t]mse ]d-bm³ {]bm-k-am-sW¶v Rm³ ]d-ªp. c­m-aXpw Fs¶ hnfn-¸n-¨-t¸mÄ s]meokv ]d-bp-¶Xp t]mse km£n ]d-bm³ _p²n-ap-«m-sW¶v Rm³ ho­pw ]d-ªp. aq¶maXp hnfn-¸n-¨-t¸mgpw Rm³ C¡mcyw BhÀ¯n-¨p. AtXmsS km£n ]d-bp¶Xn \n¶v AhÀ Fs¶ Hgn-hm-¡n.

 

                        AS-bv¡m-t¯m-«n \n¶v ]n¶oSv Fs¶ Øew amän-bXv ]p¸-Ån-¡-Sp-¯pÅ ac-Im-hn-te-bv¡m-bn-cp-¶p. AhnsS BSn-s¡mÃn ]Ån-bpsS A

Uoj-W NmÀPp-ap-­m-bn. At¸mÄ AS-bv¡m-t¯m-«nse P\-§Äs¡Ãmw Fs¶ ac-Im-hn-tebv¡p ]d-ª-b-¡m³ `b-am-bn-cp-¶p. Rm³ ac-Im-hn sN¶m Ahn-Sps¯ \Ivk-sse-äp-IÄ Fs¶ D]-{Z-hn-t¨bv¡pw F¶ a«n-em-bn-cp¶p Bfp-I-fpsS hÀ¯-am-\w. Rm³ ac-Im-hn F¯nb tijw AhnsS c­p amk-t¯mfw CS-h-I-¡mÀ Imh InS-¶p. C\n A§-\bpÅ {]iv\-an-Ã, AsXÃmw XoÀ¶p F¶p Rm³ ]d-sª¦nepw AsXm¶pw tIÄ¡m-sX-bmWv \m«p-ImÀ Imh InS-¶-Xv.

 

            A¶p ]{Xw hmbn¨p sIm­n-cp¶ Ip¶¯p hÀKokv Ct¸m-gpt­m ?

 

                        CÃ. At±lw c­p hÀjw ap¼v acn¨pt]mbn.

 

            Bep-¦Â tPmbn, sI.sP kvIdn-b IÃp-Ip-f-¯v, IpS-§m«v shÅ¡­n, ]n.-{io-\n-hmk³ ]pÃqÀ F¶n-h-cm-WtÃm s]meo-knsâ al-kÀ km£n-I-fmbn H¸n-«n-cp-¶-Xv. Ch-sc-Ãm-hcpw Ct¸mÄ Dt­m?

 

                        Bep-¦Â tPmbn D­v. sI.sP kvIdnb Ds­¶p tXm¶p-¶p. {io\n-hm-ks\ HmÀ¡p-¶n-Ã. shÅ-¡-­n-bpsS Imcyhpw Adn-bn-Ã.

 

            APn-Xsb ]nSn¨ ka-b-¯pÅ Bsc-¦nepw Ct¸m-gpt­m ?

 

                       Rm³ Chsc hfªp h¨n-cn-¡p-t¼m-gmWv Øe¯p sN¶Xv. ]nSn¨ ka-b-¯-hnsS D­m-bn-cp-¶-h-cn Bep-¦Â tPmbn Ct¸m-gp-ap-­v.

 

            AS-bv¡m-t¯m-«n ]n¶oSv s]meo-knsâ ]oU-\-§Ä Fs´-¦n-ep-ap-­mtbm ?

 

                        \Ivk-sse-äp-I-fpsS t]cn AS-bv¡m-t¯m-«n ]oU-\§sfm¶p-ap-­m-bnÃ. AS-bv¡m-t¯m«pImtcmSv s]meokv henb temly-¯n-em-bn-cp-¶p. AtX kabw Ahn-Sps¯ Bfp-I-fm-Is« At§-bäw bpssW-äUv Bbn-cp-¶pXm\pw. Ahsc t]Sn-s¸-Sp-¯m-s\m, iey-s¸-Sp-¯ms\m, sXmSms\m ]äm¯ hn[-¯n AhÀ A{X bpssW-äUv Bbn-cp-¶p.

 

            `oj-Wn-s¸-Sp-¯p-I-bm-sW-¦n kzÀW-¯nsâ t]cn am{X-atà ]äq ?

 

                        kzÀW-¯nsâ t]cn-e-ÃmsX thsd HcpXc-¯nepw ]än-Ã. Cu kzÀWw BZyw In«m-Xn-cp-¶Xv s]meo-kn\v Xe-th-Z-\-bm-bn-cp-¶p. F¶m In«n-¡gnªt¸mÄ AXn F{X t]msb-s¶m¶pw AhÀ¡v {]iv\-am-bn-cp-¶n-Ã. kwKXn In«n-btÃm F¶-Xn-em-bn-cp¶p AhÀ¡p kt´m-jhpw Bizm-k-hpw.

 

            BZy _m¨n t]mb kwL-t¯-¸än hà hnh-chpw In«ntbm ?

 

                        aWn-sbm¨ tI«v Bfp-IÄ HmSn-sb-¯n-b-t¸m-tgbv¡pw BZykwLw Hcp aq¶p Intem-ao-äÀ F¦nepw IS¶p Ign-ªn-cp-¶p. A¡m-e¯v Iq¸p ]Wn Djm-dm-bn-cp-¶-Xn-\m [mcmfw A]-cn-Nn-XÀ At§m«pant§m«pw \S-¡p-¶p-­m-bn-cp-¶p. Ch-cn \n¶v \Ivk-sseäv kwLs¯ Xncn-¨-dn-bm³ _p²n-ap-«p­mbncp-¶p. C§s\ B ka-b¯v ]Wn-¡m-cpsS Hgp-¡nÃm-bn-cp-s¶-¦n BZy kwLs¯

apgp-h³ Hcp]t£ I­p ]nSn-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p. HmSn-t¸m-sb¶p ]dª BZykwL-¯n Hcmsf IWn-¨m-än h¨v s]meokv ]nSn-Iq-Sn. aäp NneÀ s]meo-kn\v ]n¶oSv Iog-S-§p-I-bm-bn-cp-¶p.

 

            A¶v \S-¶n-cp¶ Iq¸p ]Wn-bpsS kz`mhw F§s\ ?

 

                        A¡m-e¯v AS-bv¡m-t¯m-«n Ccn-¡q-dpÅ Nne lmPn-am-cpsS ssIh-i-¯n s]« 1400 G¡À kzImcy h\w D­m-bn-cp-¶p. AhnsS \n¶v acw sh«n Cd-¡n-s¡m­p t]mIp¶Xmbn-cp¶p Iq¸p]Wn-bn apJyw. C§s\ acw apdn-¡p-¶-Xnt\m-sSm¸w AhÀ dnkÀhv t^md-Ìn Ib-dnbpw [mcm-f-ambn acw sh«pw. F¶m CsXms¡ tNmZyw sN¿m³ {XmWn-bp-ff Bfp-I-sfm¶pw A¶-hnsS D­m-bn-cp-¶n-Ã. \m«p-ImÀ IpSn-tb-ä-¡m-cm-b-Xn-\m Fhn-sS-bmWv t^md-Ìnsâ AXnÀ¯n F¶pw Adn-ªn-cp-¶n-Ã. sP­-sbms¡ C«Xv ]n¶o-Sm-Wv. am{X-aà IpSn-tb-ä-¡mÀ Cu lmPn-am-cpsS Zm£n-Wy-¯n-emWv _p²n-ap«p IqSmsX Pohn-¨n-cp-¶-Xv. IÀ¡n-S-am-k-¯n-sems¡ Ccn-¡qÀ hsc t]mbn lmPn-amsc¡­v tNmZn-¨m 200 cq]bpw 500 cq]bpw Hs¡ IpSn-tb-ä-¡mÀ¡v ChÀ hmbv] \ÂIpw. As¶ms¡ IÀ¡n-SIw F¶p ]d-ªm Bdp amkw agtbmSp ag Xs¶. A¡m-e¯v C§s\ hmbv] taSn-¨mepw th\¡m-e¯p I¸ ]dn¨pw aäpw ss]k-bm-hp-t¼mÄ aS-¡ns¡m-Sp-¡p-am-bn-cp-¶p. C\n lmPn-amÀ¡v kwibw tXm¶p-¶-h-cm-sW-¦n Fsâ Hsc-gp¯p aXn-bm-bn-cp-¶p. AXnsâ _e-¯n Aªqtdm Bbn-ctam cq] AhÀ \ÂIpw. At¸mÄ lmPn-amÀ h\w sImÅ-b-Sn¡p¶ps­-¦nepw \m«p-Imsc kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw AhÀ ]tcm-]-Im-cn-Ifpw \à a\pjycp-am-bn-cp-¶p.

 

            taa\ A¨³ F¯p-t¼mÄ AS-bv¡m-t¯m-«nse IpSn-tb-ä-¯n\v F{X ]

g¡-ap-­m-bn-cp-¶n-cn¡pw ?

 

                        Rm³ sNÃp-t¼mÄ AS-bv¡m-t¯m-«nse IpSn-tb-ä-¯n\v ]¯p ]Xn-\©p hÀjw ]g-¡-ap-­m-Ipw. A¶pw AhnsS sNä-¡p-Sn-ep-Itf DÅq. tZJWvU-§Ä Bbn-«n-Ã. sXcp-hbpw I¸-bp-amWv BZm-bw. \m«p-Im-cpsS ]d-¼n-se¶ t]mse ]Ån-¸-d-¼nepw Øncw tZJ-WvU-§Ä Bbn-«n-Ã. Rm³ sNÃp-t¼mgpw CjvSw t]mse IpSn-tb-ä-¡mÀ At§m«p hcp-¶p-­v. Rm³ sN¶n-«mWv AhnsS Hcp kl-I-cW kwLw cPnkväÀ sNbvX-Xv. AXnsâ BZy {]kn-Uâpw Rm³ Xs¶-bm-bn-cp-¶p. Ct¸mÄ AXv henb _m¦v Bbn- amdnbn«p-­v. Cu kl-I-cW kwL-¯nsâ BZy-Ime {]hÀ¯-\-¯nsâ \mfp-I-fn c­pw aq¶pw temUv hn¯p tX§ Ipäym-Sn-bn t]mbn tiJ-cn¨p sIm­ph¶v IÀj-IÀ¡p hnX-cWw sNbvXncp¶p. AXp t]mse aäp \So km[-\-§-fpw sImSp-¡pambncp¶p. ap¶qdpw \m\qdpw cq]-sbm-s¡-bmWv A¶v hmbv]bmbn hnX-cWw sN¿p-I. Gähpw  IqSnb XpI 500 cq]bm-bn-cp¶p. CXnÂ

A[n-Ihpw \So hkvXp-¡-fm-bn-«mWv hnX-cWw sN¿p-I. C§-s\-bmWv B {]tZ-i¯v Hcp ImÀjnI apt¶-ä-ap-­m-bXpw Bfp-IÄ ]¨]nSn-¨-Xpw.

 

                        A¶v ]Ånbpw ]Ån apdnbpw D­v. ]Ån HmSn« sNdnb Hcp sI«n-S-am-bn-cp-¶p. A¶p ac-¯n\v hnj-a-an-Ã. ]ns¶ aq¶v Ivfmkv apdn-bpsS hep¸apÅ ]Ån FhnsS ]Wn-b-W-sa¶p ]d-ªmepw Xe-tÈcn ]nXmhv HmSv kuP-\y-ambn sImSp-¡pw. At¸mÄ \m«p-ImÀ XqsWms¡ Øm]n¨v AXn Igp-t¡m ]nSn¸n¨v tase HmSp h¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. ]Ån-bpsS ]ndIp hi¯pÅ sNdnb sI«nSam-bn-cp¶p ]Ån-ap-dn.

 

             taa\ A¨³ Bbn-cpt¶m BZy hnImcn ?

 

                        AÃ. Rm³ c­m-as¯ hnIm-cn-bm-bn-cp-¶p. htÅm-¸nÅn ]nXm-hnsâ _Ô-¯nÂs¸« kJ-dn-bmkv htÅm-¸nÅn Bbn-cp¶p F\n¡p ap¼pÅ hnIm-cn. F¶m At±lw Ip{]-kn-²-amb Hcp ]q¨-t¡-kns\ XpSÀ¶v t]Sn¨p Øew hn«p. Hcp ]q¨ Ab hoSp-I-fn At§m«pant§m«pw Ibdn Cd-§n-b-Xm-bncp¶p {]iv\w. XpSÀ¶v AhÀ X½n-ep-­mb hg-¡n A©p t]À At§m«pant§m«pw Ip¯n acn-¨p. kw`hw Adn-ª-tXmsS A¶v sshIn-«mtWm ]ntä¶v cmhn-se-bmtWm F¶-dn-bnà hnImcn A¨³ t]Sn¨p Øew hn«p. A¶v sXmSp-]pg, ]mem, N§-\m-tÈcn XpS-§nb `mK-§-fn \n¶p-Å-h-cmWv Ahn-Sps¯ IpSn-tb-ä-¡mÀ. Chcn N§-\m-tÈcn SuWn tIUn-I-fmbn \S-¶n-cp¶ GXm\pw IpSpw-_-§-fn s]« Iptd t]cp-­m-bn-cp-¶p. ChÀ hfsc A{K-kohv Bbn-cp-¶p. Ch-cpsS I¿n c­p I¯n ImWpw. H¶p ]dªv c­p ]dªv ChÀ Ft¸mgpw ASn-bp­m¡pw. ]ns¶ Ip¯m-Ipw. A§-s\-sbmcp kwkv¡m-c-am-bn-cp¶p Ah-cp-tS-Xv. ]q¨ tIknt\ XpSÀ¶v A©p t]À acn-¨-tXmsS AS-bv¡m-t¯mSv hÃmsX t]Sn-s¸-Sp-¯p¶ Øe-am-bn. hnImcn A¨³ t]Sn¨v Øew hn«-tXmsS IWn-¨m-änse hnImcn A¨\v AS-bv¡m-t¯m-Snsâ NmÀPp IqSn \ÂIn. Fsâ kl]mTn-bmb Nnäq-c-¨³ Bbn-cp¶p A¶v IWn-¨m-än hnIm-cn. Rm³ sNÃp-¶-Xnsâ \me©p amkw ap¼m-bn-cp¶p Cu ]q¨ tIkv. Rm³ sN¶ tijw s]meo-kp-ImÀ _oäp \S-¯p-¶Xp t]mse Rm³ \mep-aWn apX cm{Xn F«p aWn hsc SuWneqsS At§m«pant§m«pw \S-¡pw. X½nÂX½n-epÅ Ie-lhpw I¯n-¡p¯pw Hgnhm¡p-I-bm-bn-cp¶p Fsâ e£yw.

 

                        Rm³ sN¶-Xn\p tijw NnäqÀ A¨-\p-ambn Cu Imcy§sfÃmw kwkm-cn¨v temlyhpw _Ôhpap­m-¡n-bn-cp-¶p. A¶v Xe-tÈ-cn¡p t]mIm\pw hcm\pw t]cm-hqÀ hsc \S-¡-Ww. Xe-tÈ-cn-bn \n¶v t]cm-hqÀ hsc Hcp h­n am{XtabpÅqXm\pw. AXn-\m Nne-t¸m-sgms¡ cm{Xn-bm-bm IWn-¨m-än h¶p InS¡pw. ]ntä¶v cmhnse FWoäp t]mcpw. km[mcW temdn-bmWv

R§Ä¡v B{ibw. R§-fpsS {]tZ-i-t¯¡v Fs´-¦nepw km[-\-§-sf-Sp-¡m³ hÃ-t¸mgpw t]mIp¶ temdn-bn Xe-tÈcn¡p t]mIpw. AhnsS R§Ä tjm¸nwKv \S¯pw. ]ns¶ temdn-bn km[-\-§Ä Ibän hcp-t¼m-tgbv¡pw cm{Xn ]¯p aWn Bhpw. ]ns¶ C§p t]m¶m ChnsS F¯p-t¼mÄ Hcp aWntbm c­p aWntbm Bhpw. XSn Ibän t]mIp¶ temdn-IÄ \nc-h-[n-bp-s­-¦nepw AXn R§Ä t]mIm-dp-­m-bn-cp-¶n-Ã. Ah Xncn-¨n-t§m«p In«n-sÃ-¶-Xm-bn-cp¶p Imc-Ww. 

 

            APn-Xbpw Iq«cpw aebn \n¶v Cd-§n-b-t¸mÄ AhÀ F¯n-t¨À¶ BZy Øe-ta-Xm-bn-cp¶p ?

 

                        AhÀ ae Cd-§n-b-t¸mÄ BZyw F¯nb Øe-¯nsâ t]cv tImfn-¯«v F¶m-bn-cp-¶p. Ct¸mÄ im´n-Kncn F¶p ]d-bpw. CXp ap¼v Ccn¡qdnse lmPn-am-cpsS Øe-am-bn-cp-¶p. CXn Iptd`mKw AhÀ hnäp. APn-Xbpw aäpw IpSIv BsW¶p hnNm-cn-¨mWv ChnsS Cd-§n-b-sX-¶mWv ]d-ª-Xv.

 

            ]t£ APn-X-tbbpw kwL-t¯bpw \bn¨ hÀKo-kn\v Cu {]tZ-i§Ä hyà-ambn Adn-bm-am-bn-cp-¶ntà ? At¸mÄ Øew Adnªp sIm­p Xs¶btà AhÀ Cd-§n-bn-«p-­m-hpI ?

 

                        APnXbpw aäpw ]d-ªXv X§Ä IpSIv BsW¶ \nK-a-\-¯nemWv Ct§m«v Cd-§n-bXv F¶m-Wv. AhÀ ]d-ªXp IÅ-am-sW¶v F\n¡p tXm¶p¶nÃ. AS-bv¡m-t¯mSv BsW¶p hnNm-cn-¨mbn-cp¶p Cd-§n-b-sX-¦n AhÀ s]meokv he-b-¯n-te-bv¡mWv kzbw Cd-§p-¶-sX¶v AhÀ¡v t_m[y-ap-­m-Im-Xn-cn-¡ptam ? AtX kabw IpS-In sNs¶-¯n-bn-cp-s¶-¦n A¶-hÀ¡v ssakqÀ hgn c£-s¸-Smambncp¶p Xm\pw.

 

            tImfn-¯-«n \n¶v AS-bv¡m-t¯m-«n-tebv¡v F{X Zqc-ap-­mIpw ?

 

                        GXm­p \mep IntemaoäÀ. tImfn-¯-«n \n¶v ASbv¡mt¯m-«n-tebv¡v A¶v Hä hgntbbpÅq.

 

             tImfn-¯«p apX AS-bv¡m-t¯mSp hsc-bpÅ bm{X-bn Bcpw Chsc kwi-bn-¨n-cp-¶ntà ?

 

                        Chsc Bcpw kwi-bn-¨n-Ã. A¡m-e¯v CXn-eq-sS-sbÃmw Iq¸p ]Wn-¡msc \S-¡m-dp-Åq. Cu `mK-¯pÅ IpSn-tb-ä-¡m-cm-Is« Ah-cpsS Imcyw am{Xw t\m¡n \S-¡p¶h-cm-bn-cp¶p. Iq¸p-]-Wn-¡m-cp-tSXp t]mse hfsc apjnª thjw

Bbn-cp¶p \Ivk-sse-äp-I-fp-tS-Xv. ae-bn \n¶v Xmsg F¯n-b-t¸mÄ APnX [cn-¨n-cp¶ ]mâvknsâ tase IqSn kJm-¡Ä kmcn DSp-¸n-¨p. ]t£ AhÄ¡p Im s]mÅ-¨Xp ImcWw \S-¡m³ Ign-ªn-cp-¶n-Ã. s]mXp-hn Chsc I­m Iq¸p ]Wn-¡m-cm-sWt¶ tXm¶q. AXn-\m Bcpw BZy-sam¶pw kwibw {]I-Sn-¸n-¨n-Ã.

 

            A¶v APnX H¸-ap-­m-bn-cp-¶n-sÃ-¦n \Ivk-sseäv kwLw ]nSnbnem-Ip-am-bn-cpt¶m ?

 

                        APnX D­m-bn-cp-¶n-sÃ-¦n \Ivk-sseäv kwLs¯ Bcpw {i²n-¡p-am-bn-cp-¶n-Ã. APnX [n¡m-c-t¯msS kwkm-cn-¨Xv {]iv\-ap-­m-¡n. APnX Hgn-sI-bp-Å-hÀ¡p thW-sa-¦n Cukn Bbn c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p. ]ns¶ APnX AS-bv¡m-t¯m-«n {]Xy-£-s¸« Znhkw Xs¶ Ah-fpsS ^pÄ sskkv Nn{X-apÅ at\m-ca F¯n-bXpw ]ecpw {i²n-¡m-\n-S-bm-bXpw ChÀ ]nS-bn-em-Im³ Imc-W-am-bn-«p-­v. AXv A{X henb ]S-am-bn-cp-¶-Xn-\m APn-X-bpsS apJsams¡ ¢nbÀ Bbn-cp-¶p. AXph¨v APn-Xsb Ffp-¸-¯n Xncn-¨-dn-bm³ Ign ªp. hni-¡p-s¶¶pw £oWn-s¨¶pw Imen ]pgp ISn-s¨-¶p-sams¡ ]d-ªmepw APn-X-bpsS apJ-¯n\v Imcy-amb hyXym-k-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. kv{Xobm-b-Xn-\m apJsams¡ IgpIn hr¯n-bm¡n hbv¡pI km[m-c-W-am-Wv. AXn-\m £oW-ap-s­-¦n IqSn AXp apJ¯v A{X {]Xn-^-en-¨n-cp-¶n-Ã.

 

                        am{X-aà Iq¸ntem Iq¸n-tebv¡p t]mIp¶ tdmUntem s]®p§Ä D­m-Im-dn-Ã. Iq¸n ]¯p t]cpsS {Kq¸v XSn sh«p-¶p-s­-¦n Ahcn

semcmÄ ]I-es¯ `£Ww ]mIw sN¿pw. kv{XoI-fpsS klmbw AhÀ¡v Bh-iy-ap­mbncp-¶n-Ã. Ime¯v ]mIw sNbvX `£Ww _m¡n-bp-s­-¦n AXp \mep aWnt¡m A©p aWnt¡m Ign-¡pw. AXpIgnªv sshIn«v Gsg«v aWn Bhp-t¼mgmWv ]Wn-¡m-cpsS aS-¡w. Ah-cn NneÀ Chn-sS-bpÅ Nne hoSp-I-fn Xma-kn-¨n-cp-¶p. Ht«sd t]À t]cm-hq-cn t]mbn h¶n-cp-¶p. C§s\ t]cm-hq-cn \n¶v BWp-§-fpsS Hcp ]S-bmWv h¶pt]mbn-cp-¶-Xv. APn-X-bn-sÃ-¦n kwL-¯nse aäp-Å-hÀ¡v Iq¸p ]Wn-¡m-cpsS IqsS c£-s¸«p t]mIm-am-bn-cp-¶p. Chsc Bcpw {i²n-¡p-am-bn-cp-¶n-Ã. F{X BWp-§-fmWv CXn-eqsS t]mIp-¶-Xv. B Iq«-¯n \Ivksseäv kwL-¯n\p t]mIm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p.

 

                        APnX D­m-sb¶p am{X-aà [n¡mcw ]d-ªXpw henb {]iv\-ambn. [n¡mcw ]d-ªn-cp-¶n-sÃ-¦n Hcp ]t£ APn-Xsb AhÀ hn«-bt¨s\. Cu hÀKokv tN«³ ckn-I-\m-bn-cp-¶p. sshIn«v C¯ncn kvtamÄ Ign-¡p¶ ]Xnhp-­v. \obtà APnX F¶p hÀKokv tN«³ tNmZn¨-t¸mÄ A§s\ F{X APnXamÀ ImWpw tN«m Fs¶ms¡ ]d-ªn-cp-s¶-¦n Hcp]t£ ChÄ¡v Hgn-hmbn t]mIm³

Ign-tª-s\. F¦n Bcpw t\m«v sN¿m³ CS-bm-Ip-am-bn-cp-¶n-Ã. At§m«p ant§m«pw Dds¡ ]d-ª-t¸m-gm-WtÃm ASp-¯p-­m-bn-cp¶ Bfp-I-sfÃmw HmSn¡qSn-b-Xv. Cu kwL-¯n Gähpw Ah-i-bm-bn-cp-¶Xv APnX Bbn-cp¶p. Ch-scÃmw `£Ww Ign-¨n«p Znh-k-§-fm-sb-¦nepw APnX Hgn-sI-bp-Å-hÀ¡v IjvSn FWoäp \n¡m³ ]äp-am-bn-cp-¶p. AXp sIm­p Xs¶ thW-sa-¦n AhÀ¡v c£s¸Sm\pw Ign-bp-am-bn-cp-¶p. F¶m APnX D­m-bXv _m[y-Xbmsb¶p am{X-aÃ, c£s¸Sp-¶-Xn\p {ian-¡p-¶-Xn\p t]mepw Chsc A{]m-]vX-cm-¡n.

 

            APn-X-tbmSpw aäpw A\p-I¼m at\m-`mhw Bbn-cpt¶m P\¯n\p­m-bn-cp-¶Xv ?

 

                        AÃ. P\-amsI `oXn-bn-em-bn-cp-¶p. s]meo-kp-Im-cs\ Ip¯ns¡m-s¶¶pw shSn-h¨p sIms¶¶pw B cà-¯n ap¡nb ssI `n¯n-bn ]Xn-s¨¶psams¡ F{X hnkvX-cn-¨m-bn-cp¶p at\m-c-a-bnepw aäp ]{X-§-fnepw FgpXn-s¡m-­n-cp-¶-Xv.

 

            APn-Xsb Xncn-¨-dn-sª-¦n IqSn [n¡mcw ]d-bm-Xn-cp-s¶-¦n Hcp ]t£ t]mIm³ k½-Xn-¡p-am-bn-cpt¶m ?

 

                        APnX [n¡mcw ]d-ªn-sÃ-¦n Bcpw t\m«v sN¿n-Ã-tÃm. APn-Xbpw hÀKokv tN«\pw X½n At§m«pant§m«pw Dds¡ ]d-ª-t¸m-gmWtÃm ASp¯p \n¶-hÀ HmSn-¡q-Sn-b-Xv.

 

            APn-X-bpsS ]Sw at\m-c-a-bn I­-Xn\p tijw ASp¯ \nanjw {]Xy£-s¸-«Xv bYmÀY APnX Xs¶-bm-sW¶v Cu hÀKokv tN«\v t_m[y-s¸-«n-cpt¶m ?

 

                        hÀKokv tN«\v C¡m-cy¯n Hcp Dulw am{Xta D­m-bn-cp-¶p-Åq. A§s\ F{X ]Sw ImWpw tN«m F¶v km[m-cW kv{XoIÄ ]d-bp¶Xp t]mse im´-ambn ]d-ªn-cp-s¶-¦n Hcp ]t£ A§p t]mIm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p.

 

                        AS-bv¡m-t¯m-«n knän ]ncn-bp¶ ka-b-amWv GXm­v Ggv Ggc aWn. km[-\-§-sfÃmw taSn¨v Bfp-IÄ¡v Cu ae-bn IqSn-sbÃmw Ibdnt¸mI-Ww. A§s\ Hcp hÃm¯ ka-b¯v Hcn-¡epw Ahn-sS-sb§pw Hcp kv{Xotbbpw ImWm³ ]äm-dn-Ã. Iq¸n Hä kv{Xobpw ]Wn¡p t]mhnÃ. AXv A{X aó ]Wn-bm-Wv. B `mK¯p IqsS t]mIp¶ ]Wn-¡msc X½nÂX½n Adn-bn-sÃ-¦nepw AXn-eqsS Øncw hcp¶ kv{XoI-sf-sbÃmw Bfp-IÄ¡v Adn-bm-am-bn-cp-¶p.

 

            APnX IS¶p t]mbXv ]I-em-bncp-s¶-¦n c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cpt¶m ?

 

                        ]I F¶p ]d-bp-¶-Xn henb {]k-àn-bn-Ã. Cu IpSntbä tImf\n-Ifntebv¡v Imcy-am-bn«v Bfp-IÄ hcm\pw t]mIm\panÃ. Iq¸p ]Wn-¡m-cmWv AhnsS F¯p¶ P\-¯n `qcn-`m-K-hpw. AhÀ ]Wn Ignªp Ipfn¨p tXmÀ¯n kwL-am-bn«v Ct§m«v Cd-§p-Xv sshIn«v GXm­v Bdp-a-Wn¡p tij-am-bn-cn-¡pw Xm\pw.

 

                        ]ns¶ Ipd¨pIqsS ]I t\c-¯m-bn-cp¶p APn-Xbpw aäpw Cd-§n-bn-cp-¶sX-¦n Hcp ]t£ Imcy-ambn Bcpw {i²n-t¨-¡p-am-bn-cp-¶n-Ã. Imen hÃm¯ thZ-\-bm-sW¶ a«n A`n-\-bn-¨m-bn-cp-s¶-¦n Hcp ]t£ IS¶p t]mIm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p. CXn-t¸mÄ APn-Xbv¡p \S-¡m³ h¿m-¯-Xp-sIm­v IqsS-bp-Å-hÀ Hmtcm IS-bnepw sN¶n«v ]Àt¨kv \S-¯p-I-bm-bn-cp-¶-tÃm. AXm-bXv IqsS-bp-Å-hÀ Hcp IS-bn Ibdn Fs´-¦nepw hm§pw. B CS-th-f-bn APnX ]s¿-¸s¿ B IS-bpsS ap¼n-se-¯pw. At¸mtgbv¡pw ASp-¯-bmÄ sXm«-Sp¯ IS-bn Ibdn Fs´-¦nepw hm§pw. B kabwsIm­v APnX ]s¿-¸s¿ C¯ncn IqSn \o§n B IS-bpsS ap¼n hcpw.

 

            At¸mÄ APnX \n¡msX \S¯w XpS-cp-I-bm-bn-cpt¶m ?

 

                        APnX C§s\ H¡n-¨mSn \S¶p sIm­n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. HcmÄ IqsS Ft¸m-gp-ap-­m-Ipw. kwL-¯nse aäp-Å-h-cmWv IS-I-fn Ibdn km[\w hm§p-¶-Xv.

 

            C\n cm{Xn-bn Bcpw {i²n-¨n-cp-¶n-sÃ-¦n APn-Xbv¡pw aäpw h­n In«n c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cpt¶m ?

 

                        APn-Xbv¡v F´m-bmepw c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cp-s¶¶v

tXm¶p-¶n-Ã. h­n In«m³ t]cm-hqÀ hsc \S-¡-Ww. AXn\v 20 Intemaoä-dp-­v. A{Xbpw \S-¡m³ Ign-bn-Ã. AS-bv¡m-t¯mSp hsc APnX \S-s¶¶pw Rm³ hniz

kn¡p-¶n-Ã. AhnSw hsc IqsS-bp-Å-hÀ FSp¯pw Xm§nbpw Bbn-cn-¡Ww sIm­p h¶n-«p-Å-Xv. IqsS ]¯p ]Xn-\©p t]À D­m-bn-cp-¶-tÃm. C\n AhÀ APnXsb amdn amdn FSp-¯p-sIm­p t]m¶mepw ]I Bbn-cp-s¶-¦n Bcpw {i²n¡m³ km[y-X-bn-Ãm-bn-cp-¶p. APnX CÃm-bn-cp-s¶-¦n AXm-bXv ]pcp-j³amÀ am{X-am-bn-cp-s¶-¦n c£-s¸-Sm³ Hcp _p²n-ap«pw hcp-am-bn-cp-¶n-Ã. AhÀ SuWn-se-¯nb kabw

 

            IdIvSv Bbn-cp-¶p. Iq¸n \n¶p Bfp-IÄ ]Wn Ignªnd-§p¶ ka-b¯v I­m Chcpw Iq¸p ]Wn-¡m-cm-sW¶p am{Xta P\w Icp-Xp-am-bn-cp-¶p-Åq.

 

          Cu IS-bpsS ap¼n-se-¯n-b-t¸m-gm-bn-cn¡ptam APnX \S-¡m³ XpS§nbXv?

 

                        IS-bpsS ap¼n-se-¯n-b-t¸m-gm-bn-cn¡pw APnX an¡-hmdpw \S¡m³ XpS-§n-bn«p-­m-hp-I. ImcWw Hcp kv{Xosb AXnse BWp-§Ä FSp¯p sIm­p t]mbm {i²n-¡pw. AS-bv¡m-t¯mSv knän-bn-se-¯p-¶Xp hsc IqsSbpÅ kwLmw-K-§Ä APn-Xsb FSp¯pw Xm§nbpw Bbn-cn-¡Ww sIm­p h¶n-«p-­m-hp-I. ImcWw APn-X-bpsS Imensâ AI-sams¡ s]m«n-bn-cp-¶p. tImgn-t¡m«p InS-¡p¶ Hcp s]®v Cu IÃn\p tase-¡qSn \S-¶m t]mepw Imep s]m«pw. ]ns¶ IÃn-\-I¯p IqsS \S-¶m Imep s]m«m-Xn-cn-¡ptam ?

 

            `b-¦c XWp-¸p-Å-Xm-bn-cp-¶ntà B Znh-k-§Ä ?

 

                        B Znh-k-§-fn hÃm¯ XWp-¸m-bn-cp-¶p. ASbv¡mt¯mSv knän-bn-se¯p¶Xphsc APn-X-bpsS {Ukv ]mâvkv Bbn-cp-¶p. \m«n³ ]pd¯p IqsS ]mâvkn«p t]m¶m Bfp-IÄ {i²n-¡pw. AXn-\m-em-bn-cn-¡Ww ]mâvkn\p tate-¡qSn APnX kmcn NpänbXv. aämcpw {i²n-¡m-Xn-cn¡m\mbn-cp¶n-cn-¡Ww Cu kmcn NpäÂ.

 

            \Ivk-sseäv kwL-¯n\v c£-s¸-Sp-¶-Xn\v AS-bv¡m-t¯mSv knän Hgnhm¡nt¸mIm-\pÅ aäp amÀK-§-fp-­m-bn-cp-¶ntà ?

 

                         ChÀ Cd-§nb Øe¯nsâ ta `mK¯p IqSn asämcp hgn-bp-­mbn-cp-¶p. AXp t\sc IWn-¨m-än IqSn tIfIt¯bv¡p t]mIpw. CXn-eqsS t]mbn-cp-s¶-¦n A{X am{Xw {i²n-¡-s¸-Sp-am-bncp¶nÃ. ]ns¶ ChÀ¡p hgn-sbm¶pw Adnªp IqSm-bn-cp-¶-tÃm. ap¶n I­ sXfnª hgn-bn-eqsS AhÀ C§p t]m¶p F¶p am{Xw. AtX kabw IWn-¨mÀ IqSnbpÅ hgn t]mIp-¶-Xn\v ChÀ Btem-Nn-¨n-cp-s¶-¦n IqSn B Zqc-a-{Xbpw \S¶pt]mIm³ APn-Xbv¡v km[n-¡p-am-bn-cpt¶msb¶v kwi-b-ap-­v.

 

            ]gb kw`-h-§-tf-¸än Btem-Nn-¡p-t¼mÄ taa\ A¨\v Ct¸mÄ F´p

tXm¶p¶p ?

 

                        \Ivk-sse-äp-Isf A¶v AS-bv¡m-t¯m-«n h¨p ]nSn¨p F¶-ÃmsX Rm³ AXnsâ s]mfn-än-Ivknsem kmaq-lnI Imcy-§-fntem H¶p-ap-­m-bn-cp¶nÃ.

]t£ NÀ¨nsâ F¢o-kn-bm-ÌnIv sse\n Rm\¶v henb lotdm Bbn. Rm\mWv \Ivk-sse-äp-Isf ]nSn-¨sX¶ a«n-em-bn-cp¶p A¨-·m-cpsS CS-bn-epÅ kwkm-cw. FhnsS sN¶mepw APn-Xsb ]nSn¨ A¨³ hcp-¶p­v F¶m-bn-cp¶p AhÀ ]d-bp-I. ]ns¶ CsXÃmw Ignªp hb-\m-«n h¶tij-amWv kw`-h-t¯-¸än IqSp-X a\-Ên-em¡nbXv.

 

            \Ivk-sseäv B{I-aWw hb-\m-«nse kmaq-ln-I, kmwkvIm-cn-I, cmjv{So

b cwK¯v h¼n¨ amä-§Ä D­m-¡n-sb¶v taa\ A¨\v A`n-{]m-b-apt­m ?

 

                        \Ivk-sseäv B{I-aWw hb-\m-«n h¼n¨ amäw D­m-¡n. BIv-j³  {]YaZrjvSn-bn t\m¡p-t¼mÄ henb ISpwssIbmbn-cp-¶p F-s¶ms¡

Bfp-IÄ¡p tXm¶n-bn-cp-¶p. A¡m-e¯v Xncp-s\-Ãn-bnepw XrÈn-te-cn-bnepsams¡ BZn-hm-kn-I-fpsS ØnXn hfsc tami-am-bn-cp-¶p. A¶v ASnathe Cà Fs¶ms¡ ]d-ªmepw P·n-amÀ sImSp-¯n-cp¶ c­p tkÀ Acn sIm­mWv BZn-hm-kn-IÄ Acn-jvSn¨v Pohn-¨n-cp-¶-Xv. F¶m BIvj³ Ign-ª-tXmsS P·namÀ¡pw Imip-ImÀ¡pw kz´w hoSp-I-fn Dd-§m³ ]äm-Xm-bn. ]ns¶ BZn-hm-kn-IÄ¡p IqSp-X Iqen In«m³ XpS-§n. CsXÃmw Imcy-amb kmaq-ly, km¼-¯nI amä-ap-­m-¡n.

 

            ]p¸Ån {]tZ-i¯v Imcy-amb amäap­m¡n-bn-«pt­m ?

 

                        ]p¸Ån {]tZ-i¯v A¡m-e-¯p-Å-sXÃmw IpSn-tb-ä¡mcmWv. \Ivk-sse-äv BIvjt\ XpSÀ¶mWv B {]tZ-i¯v Imcy-amb hnI-k-\-ap-­m-b-Xv. Rm³ AS-bv¡m-t¯m-«n \n¶v ]p¸-Ån-¡-Sp-¯pÅ ac-Imhv hnIm-cn-bm-bn«mWtÃm t]mb-Xv. Rm\-hnsS sNÃp-t¼mÄ Hcp Intem-ao-äÀ tdmUp t]mepw saä sNbvXn-cp-¶n-Ã. ]ns¶ Rm\pw tNäm\n A¨sâ ]nXmhv Ip«n-t¨-«\pw IqSn t»m¡n t]mbn ]dªt¸mÄ s\bv¡p¸ tdmUn Hcp IntemaoäÀ IÃnSm³ 2000 cq]tbm Ft´m In«n. ]ns¶ R§Ä Xs¶ IÃp tdmUn s]dp¡n h¨p. A¶v IÃn\p tase tdmfÀ Dcp-«m-\pÅ km¼-¯n-I-sam-¶p-an-Ã. AXn-\m shdpsX a®p tImcn-bn-«p.

 

            A¶v _t¯cnþ]p¸Ån tdmUn _t¯cnþsNX-ebw `mKw saä sNbvXn-«p-­v. AhnsS \n¶v ]p¸-Ån-¡p-ÅXv Iq¸v tdmUv am{Xw. AXn-eqsS h­n¡p t]mhm³ hoep-IÄ¡p IW-¡m¡n c­p \nc IÃp ]Xn-¨n-«p-­v. tamt«mÀ ssk¡nsfms¡ CXnsâ \Sp-hn-eq-sStb sIm­p t]mIm-\m-Iq. A§s\ t]mIp-t¼m-Ä Nne-t¸mÄ ss_¡v XmWp t]mIpw. DÄ\m«n-tebv¡v hnI-k\w F¯n-t\m-¡n-bncp

¶p t]mep-an-Ã. F¶m \Ivk-sseäv B{I-a-Wt¯ XpSÀ¶v ]p¸Ån taJ-e-bnse hnI-k\ {]hÀ¯-\-§Ä¡v B¡w IqSn.

 

            BIv-j-\n ]s¦-Sp¯ Ipªn-cm-a³ amÌ-tdbpw tXä-ae IrjvW³Ip«ntbbpw A¨³ I­n-«pt­m ?

 

                        Rm³ ac-Im-hnepw BSn-s¡m-Ãn-bn-ep-ambn A©p sImÃ-t¯mfw Ccp-¶p. AhnsS \n¶p Rm³ ItÃm-Sn-bn-te-bv¡mWv t]mb-Xv. AhnsS ASp

¯v Abn-e-aq-e-bn-emWv Ipªn-cm-a³ amÌÀ Xma-kn-¨n-cp-¶-Xv. At±-l-¯nsâ `mcym

ktlm-Z-c-\mWv tXä-ae IrjvW³Ip«n. Rm³ Ch-sc-sbÃmw an¡-t¸mgpw ImWp-Ibpw Ah-tcmSv kwkm-cn-¡p-I-bp-sams¡ sN¿pw. ]t£ \Ivk-sseäv BIvj³ Imcy§Ä am{Xw R§Ä kwkm-cn-¡m-dn-Ã. AhÀ X½n IqSp-t¼m-g-ÃmsX Hcp thZnbnepw B hnjbw AhÀ kwkm-cn-¨n-cp-¶n-Ã. ItÃm-Sn-bn Rm³ sN¶n«v sslkvIqfpw tdmUpw aäp hnIk\ {]hÀ¯-\-§fpw \S-¯n. AXn\v Ipªn-cm-a³ amÌdpw aäpw Imcy-ambn IqSp-Ibpw kl-I-cn-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p.

 

            Ipªn-cm-a³ amÌ-dpw tXä-a-e-bp-sams¡ hmkvXhw ]d-ªm \nkzmÀ

YX-tbm-sS-bmWv BIv-j-\n ]s¦-Sp-¯-sX¶v taa\ A¨\v tXm¶p-¶pt­m ?

 

                        Ipªn-cm-a³ amÌÀ¡pw tXä-a-ebv¡pw H¶pw kzmÀY Xm¸cy-§Ä D­m-bn-cp-¶n-Ã. icn¡pw Ah-scms¡ lnµp kwkv¡m-c-apÅ Bfp-I-fm-Wv. AhÀ ]¯p ss]k ]än-¡n-Ã. Bscbpw NqjWw sN¿n-Ã. Ah-cp-tSXv ]yqÀ sse^v BsW¶ Imcy-¯n kwi-b-an-Ã.

                       

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *