K. P. Narayanan Master No ratings yet.

sI.]n \mcm-b-W³ amÌÀ

Rm³ sI.]n \mcm-b-W³ amÌÀ. 1934 Pqsse H¶n\v P\n-¨p. Ipªn-¸-d-¼¯v ]tc-X-cmb i¦-c\pw amXp-hp-am-Wv amXm-]n-Xm-¡-·mÀ. Iq¯p-]-d-¼n \n¶v 2­v Intem-ao-äÀ AIsebpÅ     s\bv¯v sXmgn-em-fn-I-fpsS {Kma-amb ]qt¡m-s« N{µ-ti-J-c³ sXcp-hn-em-bn-cp¶p hoSv. Aѳ s\bv¯p-sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-¶p. Iq¯p-]-d¼v sslkvIq-fn \n¶v Rm³ Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn Pbn-¨p. {_®³ tImf-Pn BWv CâÀao-Un-b-äpw _n.F amXvamänIvkpw ]Tn-¨-Xv.

 

 

                        Rm³ Fkv.-F-kv.-FÂ.kn ]mkmb DS³ Xs¶ ]qt¡m-«pÅ ]mÀ«n skÃn saw_À Bbn. XpSÀ¶v {_®³ tImtf-Pn ]Tn-¡pt¼mgpw hnZymÀYn {]hÀ¯-I-\m-bn-cp-¶p. ]t£ A¶v AhnsS ià-amb sI.-F-kv.-F^v bqWn-säm¶pw \ne-hn-ep-­m-bn-cp-¶n-Ã. cmjv{Soban-Ãm¯ hnZymÀYn kwL-S-\-I-fm-bn-cp¶p A¶s¯ bqWn-b³ sXc-sª-Sp-¸p-I-fn aÕ-cn-¨n-cp-¶-Xv. Rm³ CâÀao-Un-bäv Ign-ª-t¸m-tgbv¡pw s\bv¯p sXmgnemfn {Kma-amb N{µ-ti-J-c³ sXcphp ]«n-Wn-bpsS ]nSn-bn-em-bn. sXmgn-em-fn-IÄ¡msI IjvS-¸mSpw Zmcn-{Zyhp-ap-­mb B Ime-L-«-¯n (1953-þ1954) a{Zmkv Akw-»n-bn Fw.-FÂ.F Bb hn.-BÀ IrjvW-¿-cpsS klm-b-t¯msSbmWv Rm³ BZy-ambn s]mXp-{]-hÀ¯\ cwK-¯p hcp-¶-Xv. A¡m-e¯v kÀ¡mÀ AhnsS Hcp Iªn ]IÀ¨m tI{µw Bcw-`n-¨p. F¶m AXnsâ \S-¯n¸p apgp-h³ \m«p-Imcpw hnZymÀYn-I-fp-a-S-§nb R§-fpsS kwL-¯n-\m-bn-cp-¶p.

 

                        ]ns¶ {KmtPz-j³ Ignªv ^ew hcp-¶-Xn\p ap¼p Xs¶ F\n¡v Xe-tÈcn ap_m-dIv sslkvIq-fn A[ym-]-I-\mbn tPmen In«n. A¡me

¯v {KmtPz-j³ Ign-ªm Fhn-tSbpw A[ym-]-I-\mbn tPmen In«pw. ap_m-cIv

sslkvIq-fnse Pohn-X-amWv A[ym-]\w Poh-t\m-]m-[n-bmbn sXc-sª-Sp-¡m³ Fs¶ t{]cn-¸n-¨-Xv. B apkvenwhnZym-e-b-¯n hnZymÀYn-IÄ A[ym-]-I\v \ÂInbn-cp¶ BZ-c-hpw kvt\l_lpam-\-§fpw Fs¶ A[ym-]-I-hr-¯n-bntebv¡p hen-¨n-g-¨p. XpSÀ¶v B hÀjs¯ Ah[n-¡m-e¯v, AXm-bXv 1956  dnkÀ¨v t^md-ÌÀ XkvXn-I-bn-te-bv¡pÅ \nb-a-\-¯n\v \ne-¼q-cn Rm\m-Zy-ambn Hcp CâÀhyq-hn\p t]mbn. A¶v amXv-am-än-Ivkn _ncp-Z-sa-Sp¯ 31 t]À ]s¦Sp¯p. Hgn-hm-Is« H¶p am{Xw. AsX-\n¡p Xs¶ e`n-¨p. _ncp-Z-am-bn-cp¶p B tPmen-bv¡pÅ an\naw tbmKy-X. A§s\ Rm³ am\-´-hmSn t^md-Ìv Unhn-j-\nse Nµ\t¯m«n dnkÀ¨v t^md-ÌÀ Bbn tPmen-bn {]th-in-¨p.

 

 

ap_m-cIv sslkvIq-fnse sht¡-j³ Ime-am-bn-cp¶p AXv. Ahn-Ss¯ A[ym-]-I-tPmen Ønc-am-bn-«p-Å-Xm-bn-cp-¶n-Ã. A¬s{S-bn³Uv So¨-dpsS XkvXn-I-bn-epÅ Hcp \nb-a\w F¶p-am-{Xw. C¶s¯ Imes¯ A[ym-]-I-hr¯n-bp-ambn Xmc-X-ay-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ AXv tPmen F¶p-t]mepw ]d-ªp-Iq-Sm. i¼fw BsI 89 cq]-bm-Wv. AXm-bXv 65 cq] i¼-fhpw 24 cq] Ae-h³kpw. A{X XpÑ-ambncp¶p thX-\w. B kmlN-cy-¯n-em-bn-cp¶p dnkÀ¨v t^md-ÌÀ BbpÅ \nba\w. Cu XkvXn-I-bn-en-cp¶v t^md-tÌgvkv s{Sbn-\nwKv Ign-ªm-emWv td©v Hm^okÀ Bbn {]tam-j³ In«p-I. Rm³ am\-´-hm-Snbn tPmen-bn tNcpt¼mÄ Ahn-Sps¯ td©v Hm^o-kÀ Hcp B{Ôm-{]-tZ-ip-Im-c-\m-bn-cp-¶p.

 

                        A§s\ am\-´-hm-Sn-bn tPmen¡p tNÀ¶-t¸m-gmWv F\n¡v BZy-ambn ho«n \n¶p hn«p \nÂt¡­n h¶-Xv. ]ns¶ Ahn-Sps¯ XWp-¸m-Is« AXn-i-à-am-bn-cp¶p Xm\pw. cmhnse Fgp-t¶Â¡p-t¼mÄ XobnÂ

hoWm t]mepw Adn-bm¯ Ah-Ø. F\n¡v B Imem-hØ Xosc ]än-bn-Ã. BsI¡qSn AhnsS XpS-cm³ F\n¡p CjvSan-Ãm-Xm-bn. GXm­v A©v Znhkw Rm³ tPmen sNbvXp. At¸mÄ Rm³ td©v Hm^o-k-tdmSp ]d-ªp. kmÀ, F\n¡v Cu tPmen-bn XpS-cm³ XmÂ]-cy-an-Ã. AXn-\m Rm³ tPmbn³ sNbvXXmbn«p dn¡mÀUv Bt¡­. At¸mÄ At±lw hfsc kvt\l-¯n ]dªp, \n§Ä hfsc sNdp-¸-am-Wv. R§-fpsS Un¸mÀ«p-saân {KmtPz-äv Bb Hä t^md-Ìdpw Ct¸mÄ CÃ. DSs\ Xs¶ \n§sf Rm³ tImb-¼-¯q-cn-epÅ s{Sbn-\n§v tImf-Pn s{Sbn-\n-§n\v Abbv¡mw. AXn-\m \n§Ä¡p \à `mhnbp-­v. ho«n \n¶p hn«p \n¡m-\pÅ hnj-a-am-sW-¦n Hcp amkw ho«n t]mbn \nt¶m-fq. AXp eohm-bn-s«m¶pw IW-¡m-t¡-­. A§s\ At±lw Fs¶ kam-[m-\n-¸n-¡p-Ibpw F´m-bmepw Cu tPmen hn«p t]mI-cp-sX¶v D]tZin¡p-Ibpw sNbvXp.

 

                        ]t£ Rm³ ho«n- -hcp-t¼m-tgbv¡pw F\n¡v _n.Sn tImgvkn\v tImgn-t¡mSv s{Sbn-\nwKv tImf-Pn {]th-i\w In«n-b-Xmbn Adn-bn¸p

e`n-¨p. At¸mÄ GXp sXc-sª-Sp-¡-W-sa¶ ktµ-l-ambn Fsâ a\-ÊnÂ. \me©p Znh-ks¯ A\p-`-hta DÅq-sh-¦nepw dnkÀ¨v t^md-ÌÀ XkvXnI \à {]tam-j³ km[y-X-bpÅXmsW¶v F\n¡v Dd-¸m-bn-cp-¶p. AtX kabw ap_mcIv kvIqfn So¨À BbpÅ A\p-`hw a\-Ên \à HmÀa-bmbn tijn-¨n-cp-¶p. c­pw X½n X«n¨p t\m¡n-b-t¸mÄ A[ym-]-I³ Bhp-¶-XmWv \Ã-sX¶v F\n¡p tXm¶n. XpSÀ¶v 1956þ57 Ime¯v _n.Sn ¡p tNÀ¶p. AtX-k-abw dnkÀ¨v t^md-ÌÀ XkvXn-I-bn F\n¡v Xm¸-cy-an-söv A[n-Ir-Xsc Adn-bn-t¡-s­¶pw sdknKvt\j³ ImWn-t¡­ F¶pw Rm³ td©v Hm^o-kÀ¡v Fgp-Xn.

 

                        am\m©nd-bv¡-Sp-¯pÅ C¶s¯ _n.-FUv tImfPv Xs¶bmWv A¶s¯ _n.Sn tImf-Pv. Ahn-sS-sb-¯n-b-tXmsS ]gb coXn-bn-epÅ {]hÀ¯\w AhnsS XpS-cm³ F\n¡p km[n-¨p. C¶s¯ coXn-bn-ep-ÅXp t]mse ISp-¯-Xm-bn-cp¶p A¶pw tImfPv CeIvj³. R§Ä CSXp hnZymÀYn kwLS\

 

 

F¶p ]d-bm-sX-bmWv aÕ-cn-¨-Xv. A¡m-e¯v sI.-F-kv.-F^v t]mepw Bcw-`n-¨n-«p-­m-bn-cp-¶n-Ã. Rm³ ÌpUâv eoUÀ Bbn sXc-sª-Sp-¡-s¸-«p. B Øm\¯v Rm³ kpJ-ambn Imem-h[n ]qÀ¯n-bm-¡n. Rm³ sNbÀam³ Bbn-cn-¡p-t¼m-gmWv a{Zmkv kÀÆ-I-emimebpsS iXm_vZn BtLm-j-§-fn ]s¦-Sp-¡m³ Ah-kcw e`n-¨-Xv. tImgnt¡ms« tImtf-Pp-I-fpsS {]Xn-\n-[n- BbmWv Rm³ ]s¦-Sp-¯-Xv. {][m\ a{´n PhlÀem s\lvdp Bbn-cp¶p BtLm-j-§-fnse apJymXn-Yn. henb hnZym-`ymk hnZKv²³ F¶ coXn-bn-em-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ {]kw-Kw. A¡m-e-s¯m¶pw R§Ä¡v s\lvdp-hn-t\msSm KmÔn-Pn-tbmsSm {]I-S-amb hntcm-[-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. I½yq-Wn-Ìp-ImÀ sam¯-¯n KmÔn-Pn-tb-¸än No¯ ]d-bp-sa-¦nepw AsXm¶pw R§-fpsS {]hÀ¯-\-¯n {]Xn-^-en-¨n-cp-¶n-Ã.

 

                        Rm³ 1957 _n.än Ign-ª-t¸m-tgbv¡pw ae-_mÀ Unkv{SnIvSv t_mÀUv I½yq-WnÌv ]mÀ«n-bpsS `c-W-¯n-em-bn-¡-gn-ªn-cp-¶p. ]n.Sn `mkv¡c ]Wn-¡-cm-bn-cp¶p {]kn-Uâv. Unkv{SnIvSv t_mÀUn\v hf-sc-b-[nIw kvIqfp-IÄ ae-_m-dn At§m-fan-t§m-fw D­m-bn-cp-¶p. am{X-aà `mkv¡c ]Wn-¡-cpsS Ime¯v ]pXnb kvIqfp-IÄ Bcw-`n-¡p-Ibpw sNbvXp. hnZym-`ymk cwK-¯mbncp¶p t_mÀUnsâ Imcy-amb {]hÀ¯-\w. Unkv{SnIv t_mÀUv kvIqfn tPmen In«m³ A¶p _p²nap«p­m-bn-cp-¶n-Ã. A§s\ Fsâ BZy At]£ Xs¶ ]cn-K-Wn¨v ]¿-¶qÀ Unkv{SnIvSv t_mÀUv kvIqfn A[ym-]-I-\mbn F\n¡p \nb-a\w e`n-¨p. 1957 Pqsse-bn Rm³ tPmen-bn {]th-in-¨p. At¸m-tgbv¡pw tIcf cq]-h¡-cWw Ign-ªn-cp-¶p. C.Fw.-Fknsâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ a{´nk`bpw h¶p. F¶n«pw ae-_mÀ Unkv{SnIvSv t_mÀUv At¸mgpw \ne-hn-ep-­m-bn-cp-s¶-¶m-Wv Fsâ HmÀa.

 

                        tIcfw cq]h¡-cn¨psh¶p ]d-bm³ ImcWw Rm³ _n.Sn¡p ]Tn-¡p-t¼mÄXs¶ s{Sbn-\nwKv ÌpUâvknsâ {]Xn-\n[n F¶ \ne-bn kÀ¡mcn\v Hcp \nth-Z\w sImSp-¡m³ Xncp-h-\-´-]p-c¯v t]mbn-cp-¶p. A¡m-e-¯v a{Zmkv kÀ¡m-cn s{Sbv³Uv So¨À¡v In«n-bn-cp¶ ASn-Øm\ i¼fw 85 cq]-bm-bn-cp-¶p. Ae-h³kv 24 cq]-bpw. A§s\ sam¯w 109 cq]. F¶m tIcfw h¶-tXmsS Xncp-s¡m¨n kvsIbn-emb F¬]Xp cq] ae-_m-dnepw _m[-I-am-¡n. C§s\ ASn-Øm\ i¼fw A©p cq] Ipd-bv¡p-¶-Xns\Xnsc _n.Sn ¡p ]Tn-¡p-t¼mÄ Xs¶ R§Ä \nth-Z-\-§Ä \ÂIp-Ibpw {]t£m`w \S-¯p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. ]pXnb t]dnhn-j³ hcp-t¼mÄ ASnØm\ i¼fw F¬]¯©p cq] B¡-W-sa-¶m-bn-cp¶p R§-fpsS Bh-iyw.

 

                        ae-_m-dnse A[ym-]I {]Øm-\-¯nsâ {]K-Û-\mb t\Xmhv kn.kn \mb-cpsS t\Xr-Xz-¯n-emWv R§Ä Xncp-h-\-´-]p-c¯v t]mb-Xv. ]ns¶ _mep-tÈ-cn-bnse A[ym-]-I\pw Fw.-FÂ.F bpw Bbn-cp¶ F.sI A¸p-am-ÌÀ, sNmÆ sslkvIq-Ä slUvam-ÌÀ Bbn-cp¶  ]n.-hn.sI s\Sp-§mSn amÌÀ XpS-§n-b-h-cp-ap-­m-bn-cp-¶p. A¸phpw s\Sp-§m-Snbpw ss{]häv kvIqÄ Sot¨-gvknsâ

Adn-b-s¸-Sp¶ t\Xm-¡-fm-bn-cp-¶p. R§Ä KhÀWÀ¡m-bn-cp¶p \nth-Z\w sIm Sp¯-Xv. R§-fpsS \nth-Z\w ]cn-K-Wn¨v i¼-f-¯n Ipdhp hcp-¯m-Xn-cn-¡m³ {ian-¡m-sa¶v Hcp Dd¸p e`n-¨p. A¬ s{Sbn³Uv So¨À F¶ \ne-bn Fsâ BZyi¼fw F¬]-s¯m³]Xp cq]-bm-bn-cps¶¶v Rm\n-t¸mÄ a¡-tfm-sSms¡ ]d-bm-dp-­v. AXm-bXvv Adp-]-¯©p cq] ASn-Øm\ i¼-fhpw Ccp-]-¯n-\mep cq] Ae-h³kpw. ap_mcIv kvIqfn F\n¡v F¬]-s¯m³]Xv cq]-bm-bn-cp¶p amki¼-fw.

 

                        ]¿-¶q-cnse coXn-IÄ F\n-¡{X kpJ-I-c-ambn tXm¶n-bn-Ã. Ahn-Sps¯ slUvam-ÌÀ Hcp `b-¦-c³ Bbn-cp-¶p. ]pXnb A[ym]Isc se^vävþssdäv ASn-¸n-¡p¶ {]Ir-X-¡m-c³. A¡m-e¯v C¶-s¯-t¸mse sNdp¯p \n¡m-s\m¶pw Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã.

 

                        \½Ä ¢mkv FSp-¡p-t¼mÄ At±lw h¶v H_vtkÀhv sN¿pw. H_vskÀhv sN¿pI Ah-cpsS IS-abmWv. ]t£ tami-amb coXn-bn ]Xp§n \ns¶m-s¡-bmWv t\m¡p-I. Hcn-¡Â slUvamÌÀ C§s\ \nco-£n¡p

t¼mÄ Ip«n-I-sfms¡ At±-ls¯ t\m¡p-¶Xp I­p. At¸mÄ Rm³ tNmZn-¨p, CsX´m B\tbm atäm h¶p \n¡p-¶p-t­m. \n§-sf-´mWv C§-s\. knäv Uu¬. At±lw tIÄ¡p-¶-Xn\p th­n Xs¶-bmWv A§s\ ]d-ª-Xv. GXm-bmepw AhnsS Xosc kpJ-an-Ãm¯ Ah-Ø-bm-bn. ]¿-¶q-cn C§s\ slUvam-Ì-dpsS ]oU\§Ä kln¨p ]nSn¨p \n¡p-¶Xp kpJ-a-söp I­-tXmsS Rm³ `mkv¡c ]Wn-¡sc sN¶p I­p. At±-l-hp-ambn F\n¡v t\cnb Hcp hyàn _Ôw D­mbn-cp-¶p. `mkv¡c ]Wn-¡-cpsS ASp¯p sN¶-t¸mÄ At±lw Fs¶ No¯ ]dªp hn«p. tPmen-bn Ib-dn-bn-«n-Ã. At¸m-tgbv¡pw Øew amä-tam Fs¶ms¡ At±lw ]d-ªp.

 

                        Rm³ tImgn-t¡m-«pÅ t_mÀUv Hm^o-kn At\z-jn-¨-t¸mÄ h­qÀ kvIqfn amXv-am-än-Ivkn\v Hcp Hgn-hp-Å-Xmbn Adn-ªp. AXn-\m h­q-cn t]mbn tPmbn³ sN¿m³ AhÀ \nÀt±-in-¨p. F¶m ]¿-¶q-cn \n

¶v s{Sbn-\n BgvN-bn-sem-cn-¡Â ho«n-se-¯mw. h­q-cn \n¶Xp _p²n-ap«mIpatÃm F¶p Rm³ Icp-Xn.

 

                        F¶m IXn-cq-cn-epÅ t_mÀUv kvIqfn h­qÀ kztZ-in-bmb Hcp amXvkv A[ym-]-I³ DÅ-Xmbn AhÀ ]d-ªp. ayq¨Â {Sm³kv^-dn\v

{ian-¡m-sa-¶p kqN\ X¶p. Rm³ IXn-cq-cn-se-¯n Bsf I­p. ayq¨Â {Sm³kv^À F¶p tI«t¸mÄ AbmÄ¡p kt´m-j-am-bn. ]¯p Znh-k-¯n-\p-Ån Rm³ h

­qcn tPmbn³ sNbvXp. ]ns¶ R§Ä Ccp-hcpw ayq¨Â {Sm³kv^-dn\v Fgp

Xns¡m-Sp-¯p. Xma-kn-bmsX Rm³ IXn-cq-cn-tebv¡p Øew amdn. A§-s\-bmWv

IXn-cq-cn Ønc-Xm-a-b-am-¡p-¶-Xv. IXn-cq-cn h¶-tXmsS F\n¡v {]hÀ¯n-¡m³

Gsd kuI-cy-§Ä e`y-am-bn. \à Ipd-¨-[ym-]-Isc kplr-¯p-¡-fmbn In«n. A¶pw

 

Rm³ ho«n t]mhm-dn-Ãm-bn-cp-¶p. IXn-cq-cn R§Ä Hcp hoSp hm§n. \mep-t]-cm-bncp¶p Xma-k-¡mÀ. R§Ä Xs¶ `£-W-ap-­m-¡pw. Syqj³ FSp¯v thsdbpw Iptd hcp-am\w D­m-¡p-am-bn-cp-¶p.

 

                        A¡m-e-¯m-bn-cp¶p hnZym-`ymk a{´n ap­-tÈ-cn-bpsS hnZym`ymk _nÃpw XpSÀ¶pÅ hntam-N\ ka-c-hpw. hntam-N\ kacw ià-am-bn-cp-¶p. I½yq-WnÌp ]mÀ«n-s¡-Xnsc FÃm iàn-Ifpw H¶n¨p \n¶psIm­p-Å-Xm-bn-cp¶p hntamN\ ka-cw. kvIqfp-I-sfm¶pw Xs¶ {]hÀ¯n-¨n-Ã. Ip«n-I-sf-s¡m­pw kacw sN¿n-¨p. I½yq-WnÌp ]mÀ«n A¡m-e-§-fn ChnsS A{X-tbsd ià-am-bn-cp¶nÃ. F¶m ]mÀ«n-bpsS CtaPv hep-Xm-bn-cp-¶p. ImcWw I½yq-Wn-Ìp-Im-c³ _lp-am-\y-\mb Bfm-sW-¶mbncp¶p s]mXp-sh-bpÅ A`n-{]m-bw. Fs¶ ]än Xs¶ ]d-bpI Hm³ I½yqWnÌpIm-c³ BsW-¶m-Wv. A¡m-e¯v Cu {]tZ-i-¯v {InkvXy³ ]-Ån-IÄ h¶n-«n-Ã. F³.-F-kv.-Fkn\pw kzm[o\w Ipd-hv. hntam-N-\-k-acw t]mepÅ {]hÀ¯-\-§-fn tIm¬{K-kp-ImÀ¡v ap¼pw ]s¦-Sp-¡m³ kµÀ`w e`n-¨n-«p-­m-bn-cp¶p. F¶m R§-fpsS ØnXn AXm-bn-cp-¶n-Ã. 1948 Ime¯v Fsâ sNdp-¸-¯n tIm¬{K-kp-Im-cpsS Kp­-IÄ Ipdp-h-Sn-bp-ambn I½yq-Wn-s̶p ]dbp-¶-h-cpsS ]pdsI HmSp-am-bn-cp-¶p. FhnsS h¨-Sn-¨mepw F´p sNbvXmepw Hcn-S¯pw BÀ¡pw ]cm-Xn-s¸-Sm³ h¿m¯ ØnXn-bm-bn-cp-¶p. At¸m-sgms¡ A¸w ss[cy-¯n Xncnªp\n¶v H¶p sImSp-¡pI am{X-amWv Hcp ]cn-[n-hsc \ap¡p c£-s¸-Sm-\pÅ amÀKw. AÃmsX thsdmcp amÀKhpw D­m-bn-cp-¶n-Ã. Cu ]cn-io-e\w tIm¬{KkpImcp-am-bpÅ A\p-`-h-¯n \n¶p e`n-¨-Xm-bn-cp-¶p. hntam-N\ ka-c-¯nepw CsXm¡ Xs¶-bm-bn-cp¶p R§-fpsS {]tbm-Kw.

 

                        A§s\ cmjv{So-b-¯n BIvSohv C³thmÄhvsaâv

tXmsS AXn \ns¶mcp amä-¯n-\mbn XpSÀ¶p ]Tn-¡-W-sa¶p Rm³ Xocp-am-\n¨p. Rm³ Fw.F ae-bmf kmlnXyw ]Tn-¡m³ Xncp-h-\-´-]pcw bqWn-thgvknän tImf-Pn tNÀ¶p. kvIqfn \n¶v eohv FSp-¯mWv ]Tn-¡m³ t]mb-Xv.

 

                        F¶m AhnsS i¼-fhpw Ae-h³kpw In«m-Xm-b-tXmsS km¼-¯nI sRcp-¡-am-bn. GXm­v Hcp sImÃhpw Hcp amkhpw ]n¶n-«-t¸mÄ Rm³ ]T\w \nÀ¯n AhnsS \n¶p t]m¶p. ChnsS kvIqfn ho­pw tPmbn³

sNbvXp. XpSÀ¶v ss{]h-ämbn ]Tn¨v ]co£ ]mkm-hp-I-bm-bn-cp-¶p. Rm³ Fw.Fkv.kn ¡p ]Tn-¡p-t¼mÄ IpSpw-_s¯ km¼-¯nI _p²n-ap«p Kpcp-X-c-ambn

_m[n-¨p. A¶v Bcpw klm-bn-¡m-\p-­m-bn-cp-¶n-Ã. Xncp-h-\-´-]p-c¯v ]Tn-¡p-t¼mÄ Xs¶ Rm³ Ahn-sS-bpÅ Hcp hnIvSdn tImtfPn amÌÀ Bbn ]Tn¸n¨ncp-¶p. Ccn-§m-e-¡p-S-bn \n¶pÅ I½yq-WnÌp ]mÀ«n Fw.-FÂ.F ]n.sI tKm]m-e-Ir-jvWsâ IqsS At±-l-¯nsâ hmSI ho«n F\n¡p kuP-\y-ambn Xma-kn-¡m³ kuIcyw e`n-¨ncp-¶p. A¶-t±lw Uyq«n kv]o¡À Bbn-cp-¶p. \à Fgp-¯p-Im-c-\p-am-bn-cp-¶p. ]mÀ«n Fw.-FÂ.F F¶ \ne-bv¡mWv F\n¡m kuIcyw At±lw e`y-am-¡n-b-Xv. IqSmsX _n.Sn ¡v Fsâ IqsS-bp-­m-bn-cp¶ c­p t]À

 

 

A¶v sk{I-t«dnbän Akn-Ìâvkv Bbn tPmen sN¿p-¶p-­m-bn-cp-¶p. Ah-cpsS IqsSbpw Nnet¸mÄ Xma-kn-¡p-am-bn-cp-¶p. CXn-\n-Sn tIm¬{Kkv Kh¬saâvhcn-Ibpw Unkv{SnIv t_mÀUv CÃm-Xm-hp-Ibpw sNbvXp. At¸mÄ IXn-cqÀ kvIqÄ Kh.-kvIqÄ Bbn. XpSÀ¶v Rm³ kvIqfn \n¶p cmPn-h-¨p. ]ns¶ 1961  ^dqJv tImf-Pn Rm³ ae-bmfw Syq«À Bbn tNÀ¶p. AhnsS tImgn-t¡m-Sp-am-bpÅ ASp¸w sIm­mWv e£-Zzo]v AUvan-\n-kvt{S-j³ Hm^o-kp-ambn _Ô-s¸-«Xv. AhnsS At\zjn¨-t¸mÄ e£-Zzo-]n A[ym-]-I-\mbn tPmen Xcm-sa¶p ]d-ªp. Chn-Sp-t¯-¡mÄ c­p aq¶n-c«n i¼fw In«p-sa¶p tI«-t¸mÄ AXv henb `mKy-ambn Rm³ Icp-Xn.

 

                        A¶v e£-Zzo]v ]g-©-\m-Wv. bm{Xbv¡v BsI-bp-ÅXv Aan³Zzo]v F¶ Hcp I¸-em-Wv. AXv BsI aqt¶m \mtem amk-amWv t]mhp-I. AXpw Ft¸m-sg-¦n-ep-am-bn-cn¡pw bm{X. \nÀamW {]hr¯n-IÄ Xosc \S-¡m-¯-Xm-bn-cp¶p A¡m-ew. km¼-¯nIsa¨w t\m¡n-b-t¸mÄ e£-Zzo-]nsâ Ahn-I-kn-Xm-h-Ø-sbm¶pw F\n¡p {]iv\-am-bn-Ã. hÀj-¯n-semt¶ Ct§m«p hcm³ Ignbq. At§m«pant§m«pw kpc-£n-X-ambn F¯m³ _p²n-ap-«p-ap-­m-bn-cp-¶p. CsXm-s¡-bm-sW-¦nepw Rm³ t]mIm³ Xs¶ Xocp-am-\n-¨p.

 

                        e£-Zzo]v AUvan-\n-kvt{S-jsâ tImgn-t¡mSv Hm^o-kn tPmbn³ sNbvX tij-amWv e£-Zzo-]n-tebv¡p t]mtI-­-Xv. Cu tImgn-t¡mSv Hm^okmWv bm{Xm kuIcyw GÀs¸-Sp¯n¯cp-¶-Xv. F¶m AhÀ e`y-am-¡p¶ kuIcyw In«m³ ]¯n-cp-]Xp Znhkw ]ns¶bpw Im¯n-cn-¡-W-am-bn-cp-¶p. ImcWw, Aan³Zzo]v I¸Â At¸mtg ]pd-s¸-Sq.

 

                        Fs¶ \nb-an-¨Xv IÂt¸\n Zzo]n-em-bn-cp-¶p. AXn-\n-S-bn-emWv IÂt¸-\n-bn \n¶v Hcp ]t¯-am--cn-bn I¨-h-S-¡mÀ tImgn-t¡m«p h¶-Xv. AhÀ c­p Znh-k-¯n-\p-Ån aS-§m-\n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. AhÀ Fs¶ I­-t¸mÄ Ft¶bpw sImt­ t]mIq F¶ ØnXn-bmbn. Rm³ ap¼p­mbn-cp¶ ap_m-cIv kvIqfnse Ip«n-IÄ¡p-­m-bn-cp¶ _lp-am\w t]mse-bm-bn-cp¶p AhÀ Ft¶mSp ImWn¨ _lp-am-\w. AhÀ \½sf sabv³ em³tUgvkv F¶mWp ]d-bp-I. kmbnhv  F¶p hnfn-¡pw. kmbn-hns\ R§Ä F§-t\bpw sIm­p t]mIpw F¶ a«n-em-bn-cp¶p Ah-cpsS s]cp-am-äw. A¶-h-cpsS IqsS t]mIm¯ ]£w ]ns¶ F\n¡v c­paq¶mgvN IqSn Im¯n-cn-t¡­n hcp-am-bn-cp-¶p. A\n-Ýn-X-ambn tImgn-t¡m«p IqtS­ F¶p Rm³ Xocp-am-\n-¨p. HSp-hn ]t¯amcn-bn sNÃm-sa¶p Rm³ k½-Xn-¨p.

 

                        Hcp bm{Xmhnh-cWw Fgp-Xm³ ]äp¶ hn[-¯n A\p

`h-§-fp-Å-Xm-bn-cp¶p B bm{X. BZyw ]t¯-amcn Ggn-a-e-bn-se-¯n. ]ns¶ Imänsâ AhØ t\m¡n ]mbsI«n-bmWv ]pd-¸m-Sv. ]t¯-amcn b{´-hÂIr-Xambncp-¶nÃ. Ah-cpsS IW¡p {]Imcw \memw Znhkw IÂt¸-\n-bn Ft¯-­-Xm-bn-cp-¶p.

 

 

F¶m ]{´­v Znh-k-am-bn«pw F¯n-bn-Ã. F\n-¡msI thhem-Xn-bm-bn. B Znh-k-§-fn amÌnsâ tase HcmÄ Ib-dn-bn-cp¶v Zqsc-sbhnsSsb-¦nepw Xpcp¯v ImWp-¶pt­m F¶p t\m¡p-¶p-­m-bn-cp-¶p. AXn-\n-Sbn Ad-_n-bn Ft´m {]mÀY-\-sbms¡ \S-¡p-¶p-ap-­m-bn-cp-¶p. CsX-Ãm-ambt¸mÄ kwKXn t]m¡m-sW¶v F\n¡p tXm¶n. CXn-\n-S-bn `£-W-sams¡ XoÀ¶p. IS-en \n¶v Fdnªp ]nSn-¡p¶ aos\m-s¡-bmbn ]ns¶ `£Ww. AXp hbv¡p-¶tXm D¸p-sh-ůnepw. AsXmcp hÃm¯ bm{X-bm-bn-cp-¶p. HSp-hn 13þmw Znhkw Ign-ª-t¸mgmWv Hcp Xpcp¯v I­-Xv. At¸mÄ Ch-cpsS {]mÀY-\-IÄ D¨-¯n apg-§p¶p­mbn-cp-¶p.

 

                        IÂt¸\n Zzo]n F¯n-bXv 14-þmw Znh-k-am-bncp-¶p. Zzo]n F\n¡p {]hÀ¯n-¡p-¶Xv CjvS-am-bn. kpJ-ambn Rm³ Ign-ªp. AhnsS BZy-ambn sslkvIq-fn\v A\p-aXn e`y-am-¡m\pw sI«n-S-ap-­m-¡m\pw Rm³ klm-bn-¨p.

          

                        ]t£ 1964  C´ym ssN\ bp²w h¶-t¸mÄ Imcy-§Ä¡p Ipd¨p amäw h¶p. Fsâ-b-Sp-¡Â \n¶v {]iv\-ap-­mbn Fs¶m¶pw F\n¡p tXm¶p¶n-Ã. ]t£ AXmWv hgn-¯n-cn-hm-b-Xv. A¡m-e¯v C¶t¯ t]mse sSen-t^mWpw aäp hmÀ¯mhnXcW amÀK-§fpw D­m-bn-cp-¶n-Ã. Zzo]n-ep-Å-hÀ¡v h³I-c-bn \n¶pÅ hmÀ¯ In«m³ {Sm³kn-ÌÀ tdUn-tbm Bbn-cp¶p GI-amÀKw.  ktµ-i-§Ä Ab-¡m³ t]mÌ Un¸mÀ«vsaânsâ sSen{Km^v kuI-cy-hp-ap-­m-bn-cp-¶p.  1963 Xs¶ an¡-hmdpw FÃm Zzo]nepw hbÀekv tÌj³ Øm]n-¨n-cp-¶p. ho«n-te-bv¡m-bmepw Xncn¨p ho«n \n¶v F\n¡m-bmepw sSe{Kmw Ab-bv¡pI Xs¶bmbn-cp¶p GI c£. kÀ¡mÀ ktµ-i-§fpw sSe-{Km-^n-eq-sS-bmWv Adn-bn-¨n-cp-¶-Xv. I¯-b-¨m Ft¸m-sg-¦n-epta In«p-am-bn-cp-¶p-Åq.

 

                        A¡-Im-e-¯mWv C´y-þ-ssN\ bp²w h¶-Xv. A¶v F

\n¡v ^nen-¸vknsâ Hcp henb {Sm³kn-ÌÀ tdUntbm D­v. bp²-hmÀ¯-IÄ tIÄ¡m³ Fsâ kl-{]-hÀ¯-Icpw AbÂhm-kn-Ifpw Rm³ Xma-kn-¡p-¶n-S-¯mWv hcn-I. A¡m-e¯v henb tImb-am-cpsS ho«nte AhnsS tdUntbm DÅq. C§s\ hmÀ¯ tIÄ¡p-¶-Xn-\n-S-bn Rm³ shdptX ]d-ªp, ssN\ thsdmcp cmPys¯ B{I-an-¡m³ t]mIn-Ã. I½yq-Wn-Ìp-Im-cpsS cmPyw F¶p ]d-ªm A§-s\-bm-Wv. At¸mÄ Fsâ a\-Ên-epÅ Imcyw Rm³ Adn-bmsX ]dªp t]mb-Xm-bn-cp-¶p. F´m-bmepw Rm³ ]d-ªXv tae-[n-Im-cn-I-fpsS sNhnbn-se¯n.

 

                        C´y ssN\sb B{I-an¨p F¶pÅ coXn-bn \mcmbW³ amjv ]dªp F¶mWv CXp tI«-hÀ A[n-Im-cn-Isf [cn-¸n-¨-sX¶p tXm¶p¶p. AtX-¸än At\z-j-W-§Ä \S-¶p. XpSÀ¶v F\n¡v hbÀe-kn sSÀant\-j³ HmÀU-À BWp In«p-¶-Xv. Your service is terminated  F¶p ]d-ªp-ÅXmbncp¶p Kh.-Hm^v C´y-bpsS B HmÀUÀ. ASp¯p hcp¶ I¸-en e£-Zzo]n \n¶v

 

Xncn-¨p-t]m-IWw F-¶m-bn-cp¶p ktµ-i-¯nse \nÀt±-iw. Ch-cpsS D¯-chv A\p-k-cn-¡p-I-b-ÃmsX F\n¡v thsdmcp amÀK-hpap­mbn-cp-¶n-Ã. AhÀ ]dª hml-\-¯n Ib-dn-t¸m-cm³ AXn-\m Rm³ _m[yØ-\m-bn-cp-¶p. F\n¡v atäXp Imcy-¯n\pw Zzo]n\p ]pd¯p IS-¡-W-sa¦n Ah-cpsS A\p-aXn Bh-iy-am-bn-cp-¶p. tIkv Un^³Uv sN¿m-\pÅ kuIcy¯n\v Rm\-h-tcmSv kmh-Imiw tNmZn-s¨-¦nepw X¶n-Ã. Ahn-sS-bn-cp¶v h¡me¯v H¸n-Sm³ Ign-bm-¯-Xn-\m sSe-{Km-a-b¨v tIc-f-¯n-epÅ GsX-¦nepw h¡oens\ tIkv G¸n-¡m\pw Ign-bp-am-bn-cp¶n-Ã.

 

                        e£-Zzo]v F\n¡v icn¡pw C¶s¯ Ata-cn¡ t]mse-bm-bn-cp-¶p. ChnsS 104 cq] In«n-bn-cp-¶n-S¯v AhnsS 3000 cq]-bm-bn-cp¶p sam¯w

i¼-fw. XpS-¡-¯n 600 cq] i¼-fw. AXnsâ 60% Ae-h³kv. ]ns¶ aä-e-h³kp-IÄ thsd. 61 apX 64 hsc-bpÅ \mep hÀj-amWv Rm³ e£-Zzo-]n D­m-bncp¶Xv.

 

                        Rm³ 1964  \m«n-se-¯nb tijw tIkv sslt¡m-S-Xn-bn aqhv sN¿p-¶-Xn\v A¶v A`n-`mjI-\m-bn-cp¶ hn.-BÀ IrjvW-¿sc Gev]n-¨p. Hcp sSe{Kmw X¶v ]ncn¨p hnSp-¶Xv icn-b-sÃ-¶m-bn-cp¶p Fsâ \ne-]m-Sv. F¶m NmÀPv lm³Uv HmhÀ sNbvXp t]m¶Xp sIm­v s]s«¶v H¶pw sN¿m³ Ignbnsöv IrjvW-¿À ]d-ªp. AXp tI«-t¸mÄ F\n¡v tIkn henb Xm¸cyw CÃm-Xm-bn. F¶mepw tIkv IrjvW-¿sc Xs¶ Gev]n-¨p. ]t£ CXn-\nSbn IrjvW¿À sslt¡m-SXn PUvPv Bbn \nb-an-X-\m-b-Xn-\m tIkv At±lw Hcq Pq\n-bsd Gev]n-¨p. ]ns¶ 1968  Bbn-cp¶p Fsâ tIkv sslt¡m-S-Xn-bn A´na lnbdn§n\v h¶-Xv. A¶v tIkv ssIImcyw sNbvXXv _mcn-ÌÀ Fw.]n cma-N-{µ³ Bbn-cp-¶p. At±lw ]d-ªp, It is of no value,  academic interest is only there,   I am not  pressing it.  B tIkv A§s\ XÅn.

 

                        h¡o tIkv {]kv sNbvXn«v Imcy-an-Ãm-bn-cp¶p Xm\pw. ImcWw Rm³ At¸m-tgbv¡pw \Ivk-sseäv tIkn DÄs¸«v Pbn-enembn¡-gn-ªn-cp-¶p. Pbn-en-se-¯n-bn-cp-¶n-sÃ-¦n Acn-tbgvkv DÄs¸sS FÃm B\p-Iq-ey-§fpw Hcp-]t£ Xncn¨p In«p-am-bn-cp-¶p.

 

                        e£-Zzo-]n \n¶p 1964 aS-§n-b-¯n-b-t¸mÄ IXncqcn Xs¶-bmWv Rm\pw `mcybpw skän sNbvX-Xv. 1962 Bbn-cp¶p Fsâ hnhm-lw. 1961  e£-Zzo-]n-se-¯nb Rm³ AhnsS `mcy¡p IqSn \nb-a\w Xcs¸Sp-¯n. ]ns¶ \m«n-se¯n hnhmlw Ignªv R§Ä Ccp-hcpw e£-Zzo-]ntebv¡p aS-§p-I-bm-bn-cp-¶p. t{]a hnhm-l-am-bn-cp¶p R§-fp-tS-Xv.

 

                    Zzo]n \n¶v Rm³ aS§n hcp-t¼mÄ F\n¡v 31 hbtk DÅq. thW-sa-¦n Hcp ss{]häv kvIqfntem tImf-Pntem tPmen In«m³ km[n¡pw.

]t£ C\n Hcm-fpsS Iogn tPmen sNt¿­ F¶p Rm³ Xocp-am-\n-¨p. A§-s\-bmWv A¡m-e¯mcpw ss[cy-s¸-Sm¯ Syqt«m-dn-b {]Øm-\-¯n-tebv¡v Rm³ Cd-§n-¯n-cn-¨-Xv. IXn-cq-cn 1964  tI]okv Syqt«m-dn-b-ep-am-bn-«m-bn-cp¶p XpS-¡w. 1965 BIpt¼mtgbv¡pw Syqt«m-dn-b Xe-tÈ-cn-bnepw Bcw-`n-¨p. Hcp {_m©v s]c-f-tÈ-cnbnepw XpS-§n. A¡m-e¯v C¶-s¯-t¸mse ss{]häv cPn-kvt{S-j-s\m¶pw Bcw-`n-¨n-«n-Ã. Fkv.-F-kv.-FÂ.knbpw {]oUn-{Knbpw Hs¡ tXmä hnZymÀYn-IÄ¡mbncp¶p Syqt«m-dn-b tIm¨nw-Kv.

 

                        Rm³ IXn-cq-cn F¯n-b-tXmsS kn.-]n.Fw saw_À Bbn.

sI.-F-kv.-ssh.-F^v PÃm I½nän cq]-h¡-cn-¨-t¸mÄ Rm\-Xnsâ PnÃm sshkv {]kn-Uâv Bbn. ]ns¶ sI.-F-kv.-ssh.-F-^nsâ ÌUn¢mkp-IÄ FSp-¡p-¶-Xnse Hcp {][m\n F¶ \nebv¡v Rm³ {]hÀ¯n-¨p. ]e bqWn-äp-I-fnepw ssN\okv hn]vf-h-t¯¡p-dn¨v  Rm³ ¢mkv FSp-¯p.

 

                        1967 Bb-t¸m-tgbv¡pw ]mÀ«n thmfân-bÀ Iymw]p-IÄ¡p XpS-¡-am-bn. bq¯v hnwKv t]mse Xs¶ thmfân-bÀ knÌhpw BZyw Bcw-`n¨Xv I®qÀ PnÃ-bn-em-bn-cp-¶p. tKm]metk\-bpsS XpS¡w Cu thmfân-bÀ Iymw]pI-fn-eq-sS-bm-bn-cp-¶p. AhÀ Iyw]p-IÄ kwL-Sn-¸n-¡pw. Ahn-sS-sbÃmw Rm³ ¢mkv FSp-¡pw. A§s\ XrÈn-tecnbnsems¡ ¢mkv FSp-¡m³ Rm³ t]mbn-«p-­v. -tX-ä-ae IrjvW³Ip«nsb BZyw ImWp-¶Xv AhnsS h¨m-bn-cp-¶p.

 

                        sI.-F-kv.-ssh.-F^nsâ BZy-kw-Øm\ kt½-f\w tImgn-t¡mSv Su¬lm-fn 1967 BWv \S-¶-Xv. At¸m-tgbv¡pw CSXp kÀ¡mÀ A[nIm-c-¯n h¶p Ign-ªn-cp-¶p. ap¼v I®q-cnse ]m¸n-\n-tÈ-cn-bn \S¶ sI.Fkv.-ssh.-F^v PnÃm kt½-f-\-¯n Ah-X-cn-¸n¨ tcJ tImgn-t¡mSv kwØm\ kt½-f-\-¯nepw Ah-X-cn-¸n-¡Ww F¶ Dt±-iy-t¯m-sS-bmWv R§Ä kwØm\ kt½-f-\-¯n-s\-¯n-b-Xv. F¶m At¸m-tgbv¡pw Chn-Sps¯ ]mÀ«n-bn ]e amä-§fpw h¶n-cp-¶p. sI.-]n.-BÀ tKm]m-e³ PnÃm sk{I-«-dnbpw Fw.hn cmLh³ PnÃm I½nän AwK-hp-ambn Ign-ªn-cp-¶p. Im´-tem«p Icp-W³, sI.kn \µ\³, ]q¯-e¯v \mcm-b-W³, H.-`-c-X³ XpS-§nb {]K-Zv`-·m-cp-ap-­m-bn-cp¶p A¶s¯ PnÃm I½n-än-bnÂ.

 

                        imkv{Xob tkmjy-enkw e£y-am-¡n-s¡m-­pÅ tcJ

bmbn-cp¶p ]m¸n-\n-tÈcn kt½-f-\-¯n R§Ä Ah-X-cn-¸n-¨-Xv.  ]mÀe-saâdn amÀK¯n am{Xw Du¶n \n¡p-¶Xp icn-b-söv B tcJ-bn ASn-h-c-bn«p R§Ä ]d-ªn-cp-¶p. AXv tImgn-t¡mSv kt½-f-\-¯n Ah-X-cn-¸n-¡-W-sa¶pw kt½f\ {]Xn-\n-[n-IÄ¡p ]cn-N-b-s¸-Sp-¯-W-sa-¶p-apÅ Dt±-iy-t¯m-sS-bmWv R§Ä PnÃm I½n-än-bpsS 33 sUe-tKävkv tImgn-t¡m-t«bv¡p t]mcp-¶-Xv. kulrZ {]Xn-\n[n F¶ \ne-bn h¶ sF.hn Zmkv HgnsI 32 t]cpw sXc-sª-Sp-¡-s¸« {]Xn\n-[n-I-fm-bn-cp-¶p.

kt½-f-\-¯n ]m¸n-\n-tÈcn tcJ Ah-X-cn-¸n-¡m³ Ah-kcw Xcn-I-bnà F¶p R§Ä¡p kqN\ e`n-¨p. F¦n tcJ ]cn-N-b-s¸-Sp¯m

s\¦nepw A\p-aXn thW-sa¶v R§Ä Bh-iy-s¸-«p. AhnsS At¸mÄ ]mÀ«n kwØm\ t\Xm-¡-·m-cmb kn.-F¨v IWm-c-\pw, F.-sI.-Pnbpw D­m-bn-cp-¶p. A¶v tbmK-¯nsâ {]ko-kn-b-¯n Ccp-¶Xv sI.-F-kv.-ssh.-F^v {]Xn-\n-[n-IfÃ. ]mÀ«n {]Xn-\n-[n-I-fmb kn.-F¨v IWm-c\pw F.-sI.-Pnbpw Hs¡-bm-bn-cp-¶p. {]ko-Un-b-¯n Ccp-¶-h-cmWv tcJ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-Xns\ FXnÀ¯-Xv. sI.-F-kv.-ssh.-F^v kwØm\ kt½-f-\-¯n ]m¸n-\n-tÈcntcJ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-Xn-t\-¸än kn.-]n.-F-½nsâ ]pXnb I®qÀ PnÃm t\Xm¡fmb sI.-]n.-BÀ tKm]m-e³, Fw.hn cmL-h³ XpS-§n-b-h-cp-ambn kwkm-cn-¨n-«m-bn-cp¶p R§Ä ]pd-s¸-«-Xv. tcJ Ah-X-cn-¸n-¡m³ k½-Xn-¨n-sÃ-¦n sNdp¯p \n¡Ww, AsÃ-¦n kt½-f\w [n¡-cn¨v {]Xn-\n-[n-IÄ Cd-§n-t¸m-cWw F¶mbncp¶p A¶p-­mb [mc-W.

 

                        tcJ Ah-X-cn-¸n-¡m³ A\p-aXn \ntj-[n-¨-Xns\ XpSÀ¶v kt½-f-\s¯ [n¡-cn¨p R§Ä Cd-§n-t¸m-¶p. XpSÀ¶v {]Xn-\n-[n-I-fm-sb-¯nb

]mÀ«n saw_Àam-cpsS ^mIvj³ tNÀ¶p. R§sfÃm-hcpw ]mÀ«n saw_ÀamÀ Bbn-cp-¶p. sam¯w \qtdmfw t]cm-bn-cp¶p ]mÀ«n saw_ÀamÀ. I®qÀ {]Xn-\n-[n-IÄ ]d-bp-¶Xv ]mÀ«n hncp² \S-]-Sn-bm-sW¶pw AXn\p am¸p ]dbW-sa¶pw AXn\p tijta kt½-f-\-¯n-encp¯q F¶p-apÅ a«n ^mIvj³ tbmK-¯n F.-sI.Pn ]dªp. AXp tI«t¸mÄ kJm-hnsâ a\-Ên \n¶v- C-t¸mgpw ^yqU-enÌv Nn´m-KXn t]mbn-«nà F¶-Xn\p sXfn-hm-bpÅ Cu hm¡p-IÄ tIÄ¡p-t¼mÄ F\n¡p eÖ- tXm-¶p-¶p, AXpw Fsâ t\Xm-hn-t\-¸än F¶v F\n¡p At¸mÄ ]d-tb­n h¶p. ImcWw I½yq-Wn-Ìp-Im-csâ \nL-­p-hn am¸v F¶ hm¡nÃ. hnaÀi-\-§Ä h¶p Ign-ªm R§Ä AwKo-I-cn-¡p-Ibpw Xncp-¯pIbpamWv sN¿p-I. C{Xbpw ]d-ªn«v R§Ä 32 t]cpw Cd-§n-t¸m-¶p. £Wn¡s¸«p h¶ sF.hn Zmkv am{Xw AhnsS Ccp-¶p. ]ns¶ R§Ä cm[m Xnb-ä-dn-\-Sp-¯pÅ Bcy`h³ tlm«ense Hcp apdn-bn h¶n-cp-¶p. AhnsS h¨v R§Ä I®qÀ ]mÀ«n PnÃm I½nän-bpambn t^m¬ hgn _Ô-s¸-«p.

 

                        sI.-F-kv.-ssh.-F^v kwØm\ kt½-f-\-¯n\p ap¼v asämcp kw`-h-ap-­m-bn. 1967  Xs¶-bm-bn-cp¶p tImgn-t¡m«p h¨p ]mÀ«n-bpsS tI{µ I½nän tbmKw \S-¶-Xv. kn.kn tbmKw F¶mWv R§Ä ]d-bp-I. kn.kn¡v Hcp \nth-Z\w sImSp-¡m³ R§Ä IXn-cq-cnse tem¡Â I½nän Xocp-am-\n-¨n-cp-¶p. A¡me¯v I®qÀ PnÃ-bnse kzImcy _oUn-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS PohnXw hfsc Zb-\o-b-am-bn-cp-¶p. A¶v ]mÀ«n-bp-ambn Gähpw ASp¯p \n¡p¶Xm-bn-cp¶p B _oUn-s¯m-gn-em-fn-I-fn `qcn-`m-K-hpw. Ah-cpsS IpSpw-_-§Ä A\m-Y-Xz-¯ntebv¡p \o§p¶ Ah-Ø-bm-bn-cp¶p.  Cu _oUn-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS {]iv\¯n\v imiz-X-amb ]cn-lmcw Is­-¯-W-sa-¶m-bn-cp¶p R§-fpsS Bh-iyw.

 

sI.-F-kv.-ssh.-F^v kt½-f-\-¯n\p sXm«pap¼v Cu \nthZ\hp-ambn R§Ä tImgn-t¡m«p tI{µ-I-½nän t\Xm-¡sf ImWm³ t]mbn-cp-¶p. A¶p ]mÀ«n P\-d sk{I-«dn ]n.-kp-µ-c-¿sb ImWm³ R§Ä Gsd hnj-an-¨p. At±lw hfsc Xnc-¡n-em-Wv, F´m ]d-bm-\p-Å-sX-¶p-h-¨m AXv Fgp-Xn-¯-¶m aXn- F-s¶Ãmw AhnsSbp­m-bn-cp-¶-hÀ ]d-ªp. Ah-cpsS B s]cp-amäw R§Ä¡{X ]nSn-¨n-Ã. ImcWw A{X-tbsd {]Xo-£-tbm-sS-bm-bn-cp¶p R§-fpsS bm{X. kpµ-c-¿-bp-ambn Hcp \à kw`m-jWw \S¯n R§-fpsS hnj-a-§-sfÃmw t\cn-«-t±ls¯ Adn-bn-¡m-\mWv R§Ä B{K-ln-¨-Xv.

 

 

                        F¶m kpµ-c-¿-bn \n¶v R§Ä {]Xo-£n¨ a«n-epÅ

{]Xn-I-c-W-ap-­m-bn-Ã. ]n¶oSv sI.-F-kv.-ssh.-F^v hn«p h¶-Xn\p tijw I®qcn

se ]mÀ«nbpw R§sf ssIhn«t]mse-bm-bn. AsÃ-¦n Ah-cpsS taepw tImSm

en hogpw F¶ AhØ h¶p. FÃm-hcpw IqSn XÅn R§sf ]pd-¯m-¡p¶ AhØ h¶-t¸mÄ Hä-s¡-«mbn amdn \n¡m³ Xocp-am-\n-¨p.

 

                        XpSÀ¶v I®qÀ Su¬lmfn Cu sI.-F-kv.-ssh.-F^v kJm¡fpsS Hcp tbmKw hnfn-¨p. B tbmK-¯n\p ap¼p Xs¶ R§Ä amÀIvknÌv

ÌUn skâÀ F¶ ]»n-t¡-j³ Bcw-`n-¨n-cp-¶p. ssN\okv kmlnXyw hn]peamb tXmXn samgn-amäw \S¯n Cu ]»n-t¡-j³knsâ t]cn R§Ä {]kn²oI-cn-¨p. CXn-\n-S-bn Ip¶n-¡Â \mcm-b-Ws³d dn_ ]»n-t¡-j³kp-ambpw R§Ä _Ô-s¸«p Ign-ªn-cp-¶p. R§Ä At§m«pant§m«pw ]pkvX-I-§Ä ssIamdpw. Su¬lm-fnse tbmK-¯n Cu ]pkvX-I-§sfÃmw \nc-¯n-h¨p hnäp.

 

                        I®qÀ PnÃ-bnse R§-fpsS {Kq¸p-Isf t_m[-h¡-cn¡p¶Xnsâ `mK-am-bn-«m-bn-cp-¶p amÀIvknÌv ÌUn skâÀ Bcw-`n-¨-Xv. ]gb thmfânbÀ Iym¼p-I-fp-ambn _Ô-ap-­m-bn-cp-¶-Xn-\m an¡-h-tcbpw R§Ä¡p ]cn-N-b-ap-­m-bn-cp-¶p. AXp-]-tbm-Kn¨v R§Ä FÃm-bn-S¯pw sI.-F-kv.-ssh.-F^nsâ bqWnäp t]msebpÅ {Kq¸p-I-fp-­m-¡n. sI.-F-kv.-ssh.-F-^n D­m-bn-cp-¶-h-tcbpw ÌUn-skâdnsâ `mK-ambn kwL-Sn-¸n-¨p. 

 

                        A¡m-e¯v Ht«sd kzImcy _oUn I¼-\n-I-fnse sXmgnem

fnIÄ¡v tPmen \jvS-s¸-«n-cp-¶p. AhÀs¡Ãmw ¢mkp-sIm-Sp¯p amÀIvknÌv ÌUn skâ-dnsâ ]pkvX-I-§-fp-ambn (_p¡v seäv)- ]-dªp hnSpw. 25 ss]kbpw 50 ss]k-bpw Hs¡bmWv Hmtcm ]pkvX-I-¯n\pw hne. R§Ä Ah A¨-Sn-¡m\pÅ sNehp am{X-amWv sXmgn-em-fn-I-fn \n¶p hm§p-I. AhÀ Ah hnäp In«p¶ ss]k- sIm-­v `£Ww Ign-¡pw. ChÀs¡Ãmw Xma-kn-¡m³ Hmtcmtcm Iym¼p-I-fp-­v. Iptd Bfp-IÄ tI]okv Syqt«m-dn-b-en hcpw. AhnsS Iªn hbv¡pw. aÕyw hm§n-s¡m­p h¶v Idn-h-bv¡pw. Iptd t]À kdm-¼n- F¶ Øe¯v

Hcp ]oSn-I-bpsS tase-bpÅ lmÄ hmS-I-bvs¡-Sp¯p Xma-kn-¨ncp¶p. AhÀ¡v ho«n-tebv¡p t]mIm³ Ignbp-am-bn-cp-¶n-Ã. ImcWw ho«n-sem¶pw sImSp-¡m³ ]än-bn-cp-¶n-Ã. Ch-cn `qcn`mKhpw Ahn-hm-ln-X-cmb sNdp-¸-¡m-cm-bn-cp-¶p. IÀj-I-s¯m-gn-em-fn-I-fmb Imc-W-h-·mcmWv Ch-cpsS IpSpw_w t]män-bn-cp-¶-Xv.

 

                        \ne-hn {]hÀ¯n¨p sIm­n-cn-¡p¶ aäp _oUn-¡-¼-\n-I-fnse sXmgnem-fn-Ifpw IÀj-Icpw s\bv¯p sXmgn-em-fn-I-fp-amWv Cu ]pkvX-I-§Ä apJyambpw hm§n-bn-cp-¶-Xv. hm[ymcp _oUn, km[p _oUn XpS-§nb I¼-\n-I-Ä A¶pw {]hÀ¯n-¨n-cp-¶p.

 

                        CXn-\n-S-bn-emWv ]mÀ«n-bnse A¡m-es¯ {]ap-J-cmb Ac-bm-¡­n ANyp-X³, sI.kn \µ-\³, Im´-tem«p Icp-W³, F.-_m-e-Ir-jvW³ F¶n-hsc ]mÀ«n-bn \n¶p ]pd-¯m-¡n-b-Xv. R§-sfSp¯ \ne-]mSv icn-bm-sW¶v ]mÀ«n PnÃm I½n-än-bn ChÀ hmZn-¨-Xm-bn-cp-¶s{X Imc-Ww. GsXmcp ]mÀ«n¡pw Ign-bm¯ hn[-¯n A{X-tbsd P\kzm[o-\-apÅ {Kq¸p-I-fm-bncp¶p R§Ä amÀIvkn-Ìv ÌUn skâ-dnsâ t]cn D­m-¡n-b-Xv. ]mÀ«n-bn \n¶p ]pd-¯m-¡-s¸« \mep t\Xm-¡-·mÀ IqSn h¶-t¸mÄ R§-fpsS {]hÀ¯\w Iptd-¡qSn ià-am-bn. AtXmsS C\n F´v F¶pÅ \ne-bv¡m-tem-Nn-¡Ww F¶pÅ a«n Imcy-§-sf-¯n.

 

                        At¸mÄ 1967 Ah-km\ Ime-am-Wv. Unkw-_À BsW¶p tXm¶p-¶p. R§Ä amÀIvknÌv ÌUn skâÀ {]hÀ¯-I-cpsS Hcp tbmKw I®qÀ Su¬lm-fn hnfn¨p tNÀ¯p.- A-sXmcp Ahn-kva-c-Wob Zn\-am-bn-cp-¶p. cmhnse ]¯-cbv¡p tbmKw XpS§n. s]s«¶p Su¬lmÄ \ndªp Ihn-ªp. Hcp c­m-bncw t]sc-¦nepw AI-¯p-­m-Ipw. ]pd¯p thsd-bpw. Cu tbmKw \S-¯m³ R§Ä BZyw Su¬lmÄ _p¡v sNbvXp. ]ns¶ R§Ä {]hÀ¯-I-tcmSv tbmKw tNcp¶ Imcyw ]d-bp-I-b-ÃmsX aäp {]NmcW§sfm¶pw \S-¯n-bn-cp-¶n-Ã. F¶n«pw C{X-tbsd t]À ]s¦-Sp-¯p. A¶v c­v ]»njnwKv lukp-I-fp-tS-bpw [mcmfw ]pkvX-I-§fpw sNe-hm-bn.

 

                        B tbmK-¯n h¨p Xs¶ ]pXnb ]mÀ«n D­m-¡-W-sa-¶m-bncp¶p Im´-tem«p Icp-W³, \µ-\³, Ac-bm-¡­n ANyp-X³ F¶n-h-cpsS XmÂ]-cyw. _me-Ir-jvW³ {]tXy-In-s¨m¶pw ]d-ªn-Ã. F¶m AbmÄ aäp aq¶p t]cp-tSbpw A`n-{]m-b-t¯mSv tbmPnt¨ \n¡q F¶p-d-¸m-bn-cp-¶p. Cu \mep t]cpw t\Xm-¡-·mÀ F¶ \ne-bn PnÃ-bn AwKo-Imcw t\Sn-¡-gn-ª-hcmbn-cp-¶p. Ah-cmWv ]pXnb ]mÀ«n D­m-¡-W-sa¶pw Ct¸m-gm-W-Xn\p ]änb ka-b-sa¶papÅ a«n \ne-]m-sS-Sp-¯Xv. F¶m C§s\ Hcp tbmKw tNÀ¶m ]pXnb ]mÀ«n D­m¡-W-sa¶p \mep t\Xm-¡-fn \n¶v Bh-iy-ap-b-cp-sa¶pw A§-s\-bp-­m-Ip¶ ]mÀ«n GXm-bmepw \½Ä Ct¸mÄ hn«phcp¶ ]mÀ«n-tb-¡mÄ \Ã-Xm-hnsöpw -R§Ä kam-\a-\-kv¡-cmb Iptd t]À t\cs¯ Xs¶

NÀ¨ sNbvXn-cp-¶p. Htcm-cp-¯-cp-tSbpw DÅn-en-cp¸v icn¡pw ]cn-tim-[n¨p am{Xta C\n apt¶m«p t]mImhq F¶pw R§Ä Xocp-am-\n-¨n-cp-¶p. AXn-\m ]pXnb ]mÀ«n cq]-h¡-c-Ws¯ sNdp-¡-W-sa¶v R§Ä ap³Iq«n [mc-W-bp-­m-¡n-bn-cp-¶p. kt½-f-\-¯n \mep t\Xm-¡fpw hcp-sa¶pw ]mÀ«n thWsa¶m-h-iy-s¸-Sp-sa¶pw F\n-¡p-d-¸m-bn-cp-¶p. ImcWw A¯-c-samcp ]mÀ«n- CÃmsX B t\Xm-¡Ä¡p ]nSn¨p \n¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. Hcp taÂhnem-k-hp-an-ÃmsX shdpw ]mÀ«n {]hÀ¯\w F¶p ]dªp \m«n-en-d§n \S-¡m³ IgnbnÃ-tÃm.

 

                        CsX-Ãm-sa-\n-¡-dn-bm-hp-¶-Xn-\m tbmK-¯n ]mÀ«n cq]-h¡cWs¯ Imcy-Im-cW klnXw FXnÀ¯v H¶c aWn-¡q-tdmfw Rm³ kwkm-cn-¨p. \½Ä Dt±-in-¡p-¶Xv hn]vfh-]mÀ«n-bm-sW-¦n AXv hn]vfh {]hÀ¯-\-¯n-eqsS am{Xta cq]o-I-cn-¡mhq F¶v Rm³ Nq­n-¡m-«n. AX-sÃ-¦n \½Ä Ct¸mÄ hn«phcp¶ ]mÀ«n-bpsS asämcp cq]-ambn ]pXnb ]mÀ«nsb sIm­p \S-t¡­n hcpw. AXp-sIm­v ]pXnb ]mÀ«nsb¶ \nÀt±iw kzoIm-cy-a-söv Rm³ ]d-ªp. At¸mÄ P\w H¶-S¦w I¿-Sn¨p. tbmK-¯nsâ A`n-{]m-bambn Fsâ \nÀt±iw ]mkm-¡n. X§-fpsS Dt±iyw \S-¡n-söp I­-tXmsS \mep t\Xm-¡fpw t]mbn. ]ns¶ D¨-tbmsS tbmKw ]ncn-ªp. C\n F´v sN¿Ww F¶ a«n R§Ä ]ns¶ kwkm-cn-¨p. ]n¶oSv _Ô-s¸Smw F¶v Hmtcm-cp-¯-tcmSpw ]d-ªv R§fpw ]ncn-ªp.

 

                        ]n¶oSv sI.]n.BÀ tKm]m-es\ kn.-]n.Fw ]pd-¯m-¡n-b-t¸mÄ sI.]n.Bdnsâ t\Xr-Xz-¯n dh-eyq-j-\dn t_mÄsj-hnIv ]mÀ«n D­m-¡n. Im´tem«p Icp-W\pw aäp aq¶p t]cpw Cu ]mÀ«n-bn tNÀ¶p. ]n¶oSv sI.sI A®³ Fw.-FÂ.-Fbpw Cu ]mÀ«n-bn tNÀ¶p. ]t£ R§-fp-ambn kl-Icn¨p {]hÀ¯n-¡m³ ap¼v A®³ h¶n-«p-­m-bn-cp-¶n-Ã.

 

                        X½n _Ô-s¸Smw F¶p ]d-ªm-WtÃm Su¬lm-fn \n¶p R§Ä ]ncn-ª-Xv. X½n _Ô-s¸-SWw F¶p-h-¨m ]gb coXn-bn _

Ôs¸-«pÅ {]hÀ¯\w apt¶m«p sIm­pt]mIWw F¶m-Wv R§Ä Dt±-in¨Xv. F¶p-h-¨m _lp-P\ {]hÀ¯\w XpS-c-Ww. AXns\ hn]vf-h- {]-hÀ¯-\am¡n amäp-Ibpw dh-eyq-j-\dn eoUÀjn¸v cwK¯p hcn-Ibpw thWw. Itk-c-bn am{Xw Ccp-¶n«v hn]vfh ]mÀ«n D­m-¡m³ Ign-bn-Ã. C§-s\-sbms¡ ]dªmWv R§Ä Su¬lm-fn \n¶p-a-S-§n-b-Xv. AtXmsS B \mep t\Xm-¡-fp-am-bpÅ _Ôw R§Ä XoÀ¯pw hntÑ-Zn-¨p.

 

                        Su¬lmÄ tbmK-¯n\p tijw XpSÀ¶pw amÀIvkn-Ìv ÌUn skâÀ {]hÀ¯-IÀ _p¡vseäv hn¸\ XpSÀ¶p. AhÀ tI]okv Syqt«m-dn-b-en h¶v ]pXnb ]pkvX-I-§Ä FSp-¡p-Ibpw R§sf kµÀin-¡p-Ibpw sN

bvXp sIm­n-cp-¶p. Htcm ka-b¯pw ChÀ¡v Bh-iy-amb hni-Zo-I-c-W-§Ä R§Ä \ÂIn-s¡m-­n-cp-¶p. A§s\ Htcm Znhkw sNÃp-t´mdpw IqSp-X IqSp-XÂ

BfpIÄ R§sf ImWm³ h¶p XpS-§n. Xe-tÈcn tI]okv tImfPv Hcp henb ]mÀ«n Hm^o-knsâ coXn-bn-tebv¡p amdp-I-bm-bn-cp-¶p.

 

                        AXv sht¡-j³ Ime-am-bncp-¶-Xn-\m tImfPv {]hÀ¯n¨ncp¶n-Ã. AXn-\m ]mÀ«n {]hÀ¯-\-¯n\v F\n¡v th­{X kabw In«p-am-bncp¶p. C§s\ ]mÀ«n {]hÀ¯\w ià-am-¡n-b-tXmsS tImf-Pn {]oUn-{Kn, Un{Kn tImgvkp-IÄ XpS-§m-\pÅ Btem-N\ \nÀ¯n-h-¨p. Fkv.-F³ tImf-Pnse Cw¥ojv  {]^-kÀ kn.sI \mcm-b-W³ ChnsS ¢mkv FSp-¡m³ hcm--sa¶p ]d-ªn-cp-¶-Xm-Wv. ]t£ Cu Xnc-¡n A¯cw FÃm Imcy-§fpw Hgn-hm-¡n.

 

                        Cu ka-b¯v tImgn-t¡m«v Ip¶n-¡Â \mcmb-Wsâ t\XrXz¯n-epÅ dn_ ]»n-t¡-j³kp-ambpÅ R§-fpsS _Ô-§Ä ho­pw iàn-s¸«p h¶p. t\cs¯ ]d-ªn-cp-¶tÃm Chn-Sps¯ _oUn-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS {]iv\§Ä Nq­n-¡m-Wn¨v sk³{S I½n-än¡p \nth-Z\w \ÂInb Imcyw. B kab¯mWv KtWjv _oUn, `mcXv _oUn F¶o I¼-\n-IÄ Chn-sS-bpÅ {]hÀ¯\w \nÀ¯n-h¨v awK-em-]p-c-t¯bv¡v BØm\w amän-b-Xv. AhÀ¡v th­-s¸« Ipd¨p sXmgn-em-fn-Isf am{Xw awK-em-]p-c-t¯bv¡p sIm­pt]mbn-cp-¶p. Chn-Sps¯ ka-c-§-fpsS cq£-Xbpw sNe-hnsâ B[n-Iy-hp-amWv I¼\nIÄ amäm³ AhÀ ]dª Imc-Ww. hmkvX-h-¯n A¡m-e¯v Gähpa[nIw kacw kn.-]n.-F-½nsâ t\Xr-Xz-¯n _oUn-s¯m-gn-emfn taJ-e-bn-em-bn-cp-¶p. A§s\ apX-em-fn-amÀ¡v \n¡-¡-Ån-bn-Ãm-Xm-bn. am{X-aà Ah-cm-sW-¦n _n.-sP.]n Nn´m-K-Xn-bpÅ Bfp-I-fm-bn-cp¶p Xm\pw.

 

                  kn.-]n. F½nsâ A¶s¯ ka-c-§Ä \ymbo-I-cn-¡-¯-¡Xà F¶mtWm CXnsâ s]mcpÄ ?

 

                        F¶p XoÀ¯pw ]dªpIqSm. C¶p sXmgn-em-fn-IÄ A\p`hn¡p¶ ]e B\p-Iq-ey-§fpw Ah-cpsS kacw sIm­v In«n-b-Xm-Wv. F¶m _oUn apX-em-fn-amsc sI«psI«n-¡p¶ coXn-bn \½psS Bfp-IÄ XÅn-hn-SpIbmbn-cp-¶ntà F¶pÅ kwibw Ct¸mgpw F\n-¡p-­v. ImcWw Ahsc XSªp \nÀ¯mt\m adp-a-cp¶v F¶ \nebv¡v Fs´-¦nepw sN¿mt\m \½psS t\Xm-¡-·mÀ¡p Ign-ªn-Ã. At¸mÄ Fs´¦nepw sN¿-W-sa-¶ coXn-bn-em-bn-cp¶p R§Ä tI{µ I½n-än¡v \ÂInb \nthZ\w. Fs´-¦nepw ASn-b-´-c-ambn sNbvXn-sÃ-¦n sXmgn-em-fn-Ifpw P\-§fpw hnjan¡pw F¶p hyà-am-¡n-bn-cp-¶p. ]t£ kn.-]n.Fw t\Xr-Xz-¯n\v H¶pw sN¿m³ Ign-ªn-Ã. B ka-b-¯mWv F.-sI.Pn ka-c-¯n-en-S-s]«v awK-em-]p-c¯v KtWjv _oUn I¼-\n-¸-Sn-¡Â kXy-{Klw Ccn-¡m³ Xocp-am-\n-¨Xp kw_Ôn¨ hnh-c-§Ä ]pd¯phcp-¶-Xv. AXp tI«-t¸mÄ Cu {]mIrX kacw AXm-bXv Cu Ip¯nbn-cp¸v kacw C\nbpw XpS-§p-¶Xp icn-bà F¶m-bn-cp¶p R§fpsS \ne-]m-Sv.

 

 

AtX kµÀ`-¯n-emWv R§Ä¡v Gähpw A[nIw klmbIc-amb Hcp D]-tZ-i-sa¶ coXn-bn \IvkÂ_m-cnsb A`nhmZyw sNbvXpsIm­v ]o¸nÄkv sUbven-bn apJ-{]-kwKw {]kn-²o-I-cn-¨-Xv. kv{]nwKv X­À Hm¬ Z C´y³ slmssd-k¬ F¶ ioÀj-I-¯n-em-bn-cp¶p B apJ {]kw-Kw. C´y³ N{I-hm-f-¯n hk-´-¯nsâ CSn-ap-g¡w F¶ t]cn-em-bn-cp¶p AXv R§Ä ]cn-`m-j-s¸-Sp-¯n-b-Xv. Ip¶n-¡-en-\mWv CXmZyw In«n-b-Xv. Ip¶n-¡Â X\n-¨mtWm R§Ä IqSn-tNÀ¶mtWm ]cn-`mj \S-¯n-b-sX¶v IrXy-ambn ]d-bm-\m-hn-Ã. R§Ä an¡-hmdpw At§m«pant§m«pw kl-I-cn-¡m-dp-­m-bn-cp-¶p. ]t£ BZyw AXp {]kn-²o-I-cn-¨Xv Ip¶n-¡-ensâ dn_ ]»n-t¡-j³kv Bbn-cp-¶p.

 

                        A¡m-e¯v ssN\okv Fw_-kn-bp-ambn R§Ä _Ô-s¸Spambn-cp-¶p. ssN\okv Fw_kn, ]o¸nÄkv dn¸-»nIv Hm^v ssN\, \yqUÂln F¶ hnem-k-¯n Fgp-Xn-bm amthm-bp-tSbpw I½yq-WnÌp ]mÀ«n-bp-tSbpw kmln-Xy-§Ä kuP-\y-ambn Ab¨p Xcp-am-bn-cp-¶p. AtX kabw R§Ä ChnsS \n¶v hn.-]n.]n Bbn Ab-bv¡p¶ apgp-h³ kmlnXy§Ä¡pw AhÀ ]Ww Ab¨pXcpw. km[m-cW Hcp sUkv]m-¨n \m¸-¯t©m A³]tXm cq]-bv¡pÅ ]pkvX-I-§tf D­mhq. ]t£ R§Ä¡v AXp In«p-t¼mÄ 50,000 -cq] In«p¶ kt´m-j-am-Wv tXm¶p-I. ssN\okv Fw_-kn-bp-ambn _Ô-s¸-SpI F¶-Xn-em-bn-cp¶p Cu {Kq¸p-I-fpsS FÃmw Bth-iw.

 

                        ssN\okv Fw_kn hgnbmbn-cp¶p kv{]nwKv X­À Hm¬ Z C´y³ slmssd-k¬ F¶ apJ-{]-kw-K-apÅ ]o¸nÄkv sUbven-bpsS tIm¸n

e`n-¨-Xv. A¡m-e¯v ]o¸nÄkv sUbven ChnsS \ntcm-[n-¨ns«m¶p-an-Ã. ]t£ ]c

kyambn In«n--söp am{Xw. C´y-tbmSv ssN\bv¡v D­m-bn-cp¶ {]tXyI Xm¸-cyhpw ]cn-K-W-\bpw BWv B apJ{]kw-Kw ]o¸nÄkv sUbven-bn Fgp-Xm-\p-­mb Imc-Ww. \Ivk _mcn-bnse IÀjI Iem]w hcm³ t]mIp¶ ImÀjnI hn]vf-h-¯nsâ kqN-\-bm-bmWv AhÀ Nq­n-¡m-«n-bn-cp-¶-Xv. Cu IÀjI kacw Hcp _lp-P\ ka-c-ambpw hntam-N\ ka-c-ambpw amdp-sa¶pw BÀ¡pw AXp XSªp\nÀ¯m³ Ign-bn-sÃ-¶p-am-bn-cp¶p Ah-cpsS IW¡p Iq«Â.

 

                        R§Ä B apJ{]kwKw ]cn-`m-j-s¸-Sp¯n R§-fpsS {Kq¸pIÄ¡n-S-bn At§mfant§mfw F¯n-¨p. ]ns¶ CXp kw_-Ôn¨p hym]-I-amb ]T-\-§fpw ¢mkv FSp-¡epw \S-¯n. CXn ]d-bp¶ C´y³ hn]vf-h-Im-cn-I-fpsS IS-abpw F.-sI.PnbpsS ka-c-ap-dbpw X½n R§Ä H¯pt\m¡n. BapJ-{]-kw-K-¯n ]d-ªn-cn-¡p-¶Xp t]mse C\n-bpÅ GIamÀKw ]mÀe-saâdn k{¼-Zm-b-¯n ab-§n-¡n-S-¡p¶ C´y³ hn]vfh-Im-cn-Isf X«n-bp-WÀ¯pI am{X-am-sW¶ Bi-b-¯n R§Ä F¯n-t¨À¶p. B coXn-bn-epÅ {]hÀ¯-\-¯n-eqsS

 

 

C´y-bnse `c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS I®p Xpd-¸n-¡Ww F¶p R§Ä¡p t_m[y-am-bn. AXmWv bYmÀY-¯n Xe-tÈcn s]meokv tÌj³ B{I-aWw F¶ Bi-b-¯n-tebv¡v R§sf F¯n-¨-Xv.

 

                        apJ{]kwKw kw_-Ôn¨v FÃm kvIzmUp-I-fnepw R§Ä NÀ¨ \S¯nbn-cp-¶p. ]t£ BIv-j³ F´m-sW¶p am{Xw ]d-ªn-Ã. P\-t{Zml \b§Ä¡pw {]hÀ¯-\-§Ä¡p-sa-Xnsc kÀ¡m-cnsâ I®p Xpd-¸n-¡-W-sa-¦n AXn\p ]äp¶ coXn-bn-epÅ ASn sImSp-¡-emWv hn]vfh-Imcn-I-sf¶p ]d-bp-¶-hÀ¡v sN¿m-\p-Å-Xv F¶ Bi-b-¯n-tebv¡v 1968 sabv sht¡-j³ Xocp-t¼m-tgbv¡pw R§-sfÃmw NÀ¨-I-fn-eqsS F¯n-t¨À¶p.

 

                        sabv sht¡-j\p tijw Xe-tÈ-cn-bntem, s]c-f-tÈ-cn-bntem DÅ tI]okv tImf-Pp-IÄ Xpd-¶n-Ã. Rm³ amÀIvknÌv ÌUn- skâ-dnsâ {]hÀ¯\-§-fn A{X-tbsd hym]r-X-\mbn¡gn-ªn-cp-¶p. AXn-\n-S-bn Ip¶n-¡Â {Kq¸p-am-bn- Iq-Sp-X _Ô-s¸-«p. Xe-tÈcn Su¬lm-fnse kt½-f-\-¯n R§Ä Im´-tem«p Icp-W³ DÄs¸-sS-bpÅhcp-ambn sXän-¸n-cn-ªp F¶Xv Ip¶n-¡en\v CjvS-s¸« Xocp-am-\-am-bn-cp-¶p. AsÃ-¦n ]gb dnhn-j-\nkw t]dp¶ Ahsc¡qSn Npa-t¡­n hcp-sa-¶m-bn-cp¶p Ip¶n-¡-ensâ hne-bn-cp-¯Â.

 

                        AtXmsS Ip¶n-¡Â {Kq¸p-am-bpÅ _Ôw Iptd-¡qSn iIvXns¸-«p. eLp-te-J-I-fpsS ssIam-ä-¯n\pw At§m«pant§m-«p-apÅ Ftâbpw Ip¶n-¡-en-tâbpw kµÀi-\-§Ä¡pw B _Ôw Bthiw ]IÀ¶p. ]t£ At±lw ChnsS hcp-t¼mÄ R§-fpsS {Kq¸n-tebv¡v {]th-i\w \ÂIn-bn-cp-¶n-Ã. Ip¶n-¡Â kn.-sF.F GPâv BsW¶ Zpjv{]-Nm-c-W-am-bn-cp¶p AXn\p ImcWw.

 

                        ]t£ Ip¶n-¡-ep-ambn Gsd-¡mew _Ô-s¸-«n«pw At±lw kn.-sF.F GPâv BsW¶v Hcp hn[-¯nepw F\n¡p tXm¶n-bn-«n-Ã. At±-l-hp-ambn _Ô-s¸« ]e-tcmSpw kwkm-cn-¨-t¸mÄ AhÀ¡pw ]d-bm-\p-­m-bn-cp-¶Xv CXp Xs¶-bm-bn-cp-¶p. F\n-¡-bmsf Hcp Xc-¯nepw Hcp Xcn t]mepw C¡m-cy-¯n kwibnt¡­n h¶n-«n-Ã. ]ns¶ amÀIvkn-Ìv ]mÀ«nbn \n¶v amdn \n¡p-Itbm adn¨v Nn´n-¡p-Itbm sN¿p-¶-h-tc-¸än Ft¸mgpw AhÀ \S-¯p¶ {]Nm-cWw kn.-sF.F GPâv F¶mWp Xm\pw.

 

              P{^n-bpsS IqsS \S¶v aZy-¯nsâ ASn-a-bmbn Zpjn¨ kmlNcy-¯n Hcp tamN\ amÀK-sa¶ a«n-emWv Ip¶n-¡Â \Ivk kac apdbntebv¡p h¶-sX¶v ]d-bp-¶p-­tÃm ?

 

                        AsXm-¶pw icn-b-Ã, At±-l-¯n\v aZy-]n-¡epw Iq«p-sI-«pw D­m-bn-cp-¶n-cn¡mw. ]t£ Bsc-¸-änbpw A§s\ Xs¶-bm-WtÃm ]d-bpI.

 

 

              Ip¶n-¡Â tImþ-HmÀUn-t\-j³ I½n-än-bn-sems¡ t]mbn Xncn¨p h¶-Xm-bn-cp-¶ntà ?

 

                        tImþ-HmÀUn-t\-j³ I½n-än-bn t]mbXp kw_-Ôn¨v F\n¡dn-bn-Ã. A¶v ^nen¸v BWv Abm-fpsSIqsS- D-­m-bn-cp-¶-Xv. tImþ-HmÀUn-t\j³ I½n-än-sbms¡ Ign-ª-Xn\p tij-amWv Ip¶n-¡Â R§-fp-ambn _Ô-s¸Sp¶Xv. At±-l-s¯-¸än F\n¡p a\-Ên-em-bXv At±-l-¯n\p hn«phogvN Xosc Cà F¶p-Å-Xm-Wv. cmjv{So-b-]-c-am-bnt«m Bi-b-]-c-am-bnt«m DÅ Imcyw hcpt¼mÄ tIm{¼-ssa-knwKv saâm-enän At±-l-¯n\p Xosc-bn-Ã. Hcp Imcy-¯n Ip¶n-¡-en\p tbmPn-¡m³ Ign-ªn-sÃ-¦n At±lw hn«p- t]m-Ipw. ImcWw At±lw ]d-ªXv icn-bm-sW-¶mWv At±-l-¯nsâ Ft¸m-gp-apÅ hnizm-kw.

 

                  amÀIvkn-Ìv ]mÀ«n-bn \n¶v Ip¶n-¡Â hn«p t]mcm³ Imc-Wsa ´mWv ?

 

                        Ip¶n-¡Â t_mws_-bn \n¶v tImgn-t¡m«p h¶Xn\p ti-jw tZi-_Ôp hmb-\-im-e-bpsS `mK-¯pÅ I½yq-WnÌv ]mÀ«n-bpsS ap¸-¯n-aq¶mw Unhnj-\n saw_À Bbn {]hÀ¯n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. Ahn-sS-bpÅ -sI.-Fw.-Fkv hmb-\-im-e-bpsS {]hÀ¯-\-hp-ambn \o§p-t¼m-gmWv t{Km hm-kp-hpam-sbms¡ At±lw _Ôs¸-Sp-¶-Xv.

 

            F´p-sIm-­mWv C¯-c-samcp {]hÀ¯-\-¯n Ip¶n-¡Â hcm-\n-S-bm-bXv ?

 

                        Bi-b-]-c-am-bn«v Bbn-cn¡mw F¶ \nebvt¡ F\n¡v ]dbm\m-hq. ]mÀ«n-bn \n¶p sXän-¸n-cn-bmt\m AsÃ-¦n ]mÀ«n ]pd-¯m-¡mt\m am{Xw H¶p-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. At±lw saw_À am{X-am-bn-cp-¶p.

 

           

                  \mcm-b-W³ amÌÀ ]mÀ«n hn«-t¸mÄ C¯-c-¯n-epÅ hymP {]NmcW-§-Ä H¶pap­m-bntà ?

 

                        Fsâ {i²-bn s]«n-«n-Ã. h©n-¨p, NXn-¨p, AsÃ-¦n Fs´¦nepw Xcm-¯Xp sIm­v t]mbn Fs¶m-s¡-bm-WtÃm C¯cw kµÀ`-§fn ]d-bm-\p-­m-hp-I. ]t£ A§-s\-sbm¶pw BÀ¡pw Fs¶-¸än ]d-bm-\p­mhnÃ. ImcWw FtâXp apgp-h³ Rm³ {]Øm-\-¯n\p th­n sNe-hm-¡n-bnt«bpÅq. tImfPv \S¯n In«n-b-sXÃmw {]Øm-\-¯n\p sImSp-¯p. `mcy¡p tPmen DÅ-Xn-\m IpSpw_w IjvSn \S-¶p-t]mbn F¶p am{Xw.

 

                  IeymWw Ign-¡p-t¼mtg `mcy¡v tPmen D­m-bn-cpt¶m ?

                       

                          `mcy ]n.sI ktcm-Pn\n C¡-tWm-an-Ivkn Fw.Fbpw ]ns¶ _n.-FUpw IgnªXm-bn-cp-¶p. ChnsS AhÀ¡v BZyw ]n.-F-kv.kn hgn tPmen In«n. Rm³ e£-Zzo]n sN¶v AhÀ¡v tPmen Is­-¯nb tijw ]n¶o-SpÅ hc-hn hnhmlw Ign¨v At§m«p sIm­p-t]m-Ip-I-bm-bn-cp-¶p. ChnsS \n¶p In«nb U]yq-t«-jsâ ASn-Øm-\-¯n-em-bn-cp¶p AhnsS \nb-a-\w. e£-Zzo-]n \n¶v Rm³ t]m¶t¸mgpw B A¡m-Z-anIv hÀjw Xocp-¶-Xp-hsc `mcy AhnsS \n¶p. ]ns¶ ChnsS aS-§n-sb-¯n. U]yq-t«-j³ d±m¡n tPmen-bn tNÀ¶p.

 

                  \n§-fp-tSXv ehv amtcyPv Bbn-cpt¶m ?

 

                        ehv amtcyPv Bbn-cp-¶p. Xe-tÈcn {_®³ tImf-Pn ]Tn¡pt¼mÄ ]cn-N-b-ap-­m-bn-cp-¶p. Xe-tÈ-cn-bn Adn-b-s¸-Sp¶ tIm¬{K-kp-Im-c-\mb ]n.sI cma³ Bbn-cp¶p `mcy-bpsS ]nXm-hv. hnhm-l-¯n\v FXnÀ¸p­m

bncp-¶n-Ã. Zzo]n \n¶v sht¡-j\v BZyw aS-§n- h-cp-t¼m-gm-bn-cp¶p hnhm-lw. ]ns¶ Pbn-ense CS-thf Hgn-¨m FÃm-¡m-ehpw R§Ä Hcp-an¨p Xs¶-bmbncp¶p.

 

                        AtX-k-abw Ip¶n-¡-ens\ R§-fpsS {Kq¸n {]th-in-¸n-¡n-à Fs¶m¶pw Xocp-am-\n-¨n-cp-¶n-Ã. At±lw A§s\ Bh-iy-s¸-«n-cp-¶p-an-Ã. F¶m R§-fpsS {]hÀ¯-Isc H¶p ImW-W-sa¶pw ]cn-N-b-s¸-S-W-sa¶pw Ip¶n-¡Â ]d-ªp. XpSÀ¶v tI]okv tImfPn R§-fpsS {Kq¸p-I-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fpsS Hcp tbmKw hnfn-¨p. BIvj\v Hcp c­p amkw ap¼m-bn-cp¶p tbmKw. A¶v {]Xn-\n-[n-I-sfÃmw h¶p. Ip¶n-¡Â ]s¦-Sp¯ R§fpsS BZy tbmK-am-bn-cp¶p AXv. _oUn-s¯m-gn-em-fn-IÄ, s\bv¯p sXmgn-em-fn-IÄ, IÀjI sXmgn-em-fn-IÄ, ]ns¶ Adn-b-s¸-Sp¶ Iptd {]hÀ¯-IÀ, Iptd hnZymÀYn-IÄ F¶nh-sc-Ãm-am-bn-cp¶p AhÀ. {_®³ tImf-Pn Rm³ ÌpUâvknsâ iàamb bqWn-äv D­m-¡n-bn-cp-¶p. amÀIvknÌv ]»n-t¡-j³kv XpS-§nb Ime¯p Xs¶ Nqcmbv N{µ³ Hs¡ AhnsS {]hÀ¯-I-\m-bn-«p-­v. Ct¸mÄ tUmIvS-tdäv t\Snb _mthmSv _me-Ir-jvW³ Cu bqWn-än D­m-bn-cp-¶p. A¶s¯ \½psS \à Dinc³ Ip«n Bbn-cp¶p At±-lw. tI]o-knse B tbmK-¯n _oUn-s¯m-gn-emfn {]iv\w NÀ¨ sNbvXp. ]o¸nÄkv sUbven-bnse apJ {]kwKw ]cn-tim-[\bv¡p hnt[-bam¡n.

 

                        _oUn-s¯m-gn-emfn {]iv\w ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\v Kh¬saân

sâ ASn-b-´c{i²-bn sIm­p-h-cm³ X¡ hn[-¯n-epÅ Fs´-¦nepw {]h

À¯\w DS³ \S-¯ntb ]äq F¶ a«n-em-bn-cp¶p GI-I-WvT-amb Xocp-am-\w. ap¼v I®qÀ Su¬lm-fnse tbmK-¯n h¨v hn]vfh {]hÀ¯-\-¯n-eqsS am{Xta hn]vfh

]mÀ«n D­m-¡mhq F¶p ]d-ªn-cp-¶p-h-tÃm. AsXÃmw h¨p sIm­mWv B coXn-bn-epÅ {]hÀ¯-\w thWw F¶p kJm-¡Ä ]d-ª-Xv.- cm-hnse apX sshIn-«p -h-sc- B tbmKw \o­p-\n-¶p. apgp-h³ t\chpw ]s¦-Sp¯ Ip¶n-¡Â ]ntä-¶mWv aS-§n-b-Xv.

 

                        KtWjv _oUn ChnsS¯s¶ \ne-\nÀ¯m³ F.-sI.Pn ka-chpw \ncm-lm-chpw sN¿p-sa¶p ]d-ª-X-ÃmsX H¶pw \S-¶n-«p-­m-bn-cp-¶n-Ã. Xe-tÈ-cn-bnse A¶s¯ tbmK-¯n\p tijambn-cp¶p Ip¶n-¡-ensâ ho«n h¨pÅ R§-fpsS  asämcp tbmKw. AXn hÀKokpw tXä-ae IrjvW³-Ip«n-bp-apÄs¸sS hb\m«n \n¶pÅ kJm-¡fpw ]s¦-Sp-¯n-cp-¶p. hb-\m-«nse kJm-¡-fpsS Bthiw I­-t¸mÄ Xe-tÈ-cn-tbm-sSm¸w hb-\m-«nepw Hc-Sn-¡pÅ iàn ]mI-s¸«p hcn-I-bm-sW¶v R§Ä¡p t_m[y-am-bn. ]p¸-Ån-bnse tZhkzw {]iv\w, IpSnbm-·m-cp-tSbpw BZn-hm-kn-I-fp-tSbpw {]iv\w FÃmw NÀ¨ sNbvXp. F´m-bmepw Adn-b-s¸-Sp¶ i_vZ-ap-­m-¡-W-sa-¦n ASn A¯-c-¯n-epÅ tI{µ¯ns\Xnsc Bbn-cn-¡-Ww. A§s\ ]p¸-Ån-bnepw BIv-j³ thW-sa¶p Xocpam\n¨p. ]t£ Ahn-tSbpw F´p sN¿-W-sa¶v Xocp-am-\n-¨n-«p-­m-bn-cp-¶n-Ã. XetÈcn-¡m-cy-§Ä B tbmK-¯n {]tXy-In¨p NÀ¨ sNbvXn-cp-¶n-Ã.

 

                        Cu tImgn-t¡mSv tbmKw Ign-ªm-bn-cp¶p c­p Zn¡p-Ifntebpw BIvj³ kw_-Ôn¨p A´na Xocp-am-\-sa-Sp-¡m³ tI]o-kn tNÀ¶

Ah-km\ tbmKw. HIvtSm-_-dn-em-bn-cpt¶m \hw-_-dn-em-bn-cpt¶m B tbmKw F¶v IrXy-ambn F\n-¡v HmÀa-bn-Ã. ]p¸-Ån-bn Ah-cptSXmb \ne-bn BIv-j³ \S¯pI, Xe-tÈ-cn-bn s]meokv tÌj³ B{I-an-¡p-I, ]ns¶ Cu c­p t^mgvkp-Ifpw IqSn Xncp-s\-Ãn-bn kwK-an-¡pI F¶-Xm-bn-cp¶p Xocp-am-\w. Xe-tÈcn s]meokv tÌj³ B{I-an¨v tiJ-cn-¡p¶ Bbp-[-§-fp-ambn amÀ¨p sN¿Ww F¶pw Xocp-am-\n-¨p. A§s\ amÀ¨v sN¿p-t¼mÄ sabv³ tdmUp-IÄ Hgnhm¡n hb-ep-I-fn-eq-tSbpw DuSp-h-gn-I-fn-eq-sSbpw t]mIm-\pÅ dq«pw t\cs¯ Xs¶ amÀ¡v sNbvXn-cp-¶p. Xe-tÈ-cn-bn \n¶v sImSp-hÅn hgn hb {]tZi¯p IqsS \S¶v inh-]p-c-s¯-¯-Ww. ]ns¶ tdmUv apdn¨pIS-¶m sabv³tdmUnsâ iey-ap-­m-hnÃ. B coXn-bn-epÅ Cu dq«v amÀ¡nwKv Rm\pÄs¸-sS-bpÅ Bfp-IÄ t\cn«p t]mbn inh-]pcw hsc \S-¯n. inh-]p-c-¯n\¸pd-t¯bv¡v ae-bm-b-Xn-\m s]meo-knsâ hml-\-§Ä R§sf ]nSn-¡m-s\-¯n-à F¶- IW¡p Iq«-temsS AhnsS h¨v dq«v amÀ¡nwKv \ndp¯n.

 

                        BIvj\p apt¶m-Sn-bmbn Xe-tÈ-cn-bn s]meokv tÌj³ \nco-£n-¡p-¶-Xn\v Hcp kvIzmUn-s\ Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-cp-¶p. A\p-Zn-\ap­mIp¶ amä-§-tf¡pdn¨v a\-Ên-em-¡p-I-bm-bn-cp-¶p e£yw. kvIzmUn \mept]cm-bn-cp-¶p. s]m¶qÀ _me-Ir-jvW³, skdm-¼n-¡p-¶nse _oUn-s¯m-gn-emfn ]n.-sI.IrjvW³, tImfPv ÌpUâm-bn-cp¶ Hcp tKm]n, asäm-cmÄ F¶n-h-cmbn-cp¶p

 

AhÀ. Cu tKm]n Ct¸mÄ Znt\iv _oUn skmssk-än-bn DtZym-K-Ø-\m-Wv. Cu \mep t]cpw amdnamdn sdmt«-j-\n-em-bn-cp¶p \co-£-Ww. ]ns¶ R§fpw kq¸Àsshkv sN¿m³ CSbv¡p t]mIp-am-bn-cp-¶p.

 

                        tdmUv sskUn-emWv Xe-tÈcn s]meokvtÌj³. AXn-\m tÌjsâ GXp `mK¯p \n¶p t\m¡n-bmepw AhnsS \S-¡p¶ Imcy-§Ä Adnbm³ Ign-bpw. AhnsS Bcp hcp-¶p, t]mIp-¶p, ]pXnb kw`-h-hn-Im-k-§Ä

hÃXpapt­m F¶-dn-bp-I-bm-bn-cp-¶p R§-fpsS Dt±-iyw. km[m-cW I£n-Ifpw s]meo-kp-a-ÃmsX aäp hÃ-Xp-apt­m F¶-t\z-jn¨p dnt¸mÀ«v Xcp-I-bm-bn-cp¶p

kvIzmUnsâ Npa-X-e.

 

                        s]meokv tÌj³ \nco-£n-¡p¶ Imcy-¯nse¶ t]mse Htcmcp-¯cpw I¿n Icp-tX­ Bbp-[-§tf kw_-Ôn¨pw \nÀt±iw \ÂIp-¶-Xn\v tI]o-knse tbmK-¯n Xocp-am-\n-¨n-cp-¶p. kz´-am-bp-­m-¡p¶ tlmw sa

bvUv Bbp-[-§Ä am{Xw aXn-sb-¶mbncp¶p \nÀt±-iw. B \ne-bn Htcm-cp-¯cpw Bh-iy-amb Bbp-[-§Ä Icp-X-Ww. tImSm-entbm Ip´tam AXp-t]m-se-bpÅ aäm-bp-[-§tfm Fs´-¦n-epamImw.

 

                        s\bv¯p sXmgn-em-fn-IÄ AhÀ s\¿m-\p-]-tbm-Kn-¡p¶ HmS¯nsâ ]n¨f sIm­pÅ aqÀ¨-bpÅ km[\w Ip´-¯nsâ c­-ä¯pw LSn¸n

¨p­m-¡nb Bbp-[-hp-am-bmWv h¶-Xv. BIv-j³ \S-¡p-¶-tXmsS C\n ]Wnbmbp[-sam¶pw th­tÃm F¶ a«n-em-bn-cp¶p Ah-cpsS BK-a-\w. NneÀ Ihp§nsâ AeIp sN¯n-bp-­m-¡nb Ip´-§Ä sIm­p-h-¶p. aäp NneÀ tImSmen sIm­p-h-¶p.

 

                        Hcp atlm-Õ-h-¯n ]s¦-Sp-¡p¶ {]Xo-XntbmsS B-bn-cp¶p Bbp-[-§-fp-am-bpÅ Ch-cpsS hc-hv. Htcm-cp-¯cpw Bbp-[-§Ä henb sI«p-I-fm¡n Hmt«m-dn-£-bn IbdnbmWv tImf-Pn-tebv¡p h¶-Xv. Htcm-cp-¯cpw Bhp-¶{X Bbp-[-§Ä sIm­phc-Ww F¶m-bn-cp¶p {]hÀ¯-IÀ¡p \ÂIn-bn-cp¶ \nÀt±-iw.

 

                        Ipsd-t¸sc {]Jym-]-\-§Ä Fgp-Xm³ Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bncp¶p. BIv-j³ \S-¡p-¶n-S¯pw AXp Ignªp aS§p-t¼mgpw H«n-¡m\pw hnX-cWw sN¿m-\p-ambn R§Ä Iem]w sN¿p-¶p Fs¶-gp-Xnb t]mÌ-dp-IÄ Bh

iyam-bn-cp-¶p. CXnsâ {]nâp-IÄ FSp-¡m³ A¡m-e¯v \nhr-¯n-bn-Ãm-¯-Xn-\m ssIsIm­p Xs¶ FgpXn tIm¸n-IÄ FSp-¡-W-am-bn-cp-¶p. c­p aq¶p Znhkw ap¼p Xs¶ tIm¸n-I-sf-gp-Xm-\pÅ kvIzmUv ]Wn XpS-§n-. hfsc t\cnb Hmbn t]¸-dn Bbn-cp¶p Fgp-Xn-bn-cp-¶-Xv. Hcm-sf-gp-Xp-t¼mÄ \me©p tIm¸nIÄ In«pw. H«n-¡p-¶-Xn-\pÅ tIm¸n-IÄ XSn¨ t]¸-dn thsd Ipsd t]cpsagpXn.

Fgp-Xp-¶-h-cpsS kvIzmUn As©«p t]cp-­m-bn-cp-¶p. Hcp  hn.Fw Zmk-³ B-bn-cp-¶p CXn {][m-\n. Pbn-enepw Ch³ Is¿-gp-¯nsâ Bfmbn-cp-¶p. Ct¸mÄ tImgn-t¡m-Sn\-Sp¯v Imc-´q-cn {^­vkv _oUn F¶ kz´w _oUn¡¼\n \S-¯p-I-bm-Wv. AX{X tami-a-Ãm¯ coXn-bn t]mIp-¶p-s­-¶mWv Adn-ª-Xv. \à hÀ¡À Bbncp¶p Cu Zmk³. A§s\ tI¸o-knsâ Hcp`mK¯p Fgp¯p \S¡p-¶p. thsdmcp `mK¯v FÃm-hÀ¡pw IpSn-¡m-\pÅ Iªn hbv¡p-¶p. At¸mÄ HcmgvNap¼p Xs¶ CsXÃmw Bcw-`n-¨n-«p-­v. icn¡pw Hcp-Õ-h-¯nsâ {]Xo-Xnbmbncp-¶p.

 

                        BIvjsâ apt¶m-Sn-bmbn Xe-tÈ-cn-bn \n¶v At§m«p ant§m«pw t]mIp¶ sSen-t^m¬ sse\p-IÄ R§Ä BIv-jsâ Xte-¶mÄ hntOZn-¨p. dbnÂth tÌj-\n F¯n dbnÂth-bpsS sSen-t^m¬ sse\p-Ifpw apdn-¨p. BIv-j³ \S¶p Ign-ªm s]s«¶v _Ô-s¸-Sm-\pÅ amÀKw F¶ \nebn Ch hntO-Zn-¡-W-sa¶v t\cs¯ Xs¶ Xocp-am-\n-¨n-cp-¶p. Rm\pw Ip¶n¡epw t\cn«p t]mbmWv AXp sNbvX-Xv.

 

                        BIv-j³ \nÝ-bn-¨-Xnsâ Xte-¶m-Ä D¨-tbmsS Xs¶ {]hÀ¯-I-scÃmw h¶p IqSn. hfsc Ipdª Bfp-Itf ]ns¶ hcm-\p-­m-bn-cp-¶p-Åq.- A¶p sshIn«v Hcp Ggp-a-Wn-bm-bn-«p-­mIpw. At¸m-gmWv s]meokv kvtäj³ \nco-£n-¡m³ \ntbm-Kn-¨n-cp¶ kvIzmUn \n¶v A{]-Xo-£n-X-amb Hcp dnt¸mÀ«v In«p-¶-Xv. Bscm-s¡tbm tÌj-\n h¶n-«p-­v, s]meokv hfsc hnPneâv BWv, AeÀ«v BWv F¶m-bn-cp¶p dnt¸mÀ«v.

 

                        AtX-hsc AhnsS D­m-bn-cp-¶Xv Hcp Éo¸nwKv sk³{Sn am{Xam-bn-cp-¶p. t^mtWm atäm h¶m Aä³Up sN¿m³ AhnsS InS-¡p¶ Hcp s]meo-kp-Im-c³ Bbn-cp¶p Cu sk³{Sn. AÃmsX tXmt¡´n \n¡p¶ BwUv sk³{Sn D­mbn-cp-¶n-Ã. F¶m \nco-£-I-·mÀ \ÂInb dnt¸mÀ«n AtX-hsc CÃm-Xn-cp¶, tXm¡pw ]nSn¨p \n¡p¶ sk³{Sn-tb-¸-änbpw ]d-ªn-cp-¶p. CsXm-s¡-bmWv s]meokv AeÀ«v BWv F¶ \nK-a-\-¯n-se-¯m-\n-S-bm-¡nb {]I-S-amb Imc-W-§Ä.

 

             BIvj-s\-¸-än-bpÅ kqN\ e`n-¨-Xm-bn-cn-¡ptam s]meokv AeÀ«v Bhm³ ImcWw ?

 

                  BIv-j³ kw_-Ôn¨ hnhcw tNmÀ¶n-«p-­m-IWw. Csæn C§s\ AeÀ«v B-hm³  km[yX D­m-bn-cp-¶n-Ã. Fs´-¦nepw kwi-bw am{Xta D­m-bn-cp-¶p-Åp-sh-¦n AhÀ¡v ChnsS h¶v At\z-£n-¡m-am-bn-cp-¶p. Asæn sdbvUv sN¿m-am-bn-cp-¶p. ]t£ A§-s\-sbm¶pw D­m-bn-Ã.

 

 

              At¸mÄ F§-s\-bm-bn-cn¡mw hnhcw tNmÀ¶Xv ?

 

                        kn.-]n.Fw hn«p t]mb Ac-bm-¡­n ANyp-X³ hgn-bmsW

¶mWv Hcp kwi-bw. At±-l-¯nsâ {]hÀ¯\ tI{µw Xe-tÈcn Bbn-cp-¶p. R

  • fpsS IqsS-bp-­m-bn-cp¶ ]e-tcbpw At±-l-¯n-\-dnbmw. At¸mÄ tI]o-knÂ

C¯c-¯n-epÅ Hcp Iym¼v \S-¡p¶ hnhcw R§-fpsS {]hÀ¯-I-cn \n¶v At±lw Adn-ªn-cn-¡m\pw B hnhcw s]meo-kn\v e`n-¨ncn¡m\pw km[y-X-bp-s­¶mWv kwi-bw. F´m-bmepw \½psS ASp-¡Â \n¶v t\cn«v s]meo-kn\v hnhcw e`n¨n-«nà F¶mWv \½psS kJm-¡-sfms¡ ]d-ªXv. ImcWw Bcpw A§s\ ]pd¯p t]mbn-cp¶n-Ã-s{X. C§s\ s]meokv AeÀ«v BsW¶v hnhcw In«n-bXv sshIpt¶camWv. B cm{Xn-bn-emWv R§Ä BIv-j³ \nÝ-bn-¨n-cp-¶-Xv. s]meokv hnPeâv BsW-¶-dn-ª-t¸mÄ {]hÀ¯-I-tcmSv AXp dnt¸mÀ«v sN¿m-Xn-cn-¡m-\m-hnà F¶ ØnXnbmbn. ImcWw BIvj³ \S¯pw F¶p Xocp-am-\n-¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶tÃm. A§s\ dnt¸mÀ«v sNbvX-tXmSp IqSn Ahn-sS-bp-­m-bn-cp¶ Ipd¨p t]cn Hcn-f-¡ap­mbn. ImcWw s]meokv AeÀ«v BsW¶p h¶m ]ns¶ F´pw kw`hn¡mw. F¶n«pw s]meokv tÌj-\n-tebv¡v t]mhp-I-sb-s¶ms¡ ]d-bp-¶Xv ho­phnNm-c-an-Ãm¯ {]hr-¯n-bm-sW¶ coXn-bn-epÅ Nne kqN-\-Ifpw hymJym\§-fp-ap-­m-bn. R§Ä ap¼n \ndp¯n-bn-cp¶ Ipd-¨m-fpIÄ B {]Nm-c-¯n  hoWp. Im´-tem«p Icp-W³ Bbn-cp¶p AXn {][m-\n.

 

             Im´-tem«p Icp-W\pw aäpw I®q-cnse Su¬lmÄ tbmK-¯n h¨v

\n§-fpsS IqsS \n¶v ]ncn-ª-Xtà ?

 

                        ]ncn-ª-Xm-bn-cp-¶p. ]t£ ]m¸n-\n-tÈcnbn R§-fpsS Hcp ià-amb tI{µw D­m-bn-cp-¶p. ]m¸n-\n-tÈ-cn-bnse B kvIzmUn Icp-W³ h¶p. A¶s¯ \mep t\Xm-¡-fn aämcpw h¶n-Ã. XpSÀ¶v R§-fpsS Cu kwL-S\mcoXn-IÄ apt¶m«p t]mb-t¸mÄ Icp-W\pw AXn ]¦ptNÀ¶p. A§s\ Hcp XWepw Xm§p-ambn At±lw ]m¸n-\n-tÈcn {]tZ-is¯ kJm-¡Ä¡p th­n \ne-sIm-­p. XpSÀ¶v BIvj-\n ]s¦-Sp-¡m³ Xe-tÈ-cn-bn-ep-sa-¯n. ]t£ s]meokv AeÀ«v BsW¶ dnt¸mÀ«v h¶-tXm-Sp-IqSn Im´-tem«p Icp-W-\mWv BIvj³ Ct¸mÄ \S-¯p-¶-Xv icn-b-Ã, Cu Xocp-am\w ]p\-¸-cn-tim-[n-¡Ww F¶ coXn-bn BZyw A`n-{]m-b-s¸-«-Xv.

 

                        At±lw C§s\ ]d-bp-t¼mÄ cm{Xn F«p-a-Wn-bm-bn-«p­m

Ipw. AtXmsS ]e-cnepw Hcp ]ndp-]n-dp¸v D­m-bn. At¸mÄ C¡mcyw s]mXphm

b Hcp tbmK-¯nsâ ap¼msI dnt¸mÀ«v sNt¿­Xpt­m F¶v R§-fm-tem-Nn-¨p. dnt¸mÀ«v sN¿Ww, AsÃ-¦n AXp sXäm-Wv F¶m-bn-cp¶p t\Xm¡-fpsS Xocp-am-\w. ImcWw FÃm-hcpw B cm{Xn-bn BIvj³ \S-¯m-\mWv h¶n-cn-¡p-¶Xv. B Xocp-am\w \S-¡p-¶n-sÃ-¦n AX-hsc Adn-bn¡m³ _m[y-X-bp-­m-bn-cp-¶p.

s]meokv tÌj³ \nco-£n-¨n-cp¶ kvIzmUv F\n¡pw Ip¶n-¡-en-\p-amWv BZyw dnt¸mÀ«v sNbvX-Xv. R§Ä ]ns¶ {Kq¸v eotU-gvkp-ambn _Ôs¸-«p. At©m Btdm t]cmWv {Kq¸v eoUÀamÀ. AXn H¶v Cu Icp-W³. ]ns¶ ]pt¶m _me-Ir-jvW³, hn.sI _me³, ]ns¶ Ct¸mÄ ]n.-F-¨v.Un t\Snb _mthmSv _meIrjvW³, ]m¸n-\n-tÈ-cn-bn \n¶pÅ Ipªn-¡-®³ amÌÀ, _oUn-s¯m-gnemfnbmb ]n.sI IrjvW³ F¶n-h-cm-bn-cp-¶p aäp-Å-hÀ. Rm\pw Ip¶n-¡epw tNÀ¶v C§-s\- Hcp hnhcw In«n-bn-«p-­v, F´mWv sNt¿-­-sX¶v {Kq¸v eoUÀamsc hnfn¨p tNmZn-¨p. R§-sf-Ãm-hcpw tNÀ¶v hni-I-e\w sNbvX-t¸mÄ sam¯w Bfp-IÄ¡v dnt¸mÀ«v sN¿-Ww, AÃmsX Hfn¨p hbv¡-cpXv F¶m-bn-cp¶p Xocp-am-\w. A§s\ FÃm-h-cp-tSbpw tbmKw hnfn-¨p. Rm\mWv AhtcmSv hnhcw dnt¸mÀ«v sNbvX-Xv. At¸mÄ sam¯-¯n Fs´-¦nepw {]tXy-In¨v {]Xn-I-c-W-sam¶pap­m-bn-Ã. F´mWv s]meokv AeÀ«v Bhm³ Imc-W-sa¶pw C\n F´mWv sNt¿-­Xv F¶pw Btem-Nn¡Wsa¶v Rm³ ]d-ªp.

 

                        Icp-W³ ]m¸n-\n-tÈ-cn-bn \n¶v Ipd-¨m-fp-Isf sIm­ph

¶ncp-¶p. At¸m-tgbv¡pw At±lw Ah-cpsS CS-bn Hcp Xcw tKmkn¸v XpS§n¡-gn-ªn-cp-¶p. s]meokv AeÀ«v BsW¶ Imcyw dnt¸mÀ«v sN¿m³ Hcp lmfn BWv tbmKw hnfn-¨-Xv. AXn sam¯w Ccp-¶q-tdmfw t]cp-­m-bn-cp-¶p. Icp-W³ BZyw AXnsâ ap³ \nc-bn-ep-­m-bn-cp-¶p. Rm³ Imcyw dnt¸mÀ«v sNbvXt¸mÄ AbmÄ ]nt¶m«p t]mbn.

 

                        dnt¸mÀ«nMv IgnªtXmsS Icp-W³ aäp ]e-tcbpw hÃmsX kzm[o-\n-¨p. kpJ-an-sö a«n t]mbn InS-¡p-I-bmWv AbmÄ BZyw sNbvX-Xv. B cm{Xn apgp-h³ AbmÄ InS¸p Xs¶-bm-bn-cp-¶p. AXn-\n-S-b aäp-Å-hsc \ncp-Õm-l-s¸-Sp-¯m\pÅ ]Wn-sbms¡ AbmÄ sNbvXp.

 

                        dnt¸mÀ«v sN¿p-¶-Xn-\n-S-bn C¶v Iym¼v amäm-\mWv Xocpam\sa¶v Ahsc Adn-bn-¨p. Cf¡w X«n-b-hÀ DÄs¸sS sam¯-¯n FÃm-hÀ¡pw AXp k½-X-am-bn.  At¸mÄ BIvj³ \nÀ¯n-h-bv¡-emtWm AtXm X¡mew amän-h-bv¡-emtWm F¶mbn NneÀ¡p kwi-bw. Hcp Znh-k-t¯bv¡p am{Xta amän-h-bv¡p-¶p-Åp-sh¶v  AhÀ¡p adp-]Sn \ÂIn.

 

                        Cf¡w h¶-h-cn {][m\n Icp-W³ Xs¶-bm-bn-cp-¶p. Icp-W³ H¸w sIm­p-h¶ ]¯p \m¸Xp t]À thsd-bpap­m-Ipw. Cf¡w F¶p ]dbpt¼mÄ BIvj³ hgn X§Ä A]-I-S-¯n-tebv¡p NmSp¶p F¶ a«n-em-bn-cp¶p Ah-cpsS s]cp-am-äw. A¶v hb-\m-«n \n¶v Iptd kJm-¡Ä F¯n-bn-cp-¶p. AXp-t]mse tImgn-t¡m«p \n¶v sSbveÀ A¸q¡p«³, _e-cm-ta-«³, t{Km hmkp XpS§nb-h-cp-ap-­m-bn-cp-¶p. ]ns¶ sX¡p \n¶v Ìo^\pw. ChÀs¡m¶pw Cf¡¯nsâ {]iv\-§Ä D­m-bn-cp-¶n-Ã.

A§s\ BIv-j³ amän-h-bv¡p-t¼mÄ cm{Xn H³]-X-c, ]¯paWn Bbn-«p-­m-Ipw. ASp¯ Znhkw cm{Xn CtXka-b¯v Ip­p-Nn-d-bn FÃmhcpw F¯-Ww -F-¶pÅ Xocp-am-\-t¯m-sS-bmWv ]ncn-ª-Xv. F¶p-h¨v FÃm-hcpw A¶v aS§n t]mIp-¶p-­m-bn-cp-¶n-Ã. BIv-j³ Cà F¶ coXn-bn Ipd

¨mfp-IÄ C¯ncn amdn \n¡p-¶tX D­m-bn-cp-¶p-Åp. AtX kabw Bbp-[-§Ä tI]o-kn Xs¶ h¨m aXnsb¶v Xocp-am-\n-¨n-cp-¶p. Bbp-[-§Ä \½Ä Dt±-in¨ Øe-t¯bv¡v ]n¶oSv F¯n¡m³ Ipd-¨m-fp-Isf G¸n-¨n-cp-¶p. ]ncn-bp-t¼mÄ FÃm-h-cpsS I¿nepw ss]k- D-­m-bn-cp-¶n-Ã. DÅ-hÀ At§m«pant§m«pw hoXn-s¨-Sp-¯p. FÃm-hcpw Htcm tXmÀ¯v Icp-Xnbn«p­m-bn-cp-¶p. AsX-Sp¯v Xncp-h§mSv A¼-e-¯nse Ipf-¯n t]mbn Ipfn-sbms¡ Ign-ªm-bn-cp¶p an¡-h-cp-tSbpw aS-¡w.

 

                        Icp-W³ B cm{Xn apgp-h³ kpJ-an-söp ]d-ªv tI]okn InS-¶p. BIv-j-\n ]s¦-Sp-¡msX ]ntä¶v sshIn-«mWv Ipd¨p t]scbpw Iq«n At±lw Øew hn«-Xv. tI]o-kn \n¶v t]mIpI am{X-aà IqsS--bp­mbn-cp-¶-h-sc-sbÃmw  AbmÄ ]n´n-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p.

 

                        s]meokv AeÀ«v Bb-Xn-\m ASp¯ Znh-k-§-fn thsd Fhn-tSbpw H¯p-Iq-Sm³ Ign-bp-sa¶ A`n-{]mbw R§Ä¡p-­m-bn-cp-¶n-Ã. AXn-\m-emWv tI]o-kn \n¶v Iym¼v Ip­p-Nn-d-bn-tebv¡p amäm³ Xocp-am-\n-¨-Xv.

SuWn \n¶v Ip­p Nnd-bn-tebv¡v GI-tZiw A©p Intem-ao-ädmWv Zqcw. A§s\ cm{Xn-bn Xs¶ {]hÀ¯-IÀ tI]o-kn \n¶p ]ncn-ªp. R§Ä Iptd-t¸À AhnsS Xs¶ Xma-kn-¨p. FhnsS IqSn-bmepw ASp-¯-Zn-hkw cm{Xn ]¯p-a-Wn¡v tÌUn-b-¯n Akw-_nÄ sN¿-W-sa¶p {]hÀ¯-I-tcmSv \nÀtZ-in-¨n-cp-¶p.

 

                        ]d-ªn-cp-¶Xp t]mse BIv-j³ \S-¡p¶ Znhkw cm{Xn {]hÀ¯-I-scÃmw Ip­p-Nn-d-bn F¯n. Ip­pNnd Hcp hbÂ{]tZ-i-am-bn-cp-¶p. AhnsS hmgIrjnbpw ac-¨o\nIrjn-bp-amWv A¶p-­m-bn-cp-¶-Xv. C§s\ hmg ¡mSm-b-Xn-\m ChnsS Bfp-IÄ \n¶m ]pd-¯pÅhÀ¡p a\-Ên-em-¡m³ Ign-bn-sÃ-¶-XmWv B Øew sXc-sª-Sp-¡m³ Imc-Ww. hmg-t¯m-«-¯n a®p amSn-h-¨pÅ IÅnIfp-ap-­m-hp-a-tÃm. AhnsS \n¡p-¶Xv hfsc kpc-£n-X-am-bn-cp-¶p. am{X-aà B {]tZiw R§-fpsS Hcp iàn tI{µ-hp-am-bn-cp-¶p. AhnSps¯ kJm-¡fmIs« R§-tfmSv CjvS-ap-Å-h-cm-bn-cp-¶p. C\n I­p ]nSn-¨m Xs¶ HmSn c£s¸Sm³ Ign-bp-¶-Xm-bn-cp¶p Ahn-Sw.

 

                        A¶v cm{Xn Ggp-aWn Ign-ªt¸mtgbv¡pw {]hÀ¯-IÀ Ip­pNnd-bn- F¯n. \m«n³ ]pd-am-b-Xn-\m Ggp-a-Wn¡p Xs¶ Npäph«¯pÅ ho«p-ImÀ hoSp ]q«n InS-¶n-cp¶p. Ip­p Nnd-bn sN¶ tijw R§Ä¡v kwkm-cn-¡m-s\m¶pw Ign-ªn-Ã. FÃmw H¶v ]dªv Dd-¸n-¡pI am{Xta sNbvXp-Åq.

Ip­p Nnd-bn \n¶v tÌUn-b-¯n-tebv¡p ]ecpw ]e hgn-¡mWv \S¶p t]mb-Xv. Häbv¡pw Iq«-am-sbms¡ {]hÀ¯-IÀ t]mbn. amÀ¨v H¶pap-­m-bn-Ã. Ip­pNnd-bn F¯m³ Ign-bm-¯-h-tcmSpw tÌUn-b-¯n ]{´­p aWn-tbmsS F¯-W-sat¶ ]d-ªn-cp-¶p-Åp. tÌUn-b-¯n ]Xn-s\m-¶-c-tbmsS R§-sf-¯n-bn-«p-­m-I-Ww. At¸m-tgbv¡pw tI]o-kn-se-¯n-¨n-cp¶ Bbp-[-s¡«p apgp-h³ tÌUnb¯ntebv¡p sIm­p h¶p. Htcm-cp-¯À¡pw th­p¶

Bbp-[-§-sf-Sp-¡m³ Ah-tcmSp ]d-ªp. Rm³ Bbp-[-§-sfm-¶p-sa-Sp-¯n-Ã. Fsâ

Hcp I¿n Hcp {Sm³kn-Ìdpw atä I¿n Hcp sI«p ]mwse-ävkp-ap-­m-bn-cp-¶p.

{]Jym-]-\-§-fpsS tIm¸n-I-fp-Å-Xm-bn-cp¶p ]mwse-ävknsâ sI«v. Rm\n-sXÃmw ]nSn¨v

amÀ¨nsâ Gähpw ]n¶n \n¶p. {]hÀ¯-IÀ HmSn-t¸m-Ip-¶Xp XS-bm³ Rm³

_m¡n \n¡p-¶-XmWp \Ã-sX¶ asämcp  Dt±-ihpw IqSn AXn-\p-­m-bn-cp-¶p. ap³ \nc-bn Ip¶n-¡epw Ìo^\pw \n¶n-cp-¶p. kvt^mSI hkvXp \nÀamW hnZ-Kv²-\m-bmWv Ìo^³ ]d-b-s¸-«n-cp-¶-Xv. ]t£ A¶v s]meokv Ìjsâ t\sc Fdnª t_mw_v s]m«n-bn-Ã. Ip¶n-¡-ensâ Bfm-bn-«mWv Cu Ìo^³ tImgn-t¡m«p h¶-Xv. F\n¡v Abmsf t\cs¯ Adnªp IqSmbncp¶p. t{Km hm-kp-th-«³ h¶n-cp-t¶m-sb¶v F\n¡v Ct¸mÄ HmÀabnÃ. Ip¶n-¡-en-tâbpw Ìo^-tâbpw kao-]¯v t{Km hmkp-th-«\pw _e-cm-ta-«\pw D­m-bn-cp-¶n-cn-¡mw.

 

                        s]meokv tÌj³ B{I-aWw Ign-bp-t¼mÄ tdUntbmbnÂ- Fs´Ãmw hmÀ¯-I-fmWp ]d-bp-¶sX¶v tIÄ¡m-\m-bn-cp¶p Rm³ {Sm³kn-ÌÀ Icp-Xn-bXv. kw`-h-¯n\p tij-apÅ hmÀ¯-IÄ R§Ä¡-dn-bm³ thsd amÀK-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. am{X-aà tÌj³ B{I-aWw \S¶ Imcyw tdUn-tbm-bn ]dªp tI«mse AXp ]p¸Ån kJm-¡fpw Adnªp F¶p R§Ä¡v Dd-¸n-¡m³ ]äpam-bn-cp-¶p-Åp. tÌUn-b-¯n \n¶v H¶c aWn-tbmsS Bbp-[-§-tf´n, D¨¯n ap{Zm-hm-Iy-§Ä apg¡n R§Ä \o§n. tÌUn-b-¯n \n¶v tÌj-\ntebv¡v GXm­v 400 ASn-bmWv Zqcw. R§Ä Iem]w sN¿p¶p, sNbÀam³ amthm skZpMv knµm_mZv F¶n-h-bm-bn-cp¶p {][m\ ap{ZmhmIy-§Ä. s]meokv tÌjsâ I¬ap¼n Xs¶-bm-bn-cp¶p R§Ä H¯p IqSnb tÌUn-bw.

 

                        cm{Xn-bm-b-Xn-\m P\-§Ä Xosc tdmUn-ep-­mbncp-¶n-Ã. AhnsS GXm\pw IS-IfpsS tase-bp-­m-bn-cp¶ NneÀ am{X-amWv R§sf t\m¡n-b-Xv. HSp-hn amÀ¨v s]meokv tÌjsâ ap¶n-se-¯n. R§Ä sNÃp-t¼mÄ taes¯ \ne-bn \n¶v s]meo-kp-ImÀ tKmh-Wn-bn-eqsS Xmtgbv¡v Cd§n hcn-I-bm-bn-cp¶p. AXn\n-S-bn-ep­mIp¶ Ah-cpsS _q«nsâ i_vZw hyà-am-bn-cp-¶p. AXv Hcp Ipf-¼Sn i_vZw t]mse-bm-Wv tXm¶p-I. AXmWv ]ip HmSn-h-cp¶ i_vZw tI«v R§Ä HmSn-t¸m-sb¶v ]{X-§Ä ]n¶oSv Fgp-Xn-b-Xv. hmkvX-h-¯n s]meokv tÌj-\n km[m-cW DÅ-Xn-t\-¡mÄ A©p ]¯p s]meo-kp-Imtc IqSp-X-ep-­m-bn-cp-¶pÅp.

amÀ¨v tÌj\n F-¯nb]mtS ap³\ncbnep-­m-bn-cp¶ Ìo^³ AI-t¯bv¡v Hcp t_mw_v hen-s¨-dn-ªphs{X.- Rm³ Gähpw ]n¶n-em-bn-cp-¶-Xn-\m CsXm¶pw I­n-Ã. F´mWv bYmÀY-¯n ap³\nc-bn kw`-hn-¨-sX-¶-dn-bn-Ã. ]ns¶ Rm³ ImWp-¶Xv Bfp-IÄ A§pan§pw HmSp-¶-Xm-Wv. HmSp-¶-Xnsâ H¨bmWv tIÄ¡p-¶-Xv. s]meo-kp-ImÀ tImWn-¸Sn Cd§n hcp-t¼m-tgbv¡pw FÃm Bfp-Ifpw HmSn-¡-gn-ªn-cp-¶p. Ipsd Bfp-IÄ Ip´hpw aäm-bp-[-§fpw Ahn-S-hnsS Cs«-dn-ªn-«p-­v. tÌjsâ ap¼n Rms\-¯p-t¼m-tgbv¡pw Bcpw Xs¶ tijn-¨n-cp-¶n-Ã. AhnSw sam¯w iq\y-am-bn-cp-¶p. CXn-\n-S-bn Ipsd t]À Xncn-tªm-Sn-bn-«p-­v. K«-dn hoWn-«p-­v. Rm³ Ah-km\w tÌjsâ ap¼n F¯n. At¸mÄ AhnsS Bcpw D­m-bn-cp-¶n-Ã. ]peÀs¨ GI-tZiw \mep-a-Wn-bmbn-¡mWpw At¸mÄ ka-bw.

 

                        tÌj-\n-tebv¡v amÀ¨v sNbvXv Ahn-sS-sb-¯p-t¼mÄ aXnÂ

NmSn IS-¡m³ ]d-bmsX ]q«n-bn-cp¶ tKäv sh«m-\pÅ Ip¶n-¡-ensâ Iam³UmWv BIv-j³ ]cm-P-b-s¸-Sm-\pÅ Imc-W-sa-¶m-WtÃm t{Km hm-kp-th-«³ ]dbp¶Xv ?

 

                        ap³`m-K¯v bYmÀY-¯n F´mWv \S-¶-sX¶v F\n-¡-dnbnÃ. F¶m Pbn-en-em-bn-cn-¡p-t¼mÄ Cu kw`-h-s¯-¡p-dn¨v NÀ¨ sNbvXv R§Ä Hcp hne-bn-cp-¯Â \S-¯n-bn-cp-¶p. AXn-sem¶pw hmkp ]d-ª-Xp- t]mepÅ Hcp A`n-{]mbw h¶n-cp¶n-Ã. AXn-t¸mÄ hmkp-hn\p am{Xw Adn-bp-¶XmtWm A¡m-cy-sa¶v F\n¡p ]d-bm³ Ign-bn-Ã. hmkp ap³\nc-bn-ep-­m-bn-cpt¶m F¶ Imcy-¯nepw kwi-b-ap-­v. At±lw Ip¶n-¡-ensâ ho«n \n¶p h¶n-cn-¡p-¶-hÀ F¶ \ne-bn D­m-bn-cp-¶n-cn-¡mw. F\n-¡Xv Dd-¸n¨p \ntj-[n-¡m\pw Ignbp¶nÃ.

 

                        tÌjsâ ap¶n-se¯n Bscbpw ImWm-Xm-b-tXmsS Rm\pw c£-s¸-«p. Rm³ Xe-tÈ-cn-bn Xncp-h-§m-«pÅ Fsâ Hcp kplr¯v AUz. Fw.sI Zmtam-Z-csâ (]n¶oSv F.-Pn-bm-bn) ho«n-se-¯n. Rm\-t±-l-t¯mSv Imcy-§Ä hni-Zo-I-cn-¨p. Ct¸mÄ BIvj-\n ]s¦-Sp¯ Bsc-¸-änbpw Hcp hnh-c-hp-an-Ã. AXp-sIm­v Imcy-§Ä Adnªp XcWw F¶v A`yÀYn-¨p. At±lw Fsâ ASp¯ kplr-¯m-bn-cp-¶p. \Ivk BIvj³ Imcy-§fn R§Ä _Ô-s¸-Sm-dp-­m-bn-cp-¶p. ]t£ At±lw Hcp klbm{XnI³ am{X-am-bn-cp-¶p. CSbv¡v R§Ä cmjv{Sobw ]d-bpw. thsdm-¶p-an-Ã. AhnsS F\n¡v Hcp sj«À Xcm³ At±-l-¯n\v hnj-a-an-Ã. ImcWw At±-lhpw ktlmZ-cnbpw am{Xta AhnsS Xma-k-ap-Åp. At¸mÄ ]peÀs¨ Bb-Xn-\m Pq\nbÀamÀ Bcp-anÃXm\pw. Rm³ Zmtam-Z-csâ ho«n sN¶p Ib-dp-t¼mÄ A©v, A©c Bbn-«p-­m-Ipw. Bfp-IÄ A¼-e-¯n t]mIp¶ ka-b-am-Wv. tKäv Xpd¶v Rm³ Zmtam-Z-cs\ hnfn-s¨-gp-t¶Â¸n-¨p. C§-s\-sbms¡ kw`-h-ap-­m-bn-«p-s­¶v Rm³ ]d-ªp. C\n-bnt¸mÄ t\cw

shfp-¯-Xn-\m At§m«pant§m«pw s]mbv-¡q-Sm.  AXn-\m Rm\n-¶n-hnsS IqSpw F¶p ]d-ªp. AXp tI«-t¸mÄ Zmtam-Z-c\v sXÃp hnjaw tXm¶n. hnj-a-sam¶pw th­, F¶p Rm³ ]d-ªp. At¸mÄ t]ms« sI.]n F¶p ]dªv hoSnsâ X«n³ ]pd¯v Xma-kn-¸n-¨p. A¶p ]IÂkabs¯ hnh-c-§Ä CbmÄ sshIn-«m-b-t¸m-tg-bv¡pw tiJ-cn¨p X¶p. B{I-a-W-¯n-se-Ãm-hcpw NnXdn-t¸m-sb¶pw AXn-\m H¶pw \S-¶n-sÃ-¶p-am-bn-cp¶p At±lw \ÂInb hnhcw. Bscms¡ Fhn-sS-sbms¡ Ds­¶ Imcyw Adnªp IqsS¶pw At±lw ]dªp.

 

              \n§Ä sIm­p-t]mb ]mwse-ävkp-IÄ¡pw t]mÌ-dp-IÄ¡pw F´p kw`-hn¨p ?

 

                        sI«p-I-fm¡n h¨n-cp¶ t]mÌ-dp-IÄ Htcm `mK-t¯bv¡pw t]mIp-t¼mÄ H«n-¡p-¶-Xn\v Iptd {]hÀ¯-IÀ¡n-S-bn hnX-cWw sNbvXn-cp-¶p.]ibpw Ahsc G¸n-¨n-cp-¶p. AXn Hcp sI«v Fsâ I¿n-ep-ap-­m-bn-cp-¶p. atä I¿n {Sm³kn-Ì-dpw. ]t£ A¶s¯ Hm«-¯n-\n-S-bn {Sm³kn-Ì-dn\v F´p ]än F¶-dn-bn-Ã. R§Ä Iem]w sN¿p¶p F¶ t]mÌÀ sI«p am{XamWv F³.sI Zmtam-Z-csâ ho«n-se-¯p-t¼mÄ Fsâ I¿n-ep-­m-bn-cp-¶-Xv.

 

                         BIvj-\n ]s¦-Sp¯ kJm-¡Ä ]e `mK-¯m-bn-t¸m-sb¶pw Bscbpw ]nSn-¨n-«n-sÃ-¶p-am-bn-cp¶p Zmtam-Z-c³ X¶ hnh-cw. `-cW cwK¯v AsXmcp `b-¦c H¨-bp-­m-¡n-sb¶pw R§-fp-t±-in¨ Xc-¯n-epÅ i_vZw Xs¶-bmWv D­m-¡n-bn-cn-¡p-¶-sX¶pamWv H¶mw Znh-ks¯ hnh-c-§-fmbn Zmtam-Z-c³ \ÂIn-b-Xv.

 

                    XpSÀ¶v Fs¶ AhnsS \nÀ¯p-¶-Xn Zmtam-Z-c\v XmÂ]-cy-ap-­m-bn-cp-¶nÃ. F\n¡p th­n C{X-tbsd dnkvIv FSp-¡p-¶-Xn\v At±-ls¯ t{]cn-¸n-¡m³ X¡ hn[-¯n-epÅ{X temly-sam¶pw R§Ä X½n D­m-bn-cp-¶n-Ã.  ]t£ Fs¶ Xma-kn-¸n-¡p-¶Xp sIm­v At±-l-¯n\v {]tXy-In¨v hnjaw hcn-Ãm-bn-cp-¶p. At±-l-¯n-tâbpw IqSn kÀ¡m-cm-bn-cp¶p A¶-t¯-Xv. F¶m At±lw ]d-ªp, \mcm-b-W³ ChnsS \n¶p amd-Ww.- cm-{Xn-bn amdmsa¶v Rm³ adp-]Sn \ÂIn. At¸mÄ CsXÃmw ]d-ªn«v amdn-bn-sÃ-¦n F\n¡p IqSn hnj-a-ap-­m-Ipw. \n§Ä¡-dn-bntÃþAt±lw tNmZn-¨p. amdmw F¶v Rm³ Dd¸p \ÂIn. At¸mÄ Zmtam-Z-c³ ]d-ªp, amln-¡-Sp¯v ]q¯« \mcmbW³ F¶ R§-fpsS Iq«-¯nepÅ Hcp kn.-]n.Fw {]hÀ¯-I-\p-­v. Abmsf Rm³ t^mWn hnfn¨p ]d-bmw.  ]n¶oSv Imdn Fs¶ ]q¯-«-bpsS ho«n-se-¯n-¨p.  tImgn-t¡ms« Ipªn-cma tat\m³ h¡o-ensâ Imdn-emWv Fs¶ sIm­p t]mb-Xv. Zmtam-Z-csâ ko\n-b-dmb Ipªn-cma tat\m³ A¶v Xe-tÈ-cnbn h¶n-cp-¶p. ]e tIknepw Ipªn-cma tat\m³ A§s\ hcm-dp-­m-bn-cp-¶p. A§s\ h¶-t¸m-gmWv Ipªn-cma tat\msâ ImÀ Fs¶ ]q¯-«-bpsS ho«n-em-¡m³ hn«p sImSp¯-Xv.

 

s]meokv tÌj-\n \n¶pÅ c£-s¸-S-en-\n-Sbn Fsâ {Sm³kn-Ì-dn-s\m¸w I¿n-ep-­mbn-cp¶ ]Whpw \jvS-s¸-«n-cp-¶p. GXm-bmepw Zmtam-Z-c³ F\n¡p 300 cq] X¶p.

 

                        amln-¡-Sp-¯m-bn-cp¶p ]q¯-«-bpsS hoSv. A¡m-e¯v amln-bn ap\n-kn-¸Â sXc-sª-Sp¸p \S-¡p-I-bm-Wv. tdmUv \ndsb Bfp-Ifmbncp-¶p. Smdn shÅ-¡p-½mbw sIm­v Fgp-Xm³ \n¡p-¶-hcpap-­m-bn-cp-¶p. AXn-\m AXnse \S¶pt]mIm-s\m¶pw Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã.

 

                        ]q¯-«-bpsS ho«n ImÀ F¯p-t¼m-tgbv¡pw cm{Xn 11 aWn, 11.30 Bbn-«p-­m-Ipw. A¶p `£Ww H¶pw Ign-¨n-«n-Ã. cmhnse Zmtam-Zcsâ ho«n \n¶p In«nb Nmb Bbn-cp¶p A¶s¯ BsI `£-Ww. ]q¯-«bpsS ho«n sN¶-t¸mÄ ØnXn BsI Zb-\o-b-am-bn-cp-¶p. AbmÄ¡p tPmen-bn-Ã. BsI ]«nWn Bbn-cp-¶p. Hcp amÀK-hp-an-Ãm¯ ØnXn. Rm³ sN¶-t¸mÄ ]q¯« \mcm-b-W\v Ft´m hÃm¯ `bw t]mse tXm¶n. F¶mepw Imip sImSp-¯m AbmÄ Fs¶ Ipd¨p \mÄ t]mäp-sa¶mbn-cp¶p Fsâ tXm¶Â. Zmtam-Z-c³ X¶ 300 cq]-bn ]IpXn ]q¯-«bv¡p sImSp-¯p.

 

                          tdmU-cnIn Xs¶-bmbncp¶p ]q¯-«-bpsS hoSv. A¶p cm{Xn AhnsS Ign-ªp. ]ntä¶v ]q¯« ]d-ªp, \ap¡v ]pd-¯n-d-§m³ Ign-bn-Ã. -B-fp-IÄ {i²n¡pw. {]tXy-In¨v Cjyp-hmsI ]{X-§-fn h¶n-cn-¡p-¶p. AXpsIm­v C\n F´mWp sN¿p-I. sI.]n ChnsS \n¶p amd-Ww. ]q¯-«-bpsS hÀ¯-am\w tI«-t¸mÄ AhnsS \n¡m³ Ign-bn-söv F\n-¡p-d-¸m-bn. I®qÀ PnÃ-bn-te-bv¡mWv t]mIm³ {ian-¨n-cp-¶sX-¦n F\n¡v Gsd-¡mew Hcp hnj-a-hp-an-ÃmsX ]nSn¨p \n¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶p. F¶m F\n¡p bmsXmcp tlmÄUp-an-Ãm¯ sX¡³ {]tZ-i-t¯-bv¡mWp t]mtI­n h¶-Xv.

 

                        cm{Xn Rm³ ]q¯-«-bpsS ho«n \n¶v Cd§n \S-¶p. Xe-bn Hcp tXmÀ¯p-ap­p sI«n-bn-cp-¶p. BIv-j\p hcp-t¼mÄ t]gvk-W _ntemw-KnMvkv F¶ a«n BsI FSp-¯n-cp-¶Xv Cu tXmÀ¯v am{X-am-bn-cp-¶p. FÃm-h-tcm-Spw -Hcp tXmÀ¯v \nÀ_-Ô-ambpw Icp-X-W-sa¶v R§Ä ]d-ªn-cp-¶p. apJw XpS-bv¡m\pw aäpw D]-tbm-Kn-¡mw F¶ a«n-em-W-§s\ ]d-ªn-cp-¶-Xv.

 

                        tXmÀ¯p ap­p Xe-bn sI«n kpJ-am-b-§s\ tdmUn-eqsS Rm³ \S-¶p. At¸mÄ tdmUv \ndsb BfpI-fp-­v. FÃm `mK¯pw ià-amb sXcsªSp¸p {]Nm-c-W-am-Wv. At¸mÄ cm{Xn Hcp-a-Wnbmbn«p-­mIpw ka-bw. Rm³ \S¶p\S¶v amln ]me-¯nsâ sskUn-se-¯n.

 

shfp¯ ap­pw jÀ«p-am-bn-cp¶p Fsâ thjw. ]ns¶ Xe-bnÂs¡«pw. tdmUn-ep-Å-hÀ Xnc-¡n-em-bn-cp-¶-Xn-\m Fs¶ {i²n-¨-tX-bn-Ã.

amln-¸m-e-¯n-se-¯nb Rm³ AhnsS Hcp IÄhÀ«nsâ kao]w Iptd t\cw Ccp

¶p. ]ns¶ ]pe-cm-dm-Ip-t¼mÄ B hgn Hcp tÌäv _kv h¶p. Rm³ AXn Ibdn tImgn-t¡mSv tImÀ]-td-j³ Ìmân F¯n. At¸mÄ Ggp aWn, 7.30 Bbn-«p-­m-Ipw.

 

                        A¶v ]mf-b-¯mWv tImÀ]tdj³ _kvÌmâv. AhnsS \n¶v Ft§m«p t]mIWw F¶v bmsXmcp e£y-hp-an-Ãm¯ Ah-Ø. At¸m-gmWv _kv HmWÀ Bbn-«pÅ ]gb Hcp kplr-¯ns\ BI-kvan-I-ambn ImWp-¶-Xv. At±lw ap¼v Hcp {]kv \S-¯n-bn-cp-¶p. A[ym-]I t\Xm-hm-bn-cp¶ ]n.sI \¼ym-cpsS tPyjvT-\m-bn-cp¶p Ct±-lw. -Rm³ e£-Zzo-]n t]mIpt¼mgpw hcp-t¼mgpw I­p-Å-Xm-bn-cp¶p Ct±-l-hp-am-bpÅ ]cn-N-bw.

 

                        AbmÄ Fs¶ s]s«¶v Xncn-¨-dn-ªp. F´m- amsj F¶-bmÄ tNmZn-¨p. thsd hnti-j-sam-¶p-an-Ã. hnh-c-§-sfÃmw Adnªp ImWpatÃm. hnj-a-an-sÃ-¦n NnÃd ss]k In«n-bm Xc-t¡-Snà F¶p Rm³ ]d-ªp. FÃmw Adnbmw F¶-t±lw ]d-ªp. At¸mÄ Abm-fpsS Ioi-bn Rm³ ImWp-¶Xv \qdp cq]-bpsS t\m«p-I-fm-Wv. ]Ww Xcm-\m-sW-¦n At¸mÄ t]m¡-än \ns¶-Sp¯v AbmÄ¡p Xcmw. F¶m sI.]n ChnsSbncn¡v , Rm\n-t¸mÄ hcmw F¶p ]dªv AbmÄ t]mbn. B t]m¡n F\n¡p kwibw tXm¶n. AXn-\m At±lw aS§n-sb-¯m³ Rm³ Im¯p \n¶n-Ã. Rm³ DSs\ AhnsS \n¶v dbnÂth tÌj\ntebv¡p t]mbn. Ahn-sS-sb-¯n-b-t¸mÄ F«c, H³]Xp aWn-bm-bn-«p-­m-Ipw. AXn-\n-S-bn Hcp Nmb am{Xw IpSn-¨p.

 

                        Fsâ IqsS ]Tn¨ H¶p c­p t]À tImgn-t¡mSv dbnÂth tÌj-\n tPmen sN¿p¶p­m-bn-cp-¶p. Ch-cpsS IzmÀt«gvkv Hs¡ F\n-¡-dn-bmw. ]t£ Ahn-sS-sb§pw Ahsc I­n-Ã. CXn-\n-S-bn Bcpw Fs¶ Xncn¨-dn-ª-Xp-an-Ã. ]ns¶ Fd-Wm-Ip-f-t¯-bv¡pÅ Hcp h­n-bn Rm³ Ib-dn.

 

                        hgn-bn Sn¡-äv ]cn-tim-[\ D­m-bn. ]t£ Ìm^v BWv F¶p ]dªp c£-s¸-«p. Rm³ _n.Sn¡p ]Tn-¡p-t¼mÄ kplr-¯p-¡-fmb dbnÂth Poh-\-¡m-cpsS klm-b-t¯msS Sn¡-än-ÃmsX Xoh-­n-bn Ib-dmdp­mbn-cp-¶p. h­n-bn Ibdn ]cn-tim-[\m hn`mKw ]nSn-¨m c£-s¸-Sm³ Rms\mcp Ìm^mWv F¶p ]d-ªm aXn-sb¶v Ah-À Fs¶ ]Tn-¸n-¨n-«p-­m-bn-cp-¶p. Xe-tÈ-cn-bn \n¶v tImgn-t¡m-t«bv¡p hcp-t¼mgpw t]mIp-t¼mgpw Sn¡äv FSp-¡msX bm{X sNbvXn-cp-¶Xv C§s\ Ìm^v BsW¶p ]d-ªm-bn-cp-¶p.

 

]t£ Ìm^v Bbn-s«m¶pw B ka-b¯v Fs¶ BÀ¡pw AwKo-I-cn-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. A{X {]mIr-X-am-bn-cp¶p Fsâ thjw. ]t£ `mKy-¯n\v F\n¡¶p {]iv\-sam-¶p-ap-­m-bn-Ã.

 

                        A§s\ Fd-Wm-Ip-f-s¯-¯n. AhnsS Fsâ Hcp kplr¯p-­v. kv^pSv\nIv F¶mWv R§Ä hnfn-¡p-I. tkma³ F¶mWv t]cv. I

bÀ t_mÀ-Un sk{I-«dn Bbn-cp-¶p. Xncp-h-\-´-]p-c¯v Fw.-F¡p ]Tn-¡pt¼m

Ä kplr-¯mb-Xm-Wv kv^pSv\nIv. Ahn-sSbpw Rm³ Fkv.-F-^v.sF bv¡p th­n tImfPv CeIv-j-\n aÕ-cn-¨n-cp-¶p. Rm³ sNbÀam³ jn¸n\pw IWn-bm]pcw cma-N-{µ³ P\-dÂsk{I-«dn jn¸n\pw. R§Ä c­pt]cpw A¶p tXmäp.

 

                        kv^pSv\n¡pw Rm\pw hfsc Xn¡v {^­vkv Bbncp¶p. GXp hnSp-hm-bn-¯-chpw hnfn¨p ]d-bp¶ Iq«-¯n s]« Bfm-bXp sIm­v tkma\v R§Ä sImSp¯ t]cmWv kv^pSv\nIv. AXn\p tijw kv^pSv\nIv F¶p ]d-ªmte Bfp-IÄ Ct±-ls¯ Xncn¨dnbq F¶-Xmbn Ah-Ø.

 

                        kv^pSv\n¡nsâ XmakØew F\n-¡-dn-bm-am-bn-cp-¶p. Rm³ Ahn-sS-sb-¯n Fsâ AhØ C§-s\-sbm-s¡-bm-sW¶v Rm\-h-t\mSv hni-Zn-I-cn-¨p. \o ]d-bp-I-sbm¶pw th­. FÃmw Rm\-dn-ªp. \o F{X thWsa¦nepw ChnsS Xma-knt¨mfq Fs¶ms¡ AbmÄ ]d-ªp. kv^pSv\n-¡n\v hÃm¯ Bth-i-am-bn-cp-¶p. F\n¡v hkv{Xw amäm³ ap­pw jÀ«p-sams¡ X¶p. BIvj\p tijw BZy-am-sbm¶v Ipfn-¡p-¶Xv AhnsS h¨m-Wv.

 

                        A¶v IbÀ t_mÀUv sk{I-«dn F¶p ]d-ªm henb t]mÌv BWv. \à i¼-f-ap-­v, hml-\-ap-­v, \¶mbn ^ÀWnjv sNbvX hoSpw sImSp-¯n-«p-­v. B hoSnsâ FXnÀh-i-¯m-bn-cp¶p kpioe tKm]m-esâ hoSv. Hcp Znhkw Rm³ tkmasâ ho«n-en-cn-¡p-t¼mÄ FXnÀh-i-¯pÅ kpio-e-bpsS ho«n Ago-t¡m-S³ cmL-h³ \n¡p-¶Xp I­p.

 

                        At¸m-gm-Wv Ago-t¡m-S³ CS-¡nsS kpio-ebpsS ho«n hcm-dp-s­-¶v Adn-ª-Xv. Ago-t¡m-S\v Fs¶ Adn-bmw. R§Ä I®q-cn BZyambn sI.-F-kv.-ssh.-F^v PnÃm I½nän D­m-¡n-b-t¸mÄ Ahn-Ss¯ bqWn-äpIfn Rm³ ¢mkv FSp-¯n-cp-¶Xv ssN\okv hn]vf-hs¯ ASn-Øm-\-am¡n X¿mdm¡nb t\m«p-IÄ h¨-m-Wv. Cu t\m«p-IÄ ]cn-tim-[n¨v AwKo-Imcw \ÂIn-bXv GtIm-]\ kanXn AwK-sams¡ Bb Ago-t¡m-S³ Bbn-cp-¶p. C§-s\-bpÅ ]cn-N-b-¯-n\p ]pdta I®qÀ PnÃm I½nän Hm^o-kn Rm³ t]mIp-t¼mgpw Ago-t¡m-Ss\ ImWm-dp-­m-bn-cp-¶p. AXpsIm­v R§Ä X½n hfsc ASp-¯-dn-bpw. kpio-e-bpsS ho«n- Agot¡mSs\ I­-t¸mÄ Rm³ tkma-t\mSv ]d-ªp, Ago-t¡m-S³ Adn-bm-sXtbm

atäm Fs¶ ChnsS I­p t]mbm icn-bm-hn-Ã. Fs¶ AbmÄ I­m DS³ a\-Ên-em¡pw. At¸mÄ tkma\v Rm³ kplr-¯m-sW¶pw aäp-apÅ Imcy-§Ä ]d-bmXncn¡m-\m-hn-Ã. ]ns¶ ]{X-§Ä apgp-h³ dnt¸mÀ«v Fgp-Xpw. AXv \n\¡p A]-ISap­m-¡pw. B Znh-k-§-fnseÃmw ]{X-§-fn R§-tf-¸-än-bpÅ hmÀ¯-IÄ hcp¶p­m-bn-cp-¶p. Cu ]{X-§-sf-Ãmw Acn¨p s]dp¡n hmbn-¡p-I-bm-bn-cp¶p tkmasâ ho«n-en-cn-¡p-t¼mÄ Fsâ GI tPmen.

 

                        hfsc I½yq-WnÌv ssa³UUv BWv tkma³. Rm³ ]

dªXp icn-bm-sW¶p tXm¶nb Ah³ Ft¶mSv C\n F´mWv amÀK-sa¶v tNmZn¨p. thsd Fhn-sS-sb-¦nepw B¡n-¯-cm³ ]äp-sa-¦n A§s\ sN¿q. \m

Spambn _Ô-s¸-S-W-sa-¦n Npcp-§n-bXv H¶p c­p amkw C\nbpw ]nSn-¡pw F¶v Rm³ ]d-ªp. F¦n Xncp-h-\-´-]p-c-t¯bv¡v t]mIp-t¶m-sb¶v tkma³ tNmZn-¨p. At§m«v t]mIp-¶n-söpw thsd-sb-hn-sS-sb-¦nepw t\m¡mw F¶pw Rm³ ]d-ªp. Ago-t¡m-Ss\ I­-Xnsâ ]ntä-¶mÄ Xs¶ Rm\-hnSw hn«p. tkma³ 500 cq]bpw c­p tPmUn jÀ«pw ap­pw X¶p. Rm³ tImb¼¯qcn-te-bv¡mWv t]mb-Xv. AhnsS FÂ.-sF.knbn tPmen sN¿p¶ c­vaq¶v Bfp-I-fp-­v. Ahsc ImWp-I-bm-bn-cp¶p e£yw.

 

                        tImb-¼-¯q-cn s{Sbn³ Cd-§nb DS³ Nmb IpSn-¨p. ]ns¶ _mÀ_À tjm¸n Ibdn aoi apdn¨p amän. apSn ]sä sh«n-¨p. AtXmsS s]s«-¶m-cpw Fs¶ Xncn-¨-dn-bn-sÃ-¶p-d-¸m-bn. ]{X-§-fn h¶ t^mt«m h¨v Fs¶ ]nSn-¨m-tem-sb¶v hnNm-cn-¨mWv aoibpw apSnbpw If-ª-Xv. A¡m-e¯v Xncp¸Xn-bnepw aäpw {]tXyI ]qPbv¡p Xe sam«-b-Sn¨p t]mIp-¶- ka-b-am-bn-cp-¶p. AXn-\m BÀ¡pw Hcp kwi-bhpw tXm¶n-bn-Ã. tImb-¼-¯qcn FÂ.-sF.kn bn D­mbn-cp¶ N§m-Xn-bmb C.]n D®n-Ir-jvWs\ I­p. {_®³ tImf-Pn R§Ä kl-]m-Tn-I-fm-bn-cp-¶p. AhnsS Xma-kn-¡m-\pÅ kuI-cy-§-tf-¸än ]d-ªt¸mÄ AXp Ipd¨p hnj-a-am-sW¶v D®n-Ir-jvW³ kqNn-¸n-¨p. Fs¶ Xma-kn-¸n-¡m³ AbmÄ¡v Xm¸-cy-an-söv F-\n¡p a\Ênembn. ]ns¶ CXp-t]m-se-bpÅ asämcp kplr-¯ns\ IqSn t\m¡n-sb-¦nepw ImWm³ Ign-ªn-Ã. AhnsS \n¶v Xncp-¸qÀ¡mWv Rm³ t]mb-Xv. _kn Bbn-cp¶p bm{X. I®qcp \n¶p t]mb Ipd¨p sXmgn-em-fn-IÄ Xncp-¸q-cnse _\n-b³ I¼-\n-I-fn-ep-­v. Ah-cn-em-sc-sb-¦nepw ImWp-I-bm-bn--cp¶p Dt±-iyw. ]t£ Bscbpw ImWm³ Ign-ªn-Ã. ]ns¶ Fsâ IqsS e£-Zzo-]n D­mbn-cp¶ Hcp F³Pn-\o-bÀ \S-cm-Ps\ I­p. BÄ Xan-g-\m-Wv. At±lw e£Zzo]n tI{µ kÀÆo-kn Bbn-cp-¶p. Fs¶ kÀÆo-kn \n¶v sSÀan-t\äv sNbvXXp t]mse Hcp Znhkw \S-cm-P-t\bpw Akn-Ìâv am[-h-t\bpw sSÀan-t\äv sNbvXn-cp-¶p. AhnsS sSÀan-t\-j\v {]tXyI Imc-W-sam¶pw th­. {]kn-Uâv Cukv ¹okvUv Sp sSÀan-t\äv F¶p ]d-ªm am{Xw aXn. \S-cm-P³ aS§n h¶v \à coXn-bn-epÅ Hcp I¬kÄ«nwKv _nkn-\kv Xncp-¸q-cn Bcw-`n-¨p. A§s\ AhnsS Adn-b-s¸-Sp¶ Bfmbn. e£-Zzo-]n-em-bn-cn-¡p-t¼mÄ Cbm-fpsS Xncp-¸q-cnse hnem-k-sams¡ Ft¶mSp ]d-ªn-cp-¶p. B HmÀa h¨v Rm³

\S-cm-Psâ hoSp I­p]nSn-¨p. Fs¶ I­t¸mÄ AbmÄ¡p hfsc kt´m-j-am-bn. Rm³ Imcy-sams¡ hni-Z-ambn ]dªp. F{X \mÄ thW-sa-¦nepw AhnsS IqSn-s¡m-Åm³ AbmÄ Ft¶mSp ]dªp. A§s\ Iptd Znhkw Ign-ª-t¸mÄ Hcp Znhkw Hcp kn\n-abv¡p t]mIp¶ Imcyw AbmÄ kqNn-¸n¨p. A§s\ ASp-¯pÅ Xnb-ä-dn R§Ä t]mbn. kn\na Ign-ªn-d-§n-b-t¸mÄ AhnsS \n¡p-I-bm-bn-cp¶ s]meokv k_vC³kvs]-IvSÀ Cbmsf hnfn-¨p. IqsS-bpÅ BÄ Bcm-sW¶pw hoSv Fhn-sS-bm-sW¶pw Fkv.sF tNmZn-s¨¶v \S-cm-P³ Ft¶mSp ]d-ªp. ZqscbpÅ Hcp _Ôp-hnsâ t]cmWv Xm³ ]d-ª-sX¶p \S-cm-P³ Adn-bn-¨p.

 

                        A¶v ae-bmf ]{X-§-fn-se¶ t]mse Cw¥ojv ]{X§fmb lnµp, C´y³ FIvkv{]kv F¶n-h-bnepw R§-fpsS BIv-j³ kw_Ôn¨ hmÀ¯-IÄ hni-Z-ambn sImSp-¡p-¶p-­m-bn-cp-¶p. Fkv.sF bpsS tNmZyw tI«t¸mÄ IÅw I­p]nSn-¡p-tam-sb¶v \S-cm-P\pw kwi-b-am-bn. At¸mÄ X¡me-t¯bv¡v c£-s¸-s«t¶ D­m-bn-cp-¶p-Åp. ae-bm-fn-bm-sW¶p ]d-ªn-cp-s¶-¦n Hcp ]t£ Fs¶ ]nSn-¡m³ AbmÄ he hncn-¡p-am-bn-cp-¶p. kn\na I­p h¶-Xnsâ ]ntä¶v \S-cm-P--t\mSp Rm³ ]dªp, Rm³ ChnsS \n¡p-¶Xv \n§Ä¡p IqSn B]-¯m-Wv. Rm³ ]pds¸Sm-\pÅ Hcp-¡-am-cw-`n-¨p. kv^pSv\n¡v X¶ c­p tPmUn hkv{X-§Ä IgpIn h¨n-cp-¶p. AsXÃmw FSp¯v Nmb IpSn¡p tijw ]pd-s¸«p. \S-cm-P³ Hm^o-kntebv¡p t]mSp-t¼mÄ AbmÄ Imdn Fs¶ Xncp-¸qÀ _Êvämân Cd¡nhn«p. C\n Ft§m-«mWv t]mIp-¶-sX¶v \S-cm-P³ tNmZn-¨p. A§-s\-sbm-¶p-an-Ã.A§s\ A§p Hgp-In-t¸m-hpw. F¯p-¶Xp t]mse F¯-s«, Rm³ ]d-ªp. Xncp-¸q-cn \n¶p _kn tImb-¼-¯qÀ¡p t]mbn. AhnsS \n¶v s{Sbn-\n ]ntä¶v a{Zm-kn-se-¯n. Sn¡äv FSp¯p Xs¶-bm-bn-cp¶p B bm{X. ImcWw AhnsS Ìm^v F¶p ]dªp c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã-tÃm. ]ns¶ I¿n ]W-ap-­m-bn-cp¶p Xm\pw.   

 

                        Rm³ 1957 skân-\dn BtLm-j-§-Ä¡p t]mbt¸mÄ ]cn-N-b-s¸« Ipsd Bfp-IÄ a{Zm-kn-ep-­v. Fsâ IqsS ]Tn¨ Nne-cp-ap-­v. B _Ô-§Ä D]-tbm-Kn-¡m-sa¶p hnNm-cn-¨mWv a{Zm-kn F¯n-b-Xv. AXn H¶p cs­®w ^en-¨p. AXn H¶v Fsâ IqsS ]Tn¨ D®n-Ir-jvW³ F¶ ae-bmfn bmbn-cp-¶p. CbmÄ Xe-tÈcn {_®-\n Fsâ kl-]m-Tn-bm-bn-cp-¶p. BÀ«nÌv Bb D®n-IrjvW³ AhnsS Hcp ]cky I¼\n \S-¯p-Ibm-bncp¶p. A¶v Xangv\m«n kn\n-a-IÄ¡v hÃmsX ]ckyw sImSp¡p¶ GÀ¸m-Sp-­v. Xmc-§-fpsS ^nK-sdÃmw h¨pÅXmWv A¯cw ]c-ky-§Ä. D®nIrjvW³ a{Zm-kn sN¶v Xangpw sXep-¦p-saÃmw ]Tn-¨mWv Ch-sb-gpXnbncp¶-Xv. AXv \à coXn-bn \S-¡p¶ I¼-\n-bm-bn-cp-¶p. Ahsâ `mcy sSen-t^m¬kn tPmen sN¿p-I-bm-bncp-¶p. Rm³ kw`-h-§-sfÃmw Ah-tcmSp ]d-ªp. hnj-asam¶pan-Ã. `£Ww Ign-¡m³ am{Xw ho«n h¶m aXn. ChnsS h¶v A[nIw anwKnÄ sN¿p-I-sbm¶pw th­, F¶v D®n-Ir-jvW³ ]d-ªp. B hyh-Ø-bn Hcp tlm«-en -

apdn-sb-Sp-¯p. `£Ww IrXy-k-a-b¯v D®n-Ir-jvWsâ ho«n t]mbn Ign-¡pw. _m¡n kabw Ahn-sS-bpÅ P\-d sse{_-dn-bn t]mbn Ccp¶p ]{X-§Ä hmbn-¡pw. thsdm¶pw sN¿m-\p-­m-bn-cp-¶n-Ã. kabw XÅn\o¡pI Xs¶.

 

                        Rm³ tlm«-en A§s\ Xma-kn-¡p-t¼m-gmWv SuWn hnZymÀYn-I-fpsS ka-ctam ]n¡-änwtKm Ft´m Hs¡ \S-¶-Xv. At¸mÄ s]meokv AeÀ«v Bbn. B ka-b-¯mWv Fs¶ s]meokv he-bn-em-¡p-¶-Xv. Btcm Fs¶ Hän-s¡m-Sp-¯Xp t]mse-bm-Wv tXm¶n-b-Xv. Fs¶ ]nSn-¡p-t¼mÄ Xangv\mSv s]meokv Hcp I¯p ImWn¨p X¶p. CÃ-³Unem-bn-cp¶p B Fgp-¯v. Hcp hnZzm³ kwi-b-I-c-amb coXn-bn ChnsS Xma-kn-¡p-¶p­v F¶m-bn-cp¶p I¯nse kmcw. AXv At\m-Wn-akv seäÀ Bbn-cp-¶n-Ã. AXn-\-I¯p t]cp h¨n-cp-¶p. Fs¶ AhnsS h¨p Xncn-¨-dnª GtXm ae-bmfn Ab-¨-Xm-bn-cp-¶n-cn-¡Ww B I¯v. I¯nse I¿-£cw Ftâ-XmtWm F¶-dn-bm³ s]meokv BZyw Fs¶-s¡m­v Fgp-Xn-¸n¨p t\m¡n. cm{Xn 12 aWn-tbmSp IqSn-bm-bn-cp¶p Fsâ AdÌv. Rm³ Dd-§m³ InS-¶p Ign-ªn-cp-¶p. At¸m-gmWv hmXn-en ap«p tI«Xv. At¸mÄ FÃm-hcpw Xs¶ Dd-§n-¡-gn-ªn-cp-¶p. IrXy-ambn dqw\¼À t\m¡n-bn«p Xs¶bmWv s]meokv ap«n-b-Xv. Ft¶mSp t]cp tNmZn-¨p. Rm³ \mcm-b-W³ BsW¶p ]d-ªp. \n§sf At\z-jn¨p h¶-XmWv. F¶m t]mImw F¶p ]dªp. Rm³ Hcp hn[-¯n-epÅ sNdp¯p \n¸n\pw {ian-¨n-Ã. ^vfhÀln Ft¶m atäm ]d-bp¶ Hcp tÌj-\n-te-bv¡mWv Fs¶ sIm­p t]mb-Xv. A¶v tNmZyw sN¿Â H¶p-ap-­m-bn-Ã. hn{i-an-t¨ms« F¶ a«n A¶p cm{Xn- tem¡-¸n C«p.

 

                        ]ntä¶v Ah-cpsS sSIv\n-¡p-IÄ h¨pÅ AUzm³kvUv

IzÌn-\nwKv  \S-¶p. ]t£ tSmÀ¨-dnwKv H¶p-ap-­m-bn-Ã.  cmhnse apX Htcm-cp-¯-cmbn h¶v Imcy-§Ä Fs´-Ãm-sa¶v tNmZn-¡m³ XpS-§n. Ft¶mSp tNmZn-¡msX Xs¶ AhÀ¡p Imcy-§Ä Adn-bm-am-bn-cp-¶p. B coXn-bn apgp-h³ hmÀ¯-Ifpw ]{X-¯n h¶p Ign-ªn-cp-¶p. bYmÀY-¯n F´mWv D­mb-sX-s¶ms¡ AhÀ tNmZn-¨p. D­m-b-sXÃmw B coXn-bn Xs¶ Rm³ ]dªp.

 

                        sXdn ]d-bm-s\m¶pw AhÀ \n¶n-Ã. A¯cw coXn-bn-sem-¶p-am-bn-cp-¶nà Ah-cpsS s]cp-am-äw. ]t£ cm{Xn-bn Dd-§m³ k½-Xn¡pambn-cp-¶n-Ã. cm{Xn hfsc iàn-tb-dnb sseäp-IÄ apJ-¯-Sn-¸n-¡pw. ]ns¶ Htcm-cp-¯-cmbn amdnamdn hcpw. -]-©mc hm¡p-I-fmWv AhÀ ]d-bp-I. F§-s\-bmWv \n§tf t]mepÅ HcmÄ C§s\ CXnseÃmw h¶-Xv F¶v HcmÄ tNmZn-¡pw. Bcm-bmepw CXn-sems¡ h¶p-t]m-Ip-a¸m F¶p thsdm-cmÄ ]d-bpw. C§s\sbms¡ ]dªv cm{Xn I®-S-bv¡m³ k½-Xn-¡n-Ã. NneÀ tZjyw ]nSn¡pw t]mse kwkm-cn-¡pw. At¸mÄ Rm³ A\-§n-Ã. F´pw Bbn-t¡mfq F¶ a«n Ccn-¡pw. Htcm-cp-¯-À¡pw Hcp aWn-¡qÀ c­p aWn-¡qÀ F¶ a«n Fs¶ Dd-¡msX Ccp-¯m³ Uyq«n t]mse sImSp-¯n-cn-¡p-IbmWv. Fs´-¦nepw IÅ-¯cw ad¨ph¨n-«pt­m

F¶dn-bp-I-bm-bn-cp¶p CXn-sâ-sbms¡ Dt±-iyw. A§s\ c­p cm{Xn-Ifn Ahscs¶ Dd¡msX Ccp-¯n.

 

                        ]I aäp {]iv\-sam-¶p-ap­m-bn-cp¶nÃ. Htcm-cp-¯À h¶p tX³ hm¡p-IÄ ]dªpt]mIpw. CXn-\n-S-bn knK-cäv thtWm, Nmb thtWm Fs¶ms¡ s]meo-kp-ImÀ tNmZn-¡pw. ]t£ H¶pw hm§n-¯-cn-I-sbm-¶p-an-Ã. thW-sa¶p Rm³ ]d-bp-I-bp-an-Ã. ImcWw AhÀ hm§n-¯-cn-söv F\n-¡dnbmw.

]ns¶ Fs¶ sk³{S Pbn-en-tebv¡p dnam³Uv sNbvXp. AXn\v knän s]meokv I½o-j-W-dpsS Hm^o-kn-emWv sIm­pt]mb-Xv. tImS-Xn-bn-sem¶pw sIm­p t]mbn-Ã. I½o-j-W-dpsS ap¼n Fs´-¦nepw ]d-bm-\pÅ kuI-cy-sam¶pw X¶n-Ã. ]d-ªn«p Imcy-an-söv F\n¡pw tXm¶n. I½o-j-WÀ Hm^o-kn \n¶v Fs¶ Pbn-en-tebv¡v dnam³Uv sNbvXp. A¶v C´y³ FIvkv{]-kp-ImÀ sdUv ImÀs¸äv sh¡w Sp \Ivk-sseäv eoUÀ F¶p ]dªq henb hmÀ¯ Fgp-Xn-bn-cp-¶p. Cu I½o-j-WÀ Hm^o-kn Nph¶ ImÀs¸äv hncn-¨n-cp-¶p. AXn-eqsS Fs¶ \S¯ns¡m­p t]mIp-¶-Xnsâ t^mt«m sImSp-¯mbncp¶p Cu dnt¸mÀ«v. tIc-f-¯nepw B dnt¸mÀ«p h¶n-cp-¶p. AXp `mcy hmbn-¨-Xmbn Ft¶mSp ]d-ªp. Rm³ Ipd¨p Imew ap¼v a{Zm-kn t]mb-t¸mÄ Fs¶ tem¡¸v sNbvX s]meokv tÌj-\n Rm³ t]mbn-cp-¶p. B Npäph«¯v Hcp ssN\okv kv{Soäv Hs¡bp­v.

 

                        dnam³Uv sNbvX-Xn\p tijw sk³{S Pbn-en \n¶p \ÂInb hnhc-a-\p-k-cn¨mWv tIcfm s]meo-knsâ ss{Iw{_m©v hn`mKw Fs¶ sIm­pt]mIm³ h¶-Xv. aqt¶m \mtem Znh-k-amWv Rm\-hnsS a{Zmkv sk³{S Pbn-en Xma-kn-¨-Xv. Fs¶ {]tXyI skÃn-emWv ]mÀ¸n-¨n-cp-¶-Xv. AhnsS `£-W-am-bn-cp¶p hÃm¯ {]iv\w. NmWIw Ie-¡n-bXp t]mepÅ tNmf-¯nsâ Iªn-bmWv R§Ä¡p X¶n-cp-¶-Xv. F\n¡Xp Ign-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. F¶m aäp-Å-h-scÃmw kzmZnjvS `£Ww t]mse-bmWXv Ign-¨n-cp-¶-Xv. \mep Znhkw A§s\ IjvS-s¸-«p.

 

                        tIcfm s]meokv Fs¶ IÌ-Un-bn-se-Sp-¯-tXmsS {Iqc

amb s]cp-amäw Bcw-`n-¨p. s{Sbn-\n AhnsS \n¶v Fs¶ sIm­phcp-t¼mÄ Imen N§e C«v koänsâ ASn-bn _Ôn-¸n¨v ]q«n-bn-cp-¶p. {`m´³ \mbsb ]nSn¨p sIm­phcp¶ amXncnbmbn-cp¶p s]cp-am-äw. Xe-tÈ-cn-bn-te-¡mWv AhÀ Fs¶ sIm­p-t]mIm³ Dt±-in-¨-Xv. ]t£ Xe-tÈ-cn-bn P\-¡q«w Gsd-bp-Å-Xn-\m kpc-£n-X-am-bn«v  Cd¡m³ Ign-bnà F¶pÅ dnt¸mÀ«v hcp¶ hgn¡v s]meo-kn\v In«n. AXn-\m amln-bn Xs¶ Fs¶ Xoh-­n-bn \n¶n-d-¡n. AhnsS \n¶v s]meokvt#hm\n Fs¶ Xe-tÈcn tÌj-\n-tebv¡v sIm­p t]mbn. R§-f-hnsS F¯pt¼mÄ GXm­v sshIn«v \me©p aWn Bbn-«p-­m-hpw. s]meokv tÌj³ ]cn-k-c¯p apgp-h³ P\-¡q-«-am-bn-cp-¶p. Cu hocs\ H¶p I­p-I-fbmw

F¶ a«n-em-bn-cp¶p AhcpsS \n¸v. B Znhkw Fs¶ tem¡-¸n h¨p. cm{Xn ss{Iw{_m©v Un.ssh.-F-kv.]n apc-fo-Ir-jvW-Zmkv DÄs¸sS ]ecpw h¶v tNmZyw sNbvXp. Rms\m¶pw ]d-bn-söpw F\n-s¡m¶pw ]d-bm-\n-söpw Adn-bn-¨p. AbmtfmSv Rms\m¶pw ]d-ª-Xp-an-Ã. tSmÀ¨-dnwKv H¶p-ap-­m-bnÃ. ]ntä Znhkw D¨-hsc tem¡-¸n h¨p. ]n¶oSv aPnkvt{S«nsâ ap¼n lmP-cm-¡n. Fs¶ dnam³Uv sNbvX-Xnt\ XpSÀ¶v sshIn«p sk³{S Pbnen-se-¯n¨p. Pbn-en BZyw CSp-¶Xv Izmd-ssâ³ hmÀUn-em-Wv. Pbn-en\p ]pd¯pÅ Hcp knwKnÄ sk BW-Xv. AhnsS Rm³ c­p Znhkw InS-¶p. km[mcW Hcp Znh-k-amWv AhnsS CSp-I. c­p Znh-k-am-b-t¸mÄ Fs¶ aäp kJm¡fpsS Iq«-¯n-tebv¡p amä-W-sa¶p Rm³ ]d-ªp. A§s\ Rm³ R§fpsS Bfp-I-fpsS Iq«-¯n-se-¯n.

 

                        Pbn-en-emWv F\n¡v Gä-hp-a-[nIw ]oU-\-§Ä GÂt¡­n h¶-Xv. AhnsS Hcp Xc-¯n-ep-Å kuI-cy-§fpw e`y-am-bn-cp-¶n-Ã. R§-fpsS _Ôp-¡Ä F¯n-¨p-X¶ ]{X-am-kn-I-IÄ t]mepw hmbn-¡m³ R§sf A\ph-Zn-¨n-cp-¶nÃ. FÃm-h-tcbpw H¶n¨p ImWp-¶Xp Xs¶ AhÀ¡v AeÀPn Bbncp-¶p. C§-s\-bpÅ {]iv\-§Ä hcn-Ibpw R§-sfÃmw H¶n-¨m-hp-Ibpw sNbvX-tXmsS Fs´-¦nepw sN¿-W-sa¶v R§Ä Xocp-am-\n-¨p. As¶ms¡ Pbn-en R§-fpsS IqsS-bpÅ sXmgn-emfn kJm-¡Ä DÄs¸sS FÃm-hÀ¡pw e`n-¨n-cp-¶Xv cmhnse tKmX¼pw c­p ¥mkv shÅ-hp-am-bn-cp-¶p. tKmX¼p Iªn F¶p ]dªp In«p-¶Xv Hcp Xcw N½´n BWv. AsXm¶pw Bcp-tSbpw hni-¸p-am-äm³ aXn-bm-bn-cp-¶n-Ã. A§-s\-bm-b-t¸mÄ R§Ä H¶n-¨n-cp-¶m-tem-Nn¨v ]e Unam³Up-Ifpw D¶-bn-¨p. At¸mÄ Rm³ Pbn-en-se-¯n c­mgvN Ign-ªn-«p-­m-hpw. c­u¬kv tKmX¼v R§Ä¡-[nIw Xc-W-sa-¶m-bn-cp¶p BZy Unam³Uv. AXn\v kÀ¡m-cn\v ss]k-bn-sÃ-¦n R§Ä sImSp¡pw. ]ns¶ R§Ä¡v hmbn-¡m-\pÅ ]pkvX-I-§fpw ]{X-§fpw In«-Ww. R§Ä¡v H¶n-¨n-cp¶v AXn-t\-¡p-dn¨v NÀ¨ sN¿m-\pÅ Ah-kcw D­m-¡-Wsa¶Xm-bn-cp¶p aq¶m-as¯ Unam³Uv. Ch D¶-bn¨v R§Ä t\m«okv \ÂIn.

 

                              C{X Znh-k-¯n-\p-Ån A\p-Iqe Xocp-am\ap­m-IWw F¶p ]d-ªp-Å-Xm-bn-cp¶p B t\m«o-kv. AsÃ-¦n \ncm-lmc kacw XpS§psa¶p ap¶-dn-bn¸p \ÂIn-bn-cp-¶p. F¶m t\m«o-kn\v \nÝ-bn¨ Znhkw Ignªn«pw {]Xn-I-c-W-ap-­m-bn-Ã. XpSÀ¶v hmÀUn-epÅ R§Ä \m¸-tXmfw t]À \ncm-lmc kacw Bcw-`n-¨p. cmhnse Bdp-a-Wn¡p sIm­p-h¶ Iªnbpw D¨`£-Whpw R§Ä _ln-jvI-cn-¨p. cm{Xn-`-£Ww sshIn«v A©p-a-Wn-¡mWv sIm­p-h-cn-I. A§s\ A¶p sshIn«p `£-W-hp-ambn hcp-t¼mÄ H¸w em¯n-[m-cn-I-fmb hen-sbmcp kwLw hmÀU-Àamcpw  D­m-bn-cp-¶p. h¶ DSs\ `£Ww hm§Sm F¶p ]dªv Xe§pw hne§pw ASn XpS-§n. ]e-tcbpw ASn¨pw aäpw `£Ww hm§n¡gn-¡m³ \nÀ_-Ôn-¨p. {IqcaÀ±\amWv ]n¶oSp \S-¶-Xv. ]e-cpw `£Ww Ign-¨p. Fs¶ AhnsS h¨v ASn¨p \ne-¯n«v Nc-en-eqsS \á-\mbn

hen-¨n-g¨v Xq¡m³ hn[n-¨-hÀ¡pÅ I­wUv skÃn-tebv¡p sIm­p-t]m-Ip-I-bm-bn-cp-¶p. hgn-bn-ep-S-\ofw {Iqc-amb aÀ±\w XpSÀ¶p. ]pd¯p sXmen _m¡nbp-­m-bn-cp-¶n-Ã. Xe-¡-Sn-tb-äp. I®nsâ Npäpw ]cp-t¡-äp. skÃn sIm­n« DSs\ \á-\mb Fsâ ta c­p aq¶p _¡äv ]¨shÅw IqSn Hgn-¨p. At¸mÄ tZlamsI \odn-¸p-I-ªp. F¦nepw Fsâ t\sc \o«nb `£Ww Rm³ X«n-¡ªp.

                       

                             Ip¶n-¡-ens\ CtX-t]mse aÀ±n¨v Izmd-ssâ³ hmÀUn-te-bv¡mWv sIm­p-t]m-b-Xv. At±-lhpw \ncm-lm-c-k-acw XpSÀ¶p. F¶m hmÀUn-epÅ kJm-¡-tfmSv R§Ä kacw Ah-km-\n-¸n-s¨-¶mWv hmÀUÀamÀ ]d-ª-Xv. Ip¶n-¡Â \ncm-lm-c-¯n-em-sW¶ Imcyw Rm\pw Adnbp-¶p-­m-bn-cp-¶pan-Ã. c­mw Znhkw Xs¶ Fsâ ico-c-¯nse ]cp-¡p-I-fpsS thZ\ Ak-ly-am-bn-¡-gn-ªn-cp-¶p. Pbn tUmIvSÀ ]cn-tim-[-\bv¡p hs¶-¦nepw Pbn-en \n¶pÅ NnInÕ F\n¡p ths­¶p Rm³ ]d-ªp. R§Ä \ÂInb Unam³Un Xocp-am-\-ap-­m-Ip-¶-Xp-hsc \ncm-lmc kacw XpS-cp-sa¶v BhÀ¯n-¡p-Ibpw sNbvXp. A§s\ ]Xn-s\m¶mw Znh-k-am-b-t¸m-tgbv¡pw apdn-hp-I-fpsS thZ\ Ak-ly-am-hp-Ibpw I®pIÄ hoÀ¡p-Ibpw sNbvXp. AtXmsS D¶-Xm-[n-Ir-X-cn \n¶v hnhcw Hfn¨p hbv¡m³ Pbn A[n-Ir-XÀ¡v ]ämsX hs¶¶v tXm¶p-¶p. XpSÀ¶v I®qÀ PnÃm Bip-]-{Xn-bn-tebv¡v Fs¶ amän. ]ntä Znhkw (12þmw Znh-kw) Fs¶ ImWm³ PnÃmIe-IvSÀ F¯n. Rm³ Imcy-§Ä hni-Zo-I-cn¨v At±-ls¯ t_m[ys¸Sp-¯n. `£Ww Ign-¡-W-sa-¦n R§-fpsS Unam³Un\v {]Xn-hn[nbp­m-¡Ww F¶p Xd-¸n¨p ]d-ªp. ]ntä¶v Ie-IvSÀ ho­pw h¶p. Unam³Uv {]Im-c-apÅ Imcy-§Ä sN¿m³ k¶-²-am-sW¶v Ie-IvSÀ Adn-bn-¨p. B kab¯pw Ip¶n-¡-ensâ hnh-c-§Ä Fs¶ Adn-bn-¨n-cp-¶n-Ã. AXn-\m Rm³ \ncm-lmcw Ah-km-\n-¸n-¡m³ Xocp-am-\n¨ Imcyw Ip¶n-¡-ens\ Adn-bn-¡m³ Rm³ Ie-IvS-tdmSv A`yÀYn-¨p. XpSÀ¶v A¶v sshIn«v (13-þmw Znhkw) Pbn-en Fs¶ sIm­p h¶p. At¸mÄ aäpÅ kJm-¡-fpsS ap¼n h¨v Rm³ \ncm-lmcw Ahkm-\n-¸n-¨p.

 

                        kacw hnP-bn-s¨-¦nepw Pbn-en \S¶ `oIc aÀ±\w kJm-¡-fn {]Xn-Iqe at\m-`m-h-ap-­m-¡n. AtXmsS Hcp {Kqs¸¶ \ne-bn H¶n¨p

t]mIp¶ AhØ R§-fpsS CS-bn CÃm-sXbm-bn. [mc-W-b-\p-k-cn¨v ASp¯ Znhkw apX Hcp N¸m¯n IqSn A[nIw In«n. Cu ASnsb XpSÀ¶v ]{X-am-[y-a-§-fnepw aäpw R§Ä¡\pIqe-amb {]Nm-cWw e`y-am-sb-¶-Xm-bn-cp¶p asämcp sa¨w. CsXÃmw ImcWw A[nIw Xma-kn-bmsX R§sf cmjv{Sob XS-hp-Im-cm¡n kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¨p. AtXmsS `£-W-¯nsâ Imcy-¯n ]cm-Xn-bn-Ãm¯ Ah-Ø-bp-­m-bn.

 

                            R§Ä Pbn-en F¯n-b-t¸m-tgbv¡pw CSXp heXp hn`m-K-§-fn s]« kJm-¡fpw \m«p-Imcpw R§sf ImWm\pw klmbn¡m\pw HmSn F¯p-¶p-­m-bn-cp-¶p. heXp I½yq-WnÌp ]mÀ«n-bpsS Bfp-I-fm-bncp¶p CXn IqSp-XÂ. A¶p a{´n-bm-bn-cp¶ Im´-tem«v Ipª¼pshms¡ PbnenÂ

Øncw kµÀi-I-\m-bn-cp-¶p. Ct±lw R§-fpsS Xmhw _me-Ir-jvW³, F.-_m-e-Ir-jvW³ F¶n-h-cpÄs¸sS Iptd Bfp-Isf he-Xntebv¡p X«ns¡m­p t]mbn. Xmhw _me-Ir-jvW³ Xe-tÈcn tIknepw Xmhw tIknepw {]Xn-bm-bncp¶p. Xe-tÈcn tIkn Ad-Ìv sN¿-s¸-«n-cp-¶n-Ã. \Ivk-sseäv {]Øm-\-¯n D­mb `n¶n-¸nsâ Hcp Cc-bm-bn-cp¶p Xmhw _me-Ir-jvW³. R§-fpsS IqsSbpÅhsc XÅn-¸-d-ªn-«mWv Nmcp -a-Pqw-Zm-dpsS Bsfs¡mÃÂ(annihilation) sse\n-tebv¡v AbmÄ t]mb-Xv. A§s\ henb Xo{h-hm-Zn-bmbn B Iym¼n-se-¯nb Ct±lw Ct¸mÄ kn.-]n.sF bpsS PnÃm I½nän t\Xm-hm-Wv. Im´-tem«p Icp-Wt\m-sSm-¸w kn.-]n.Fw PnÃm I½n-än-bn \n¶p ]pd-¯m-¡-s¸« F. _me-Ir-jvW³ Xe-tÈcn tIkn s]«n-cp-¶n-Ã. Abmfpw Ct¸mÄ kn.-]n.sF PnÃm I½nän t\Xm-hm-Wv.

 

                        AtX-k-abw kn.-]n.-F-½nÂs]« t\Xm-¡-·mÀ Bcpw Pbn-en h¶n-cp-¶n-Ã. AhÀ kwkm-cn-¡m-s\¶ a«n tem¡Â {]Xn-\n-[n-Isf Ab¨ncp¶tXbpÅq. A¶v `cWw kn.-]n.-F-½ntâXm-W-tÃm. AhÀs¡-Xn-sc Bbncp¶tÃm R§-fpsS BIvj³. AXn-\m ]caZpjvS-·mÀ F¶ a«n-epÅ Nn{Xo-I-c-W-amWv R§-tf-¸än AhÀ \S-¯n-bn-cp-¶-Xv. F¶m kn.-]n.-F½pambn _Ô-s¸-«-Xm-bn-cp¶p R§fpsS Ht«sd kJm-¡-fptSbpw IpSpw-_-§Ä. Ahsc kzm[o-\n-¡m-\mWv {]mtZ-inI t\Xm-¡-fpsS hc-hv. tIkv R§Ä \S-¯n-¯cmw Fs¶m-s¡-bmWv ChÀ ]dbpI. Im¸n IpSn-¡m-\pÅ NnÃd ss]k-sbms¡ ChÀ Xcpw. AXv hm§n A¡u­n tNÀ¯m sshIn«p Imâo-\n t]mbn Hcp Nmbtbm Hcp IjWw _nkv¡täm _oUntbm Hs¡ hm§m³ Ign-bpw.  CXn-\n-S-bn-emWv R§Ä Pbn-enÂh¨v Xe-tÈcn BIvjt\¸än kzbw hnaÀi-\-]-c-amb Hcp hne-bn-cp-¯Â \S-¯n-b-Xv. At¸m-f-hnsS XetÈcn s]meokv tÌj³ A{I-a-W-¯nse {]Xn-I-sf-Ãm-ap-­v. C¯-c-¯n A]-Iz-amb BIvj\pw A]-lm-ky-I-c-amb A´yhpw D­m-hm³ Imc-W-sa´msW¶ a«n-em-bn-cp¶p hne-bn-cp-¯Â. hfsc hkvXp\njvT-am-bn-«mWv AXp \S¯nbXv.

 

                        BIv-j-\n ]s¦-Sp-¡p¶ ka-b¯v ap¼-´n-bn-ep-­mbn

cp¶ kJm¡Ä¡v AsÃ-¦n D¯-c-hmZn¯w Gsä-Sp¯ kJm-¡Ä¡v h¶ ]XÀ¨ BWv BIv-j³ ]cm-P-b-s¸-Sm³ apJy Imc-W-sa-¶m-bn-cp¶p Imcy-amb hnebncp-¯Â. t\XrXz]c-amb ]¦p hln¨ kJm-¡sf apgp-h³ Ipä-s¸-Sp-¯p-¶Xmbncp¶p

Cu ]cm-aÀiw. Ip¶n-¡-ensâ Iog-S-§epw C¯-c-¯n hnaÀin-¡-s¸-«p. Hcp Häp-Im-c³ F¶ a«n-em-bn-cp¶p s]mXpsh Ip¶n-¡-en-t\-¸än kJm-¡Ä A`n{]mbw ]d-ª-Xv. R§Ä Znh-k-§-tfmfw Ccp¶v Htcm-cp-¯cpw A`n-{]mbw ]dªpw sXäp Xncp-t¯-­Xv Xncp-¯n-bpw H-s¡-bm-bn-cp¶p A´na hne-bn-cp-¯Â \S-¯n-b-Xv. Cu hn]vfh-Im-cn-I-sf¶v ]dªv BIv-j³ kwL-Sn-¸n¨ hn`m-K-¯nsâ DÅn Xs¶-bpÅ £oW-amWv Xncn-¨-Sn¡p Imc-W-sa-¶m-bn-cp¶p A´na hnebncp¯Â. Cu £oWw hcp-¯p¶ Bfp-I-tfbpw sIm­mWv BIv-j\v R§Ä Cd-§n-¯n-cn

¨-sX¶pw AXmWv BIvj³ ]nt¶m-«-Sn-¡m³ Imc-W-sa¶pambn-cp¶p s]mXp

A`n{]mbw. Cu hne-bn-cp-¯-ensâ tIm¸n-I-sf-Sp¯v ]pd-¯pÅ {Kq¸p-IÄ¡v R§Ä Ab¨psImSp-¯n-cp-¶p. A©p, ]¯p t]Pp-Å-Xm-bn-cp¶p B dnt¸mÀ«v. A¶p ]XÀ¨ ImWn¨ Hcp hn`m-K-¯n\v dnt¸mÀ«n-t\mSv ià-amb hntbm-Pn-¸p-­m-bn-cp-¶p. ]ns¶ Pbn-en kJm-¡-fpsS CS-bn Xs¶ hfsc hyà-amb Hcp tNcn-Xn-cn-hp-­m-bn. Ip¶n-¡-ensâ Iog-S-§-em-bn-cp¶p CXn\p {][m\ Imc-Ww. heXp ]mÀ«n-bpsS t\Xm-¡-fpsS \nc-´c k¼À¡w AXn\v B¡w Iq«n. \½psS {]hÀ¯-\-hp-ambn ]cn-N-b-s¸-Sm¯ kJm-¡sf hfsc thK¯n Cu heXp t\XrXzw kzm[o-\n-¨p. tIkn\p th­p¶ klm-b-§fpw IpSpw-_-¯n-\m-h-iy-amb klm-b-§fpw F¯n-¨p Xcm-sa¶ hmKvZm\w tI«t¸mÄ Ah-scÃmw BSn. XpSÀ¶v R§-fpsS Iq«-¯nÂs¸« Adp-]-tXmfw kJm-¡sf NmÀPv joäv sImSp-¡p-¶-Xn\p ap¼p Xs¶ tIkn \n¶v Hgn-hm-¡n. Cu coXn-bn-epÅ Nm¡n«p ]nSp-¯hpw aäp {]hÀ¯-\§fpamb-t¸mÄ kJm-¡-fpsS CS-bn tNcnXncnhv {]_-e-am-bn. H¶n-¨n-cp¶v hmbn¡m³ t]mepw k¶-²-c-Ãm¯ AhØ Hcp hn`m-K-¯n-\p-­m-bn. kacw sNbvXp t\Sn-b-Xm-bn-cp¶p H¶n-¨n-cp¶p hmbn-¡m-\pÅ Ah-Im-iw.

 

               tk\m\mb-I³ Bbp[w h¨p Iog-S-§p-¶Xp t]mse Bbn-cp-¶ntà Ip¶n-¡-ensâ Iog-S-§Â ?

 

                        B coXn-bn-em-bn-cp¶p kJm-¡-fpsS hnaÀi-\w. ]t£ F\n-¡Xv B coXn-bn ImWm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. km[m-cW KXn-bn-epÅ kJm¡-fp-ambn _Ô-s¸-Sm¯ Bfm-bn-cp¶p Ip¶n-¡Â. Ipd¨v DbÀ¶ Xc-¯nep

Å _Ô-§tf At±-l-¯n-\p-­m-bn-cp-¶p-Åp. tImgn-t¡m«v 13þmw Unhn-j-\n am{X-am-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ {]hÀ¯-\w.- Rm³ a{Zm-kn Bbn-t¸m-bXpt]msebmWv At±lw XrÈq-cn sNs¶-¯n-b-Xv. ]ns¶ AhnsS \n¶v At±-l-¯n\v c£-s¸-Sm³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. thsdm¶pw sN¿m-\n-Ãm¯ AhØ h¶-t¸mÄ kJm-¡-fpsS CS-bn-se-¯pI F¶p-Å-Xm-bn-cp¶p tijn¨ amÀKw. A§s\ Pbnen F¯m³ th­n-bmWv At±lw XrÈqÀ s]meo-kn\p Iog-S-§n-b-Xv. \½psS kJm-¡Ä Pbn-en InS¶p IjvS-s¸-Sp-t¼mÄ Ah-cpsS ASp-¡Â \n¶p amdn \n¡p¶

Xp icn-bà F¶ t_m[y-¯n-emWv Xm³ ]nSn-sIm-Sp-¯-sX-¶mWv Ip¶n-¡Â Ft¶mSp ]d-ª-Xv.

 

            At¸mÄ hÀKokv ]nSn-sIm-Sp-¡msX ]nSn¨p\n¶tXm ?

 

                        hÀKokn\v ]nSn-sIm-Sp-¡msX ]nSn¨p \n¡m-\pÅ km lNcy-ap-­m-bn-cp-¶p. hÀKokv A¶v ]nSn-sIm-Sp-¡m³ ]mSn-Ãm-bn-cp-¶p. A¯-c-¯n-epÅ {]hÀ¯\taJe Iptdsbms¡ Ip¶n-¡Â H¸n-s¨-Sp-t¡-­-Xm-bn-cp-¶p. F¶m Ip¶n-¡Â XrÈq-cn-se-¯n-b-t¸mÄ shůn \n¶v Ic-bvs¡-Sp-¯n« ao\ntâXp t]mse-bmbn At±-l-¯nsâ Ah-Ø. XrÈq-cn At±lw hnj-an-s¨-¶Xp hmkvX-h-am-Wv.

            `mcybpw aIfpw Ad-Ìn-em-b-Xp-sIm-­mWv Ip¶n-¡Â Iog-S-§nbsX¶v Btcm-]-W-ap-­tÃm ?

 

                        AXv F\n¡v hniz-k-\ob-ambn tXm¶n-bn-Ã. `mcybpw aIfpw Iog-S-§n-b-XÃ, AhÀ AdÌv sN¿-s¸-«-Xm-Wv. `mcy-tbbpw aI-tfbpw c£n

¡m³ th­n Ip¶n-¡Â Iog-S§n F¶p ]d-bm-\m-hn-Ã. kJm-¡-sfÃmw Pbnenep­m-hp-t¼mÄ Ah-cpsS ASp-¡Â F¯Ww F¶-Xm-bn-cp¶p Ip¶n-¡-ensâ Xm¸-cyw. am{X-aà ]nSn-¡-s¸-Sp-t¼m-sgm¶pw Ip¶n-¡-en\v aÀ±\w Gän-Ã. F¶m Pbn-en-se-¯nb tijw Gsd aÀZ\w A\p-`-hn-¨p. R§-sf-¡m-fp-saÃmw aÀ±\w A\p-`-hn-¨Xv At±-l-am-Wv.

 

            A]-Iz-amb Xocp-am-\-am-bn-cp¶p Xe-tÈcn BIv-j³ F¶v \n§-fpsS CS-bn Xs¶ A`n-{]m-b-ap-­tÃm ?

 

                        A§s\ Hcp A`n-{]mbw BIv-j-\n ]s¦-Sp-¡m-s\-¯nb R§-fpsS kJm-¡-fpsS CS-bn Xs¶ D­m-bn-cp-¶p. BIvj³ th­ F¶v Ah-km\ \nan-j-¯n ]dª Im´-tem«p IcpW³ DÄs¸-sS-bp-Å-hcptSXmWv C¯cw A`n-{]m-bw. Ah-cmWv CXn\v {]Nmcw sImSp-¯-Xv. AhÀ H«pw icn-b-Ãm¯ ka-b-¯mWv C§s\ ]d-ª-Xv. BIv-js\ kw_-Ôn¨ tbmK§Ä IqSp-t¼m-gm-bn-cp¶p AhÀ C¯cw A`n-{]mbw ]d-tb-­n-bn-cp-¶-Xv. AXm-bXv Iam³UÀamsc \nban-¡p-¶-Xn-s\ms¡ ap¼p ]d-b-W-am-bn-cp-¶p. A§s\ sNbvXncps¶-¦n AXp R§Ä ]cn-tim-[n-¡p-am-bn-cp-¶p. R§sf kw_-Ôn-¨n-St¯mfw BIvj³ kw_-Ôn¨ Imcy-§Ä hfsc hyà-am-bn-cp-¶p. ¹m\p-I-sfms¡ X¿m-dm-¡n. Xe-tÈ-cn-bn \n¶v inh-]pcw hgn s]c-fn-ae IqSn-bpÅ dq«v X¿m-dm-¡p-Ibpw ssKUp-Isf \ntbmKn-¡p-Ibpw Hs¡ sNbvXn-cp-¶p. AXn\p inh-]pcw hsc Rm\pw t]mbn. kJm-¡sf FÃmw t\cn«p _Ô-s¸-«p. CsXm-s¡-bm-sW-¦nepw R§-fpsS IW¡p Iq«-e-\p-k-cn¨v e£y-¯n-se-¯p-sa¶ {]Xo£ ]qÀW-ambpw R§Ä¡p-­m-bn-cp-¶n-Ã. Ipd¨p _oUn-s¯m-gn-em-fn-Ifpw s\bv¯p sXmgn-em-fn-Ifpw DÄs¸-Sp¶ Hcp {Kq¸n\v sN¿m³ Ign-bp-¶Xv ]c-am-h[n F´m-bn-cn-¡p-sa¶v R§Ä¡v Duln-¡m³ Ignªncp-¶p. HmÀ¡m-¸p-d¯v t]Sn-s¸-Sp¯p¶ coXn-bn HcSn sImSp-¡pI F¶p am{Xta R§Ä¡p-­m-bn-cp-¶p-Åq. Xe-tÈ-cn-bn Bcw-`n-¡p¶ Iem]w ]p¸Ån kJm¡fpambn tbmPn¨v hb-\m-«n XpS-cpI F¶-Xm-bn-cp¶p R§-fpsS ]cn-]m-Sn. AXn\v hb-\m-«n F¯p-sa-¶pÅ {]Xo-£-bn Xs¶-bmWv R§Ä BIvj³ XpS§p¶-Xv. ]t£ BIvjsâ Xte-¶mfmb-t¸mtgbv¡pw B {]Xo£ a§n.

 

            BIvj\n Icp-Wsâ tdmÄ F´m-bn-cp¶p?

 

                       Icp-Wsâ tdmÄ HmSn-t¸m-I Xs¶. ]m¸n-\n-tÈ-cn-bn-epÅ kJm-¡-fpsS \nÀ_-Ô-{]-Im-c-amWv CbmÄ \½psS {Kq¸n tNcp-¶-Xv.

                    

                    ]m¸n\n-tÈ-cn-bn A¶v R§Ä¡v \sÃmcp {Kq¸p-­m-bn-cp-¶p. Icp-W³ ap¼v AhnSps¯ tKm]m-e-tk-\-bpsS Iym]vä\pw aäp-sam-s¡-bm-bn-cp-¶p. ]ns¶ [oc\pw Ipd¨p I¿q¡p {]I-Sn-¸n-¡p-¶-h-\p-am-Wv. CsXÃmw ]d-ªmWv Cbmsf R§fpsS {Kq¸n-tebv¡v sIm­p-h-cp-¶-Xv. AXn\p ap¼pÅ R§-fpsS Hcp {]hÀ¯-\-¯nepw CbmÄ D­m-bn-cp-¶n-Ã. kJm-¡-fpsS \nÀ_Ôw sIm­p am{X-amWv Cbmsf sIm­p -h¶-Xv. B kJm-¡-fpsS \nÀ_Ôw t]mse Xs¶ Icp-W\v Ah-tcbpw kzm[o\n-¡m³ Ign-ªp. Hcp {Kqs¸¶ coXn-bn \ne-\nÀ¯m\pw B {Kq¸ns\ sam¯w ]n´n-cn-¸n-¡m\pw Icp-W\p Ign-ªp. R§-fpsS ¹m\nwKv C§-s\-bm-bn-cp-¶p. Xe-tÈcn BIvj³ Ignªv hb-\m-«n-tebv¡p amÀ¨v sN¿p-I. hb-\mSp kJm-¡-fp-ambn Xncps\Ãn-bn kÔn-¡p-I. ]ns¶ Hä {Kq¸mbn KdnÃm B{I-aWw \S-¯p-Ibpw ssk²m-´n-I-ambn R§Ä ImWp¶ Nph¸p taJe, AYhm Xmhfw km[n-¨m D­m-¡p-Ibpw sN¿pI F¶-Xm-bn-cp¶p R§-fpsS ]cn-]m-Sn. ]t£ AXp km[n-¡m¯ ØnXn A¶v Xe-tÈ-cn-bn D­m-bn. A§s\ h¶-t¸mÄ R§Ä Dt±-in¨ hn[-¯n-epÅ ASn sImSp-¡m³ ]än-sÃ-¶m-bn. ]t£ AXp sNbvXn-sÃ-¦n Cu kJm-¡sf apgp-h³ ]n´n-cn-¸n-¡p-Ibpw \ncp-Õm-l-s¸-Sp-¯pIbpw sN¿p¶ hn[-¯n-em-bn-cn¡pw Imcy-§Ä.

 

              F¶m BIvj\p th­n BIv-j³ F¶ \ne-bn F¯n-bntà Imcy-§Ä?

 

                        A§s\ F¯n. AtX kabw Ip­p-Nn-d-bn \n¶v SuWnte-bv¡pÅ Xncn¨p hchv ]cm-P-b-s¸-Sp-Ibpw BIvj³ \S-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw

sNbvXm ]p¸-Ån-bnepÅ kJm-¡fpw \ncm-i-cm-Ipw. ImcWw AhÀ H¶p-adnbm¯ coXn-bn F¯pw. AXn-\m C\n-bn-t¸mÄ c­pw I¸n¨v BIv-j³ \S¯pI F¶ \ne-bn R§-sf-¯n.

 

            Bscm-s¡-bp-­m-bn-sÃ-¦nepw s]meokv tÌj-\n t]mbn t_mw_v Fdnbpw F¶v HSp-hn Ip¶n-¡epw \mcm-b-W³ amjpw ]d-ª-Xmbn tI«tÃm ?

 

                        R§Ä c­p t]cpw F¶ \nebv¡p ]d-ªn-«n-Ã. F´mbmepw R§Ä AXp sN¿pw F¶ \nebvt¡ ]d-ªn-«p-Åp. tI]o-kn h

¨mWv A§s\ ]d-ª-Xv. AhnsS h¨v BIv-j-t\m-SpÅ FXnÀ¸v ià-ambn {]I

Sam-bn. BIvj³ thWtam F¶-Xn-t\-¸än H¶v Xncp¯n Btem-Nn-¡Ww F¶pÅ coXn-bn-em-bn-cp¶p Icp-W\pw aäpw DbÀ¯nb FXnÀ¸v. F¶m C\n BIvj³ th­ F¶p hbv¡m³ Ign-bm¯ ØnXn-bntebv¡p Imcy-§Ä F¯nbncn¡-bm-sW¶pw `ocpXzw sIm­p am{Xw amän-h-bv¡p-¶Xp icn-b-söpw Rm³ ]d-ªp.

 

            aämcpw h¶n-sÃ-¦n Aä ssIbv¡v \n§Ä (Ip-¶n-¡epw Xm¦-fpw)

X\ntb t]mbn t_mw_v Fdn-bp-am-bn-cpt¶m ?

                        CÃ. F\n-¡Xp km[n-¡n-Ã. ImcWw Cu t_mw_nt\ ¸äntbm AXp-­m-¡n-bn-cn-¡p¶ km[-\t¯-¸-äntbm F\n¡v Adn-bn-Ã. AXv s]meokv tÌj-\n-tebv¡v Fdn-ª-Xn\p tij-amWv AXnsâ hn[hpw Imcy§fpw Rm\dn-ª-Xv. t_mw_nsâ apgp-h³ D¯-c-hm-Zn-Xzhpw shÅ-¯q-h Ìo^\v Bbncp-¶p. F\n-¡-Xn\p ap¼ntem AXn\p tijtam Ìo^s\ Adn-bn-Ã. BIvj\p h¶-t¸mÄ c­p Znhkw tI]o-kn I­-X-ÃmsX F\n-¡-bmsf ]cn-N-b-an-Ã. Ip¶n¡-ensâ dn{Iq«v Bbn-cp¶p Ìo^³. AbmÄ t_mw_nsâ Bfm-sW¶p ]dªmWv sIm­p-h-¶-Xv. t_mw_v D­m-¡m-\m-h-iy-amb km[-\-§Ä R§Ä kwLSn-¸n¨p sImSp-¡p-I-bmWv sNbvX-Xv. A§s\ t_mw_v D­m-¡n-sb-¦nepw Hcp Imcyhpap­m-b-n-Ã. t_mwt_dn\p tijw Ìo^³ At¸mÄ Xs¶ c£-s¸-«p. Ct±-ls¯ Xe-tÈ-cn-¡mÀ¡v Adn-bm-¯XpsIm­v s]meo-kn\v Ct±-l-t¯-¸än Hcp hnh-chpw In«n-b-Xp-an-Ã.

 

            t_mw_v ChnsS h¨p Xs¶-bmtWm D­m-¡n-bXv ?

 

                        B t_mw_v tem¡Â ta¡v Bbn-cp-¶p. t_mw_p-­m-¡m-\m-h-iy-amb km[-\-§Ä hm§m³ Ìo^³ enÌv sImSp-¯p. Cu shSn acp¶pw aäpw hm§m³ ssakq-dn-tebv¡v kJm-¡sf Ab-¨n-cp-¶p. ASp¯p \n¶p Ah hmt§­ F¶pÅXmbn-cp¶p Imc-Ww. Hcp L«-¯n tXä-ae IrjvW³Ip«nbpw

Hcp BZn-hmkn kJmhpw IqSn Xe-tÈ-cn-bn h¶n-cp-¶p. Ah-tcmSp Ip¶n-¡Â Imcyw ]dªphn«p. AhÀ hb-\m-«n-se-¯nb tijw Ipªn-cm-a³ amtjbpw asämcp kJm-hn-t\bpw Iq«n ssakq-dn-tebv¡p ]dªp hn«p. A§s\ AhÀ c­p t]cpw IqSn-bmWv shSn-a-cp¶v ChnsS F¯n-¨-Xv. Ìo^³ D­m-¡n-bXv ]¶n-¸-S¡w t]mse Ft´m km[-\-am-bn-cp-¶p. Cu ]¶n-¸-S-¡-saÃmw Cu {]tZi¯v A¶p kpe-`-am-bn-cp-¶p Xm\pw.

 

            Ìo^³ t_mw_p-­m-¡m-\pÅ km[-\§fpsS enÌv t\cs¯ Ab

¨n-cpt¶m ?

 

                        CÃ. Ìo^³ ChnsS h¶n«p X¿m-dm-¡n-b-Xm-Wv. AbmÄ c­p aq¶p Znhkw ChnsS D­m-bn-cp-¶p. AXn\p ap¼pÅ {]hÀ¯-\¯nsem¶pw AbmÄ h¶n-«p-­m-bn-cp-¶nÃ. AXn-\m Rm³ t\cn«p _Ô-s¸-«n«pan-Ã. tImgn-t¡m«p \n¶p h¶ kJm-¡sfbpw F\n¡dnbp-am-bn-cp-¶nÃ. Pbnen h¶-Xn\p tij-amWv Ch-sc-Ãm-ambn ]cn-N-b-am-b-Xv. hmkp-hnsâ henb N§m-Xn-am-cm-bn-«pÅ _e-cm-a³, A¸p F¶n-h-scÃmw Pbn-en-ep-­m-bn-cp-¶p. F¶m Ahsc tI]o-kn h¨p I­pÅ apJ]cn-N-b-sam¶pw F\n¡p tXm¶nbnÃ. Ìo^³ BIs« Pbn-en h¶-Xp-an-Ã.

aäm-bp-[-§Ä kwL-Sn-¸n-¨-sX-§s\?

                       

                        \mS³ Bbp-[-§-fmWv  R§Ä kwL-Sn-¸n¨Xv. R§-fpsS ÌUn {Kq¸p-IÄ Htcm Øe¯p\n¶p hcp¶ kJm-¡-fpsS {]hÀ¯\ coXn¡v A\p-k-cn-¨pÅ Bbp-[-§Ä kwL-Sn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp¶p. NneÀ¡v Ip´w, aäp NneÀ¡v sImSphmÄ, A§s\ Hmtcm-cp-¯À¡v Hmtcm-¶v. ChÀ {Kq¸m-bn«mWv h¶Xv. Bbp-[-§Ä Imdnepw Hmt«m-bnepw Ibän tI]o-kn sIm­p h¶p. Hcp atlm-Õ-h-¯nsâ {]Xo-Xn-bn-em-bn-cp-¶p Imcy-§Ä. AsXÃmw BIvj\p c­p Znhkw apt¼ XpS§n.

 

          cl-ky-ambn thWw Bbp-[-§Ä sIm­phcm³ F¶p ]dªncp¶ntÃ?

 

                        Bbp-[-§Ä sIm­p hc-W-sat¶ ]d-ªp-Åp. AXn\p clkykz`mhw thW-sa-¶p-ÅXv AhÀ¡-dn-bp-Ibpw sN¿mw. AXv C§s\ am{Xta sIm­p-h-cmhq Fs¶m¶pw ]d-ªn-cp-¶n-Ã. \½Ä sN¿m³ t]mIp-¶Xv CXmWv F¶v kJm-¡-tfmSv ]d-ªp. _m¡n-sbÃmw AhÀ¡p hn«psImSp-¯p. thsd sdkv{Sn-Iv-j³ H¶pw GÀs¸-Sp-¯n-bn-cp-¶n-Ã.

 

             BIvj-\n ]s¦-Sp-¡-W-sa-¶pÅ Dt±iyip²n-bn-Ãm-bn-cp-s¶-¦n IÃym-tÈcn ]n.-kn.-BÀ _m¦nse _n Ie-IvSÀ Bbn tPmen sNbvXncp¶ Im´-tem«p Icp-W³ Hcp hÀjs¯ eohv Xc-W-sa¶pw AXp ]än-sÃ-¦n tPmen-bn \n¶v ]ncn¨phnS-W-sa¶pw Bh-iy-s¸-Sp-am-bn-cpt¶m ?

 

                        _n Ie-IvSÀ F¶ \ne-bn  Ie-IvSv sN¿p¶ XpIbpsS Hcp \nÝnX iX-am\w BWv Icp-W\p In«p-I. IeIvSv sNbvXn-sÃ-¦n ss]k In«p-Ibp-an-Ã. AXv cmPn-h-bv¡m-\pÅ tPmen-sbm-¶p-a-Ã. AbmÄ¡v t]mhm³ Ign-bn-sÃ-¦n ss]k In«n-söp am{Xw.

 

          Icp-Wsâ t\Xr-Xz-¯n AhnsS dkn-̳kv D­m-Im-Xncps¶¦n BIvj³ Iptd¡qsS hnP-bn¡p-am-bn-cpt¶m ?

 

                        BIv-j³ Iptd¡qSn hnP-bn-¡p-am-bn-cp-¶p. F¦n R§Ä hb\m-«n F¯p-am-bn-cp-s¶¶v Dd-¸v. dkn-̳kv {]hÀ¯-I-cn \n¶p-­m-b-X-Ã. Ah-cn Ip¯ns¨ep-¯m³ {ian-¡p-I-bm-bn-cp¶p. C§-s\-bpÅ FSp¯p Nm«¯ns\ms¡ kzbta t]mIp¶ Bfp-IÄ¡v hfsc thKw ]n´n-cn-bm³ In«p¶ Hcp {]tNm-Z-\-ambn Icp-Wsâ {]hr-¯n. hfsc thK-¯n AbmÄ¡p aäp kJm¡sf ]n´n-cn-¸n-¡m³ Ign-ªp. c­v Znhkw AbmÄ tImf-Pn h¶p InS¡pI-bm-bn-cp-¶p. kJm-¡Ä apgp-h³ BIv-j-\n ]s¦-Sp-¡m³ hym]r-X-cmbn \n¡p-t¼mÄ hb-dn\p kpJ-an-söp ]dªv AbmÄ _©n-en-§s\ c­p Znhkw aeÀ¶p InS-¶p. AsXms¡ At¸mÄ Xs¶ R§Ä t\m«v sNbvXncp-¶p. F¶mÂ

Ah-km\ aplqÀ¯whsc BIv-j³ ths­-¶pÅ Xsâ a\-Ên-en-cp¸v AbmÄ shfn-s¸-Sp-¯n-bn-Ã.

           

            BIv-j-\n-Â ]s¦-Sp¯ Bsc-sb-¦nepw ]nSn-¡p-¶-Xn\v IcpW³ Iq«p-\n-¶n-«pt­m ?

 

                        CÃ, A¯-c-¯n-sem-¶p-ap-­m-bn-«n-Ã. BIvj\n ]s¦Sp¯ apgp-h\mfp-Ifpw ]nSn-¡-s¸-«n-cp-¶n-Ã. AtX kabw ]s¦-Sp-¡m¯ BfpI

sf ]nSn-¨n-«p-­v. ]e `mK-¯pw Cu ÌUn kÀ¡nÄ F¶p ]d-ªpÅ bqWnäp-I-fn {]hÀ¯n¨v \m«n Adn-b-s¸-«Xp sIm­mWv Iptd A[nIw Bfp-IÄ ]nSn-¡s¸«Xv. AXn HäpIm-c³ F¶ \ne-bn-sem¶pw Icp-W-t\-¸än ]d-bm-\m-hn-Ã.

 

            Icp-Wsâ ktlm-Z-c³ Im´-tem«p Ipª¼p kn.-]n.sFbn BbXp sIm­mtWm Icp-W³ ]n³hm§n-bXv ?

 

                        AÃ. Icp-W³ kn.-]n.-F-½n Bbn-cp-¶-t¸mgpw Ipª

¼p kn.-]n.sF bn Bbn-cp-¶-tÃm.

 

            kn.-]n.-F-½n \n¶v ]pd-¯m-¡-s¸« L«-¯n Xm¡m-enI A`bw am{X-am-bn-cpt¶m Icp-W\v \n§-fpsS kwL-S\ ?

 

                        ]pd-¯m-¡-s¸-«-t¸mÄ CbmÄ R§-fpsS IqsS h¶n-cp-¶n-Ã. F¶m henb {]Nmcw kn²n¨ Hcp {Kq¸v, AXpw hfsc Npdp-Np-dp-¡pÅ sNdp-¸-¡m-c-S-§p¶ {Kq¸v F¶p h¶-t¸mÄ ÌUn kÀ¡n-fn-t\mSv AbmÄ¡p B`n-apJyw h¶p F¶Xp icn-bm-Wv. A§-s\-bmWv I®qÀ Su¬lm-fnse aoänwKn At±lw h¶-Xv. ]t£ AhnsS c£-bn-söp I­-t¸mÄ At±lw a\Êpam-än. sI.]n.BÀ tKm]m-esâ t\Xr-Xz-¯n-epÅ t_mÄsj-hnIv ]mÀ«n D­m-¡p¶ ka-b¯p Xs¶bmbn-cp¶p R§-fpsS BIv-j³.

 

            Icp-W\pw sI.-]n.-Bdpambn sXän-bn-cpt¶m ?

 

                        sXän-b-Xm-bn«v Adn-shm-¶p-an-Ã. ]m¸n-\n-tÈ-cn, IeymtÈcn {]tZ-i¯v ià-amb {Kq¸p-I-fmWv R§Ä¡p-­m-bn-cp-¶-Xv. Iptd A[ym-]Icpw, tPmen t]mb A[ym-]-I-cp-am-bn-cp¶p Ahn-Sps¯ apJy{]hÀ¯-IÀ. Ah-cp-sS-sbms¡ \nÀ_Ôhpw B{K-lhpsams¡ IW-¡n-se-Sp-¯mWv Ahn-sS-bpÅ ÌUn-skâÀ {Kq¸v  IcpW\p-ambn ASp-¡p-¶-Xv.

 

            Xe-tÈ-cn-bn Dt±iyip²n hnP-bn-s¨-¦nepw BIvj³ ]cm-P-b-s¸s«

¶v Bbn-cpt¶m \nK-a\w ?

                        R§Ä Dt±-in¨ t]mse \S-¶n-Ã. BIvj³ ]cm-P-b-s¸-«p. ]t£ A¸-sa-¦nepw hnP-bn-¡p¶ Hcp {]hr¯n ]p¸-Ån-bn sN¿m³ t{]c-I-ambn F¶Xp t\«-am-bn.

 

            ]p¸Ån BIvj-t\-¡p-dn¨v F´m-bn-cp¶p hne-bn-cp-¯Â ?

 

                        Xe-tÈ-cn-tbmSv A\p-_-Ô-ambn \S¶ ]p¸Ån BIvjt\-¡p-dn¨v R§Ä¡mÀ¡pw A`n-{]mb hyXym-k-sam-¶p-an-Ã.- AXv Dt±-in¨ coXnbn Xs¶-bmWp \S-¶-Xv. AXn Hcp s]meo-kp-Im-c³ sImÃ-s¸-«p F¶Xn

t\¡p-dn¨pw A`n-{]mb hyXym-k-an-Ã. A§s\ Hcp hbÀsekv tÌj³ B{I-an-t¡-­n-h-cp-t¼mÄ HcmÄ sImÃ-s¸-Sp-¶-sXms¡ kzm`m-hn-I-am-Wv. AXv a\-¸qÀÆw

sNbvX sIme-bm-sW¶ A`n-{]m-b-sam-¶p-an-Ã. sam¯-¯n ]p¸Ån hnP-b-am-bn-cp-¶p F¶mbn-cp¶p hne-bn-cp-¯Â. ]t£ AXn\p tijw hÀKo-knsâ t\Xr-Xz-¯n \S¶ BIvj-s\m¶pw hn]vfh {]hÀ¯-\-am-bn R§tf t]mepÅ Bfp-IÄ¡v t_m[y-s¸-«n-«n-Ã.

 

            \n§-fpsS {Kq¸v A\n-ln-te-j\v FXn-cm-bn-cpt¶m ?

 

                        R§Ä A\n-ln-te-j\v ]qÀWambpw FXn-cm-bn-cp-¶p. Cu Nmcp -a-Pqw-Zm-dpsS Xnbdn h¶Xp apXepw Abmsf hÀKokpw aäpw sIm­p \S-¡p¶ ka-b¯pw R§Ä FXnÀ¯n-cp-¶p. Cu Xe-tÈcn BIvjt\¡p-dn¨v {]I-S-amb {]Xnhn]vfh hne-bn-cp-¯Â \S-¯n-bXv Nmcp- a-Pqw-Zdpw aäp-am-Wv. XetÈcn s]meokv tÌj³ B{I-aWw sXämbn t]msb¶pw AXp sN¿m³ ]mSn-Ãm-bn-cp-s¶-¶p-amWv AhÀ A`n-{]m-b-s¸-«-Xv.

 

           s]¡nwKv tdUntbm ]p¸Ån B{I-a-W-t¯-¸än \ÃXp ]d-ªtÃm ?

 

                        s]¡nwKv tdUntbm ]p¸Ån s]meokv tÌj³ B{Ia-W-s¯-¸än \ÃXp ]d-ªn-cp-¶p. ]t£ AsXms¡ B coXn-bn {i²n¡p¶ F{X Bfp-­n-hnsS ? ssN\okv ]{X-§-fntem {]kn-²o-I-c-W-§-fntem AhÀ H«p ]d-ª-Xp-an-Ã.

 

            s]¡nwKv tdUntbm A¶v icn¡pw F´mWv ]d-ªXv ?

 

                        Xe-tÈcnþ]p¸Ån Iem-]-§sf AhÀ A`n-hmZyw sN

bvXp F¶p am{Xta F\n-¡-dn-bq. IrXy-ambn Adn-bn-Ã. lnäv sh Ft¶m atäm BWv AhÀ ]d-ª-Xv. ]p¸Ån F¶ \ne-bv¡Ã, tIcf kJm-¡Ä F¶ \ne

bv¡mbn-cp¶p A`n-hm-Zyw. F¶m F\n¡v A¶Xp tIÄ¡m³ Ign-ªn-Ã. R§Ä B ka-b-s¯Ãmw H¶p-a-Ãm-Xn-cp¶ Ah-Ø-bn-em-bn-cp-¶p. ]ns¶ amk-§Ä¡p -

tijw hn¹h {]hÀ¯-\-¯n-sâ asämcp kv^penwKw F¶ coXn-bn thsdmcp ]cm-aÀihpw s]¡nwKv tdUn-tbm-bn-ep-­m-bn-cp¶p F-¶mWv ]d-bp-¶-Xv. AXpw t\cn«ptIÄ¡m³ F\n¡p Ign-ªn-Ã. B ka-b-s¯Ãmw Pbn-ensâ DÅn \n¶p Xs¶ s]¡nwKv tdUntbm IrXy-ambn tIÄ¡p¶ Iq«-¯n-em-bn-cp¶p R§Ä. ]t£ A¶Xp tIÄ¡m³ Ign-ªn-söp-am-{Xw. B ka-b-s¯Ãmw Nmcp- a-Pqw-Zm-dpsS BIvj-t\-¡p-dn¨v R§Ä¡v hfsc hyà-amb A`n-{]m-bap­mbn-cp-¶p. Pbn-en kJm-¡-fpsS A`n-{]mbw F¶ \nebv¡v R§-fXp ]pd-¯-dn-bn-¨-Xp-am-Wv. ]t£ At¸m-tgbv¡pw Cu {Kq¸p-IÄ ^yqU-enkw A\n-ln-te-j³ BWp th­-sX¶pw AXà `cW tI{µ-¯n\p t\scbpÅ B{I-a-W-amWp th­-sX-¶p-apÅ coXn-bn tNcnXncnªp Ign-ªncp-¶p.

 

             Xe-tÈcnþ]p¸-Ån¡p tij-atà Cu tNcn Xncn-hp-­m-bXv ?

 

                  Xe-tÈcnþ]p¸Ån BIvj\p tij-am-bn-cp¶p Cu tNcnXncn-hv. kn.-]n.-sF.-Fw.-F ]mÀ«nbpsS tImþ-HmÀUn-t\-j³ I½nän t\XrXz¯n- F§-s\bpw F¯pI F¶ Xm¸-cy-apÅ A¼m-Sn-tb-t¸m-epÅ Iptd BfpIÄ h¶-XmWv Imc-Ww. A[n-Imcw I¿-S-¡pI F¶ Xm¸-cy-¯nsâ `mKambn A¼m-Snbpw aäpw Ifn¨ IfnbpsS `mK-am-bn-cp¶p AXv. AbmÄ Nmcp -a-Pqw-Zmdnt\s¡m­pw Ifn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. aPqw-Zm-dmWv hÀK i{Xp-¡Ä P·n-am-cm-sW¶pw Ahsc sImÃp-I-bmWv ^yqU-enkw \in-¸n-¡m-\pÅ amÀK-sa-¶p-apÅ Xnbdn Ah-X-cn-¸n¨Xv.

 

                        AtX-k-abw Pbn-en-em-Is« A¶s¯ ASn-]n-Sn¡p tijw Iq«mbn BtemNn¨v GIm-`n-{]mbw cq]-h¡-cn-¡p-I-sb¶Xv Akm-[y-Imcy-ambn R§Ä¡p tXm¶n. ImcWw F´n-t\bpw kwi-b-t¯msS ho£n-¡p¶ kz`m-h-am-bn-cp¶p Ipd-¨m-fp-IÄ¡v. kZp-t±-iy-¯n-emWp A¶Xv sNbvX-sX-¦nepw ASn-In-«n-b-tXmsS AXns\ AhÀ adn¨p hymJym-\n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.

 

            \mcm-b-W³ amjn\pw `b-¦-c-ambn ASn- In-«n-bntà ?

 

                        F\n¡p `b-¦-c-ambn ASn-In-«n. ]t£ Ahsc kw_Ôn¨n-S-t¯mfw AXp {]iv\-a-Ã-tÃm. AhÀ¡p In«nb ASn-bmWv Ahsc kw_Ôn¨n-S-t¯mfw {]iv\w. -Fs¶ A¶v Nc-en C«p hen-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. ]pd-s¯m¶pw tXm tijn-¨-tX-bn-Ã.

 

                        ASn-bp­m¡n-b-Xn\v ^e-ap-­m-bn. ap¼v In«n-bn-cp¶ Cu c­c Hu¬kv tKmX¼n\p ]pdta Hcp N¸m¯n IqSn A[n-I-ambn In«m³ XpS-§n. AXn-\pÅ ss]k R§-fpsS A¡u-­n \n¶v Fgp-Xn-s¡m-Sp-¡pw. kq{]­v AXv ]n³h-en-¡pw. F¶m Cu kwhn-[m\w A[n-I-Imew th­nh¶n-Ã. At¸m-tgbv¡pw R§sf cmjv{Sob XS-hp-ImÀ B¡n kÀ¡mÀ D¯-c-hnd-¡n. \ncm-lmcw Ignªv GXm\pw Znh-k-¯n\p-Ån Cu kuIcyw R§Ä¡p e`y-am-bn.

ASnbpw ]nSnbpw AUojW tKmXs¼¶ Bh-iy-hp-sams¡ h¶-t¸mÄ sam¯-¯n am[y-a-§fpw P\-§fpw {]tXy-In¨p kn.-]n.sF t\Xm-¡fpw R§Ä¡-\p-Iq-e-am-bn \ne-sIm-­p. A¶v kn.-]n.sF `c-W -I-£n-bmWp Xm\pw. cmjv{Sob XS-hp-Im-cmb-tXmsS R§-fpsS `£W coXn Xs¶ amdn.

 

                        A¶s¯ ASn-sbÃmw Ign-ª-Xn\p tijw Ip¶n-¡Â {Kq¸p Xs¶ GI-tZiw c­p {Kq¸v F¶ a«nembn- {]hÀ¯-\w. s]meokvhml-\-¯n Ib-dn-bm c­p tNcn-bm-bn-«m-bn-cp¶p ap{Zm-hm-Iyw hnfn. R§Ä ]Tn-¡m-\n-cn-¡p-t¼mÄ atä Iq«À hcm-Xm-bn. R§Ä ]d-bp¶ ImcyamIs« AhÀ {i²n-¡m¯ Ah-Ø. Xncn¨v AhÀ ]d-bp-¶Xv R§fpw tIÄ¡m¯ a«v. CsXm¶pw sFUn-tbm-fPn-¡Â Un^-d³kv sIm­p kw`hn-¨-X-Ã. A\n-ln-te-j³ sse\n-epÅ Bcpw R§-fpsS IqsS Pbn-en D­m-bn-cp-¶Xpan-Ã. HSp-hn Iptd t]À¡v F§-s\-sb-¦nepw Pbn-en \n¶v H¶p t]mbn In«n-bm aXn-sb¶ \ne-bm-bn.

 

                        AtX kabw Bdp-am-k-am-bn«pw R§Ä¡p NmÀPv joäv X¶n-cp-¶n-Ã. dnam³Uv A\-kyq-X-ambn \ofp¶Xv \nb-a-{]-Imcw icn-bm-bncp¶nÃ. AXn-\m X¡-Xmb hn[-¯n d{]-kâv sN¿Ww F¶v R§Ä BtemNn-¨p. tImS-Xn-bn lmP-cm-¡p-t¼mÄ C¡mcyw ]d-bm-sa¶v FÃm-hcpw IqSn Xocp-am-\n-¨p. dnam³Uv \o«m³ Xe-tÈcn aPn-kvt{S«v tImSXnbn R§sf lmP-cm-¡n. km[m-cW R§-fpsS t\sc t\m¡n Bsf F®pI am{Xta aPnkvt{S«v sN¿m-dp-Åp. AÃmsX t]scm¶pw hnfn-¡m-dn-Ã. A¯-hW aPn-kvt{S«v dnam³Uv \o«m³ t]mIp-t¼mÄ Rm³ {]iv\w D¶-bn-¨p. A¶v R§Ä¡v {]Xn¡qsSm¶p-an-Ã. henb P\-¡q«w t]mse-bmWv R§-fpsS \n¸v. At¸mÄ Hcp Imcyw tImS-Xnsb Adn-bn-¡m-\p-s­¶v Rm³ ]d-ªp. C§s\ A\n-Ýn-X-ambn dnam³Uv \o«p-¶Xp icn-b-Ã. hn BÀ F³ssäänÂUv Sp sKäv NmÀPv joäv. AsÃ-¦n R§-sf kz´w Pmay-¯n hn«-b-bv¡-Ww. c­n-sem¶v GXm-bmepw sN¿-Ww, Rm³ ]d-ªp.  At¸mÄ \XnwKv UqbnwKv, Zmävkv ssa HmÀUÀ, dnam³Uv FIv̳UUv F¶p aPn-kvt{S«v ]d-ªp. Rm\m-Is« t]mSm, \mbnsâ tams\ F¶p ]dªv Hcp Itk-c-sb-Sp¯v AbmfpsS t\À¡v Fdn-ªp. aäp-Å-hÀ ap{Zm-hmIyw hnfn-¡p-Ibpw _lfw hbv¡p-Ibpw sNbvXp.

 

                        Rm³ Fdnª Itk-c- A-bmÄ¡p sIm­n-Ã. At¸m-tgbv¡pw AbmÄ sX¶n amdn-bn-cp-¶p. h¡oÂamÀ HmSn c£-s¸-«p. AXn-\n-S-bn s]meo-kp-Im-sc¯n aPn-kvkvt{S-«ns\ hebw sNbvXp. A§s\ Hcp ko³ AhnsSbp­m-bn.

 

                        km[m-cW tImS-Xn-bn t]mbm D¨-tbmsS R§Ä Pbnen aS§nsb¯m-dp-­m-bn-cp-¶p. F¶m Itkc Fdnª Znhkw R§Ä F¯pt¼mÄ \mep-a-Wn-bm-bn. Itkc Fdnª Ipä-¯n\v in£n-¨-Xm-bn-cp¶p Im

cWw. A¶v s]s«¶v aPn-kvt{S«v Hcp ]pXnb NmÀPv joäv X¿m-dm¡n. ]ns¶ AXp

hmbn¨p tIĸn¡p-Ibpw Ipäw sNbvtXm F¶p tNmZn-¡p-Ibpw sNbvXp. R§Ä Ipäw sNbvXn-«n-söpw R§Ä sNbvX-XmWv icn-sb¶pw ]d-ªp. CÃ-Sm, sNbvXn-«n-sÃSm F¶mWv ]d-ª-Xv. AbmÄ R§-sf-sbÃmw c­p amkw XS-hn\p in£n-¨p. R§Ä Pbn-en-em-bn-cp-¶-Xn-\m Cu c­p amks¯ in£ R§Ä¡p {]tXy

Iambn A\p-`-hn-t¡-­n-bn-cp-¶n-Ã. F¶m 300 cq] hoXw Htcm-cp-¯À¡pw ]ng C«n-cp-¶p. GXm-bmepw B aPn-kvt{S«v B tImS-Xn-bn ]ns¶ h¶n-Ã. AbmÄ ]ntä Znhkw apX eosh-Sp-¯p. ]ns¶ Øew amäw tNmZn¨p hm§n t]mhp-I-bm-bn-cp-¶p. sslt¡m-S-Xn-bn Ft´m Akn-ÌâvdPn-kv{SmÀ Bbn-«mWv  t]mb-Xv.

 

                        F´m-bmepw Itkc Fdn-b \S-]Sn R§Ä¡p KpW

s¸«p. AtX-hsc NmÀPvjoäv sImSp-¡p¶ Imcyw s]meokv Btem-Nn-¨n-cp-¶tXbnÃ. F¶m NmÀPvjoäv H¶mbn thK-¯n sImSp-¡m³ B \S-]Sn CS-bm-¡n. Bdp-am-k-am-bn«pw tIsk-Sp-¡msX dnam³Uv A\-´-ambn \o«p-¶Xv icnbsö A`n-{]mbw s]mXp-P-\-§-fnepw A`n-`m-j-I-cnepap­m-bn. A¶v at\m-c-asbÃmw tImS-Xn-bn _lfw F¶p ]dªp kw`hw IrXy-ambn dnt¸mÀ«v sNbvXp. R§Ä FÃm-h-cn \n¶pw ]ng CuSm-¡m³ Fgp¯pIp¯p-IÄ \S-¶n-cp-¶p. ]t£ kÀ¡mÀ AXv H_vPIvSv sNbvsX¶p tXm¶p-¶p.

 

                        ]ng In«-W-sa-¶m-h-iy-s¸«v Hcp Fkv.sF Fsâ ho«n sN¶n-cp-¶p. amjpsS hoS-tÃ. 300 cq] ]ng AS-bv¡m-\p-­v. XpI AS-¨nsæn R§-fn-hnsS \n¶v km[-\-§Ä FSp-¡pw. CXtà km[-\-§Ä Fs¶ms¡ AbmÄ ]d-ªp. At¸mÄ `mcy Abm-tfmSp t]cp tNmZn-¨p. Fkv.sF BsW¶p am{Xw ]d-ªm t]mctÃm. \n§-fpsS t]c-dn-b-Ww. ImcWw CsXsâ hoSmWv. Chn-sS-bpÅ km[-\-§Ä amjp-tS-X-Ã, Ftâ-Xm-Wv. ChnsS h¶n«v \n§-sf-Sp¯p sIm­p-t]mIpw F¶p ]d-ªm icn-bm-hn-Ã. \n§Ä AXnsâ tcJ-sbÃmw sIm­ph¶v Bh-iy-s¸-SWw AsÃ-¦n tXm¶n-b-hmkw ]d-bmsX s]mbvs¡mÅWw. GXm-bmepw ]ns¶ AbmÄ Cu hgn¡p h¶n-«n-Ã. ]ns¶ ]ng CuSm¡m³ th­n AbmÄ Hcn-S¯pw t]mbn-«n-sÃ-¶mWv Rm³ a\-Ên-em-¡p-¶-Xv.  aPn-kvt{S-«ns\ Itkc Fdnª tijw Pbn-en R§Ä aS§n F¯n-b-t¸mÄ FÃm-hÀ¡pw k½n{i hnIm-c-am-bn-cp-¶p. ho­pw in£ In«n-b-Xm-bn-cp¶p Imc-Ww. At¸mÄ Rm³ Biz-kn-¸n-¨p, in£ F¶p ]d-ªm CXn-se-´m-Wp-Å-Xv. A§s\ H¶p In«n-sb¶v \ap-¡-dn-bm-sa-¶-ÃmsX ^e-¯n bmsXm-¶p-an-Ã-tÃm. \½Ä ChnsS A[n-I-ambn InS¡p-¶n-ÃtÃm, ]ns¶ s]\mÂän. AX-t¸mÄ ImWmw. XpSÀ¶v Xe-tÈcn tIkpw ]p¸Ån tIkpw H¶m¡n hnNm-cW sN¿m³ tImS-Xn-bn-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.

 

            C¼n¨n _mh-bpsS kµÀi-\s¯ XpSÀ¶v ASn-bp-­m-bsX§s\ ?

 

                        R§Ä I®qÀ Pbn-en-se¯n BZys¯ Bdp-am-k-¯n-\p-Ån-em-bn-cp¶p Pbn a{´n C¼n¨n _mh-bpsS kµÀi-\w. A¡m-e¯v BIvj\n ]s¦-Sp¯ kJm-¡sf Nm¡n«p ]nSn-¡m³ Pbn-en\p ]pd-¯pÅ CSXp,

heXp hn`m-K-¡mÀ {ian-¨n-cp-¶p. R§Ä tIkv \S-¯n-¯cmw Fs¶ms¡ ]d-ªpÅ {]tem-`-\-§-fmWv C¡q-«À \S-¯n-bn-cp-¶-Xv. Im´-tem«p Ipª¼p Bbn-cp¶p CXn {][m-\n. Iptd kJm-¡sf At±lw X«n-s¡m­p t]mbn. hgn sXän-t¸mb kJm-¡sf t\Àh-gn¡p sIm­phcp¶p F¶ a«n-emWv kn.-]n.sFbpsS Cu klm-bw. F´m-bmepw Ipd¨p t]À¡v A¶v Znt\iv _oUn I¼-\n-bn DtZym-K-Ø-·mcmbn In«n. Iptd t]À IÅt¡kp-I-fn \n¶p c£s¸«p. CsXms¡ Ah-cpsS klm-b-an-sÃ-¦nepw \S-¡p-sa-¶p-ÅXv BÀ¡pw A¶v a\-Ên-em-bn-Ã. CsXÃmw IW-¡n-se-Sp¯p CSXp, heXp dnhn-j-\n-Ìp-Isf Xncn¨dn-bpI F¶p ]dªv R§Ä Hcp {]kvXm-h\ Cd-¡n-bn-cp-¶p. c­c Hu¬kv tKmX¼v Xc-W-sa-¶m-h-iy-s¸-«p R§Ä Unam³Uv t\m«okv sImSp-¡p-Ibpw \ncmlmc kacw \S-¯p-Ibpw sNbvXp.- ]ns¶ Ie-IvSÀ CS-s]«v {]iv\w ]cn-l-cn-¡pI-bm-bn-cp-¶-tÃm. ]ns¶ Gsd Xma-kn-bm-sX-bmWv A¶s¯ Pbn a{´n IqSn-bmb C.sI C¼n¨n _mh R§sf ImWm³ hcp-¶-Xv. BZyw Ip¶n-¡-ens\ hnh-c-a-dn-bn-¨p. Fs¶ ImW-W-sa-¦n Ct§m«p hcs«. a´n-tbmSv hmÀUn-tebv¡v ht¶m-fm³ ]d-bq F¶p Ip¶n-¡Â ]d-ªp. At¸mÄ Ft¶mSv kµÀi-\-Imcyw ]dªp. a{´n R§sf H¶n¨p ImW-s«. AÃmsX Hmtcm-cp-¯-cmbn ImtW­ Bh-iy-sa-´mWv F¶p Rm³ tNmZn-¨p. HSp-hn a{´n R§sf ImWmsX aS-§n.

 

                        AXp Ignªp ]ntä¶p cmhnsebmbn-cp¶p ASn. A¶p R§Ä InS-¡p-¶Xv Hcp {]tXyI coXn-bn-epÅ t»m¡n Bbn--cp-¶p. tUmÀanädn t]mse aq¶mep lmfp-IÄ. Hmtcm lmfpw sXm«p tase-bp-Å-Xn-t\-¡mÄ c­Sn hoXw Xmsg-bm-Wv. Øe¯nsâ InS-¸n\-\p-k-cn¨p sI«nSw \nÀ½n-¨Xp sIm­m-bn-cn¡mw C¯-c-¯n ]e \nc-¸p-I-fn-epÅ lmfp-IÄ D­m-¡n-b-Xv. Hmtcm lmfnepw InS-¡m-\pÅ 10, 12 hoXw Xd-Ifp­v. I«nensâ Db-c-¯n IÃp-sI«n knaân«v D­m-¡n-bn-cn-¡p-¶-XmWv Cu Xd-IÄ. c­p Xd-IÄ¡n-S-bn c­mÄ¡p IS¶p t]mIm³ ]äp¶ hn[-¯n aqt¶m \mtem ASn-bpÅ Kym¸v D­m-hpw. Xd-IÄ I­m ASp-¯-Sp¯v I«n-ep-IÄ C«Xp t]mse tXm¶pw. R§Ä¡v Hcp Nhp-¡m-fhpw ]p¸m-b-bp-amWv InS-¡m³ X¶n-cp-¶-Xv. ]p¸mb Xd-bn hncn-¡pw.

 

                        km[m-cW KXn-bn cmhnse skÃnsâ tKäp Xpd-¡m³ Hcmtf hcq. AbmÄ h¶p Xpd¶v Fgp-t¶Â¡m³ ka-b-ambn F¶p ]dªp t]mI-em-Wv. ]t£ C¼n¨n _mh h¶p t]mb-Xnsâ ]ntä¶v cmhnse apgp-h³ t^mgvkpw tI{µoIcn¨p sIm­m-bn-cp¶p Ah-cpsS hc-hv. Bcpw Xs¶ Pbn-en At¸mÄ Dd¡w sXfn-ªn-cp-¶n-Ã. ImcWw FWo¡m³ ka-b-am-bn-«n-Ã. A¯cw

ka-b-¯mWv asämcp t»m¡pw Xpd-¡msX R§-fpsS t»m¡v Xpd-¡m³ ChÀ hcp-¶-Xv. H¨-¸mSpw _l-f-hp-am-bn-«m-bn-cp¶p hc-hv. _q«vknsâ ]S]Sm-¶pÅ i_vZw tIÄ¡m-am-bn-cp-¶p. R§Ä t\m¡n-b-t¸mÄ hmÀUÀamÀ FÃm-hcpw IqSn tKäv Xpd¶v Xmtgbv¡v Cd§n Cd§n hcn-I-bm-Wv. CXv ap¼n-e-t¯Xpt]mse HcSn-¡pÅ ]pd-¸mSmsW¶v R§Ä¡p tXm¶n. GXm-bmepw AhÀ FWo-¸n-¡m³ hcp¶h-c-söv R§Ä¡v Dd-¸m-bn. F´m th­-sX¶v t\m¡n-t¡m-fm³ Rm³

hnfn¨p ]dªp. C\n-bn-t¸mÄ \ap¡v ASn-In-«p-¶-Xn\p ap¼v Htcm¶v hmÀUÀamÀ¡p sImSp-¡mw F¶ a«n-em-bn-cp¶p R§Ä. AhÀ¡n«v Cuc­v sImSp¯n«v \ap¡v Ah-cpsS ASn hm§mw. Nne hb-Ê-·m-scÃmw D­v. -H¶v In«nbm Ahn-sS-¯s¶ hotWm-fpw. t\m¡nt¡m F¶p Rm³ ]d-ªp. A§s\ AhÀ s̸v Cd§n hcp¶ hgn¡v R§Ä ASn sImSp-¯p. ]t£ R§Ä¡pw \ÃXp t]se In«n. Pbn-en hmÀUÀamsc R§Ä ASn¨p F¶ \ne-bn kq{]­v s]meokv tÌj-\n tIkv \ÂIn. R§sf hmÀU-ÀamÀ ASn¨p F¶p ]dªv R§fpw ]cmXn sImSp-¯p. Htcm 15 Znhkw IqSp-t¼mgpw tImS-Xn-bn t]mIm-sa¶ Hcp kuIcyw Cu c­p tIkp-IÄ sIm­pap-­m-bn.

 

                        ]n¶oSv Pmay-¯n-en-d-§n-b-t¸mgpw Cu tIkn\p th­n tImgn-t¡mSv Ik_ enan-än\p ]pd-¯pÅ Xe-tÈ-cn- tImSXnbn t]mIm-am-bn-cp-¶p. B Ime¯v R§sf \nco-£n-¡p¶ s]meo-kp-Im-c³ tIkn\p t]mtI­ Znhkw cmhn-setbm Xtecm{Xn-bntem h¶v Ft¸mgmWv Rm³ t]mIp-¶-sX¶v tNmZn-¡pw. tImS-Xn-bn t]mtI­ Imcy-atÃ. Rm³ cmhnse F¯n-t¡mfmw F¶p ]d-bpw. ]ns¶ cmhnse Rm³ sNÃp-¶Xpw Im¯v Ah³ _knsâ ASp¯v \n¡pw. AXn Ibdn t]mIpw. ]t£ AhnsS F¯n-¡-gn-ªm Rm³ ap§pw. ]ns¶ Ah\v Fs¶ ]nSn-¡m³ In«n-Ã. tImgn-t¡m-t«-bv¡pÅ aS-¡-bm-{X-bn Hcn¡epw B s]meo-kp-Im-c\v Fsâ IqsS hcm³ Ign-ªn-«n-Ã. At¸mÄ Ah\v ]et¸mgpw t]Sn X«n-bn-«p-­m-hpw. Rm\m-Is« Xe-tÈcn tImS-Xn-bnse tIkv Ign-ªm ho«n t]mIpw. `mcy¡v kvIqÄ DÅ Znh-k-am-bn-cn-¡pw an¡-t¸m-gpw. At¸mÄ sshIn«v \me-c, A©p aWn-¡mWv AhÀ hcn-I. ]ns¶ Ipd¨p t\cw Ccn-¡pw. ]t£ CXn-t\-¡mÄ {][m\w thsd Ipd-¨m-fp-Isf ImWm\pw Ipd¨p ]Ww tiJcn-¡m\pw Ignbpw F¶p-Å-Xm-bn-cp-¶p.

 

                        C¼n¨n _mh ]d-ªn-«m-bn-cn-¡Ww A¶s¯ ASn F¶mWv R§-fpsS A\p-am-\w. AÃmsX thsd {]iv\tam {]tIm-]-\tam H¶pw R§-fpsS `mK¯p \n¶p-­m-bn-«n-Ã. R§sf ImW-W-sa-¦n Ct§m«p hcWsat¶ R§Ä ]d-ªp-Åq. R§Ä Fhn-sS-bmWv InS-¡p-¶-sX¶pw R§Ä¡p Xcp¶ kuI-cy-sa-´m-sW¶pw aäpw Pbn a{´n ImtW-­-XtÃ? cmjv{Sob XShpImc\mbn At±lhpw Pbn-en InS-¶-Xtà ? C{X-sbm-s¡tb R§Ä ]dªn«pÅp.

 

                        ]t£ A¶v PbnÂa{´nsb I­n-cp-s¶-¦n ]e kuIcy-§fpw R§Ä¡p In«p-sa-¶m-bn-cp¶p ]n¶oSv CXn-\p-­mb hymJym-\w. F¶m A§s\ ]d-bp-¶-Xn AÀY-an-söv Rm³ hmZn-¨p. Pbn a{´n Abm-fpsS Xd-hm«p hI-sbm¶pw FSp¯p Xcp-¶n-Ã-tÃm. kÀ¡mÀ \b-¯nsâ `mKambn AbmÄ Xtc-­-X-tÃ. F´m-bmepw A¸p-dhpw C¸p-dhpapÅ A`n-{]m-b-§Ä A¶p-­m-bn. ]ns¶ thZ-\n-¡p¶ a\-Êp-IÄ Bhp-t¼mÄ hfsc thK-¯n BSp¶Xpw kzm`m-hn-I-am-Wv.

            \n§sf t]mepÅ cmjv{Sob XS-hp-ImÀ kpJ-a-\p-`-hn-¡p-t¼mÄ aäp

km[m-cW XS-hp-Im-cpsS {]Xn-I-c-W-sa-§-s\-bm-bn-cp-¶p ?

 

                        R§-Ä aäp XS-hp-Im-cp-ambn \à coXn-bn-emWv s]cpamdnbn-cp-¶-Xv. R§Ä Ah-cn \n¶p hyXy-kvX-ambn `£Ww Ign-¨ncp¶psh¶p am{Xw.

 

            s]meo-kp-Imsc sIm¶-hÀ¡n-{Xbpw kpJkuI-cy-§Ä, AtX kabw sNdnb tamj-Whpw aäpw \S¯nb R§Ä¡v IjvS-¸m-Sp-IÄ am{Xw, F¶ Xc-¯n-epÅ Nn´mKXn km[m-cW XS-hp-ImÀ¡p-­m-bn-cp¶p F¶p ]dbp¶p­-tÃm ?

 

                        A§s\ D­m-hp¶ Bfp-­m-hmw. ]t£ Ah-cp-ambn A§s\ anwKnÄ sN¿m-\pÅ kuI-cy-§-sfm¶pw R§Ä¡p-­m-bn-cp-¶n-Ã. AXn\m Ah-cpsS icn-¡pÅ DÅn-en-cp¸v Adn-bm³ km[n-¨n-«n-Ã.

 

            km[m-cW XS-hp-Im-cpsS Unam³Uvkn\p th­n \n§Ä kacw sNbv Xn-«pt­m ?

 

                        tImgn-t¡mSv Pbn-en A§s\ D­m-bn-«p-­v. hmÀUÀ amÀ Ahsc hÃmsX {Zmln-¡p-Ibpsams¡ sN¿p-t¼mÄ AhÀ¡p-th­n R§

Ä kacw sNbvXn-cp-¶p.

     

            GXp kml-N-cy-¯nemWv Xe-tÈcn tIkn-tebpw ]p¸Ån tIkntebpw {]Xn-IÄ H¶n-¡p-¶Xv ?

 

                        Fs¶ Ad-ÌvsN-bvXp- sIm-­p-h¶Xv Xe-tÈcn tÌj\ntebv¡m-bn-cp-¶p. AhnsS \n¶v I®qÀ sk³{S Pbn-en-tebv¡p sIm­pt]mbn. Ip¶n-¡Â DÄs¸sS Xe-tÈcn tIknse {]Xn-IÄ I®qÀ Pbn-en-emWv D­m-bn-cp-¶-Xv. ]p¸Ån tIknse {]Xn-IÄ tImgn-t¡m«p Pbn-en-epw. ]n¶oSv c­p tIkp-Ifpw H¶n¨m-¡n-b-tXmsS FÃm-htcbpw tImgn-t¡m-t«bv¡p sIm­p-h-¶p. F¶m A\n-ln-te-js\ A\p-Iq-en¡p¶ Xmhw _me-Ir-jvWs\ t]mse-bpÅ Ipsd Bfp-IÄ tImgn-t¡m-t«bv¡v hcmsX I®qÀ Pbn-en Xs¶ Ign-ªp. X§Ä tIkv hmZn-¡p-¶n-sö \ne-]mSpw AhÀ kzoI-cn-¨p. Xe-tÈcn tIkn {]Xn-bm-bn-cp¶ Xmhw _me-Ir-jvW\pw aäpw Xmhw tIkn AdÌv sN¿s¸-«m-bn-cp¶p Pbn-ense-¯n-bXv. Xmhhpw Iq«cpw Im´tem«p Icp-W-tâbpw aäpw kzm[o\ ^e-ambmWv tIkv hmZn-t¡-s­¶ \ne-]mSv kzoI-cn-¨-Xv. C§s\ `b-¦c hn]vf-h-Im-cn-I-fmbn Adn-b-s¸-« Xmhw _me-IrjvW\pw aäpw ]n¶oSv kn.-]n.sF bntebv¡p t]msb¶XmWv sshcp-[yw. Xmhw _me-Ir-jvW³ kn.-]n.sF bn BsW¶p am{X-aà PnÃm Iu¬kn saw_dpw F.-sF.Sn.bp.kn bpsS PnÃm sk{I-«-dn-bp-ambn.

 

            \n§Ä tIkv hmZn-¡m³ Xocp-am-\n-¨-sX-§-s\-bmWv ?

 

                        \½Ä tIkv Un^³Uv sNt¿­ F¶m-bn-cp¶p Xmhw _me-Ir-jvW-tâbpw aäpw hmZw. F¶m R§Ä A`n-`m-j-I-cp-ambn hni-Z-ambn kwkmcn¨p. tImS-Xn-bn Ipäw sNbvXp-thm-sb¶v tNmZn-¡p-sa¶pw At¸mÄ Ipäw sNbvXp-sh¶v R§Ä k½-Xn-¡m-¯n-S-t¯mfw Imew sXfn-bn-¡-s¸-SmsX t]mIp-¶-Xnsâ B\p-Iqeyw R§Ä¡p In«p-sa¶pw AhÀ ]d-ªp. ]n¶oSv C¡mcyw R§Ä kJm-¡sf t_m[y-s¸-Sp-¯n. XpSÀ¶mWv tIkv hmZn-¡Ww F¶ Xocpam-\-¯n-tebv¡v `qcn-`mKw Bfp-Ifpw h¶-Xv.

 

                        Cu tImS-Xn-bn R§Ä¡p hnizm-k-an-à F¶p ]dbp¶Xm-bn-cp¶p tIkv Uns^³Uv sNt¿­ F¶ \ne-]mSp kzoI-cn-¨-h-cpsS coXn. F¶m B coXn-bn tImS-Xn-bpsS apJ-¯-Sn¨p ]d-bp-¶Xp icn-b-söpw \ap¡p In«p¶ Ah-kcw A\pIqe-ambn D]-tbm-Kn-¡-W-sa¶pambn-cp¶p R§-fpsS A`n{]m-bw. F¶p-h-¨m t{]mkn-Iyq-j³ tIkn ]mfn-¨-I-fp-­m-¡pI. NmÀPvjoäv h¶ tijw C¶ Ipäw sNbvtXm F¶v tImSXn tNmZn-¡pw. At¸mÄ Rm³ sNbvXn-Ã, Rm³ AXn ]¦m-fn-bà F¶p ]d-bp-I. A§s\ ]d-bp-¶n-S-t¯mfw Imew ChÀ¡v Ipäw sXfn-bn-¡mt\m in£ Xcmt\m Ign-bn-Ã. Cu coXn-bn {]hÀ¯n-¡Ww F¶ \ne-bv¡m-bn-cp¶p tImS-Xn-tbm-SpÅ R§-fpsS apgp-h³ kao]\-hpw ]n¶o-Sp-­m-b-Xv. A§s\ tIkv h¡o-ens\ G¸n-¡m-\pÅ Xocp-am-\¯n R§-sf-¯n. tIkn\v henb sNe-hp-IÄ hs¶-¦nepw km[m-cW kJm-¡sf R§Ä _p²n-ap-«n-¨n-Ã. tImgn-t¡ms« sI. Ipªn-cma tat\m\pw, sI.-`m-kv¡-c³ \mb-cp-am-bn-cp¶p R§-fpsS {][m\ A`n-`m-j-IÀ.

 

            \n§Ä¡v Un^³kv I½nän D­m-bn-cpt¶m ?

 

                        Un^³kv I½n-än-sbm¶pw D­m-bn-cp-¶n-Ã. R§-f-S§p¶ Hcp Btem-N\ I½nän D­m-bn-cp-¶p. ss]k hm§p-I, sImSp-¡pI AXn Ihnsªm¶pw B I½n-än-bn sNbvXn-cp-¶n-Ã.

 

                  sslt¡m-S-Xn-bnse Hcp A_vZpÄ JmZÀ, kp{]ow tImS-Xnbnse Nmcn XS-§nb A`n-`m-j-IÀ klmbw hmKvZm\w sNbvXn-cpt¶m ?

 

                        A_vZpÄ JmZÀ AUz-¡äv P\-d Bbn-cp-¶p. Abm-fpsS Hcp A\p-P-\p-­v. Abmfpw ]n¶oSv PUvPn-bm-bn. Ah-scms¡ B ImeL«¯n klmbw Xcm³ X¿m-dm-bn h¶-h-cm-Wv. ]t£ FhnsS \n¶pw tIm¬{Ioäv Bb sl¸v Hcn-¡epw D­m-bn-«n-Ã.

 

            Ipªn-cma tat\m³ h¡o \n§sf Imcy-ambn klm-bn-¨pthm ?

 

                        AUz. sI Ipªn-cma tat\m³ Gsd klm-bn-¨p. ]t£ tIkv kp{]ow tImS-Xn-bn-se-¯n-b-t¸mÄ C{X Znh-kw UÂln-bn Xt§­n hcpsa¶p ]dªp sNe-hnsâ Imcy-sams¡ ]d-ªp. At¸mÄ B kuI-cy-§-sfms¡ R§Ä H¸n¨p sImSp-¯p. F³.sI Zmtam-Z-c³ h¡o-ensâ kzm[o-\-¯n-emWv Ipªn-cma tat\m³ A¶p h¶-Xv.

 

            Ipªn-cma tat\m\v \n§Ä sImSp-¯-Xmbn ]d-bp¶ ]Ww In«nbn

«nsöp ]cmXn D­mtbm ?

 

                        Ipªn-cma tat\m³ Hcn-¡epw ]Ww A§s\ Unam³Uv sNbvXn-«n-Ã. AbmÄ¡v FbÀ Sn¡äv, dqw XpS-§nb kuI-cy-§Ä BWv th­nbn-cp-¶-Xv. AXv R§Ä Zmtam-Z-c³ h¡o apJm-´cw sNbvXp sImSp-¯p. C¯cw sNe-hp-IÄ¡mbn R§Ä hym]-I-amb klm-b-sam¶pw ]ncn-¨n-Ã. ]t£ F³.-F³ ]nÅbpsS aq¶mep \mS-I-§Ä Ah-X-cn-¸n-¨p. A¡m-e¯v F³.F³ ]nÅ-bpsS \mS-I-§Ä¡v hfsc {]n-b-am-bn-cp-¶p. A§s\ Xe-tÈcn, Iq¯p]d¼v, I®qÀ, ]m¸n-\n-tÈcn F¶n-hn-S-§-fn \n¶v Ipsd ]Ww ]ncnªp In«n. ]ns¶ Ipd¨p ss]k Ahn-Sp¶pw Chn-Sp-¶p-sams¡ {]mtZ-inI klm-bambn In«n. tIkv \S-¯m-\pÅ hyàn-]-c-amb Nne klm-b-§fpw In«n. AsXm¶pw Xncn¨p sImSp-t¡-­Xm-bn-cp-¶n-Ã. R§Ä \mSI Sn¡-äp-IÄ hnäXpw A§s\bm-bn-cp-¶p. Sn¡-äp-IÄ¡v 500 cq] hsc \nc¡v GÀs¸-Sp-¯nbncp-¶p. F¶m \mSI Sn¡-än\v icn¡pw A{Xbv¡p hne-bn-Ã-tÃm.

 

                        C§s\ In«n-b-Xp sIm­v GI-tZiw XnI-ªp. ]ns¶ kp{]ow tImS-Xn-bn tIkv F¯nb L«-¯n ss]k-bpsS Imcy-¯n h¡oe·m-cpsS ASp-¡Â Nne {]iv\-§Ä D­m-bn-cp-¶p. UÂln¡v Zmtam-Z-c\v t]mI-Ww, Ipªncma tat\m\v t]mIWw, AXn-\n{X t]mcm F¶ a«n-epÅ Nne kwkm-c-§fp­mbn. F´m-bmepw AhÀ ]dª ]Ww sImSp-¯p. ]t£ AhÀ AÀln-¡p¶ {]Xn^ew sImSp-¯n-«p-an-Ã. Ipªn-cma tat\m³ Hs¡ A{X A[zm-\n¨ tIkm-bn-cp¶p CXv. AXn\v R§Ä ss]k sImSp-¯nà F¶p ]d-bm-\m-hn-Ã. ]t£ A{Xsbm¶pw sImSp-¯m t]mcm-bn-cp-¶p.

 

                        R§-fpsS tIkn Ipªn-cma tat\m\v Gsd Xm¸cyap-­m-bn-cp-¶p. Cu tIkn-eqsS At±-l-¯n\v Gsd {]ikvXn e`n-¨p. ]t£ At±-l-¯n\v A¡me¯p Xs¶ Gsd {]ikvXn D­m-bn-cp-¶p. AXn-\m {]tXy-In¨v {]ikvXn {]iv\ambn-cp-¶n-Ã. sI.`mkv¡-c³ \mb-cmWv hfsc henb klmbw X¶-Xv. GXp ka-b¯p sN¶mepw ImWm\pw aäpw At±lw kuIcyw X¶ncp-¶p.

                          

               skj³kv tImS-Xn-bn Xe-tÈcn tIknse {]Xn-Isf apgp-h³ Hgn

hm¡n-btÃm ?

 

                        tIkn\v Bkv]-Z-amb kw`hw \S-¶Xp icnbm-sW-¦nepw CXn C³thmÄhvUv Bbn-«pÅ Htcm-cp-¯tcbpw ]än ]d-ªn«p-ÅXv sXäm-sW¶v PUvPn hfsc IrXy-ambn a\-Ên-em-¡n-bn-cp-¶p. At±-l-¯n\v C¡m-cy§Ä a\-Ên-em-sb-¶-Xn\v Hcp C³Ì³kv ]d-bmw. As¶ms¡ R§sf Pbn-en \n¶v sIm­p h¶v hm\n \n¶n-d-¡p-t¼mÄ Xs¶ B Znhkw km£n- ]dtb­ Bfp-Isfbpw s]meo-kp-ImÀ AhnsS sIm­ph¶n-«p-­m-Ipw. ]ns¶ AhÀ¡v R§sf Xncn¨dnbm-\pÅ AS-bm-f-§Ä s]meokv ]dªp sImSp-¡pw. Ip¸mbw {i²n-t¨m, sNcp-¸nsâ hÅn It­m, AsÃ-¦n hm¨v t\m¡n-t¡m, C§-s\-sbm-s¡-bmWp ]dªp sImSp-¡p-I. R§Ä tImS-Xn-bn h¶n-cp-¶m Fhn-sS-bmWv Ccp-¶n-«p-Å-sX¶v ]nt¶bpw s]meokv h¶p t\m¡pw. km£n¡v CsXÃmw ]dªp sImSp-¡pw. km£n¡v hmkvX-h-¯n R§-fp-ambn Hcp _Ôhpw D­m-In-Ã.

 

                        Hcp Znhkw Hcp km£n¡v sFUânss^ sNt¿-­Xv Fs¶-bm-bn-cp-¶p. A¶p Rm³ hfsc IfÀ^pÄ Bb Hcp jÀ«mWv C«n-cp-¶-Xv. CXv kz´-amb jÀs«m-¶p-a-Ã. Htcm-cp-¯cpw In«p-¶-sX-Sp-¯n«v tImS-Xn-bn A§p t]mIp-I-bm-Wv. At¸mÄ Rm³ h­n-bn \n¶v Cd-§p-t¼mÄ Xs¶ s]meo-kp-Im-c³ Fs¶ km£n¡p ImWn¨p sImSp-¡p-¶p-­v. -Im-cWw Bsc-bmWv hnkvX-cn-¡pI F¶v GI-tZiw ap³Iq«n Adn-bmw. A¶v Cu IfÀ^pÄ jÀ«pw lhmbv sNcn-¸p-amWv Rm\n-«n-cp-¶-Xv. R§-fpsS {Ukv F´m-sW-s¶ms¡ R§-fn-cn-¡p-t¼mÄ km£n-IÄ¡p ImWmw. A¶v {]Xn-¡q-sSm-¶p-an-Ã. PUvPn apl-½-Zmen R§Ä¡v FÃm-hÀ¡pw _©n Ccn-¡m³ kuIcyw sNbvXp X¶n-cp-¶p. A§s\ R§-fn-cp¶m ]ns¶ R§-sf-hn-sS-bmWv Ccn¡p-sX¶v km£n-IÄ¡p s]meokv ]dªp sImSp-¡pw. C¶ _©nev CSXp `mK¯p \n¶v C{Xm-as¯ BÄ, Nph¶ jÀ«v Fs¶m-s¡-bmWv {]Xnsb a\-Ên-em-¡m³ km£n¡p s]meo-kp-ImÀ ]dªp sImSp-¡p¶ AS-bm-f-§Ä. A¶v Fs¶ Xncn-¨-dn-tb­ km£n-bpsS t]cp hnfn-¨p. hnfn-¡p¶ B \nanjw km£n¡v Iq«n F¯m-\mhnÃ-tÃm. -B kabw sIm­v Rm\-hnsS Ccp-¶n-S¯p \n¶v amdn ]n¶n h¶n-cp-¶p. am{X-aà Fsâ jÀ«p Ducn thsdm-cp-¯\p sImSp-¯n«v Ahsâ jÀ«v Rm³ [cn¨p. Rm\o sN¿p-¶-sXms¡ PUvPn ImWp-¶p-­v. B \mSIw I­n«pw PUvPn H¶pw ]d-ªnÃ. A¶v km£n sI.]n \mcm-b-W³ F¶p ]dªp Xncn-¨-dnªXv atä-bm-fn-s\-bm-Wv. ImcWw a^vXn s]meo-kp-ImÀ h¶p t\m¡n-t¸m-b-Xn\p tijamWv R§Ä X½n Øew amdn Ccp-¶Xpw jÀ«v At\ym\yw amänbXpw. At¸mÄ s]meo-kp-Im-c³ ]dªp sImSp¯ Øe¯v B ka-b¯v Ccp-¶Xv thsdm-cm-fm-bXmWv km£n¡v sXäp-]-äm³ Imc-Ww. At¸mÄ R§-sfÃmw BIvj-\n s]« Bfm-sW¶v apl-½-Zmen¡v Adn-bmw. ]t£ km£n-IÄ ]d-bp¶ a«n-epÅ _Ôw ChÀ¡mÀ¡p-an-à F¶pÅXpw AbmÄ¡p a\-Ên-em-bn-«p­v.

                        ]ns¶ s]meokvtÌj³ B{I-aWw Ignªp t]mIpt¼mÄ kw`h Øe¯p \n¶p Xs¶ Iptd Bfp-Isf h«-¯n-en«p ]nSn-IqSn F¶p tIkn ]d-bp-¶p-­v. F¶m Ah-sc-sbÃmw ]n¶o-SpÅ Znh-k-§-fn s]m¶y¯p tdmUn \ns¶m-s¡-bmWp ]nSn-¨-Xv. A¶p cmhnse kw`hw Ignª ]mtS tdUn-tbm-bn h¶ hmÀ¯ Bscbpw ]nSn-In-«n-bnà F¶m-bn-cp-¶p. Xo{h-hm-Zn-IÄ s]meokv tÌj³ B{I-an-¨p, AhscÃmhcpw HmSn-t¸mbn. Bscbpw ]nSn-In-«n-bn-Ã, F¶m-bn-cp¶p tdUntbm dnt¸mÀ«v. B tdUntbm dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n h¨p am{X-amWv Ipªn-cma tat\m³ hmZn-¨-Xv. Xe-tÈcn s]meokv tÌj³ B{I-a-W-t¯-¡p-dn¨v At±-l-¯nsâ hmZw AXpam{X-am-bn-cp-¶p Xm\pw. Bscbpw ]nSn-In-«n-bnà F¶ tdUntbm hmÀ¯bpw kw`h Øe¯p h¨p Xs¶ ]nSn¨p F¶ F^v.-sF.-Bdpw X½n-epÅ sshcp[y§Ä ]cn-K-Wn-¨mWv R§sfsbÃmw skj³kv tImSXn tamNn-¸n-¨-Xv.

 

          skj³kv PUvPn \n§-tfmSp A\p-I-¼-tbm-sS-bmtWm s]cp-am-dnbXv?

 

                        PUvPn apl-½-Zmen Hcp tkmjy-en-Ìm-sW¶v F\n¡p tXm¶nbn«p­v. km[m-cW {]Xn-IÄ¡v Ccn-¡m³ A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn-\pÅ kua-\kyw PUvPn ImWn-¡nÃ. F¶m Ct±lw R§-sf-bm-scbpw \nÀ¯n-bn-«n-Ã. AhnsS {]Xn-IÄ¡v {]tXyIw IqSv D­v. ]t£ AXnsâ \mep `mK-¯m-bn«v _©p-IÄ GÀ¸mSp sNbvXv R§Ä¡v- C-cn-¡m³ At±lw kuIcyw X¶p. am{X-aà R§Ä koäp amdn Ccp¶Xpw Ip¸mbw amdp-¶-Xp-saÃmw At±lw Is­¦nepw H¶pw ]dªn-Ã. Xe-tÈ-cn-bnse aPn-kvt{S-«ns\ t]mse-bpÅhcm-bn-cps¶-¦n At¸mÄ tZjyw ]nSn-¡p-am-bn-cp-¶p.

 

            tImS-Xn-bn sIm­pt]mIp-t¼mÄ \n§Ä ap{ZmhmIyw hnfn-¡pIbpw ]pkvXIw hn¡p-I-bp-sams¡ sN¿p-am-bn-cp¶p F¶p ]d-bp-¶p-­tÃm ?

 

                        Pbn-en \n¶v tImS-Xn-bn-te-bv¡pÅ hml-\-¯n Ib-dp-t¼mÄ R§Ä kzX-{´-cm-W-tÃm. AXnsâ DÅn-en-cp¶v R§Ä ap{ZmhmIyw hnfn-¡pw. AXn s]meo-kp-Im-cp-s­-¦nepw H¶pw ]d-bn-Ã. A§s\ ap{ZmhmIyw hnfn tIÄ¡p-t¼mÄ Bfp-I-sfÃmw \n¡pw. Xe-tÈ-cn-þ-]p¸Ån tIknse {]Xn-IÄ t]mIp¶p F¶-hÀ ]d-bpw. ]ns¶ tImS-Xn-¡I¯v ap{Zm-hmIyw hnfn-¨Xv Xe-tÈ-cn-bnse aPn-kvt{S-«nsâ ap¼n h¨p am{X-am-bn-cp-¶p.

 

            PÌn-kp-am-cmb C.sI sambvXphpw \mcm-bW ]nÅbpw kÀ¡mÀ ]

£]m-Xn-I-fm-b-Xn-\m-emtWm sslt¡m-SXn \n§sf in£n-¨Xv ?

                  sambvXp Hcp hÀKobhmZn-bm-Wv. At±lw BÄ hfsc tami-am-bn-cp-¶p. F¶m \mcm-bW ]nÅ Hcp amÀIvknÌv A\p-`m-hn-bm-bncp-¶p. amÀIvknÌv t\man-\n-bm-bmWv At±lw h¶-Xv. At¸mÄ ]ns¶ Hcp Nmbvhp-­mIpatÃm. R§-fpsS tIskÃmw Ignªv ASn-b-´-cm-h-Ø-bn R§sf AdÌv sNbvXt¸mÄ Rm³ sImSp¯ tl_n-bkv tImÀ]kv lÀPn tIÄ¡m\pw \mcm-bW ]nÅ D­m-bn-cp-¶p.

 

            \n§-fpsS in£ hÀ[n-¸n-¡p-¶-Xn\v sslt¡m-S-Xn-bn KqVm-tem-N\

\S¶n-cpt¶m ?

 

                        AXp PUvPn-am-cpsS Imcy-a-tÃ. \ap-¡-sX-§s\ Adn-bmw.

 

            kp{]ow tImS-Xn-bn \n§Ä tIkv ss^äv sNbvXXv F§-s\-bm-bn-cp¶p ?

 

                        R§sf sXdn ]d-ª-hÀ DÄs¸sS FÃm Bfp-I-tfbpw

d{]-kâv sNbvXmWv R§Ä kp{]ow tImS-Xn-bn A¸o sImSp-¯-Xv. FÃm-hÀ¡pw th­n-bmWv tIkv G¸n-¨-Xv. R§-fpsS Iq«-¯nepÅ Hcm-fptSbpw ASp-¡Â \n¶pw AXn\v Imip-hm-§n-bn-«n-Ã. R§Ä Ipd-¨m-fp-IÄ tNÀ¶mWv AXn\v ]Ww kwL-Sn-¸n-¨-Xv. Ipªn-cm-a³ amjv, i¦-c³ amjv, Xe-tÈcn tIkn-ep-­m-bn-cp¶ Iptd {KmtPz-äv amÌÀamÀ F¶n-hÀ kp{]ow tImSXn A¸o-en-eqsS in£bn \ns¶m-gn-hm-bn. AhÀ¡p i¼-fhpw B\p-Iq-ey-§fpw apgp-h³ Xncn¨p In«n. A§s\ \sÃmcp kwJy AhÀ¡v Htcm-cp-¯À¡pw In«n. {]tamj-t\m-sSbmWv AhÀ kÀho-kn XncnsI Ib-dnbXv.

 

                  i¦-c³ amÌ-dpsS k_vkn̳kv Ae-h³kv apgp-h³ ]mwseävkv ASn-¡m\pw aäp-ambn Pbn-en sNe-hm-¡n-sb¶v At±lw ]d-bp-I-bp-­m-btÃm ?

 

                        Pbn-en IrXy-am-bn«v F¯nbncp-¶Xv Ipªn-cm-a³ amÌdpsS Imim-Wv. -AsXÃmhÀ¡pw th­n-bmWv sNe-hm-¡n-bn-cp-¶-Xv. ]ns¶ ^nen¸nsâ Aѳ Ab¨p sImSp-¡p¶ Imipw A§s\ sNe-hm-¡n-bn-cp-¶p. F\n¡p ]pd¯p t]Ip-t¼mÄ Ipd¨p Imip In«pw. Pbn-en hcp-¶-hcpw Imip Xcpw. R§Ä I¯b¨n«v ]Ww kwL-Sn-¸n-¡p-am-bn-cp-¶p. Ipd¨p Imew APn-Xbpw aµm-In-\nbpw ]pd¯p-­m-bn-cp-¶p. Ahcpw ]Ww kwL-Sn-¸n-¡pw. AXn \sÃmcp ]¦v Pbn-en F¯n-¡p-am-bn-cp-¶p. Ipªn-cm-a³ amÌ-dpsS ]W-amWv Gähpw {][m\ambn F\n¡p tXm¶n-b-Xv. F¶m i¦-c³ amjpsS Iminsâ Imcyw F\n-¡-dn-bn-Ã.

            Pbn-en-em-bn-cp-¶-t¸mÄ \n§Ä ]mwseävkv Fgp-Xp-Ibpw {]kn²oI-cn-¡p-Ibpw sNbvXXv F§-s\-bm-bn-cp¶p ?

 

                        Pbn-en-embn-cp-¶-t¸mÄ R§Ä Nne-sXÃmw XÀPa sNbvXp. R§-fpsS A\p-`-h-§fpw hni-I-e-\-§fpw hne-bn-cp-¯-ep-I-fp-am-bn-cp¶p thsdm-¶v. BZyw CsXÃmw lm³Uv dn«¬ Bbn ]pd-¯pÅ kJm-¡sf G¸n-¨p. Ign-bp-sa¦n {]nâv sN¿Ww F¶p ]d-ªn«p­mbn-cp-¶p. ]t£ F§-s\-bmbncp¶p AXnsâ kÀ¡p-te-j³ Fs¶m¶padnbn-Ã. F´m-bmepw XÀP-a-IÄ A¡me¯v ]pd¯p kÀ¡p-teäv sNbvXn-cp-¶p. sI.-th-Wp-hn-\p-ÅXv t\cn«v Ab

bv¡pI-bm-bn-cp-¶p. R§sf thWp-hn\v _Ô-s¸-Sm³ Pbn A{U-kn\p ]pdta thsd tIm¬SmIvSv A{Ukpw sImSp-¯n-cp-¶p. `b-ap-s­-¦n Pbn A{U-kv D-]-tbmKnt¡­ F¶p hnNm-cn-¨mWv tIm¬SmIvSv A{U-kv IqSn sImSp-¯n-cp-¶-Xv.

 

                        C\n Pbn hnem-k-¯n thWp {]Xn-I-cWw Ab¨m t]mepw R§Ä¡v In«m³ hnj-a-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã.- ]o-¸nÄkv sUbven-bnse FUntämdnb BWv apJy-ambpw R§Ä XÀPa sNbvX-Xv. thWp {Kq¸n A\n-lntejsâ hmin aq¯p h¶-t¸mÄ sNbÀam³ amthm-bpsS ssN\o-kv I-½yq-WnÌv]mÀ«n, sXäp Xncp-¯Â F¶ teJ-\-¯nse Hcp `mKw XÀPa sNbvXv Ab¨p sImSp-¯p. thWp-hn\v shfn¨w In«m-\mWv A§s\ sNbvX-Xv.  A\n-ln-te-js\ ]än-b-Ã, a\p-jysâ sam¯-¯n-epÅ s]cp-am-ä-t¯-¸-änbpw aäpÅ Bfp-I-tfm-SpÅ kao-]-\-s¯-¸-änbpamWv B teJ-\-¯n ]d-ªn-cp¶-Xv. AXv thWp {]kn-²o-I-cn-s¨-¦nepw A{X IW-¡n-seSp¯nÃ. amthm-bpsS hÀKhni-I-e-\-sams¡ hfsc {]i-kvX-amb XmXznI tcJIfmWv. ]t£ AsXm¶pw thWp hniIe\w sNbvXn-cp-¶n-Ã. A¡m-e¯v Fw.-F ]mÀ«n-bpsS kwL-S\m Xe-¯n {]kn-²o-I-c-W-¯nsâ Npa-Xe thWp-hn-\m-bn-cp-¶p. Pbn-en ]ecpw ]e t]cnepw h¶v R§sf ImWp-¶p-­m-bn-cp-¶p. F¶m A§s\ Hc-h-kcw t]mepw thWp D]-tbm-Kn-¨n-Ã. thW-sa-¦n X½n ImWmsX Xs¶ Imcy-§Ä At§m«p ant§m«pw ]d-bm³ ]äp¶ Hc-´-co£w R§Ä D­m¡n Ign-ªn-cp-¶p. ]t£ thWp AXpw D-]-tbm-Kn-¨n-Ã. R§-Ä¡p th­p¶ km[-\-§Ä sI«p-sI«m¡n cm{Xn Uyq«n¡p hcp¶ hmÀU-ÀamÀ sIm­p-h-cp-am-bn-cp-¶p. InS¡ sI«p-¶Xp t]mse sI«nbmWv AhÀ sIm­p hcn-I. R§fpw Pbn hmÀU-·mcpw X½n A{X \à kl-IcWap-­m-bn-cp-¶p.

 

            thWp-hn-tâXv h©-\m-]-c-amb \ne-]m-Sm-bn-cp-¶ntà ?

 

                        \Ivk {]Øm-\s¯ Cu coXn-bn-se-¯n-¡p-¶-Xn\pw \in-¸n-¡p-¶-Xn\pw ]ecpw D¯-c-hm-Zn-I-fm-bp-­v. AXn {][m\ D¯-c-hmZn th

Wphm-Wv. ]t£ AXn \ns¶Ãmw Xe-bq-cm³ AbmÄ ]e PmehnZy-IÄ D]tbm-Kn-¡p-I-sbms¡ sNbvX-«p-­v. ]t£ sI.-F³ cma-N-{µ-t\-¡p-dn¨v hyàn-]-c-am-bn«v F\n-s¡m¶pw ]d-bm-\n-Ã.

 

            BIv-j³ \S¶ Xncp-s\-Ãn-bn Xs¶ hÀKokv Hfn-¨n-cp¶Xv s]meo-kn\p Iog-S-§m-\pÅ ap³IqÀ Xocp-am-\-¯nsâ `mK-am-bn-«m-bn-cp-¶n-cn-¡ptam ?

 

                        A¶s¯ kml-N-cy-¯n AbmÄ Iog-S-§pI F¶pÅ Xocp-am-\-¯n-se-¯m³ km[y-X-bn-Ã. ImcWw ]qÀW-amb {]hÀ¯\ kzmX{´y¯n Xs¶ \o§m³ Ign-bp¶ Hcm-fm-bn-cp¶p hÀKo-kv. -]ns¶ AhnsS F´mWv kw`-hn-¨-sX¶v ]d-bm³ Ign-bn-Ã. Cu Icn-¦Â¡pgn, IÃymtÈcn, ]m¸n-\n-tÈ-cn, ]dÈn-\n-¡-Shv XpS-§nb taJ-e-I-fn-tebv¡v hÀKokv t]mbn-cp-s¶-¦n Hcp s]meokp-Im-c\pw Ffp-¸-¯n h¶v Abmsf ]nSn-¡m³ Ign-bp-am-bn-cp-¶n-Ã. At¸mÄ A{X kpc-£n-X-amb taJ-e-IÄ ]cn-N-b-s¸-«n«p t]mepw hÀKokv Xncp-s\-Ãn-bn h¨v ]nSnsImSp-¡m³ t]mbXv F´psIm­msW¶v A-dn-bn-Ã. {]kvXpX taJ-e-I-fn F¯n-bn-cp-s¶-¦n Rmt\m hÀKotkm Hcn-¡epw ]nSn-¡-s¸-Sn-Ãm-bn-cp-¶p. {]Øm-\-¯n\v C¶s¯ AhØ D­m-Ip-am-bn-cp-¶pan-Ã. Rm³ A¶p cwK-¯p-­m-bn-cp-s¶-¦n Cu A\n-ln-tej³ sse³ C{X Bª-Sn-¡n-Ãm-bn-cp-¶p. A\n-ln-te-j³ sse³ BWv ]mÀ«nsb \in-¸n-¨-Xv.

 

          hÀKo-kp-am-bpÅ \mcm-b-W³ amÌ-dpsS _Ôw F§-s\-bm-bn-cp¶p ?

 

                        hÀKokv kn.-]n.-F-½nsâ I®qÀ PnÃm Hm^okv sk{I«dn Bbn-cn-¡p-t¼m-gmWv Rm³ At±-l-hp-ambn ]cn-N-b-s¸-Sp-¶-Xv. PnÃm Hm^o-knse ssZ\w-Zn\ Imcy-§Ä t\m¡n\S-¯-emWv Hm^okv sk{I-«-dn-bpsS tPmen. Ct¸m-gs¯ \ne-bn henb t]mÌv Bbn AXp amdn-bn-«p-­v. Ct¸mÄ Hm^okv sk{I-«dn Gcnbm I½nän AwK-sa-¦n-ep-am-bn-cn-¡pw. A¶v A§-s\-sbm-¶p-an-Ã. IW-¡p-IÄ Fgp-Xm\pw kq£n-¡m\pw Ign-bp¶ HcmÄ Ft¶-bp-Åq. hÀKokv Fkv.-F-kv.-FÂ.kn Ign-ª-t¸mÄ I®qÀ PnÃm I½nän Hm^o-kn ]mÀ«nsb klm-bn-¡m\mbn \nb-an-¡-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-¶p. ]mÀ«n _Ô-¯nsâ t]cn ]T\w \S-¯m-\pÅ Hcp klmbw IqSn-bm-bn-cp¶p CXv.

 

                        sI.-F-kv.-ssh.-F-^nsâ PnÃm I½nän cq]-h¡-c-W-hp-ambn _Ô-s¸-«mWv Rm³ hÀKo-kp-ambn ]cn-N-b-s¸-Sp-¶-Xv. Rm³ sI.-F-kv.ssh.-F-^nsâ sshkv {]kn-Uâv Bbn-cp-¶p. XpSÀ¶v tKm]me tk\bpsS hc-hm-bn. AhÀ¡v ]mÀ«n¢mkv sImSp-t¡­n-bn-cp-¶p. A¶v sI.-F-kv.-ssh.-F^v I®qÀ PnÃ-bn am{X-ta-bp-Åq. Ah-cpsS LS-I-§-fn ¢mkv sImSp-¡m\pÅ- {]hÀ¯\hpambn _Ô-s¸«v Rm³ PnÃm I½n-än-bn t]mIpw. Htcm Znh-khpw t]mtI­ Øe-§-tf-sX¶v PnÃm I½nän Hm^o-kn-emWv D­mhpI. A§s\ A¡m-e¯v Rm\pw hÀKokpw ]e-t¸mgpw ImWpw. Nne-t¸m-sgms¡ ¢mkv tIÄ¡m³ hÀKokpw D­m-hpw. PnÃm I½nän Hm^o-kn h¨m-bn-cp¶p BZys¯ ¢mkv. ssN\okv hn]vf-h-am-bn-cp¶p hnj-bw. AXv Ago-t¡m-S³ cmL-h³ IqSn tI«mWv AwKo-I-cn-¨-Xv. AXnsâ tcJ t\cs¯ PnÃm I½n-än¡v FgpXns¡mSp¯v kwØm\

I½n-än-tb-s¡m­v AwKo-I-cn-¸n-¨n-cp-¶p. XpSÀ¶p \S¶ ¢mkv tIÄ¡m\pw cmL-h³ F¯n. A§s\ Ipdª Imes¯ ]cn-N-b-amWv A¶p hÀKo-kpambp­m-b-Xv. ]n¶oSv XrÈn-te-cn-bn \S¶ tKm]m-e-tk\m Iym¼n thmfân-bÀ Bbn hÀKokv h¶n-cp-¶p. AhnsS ¢mkv FSp-¡m³ t]mb-t¸mgpw hÀKo-kns\ I­p. tKm]m-e³ sshZyÀ, tXä-ae IrjvW³Ip-«n, the-¸³ amÌÀ F¶n-hcpw AhnsSbp­m-bncp¶p. A¶v Ah-cp-ambn ASp-¸-¯n-em-bn. B Znhk§fn Hcp hmb\ime-bnse _©n-em-bn-cp¶p Fsâ InS-¸v. IXn-cq-cnse hn.sI _me\pw Cu thmfân-bÀ Iym¼n ]s¦-Sp-¯n-cp-¶p. AbmÄ A¶v IXn-cq-cnse thmfân-bÀ Im]vS³ BWv. At±lw s]meo-kn- skeIvj³ In«n s{Sbn-\nw-Kn\p t]mb Bfm-bn-cp-¶p. ]t£ s{Sbn-\nwKv Ign-bp-¶-Xn\p ap¼v I½yq-Wn-Ìp-Im-c³ F¶p ]dªp ]ncn¨phn«p. _me\v Ipd¨v Ifcn Adn-bm-am-bn-cp-¶p. ]t£ Kpcp-¡Ä Bbn-«n-Ã.

 

               XrÈn-tecn Iym¼n tXm¡p ]cn-io-e\w D­m-bn-cpt¶m ?

 

                        Rm³ DÅ-t¸m-sgm¶pw XrÈntecn Iym¼n tXm¡p ]cnioe\w \S-¶n-«n-Ã. ]t£ Rm³ Xnb-dn-än-¡Â sskUv am{Xta {i²n-¨n-cp-¶pÅp. sFUn-tbm-f-Pn, ssN\okv hn]vfhw XpS-§n-b-hsb kw_-Ôn-¨m-bn-cp¶p Fsâ ¢mkv. ssN\-bpsS BZy-Ime ØnXn-K-Xn-IÄ apX hn]vfhw hnP-bn-¨Xp hsc-bpÅ {][m\ kw`-h-§fpw aäp-amWv ]d-ªncp-¶-Xv. AXn\v A\p-kr-X-am-bn-«pÅXmWv C´y³ kzmX{´y ka-cw F¶ a«n-em-bn-cp¶p Fsâ Ivfmkv. Hcp AUz¡äv sI.-_m-e-Ir-jvW³ BWv djy³ hn]vfht¯-¸än Ivfmkv FSp-¯ncp¶-Xv. A¡m-e¯v At±lw \½psS IqsS-bm-bn-cp-¶p. ]ns¶ amÀIvknÌv ]mÀ«n-bn t]mbn. A¸p®n F¶ kJm-hmWv hnb-äv\m-ans\ ]än ¢mkv FSp-¯n-cp-¶-Xv. Iyq_-tb-¸än {]tXyI ¢mkv D­m-bn-cp-¶n-Ã. P\-d-embn ]dªp t]mIp-I-am-{Xw.

 

            APn-Xbpw aµm-In-\nbpw BIvj-\n ]s¦-Sp-¯-Xn-t\-¸än F´mW

`n{]mbw ?

 

                        aµm-In-\n-tbbpw APn-X-tbbpw t_mws_-bn-tebv¡v Abbv¡pw F¶mWv Ip¶n-¡Â Ft¶mSp ]d-ª-Xv. adn-s¨m-c-`n-{]mbw Ft¶mSp ]d-ªn-cp-¶n-Ã. BIv-j³ Ign-ª- tij-amWv AhÀ c­p-t]cpw Chn-sS¯s¶ D-­mbn-cp¶ Imcyw F\n¡p a\-Ên-em-Ip-¶-Xv.

        

         ChÀ BIvj\n ]s¦-Sp-¯-Xn-t\-¸än Ip¶n-¡Â F´mWp ]dªXv ?

 

                        Rm³ AXn-t\-¸än tNmZn-¨n-«nÃ. kw`-hn-t¡-­-sXÃmw kw`-hn-¨n-tÃ. At¸mgpw Ip¶n-¡Â k½-Xn-¨n-«m-tWm, AsÃ-¦n Abm-fpsS \nÀt±i {]Im-c-am-tWm A½bpw aIfpw t]mb-sX¶v Ft¶mSp ]d-ªn-«n-Ã. AsXÃmw Hcp sI«pIY t]mse ASn-bn-eqsS A§s\ t]mbn.

 

           

                Hcp BIvj-\n ]s¦-Sp-¡m-\pÅ {]hÀ¯\]IzX APn-Xbv¡v D­m-bn-cpt¶m ?

 

                        ]p¸Ån s]meokv tÌj³ B{I-aWw t]mepÅ Hcp BIv-j-\n HcmÄ ]s¦-Sp¡pI F¶p ]d-bp-t¼mÄ AXn\v {]tNm-Z\w \ÂIp¶ Fs´-¦nepw ap³Ime{]hÀ¯\w AbmÄ¡v D­m-bn-cn-¡-Ww. shdpw Bthiw am{Xw t]mcm. tImgn-t¡ms« sXcphoYn-I-fn ]mwseävkv hnä ]cn-N-b-a-ÃmsX s]mXp {]hÀ¯\ ]cn-N-b-sam¶pw APn-X-bv¡p-­m-bn-cp-¶n-Ã. AtXkabw F.hm-kp-shms¡ ZoÀLIme-ambn sXmgn-emfn t\Xmhpw s]mXp-{]-hÀ¯-I\pw Bbncp¶p. At¸mÄ hmkp-hn-t\-t¸msebpÅ {]hÀ¯\ ]cn-N-b-an-Ãm¯ Cu s]¬Ip-«nsb BIv-j\v Ab-¨Xv F´n-\m-sW¶v F\n¡p a\-Ãn-em-hp-¶n-Ã. F´n\mWv A½bpw tamfpw t]mb-sX¶pw hyà-a-Ã.

 

            Ip¶n-¡Â {Kq¸n \n¶v hmkp-th-«\pw aäpw hn«pt]mIm³ ImcWw aµm-In-\n-bp-tSbpw APn-X-bp-tSbpw ]nSn-hmin aqe-am-sW-¶m-WtÃm F.-hm-kp-hnsâ A`n-{]m-bw. {]tXy-In¨v \ne-¼q-cnse Nm­n h[w kw_-Ôn-¨v ?

 

                        A§\ Rm³ tI«n-«p-­v. F\n-¡-{X-bpta Adn-bq.

 

 

            ]p¸ÅnþX-e-tÈcn BIvj\p-IÄ kmaq-ln-I, km¼-¯n-I, cmjv{Sob cwK¯v D­m¡nb amä-§Ä Fs´-Ãm-am-sW¶v hne-bn-cp-¯n-bn-«pt­m ?

 

                        hfsc {][m-\-s¸« ]e amä-§Ä¡pw Xe-tÈcnþ ]p¸Ån BIv-j-\p-IÄ hgn-h-¨n-«p-­v. Xe-tÈ-cn-bn R§Ä apt¶m«p h¨n-cp¶ ap{ZmhmIyw _oUn-s¯m-gn-emfn {]iv\-¯n\v ]cn-lmcw thW-sa-¶m-bn-cp-¶-tÃm. Znt\iv _oUn I¼\n cPn-kväÀ sNbvXv Bcw-`n-¡m³ kÀ¡m-cns\ t{]cn-¸n-¨Xv XetÈcn BIv-j³ Bbn-cp-¶p. Znt\iv _oUn I¼\n h¶-tXmsS ]Xn-\m-bn-c-¡-W¡n\v Bfp-IÄ¡v tPmen In«n. A¶v F.-sI.Pn {]kvXm-hn-¨Xp t]mse awKem]p-c¯v _oUn-¡-¼-\n-bpsS ap¼n t]mbn Ip¯n-bn-cp-¶n«v H¶pw \S-¡p-ambncp¶n-Ã.

 

                            ]t£ Ct¸mÄ Znt\iv _oUn I¼\n DuÀ[izmkw hen-¡p-I-bm-Wv. C¶v ho­pw ]gb ØnXnbn-tebv¡p h¶n-cn-¡p-¶p. ImcWw cmjv{Sob t\Xm-¡Ä ]ecpw Ah-cpsS kz´-¡msc AhnsS DtZym-K-Ø-·m-cm-¡n-sb-Sp-¯p.

C§s\ DtZym-K-Ø-·m-cmbn hcp-t¼mÄ AhÀ¡v Iqen-bp-ambn _Ô-an-Ã. i¼f kvsIbn-epw aäm-\p-Iqey§fp-am-WpÅ-Xv. hmkvX-h-¯n ChÀ tPmen sN¿msX henb i¼fw hm§p-I-bm-Wv. ChÀ ]mÀ«n taem-f-·m-cm-b-Xn-\m BÚm-]n-¡m-\-ÃmsX {]hÀ¯n-¡m³ Ign-bn-Ã. sXmgn-em-fn-I-sf-bm-Is« H¶n\pw sImÅm¯ N­n-I-fm¡n Cu t\XrXzw amän-bn-cn-¡p-¶p. DtZym-KØ i¼fw hep-Xv, sXmgn-em-fn-IÄ¡p In«p-¶Xp XpÑw. C¡W¡n\v Znt\iv _oUn C\n A[nI Imew t]mIn-Ã. BgvN-bn A©p Znh-k-sam-s¡-bmWv Ct¸mÄ ]Wn. Bbn-c-¡-W-¡n-\m-fp-IÄ ]Wn-bn-Ãm-Xm-Im³ t]mIp¶ Ah-Ø-bm-W-p ho­pw D­m-hp-I. thsdmcp hn]vf-h-¯n\p hgnhbv¡p¶ coXnbntebv¡mWv Imcy-§-fpsS t]m¡v.

 

                        ]p¸Ån {]tZ-i¯v `qDS-a-IÄ ]m«-¯n\p sImSp¯ `qan-bn \n¶v IÀj-Isc Hgn-¸n-¡p-¶-Xn-s\-Xn-sc-bm-bn-cp¶p ]p¸Ån BIvj³. Cu kw`-h-amWv ]n¶oSp h¶ ImÀjnI _Ô_nÃn\v B¡w Iq«m³ klm-bn-¨-Xv. BIv-j³ \S-¶n-sÃ-¦n AXp hcn-Ãm-bn-cp-¶p-sh¶v Rm³ ]d-bn-Ã. ]t£ hcm³ B¡w Iq«n-bXv ]p¸Ån ka-c-am-bn-cp-¶p. cmjv{So-b-ambn ]d-bp-I-bm-sW-¦n CXn\p tijw ]e ]mÀ«n-Ifnepw Xo{hhnIm-c-apÅ Iptd sNdp-¸-¡mÀ h¶n-«p-­v. AhÀ R§-fpsS IqsS h¶p-sh-¶-Ã. Htcm-cp-¯cpw AhÀ \n¡p¶ ]mÀ«n-bn Xs¶ \n¶p sIm­v i_vZn-¡m³ ss[cyw Im«p¶ kml-N-cy-ap-­m-bn. tIm¬{K-kn CS¡me¯p h¶ bph-P\t\XrXzw Hs¡ AXnsâ ^e-am-Wv. BÀ.-F-kv.]n bnepw Cu AhØ D­m-bn. t\XrXzw ]d-ªXp am{Xw AwKo-I-cn-¡p¶ coXn-bn-e-ÃmsX F´n-t\bpw tNmZyw sN¿m\pw A\m-hiy Imcy-§sf sNdp-¡m-\p-apÅ Hcp saâm-enän Cu sNdp-¸-¡m-cn D­m-bn.  A\m-en-knkv \S¯n kzoI-cn-¡m-\pÅ Cu {]h-WX Ah-cn {]I-S-ambn XpS-§n-bXv R§-fpsS BIvjsâ asämcp ^e-am-Wv.

 

                        At¸mÄ F´psIm­pw CsXmcp \jvS¡-¨-h-S-am-sW¶p ]d-bp-¶-Xn-t\m-sSm¶pw tbmPn-¡m³ Ign-bn-Ã. \jvS-ap-­m-bn-«p-­v. AXv CXn ]s¦-Sp¯ kJm-¡Ä¡pÅ hyàn-]-c-am-b \jvS-am-Wv. ]t£ sam¯¯n kaql¯n\v AXp kw`m-h-\-Itf \ÂIn-bn-«p-Åp. AXp hne-s¸-«-Xm-tWm-sb-¶-sXÃmw C\nbpw Btem-Nn-t¡-­-Xm-Wv. Xe-tÈcn {][m\ BIvj\pw ]p¸Ån k]vfn-saâdn BIv-j\pw Bbn-cp-¶p. ]t£ ]n¶oSv AJn-te´ym ASn-Øm-\-¯n-epÅ \b¯nsâ `mK-ambn hÀKokpw aäpw hn]vf-h-sa¶p ]dªp Im«n-¡q-«nb Imcy-§Ä {]Øm-\s¯ sam¯-¯n ]nt¶m-«-Sn-¨p. Ct¸mÄ {]Øm\w t]mepw Cà F¶ ØnXn-bm-bn.

 

                            Xrin-te-cn-þ-Xn-cp-s\Ãn BIv-j-\p-IÄ kmaq-ly, km¼¯n cwK-§-fn h¼n¨ amä-ap-­m-¡n-bntà ?

                        CÃ. AXv henb Xncn-¨-Sn-bm-Wp-­m-¡n-b-Xv. Cu \Ivksseäv F¶p ]d-bp¶ Nc-¡p-IÄ shdpw sIme-bd-¸-·m-cm-Wv, sImSp-hmfpw

sIm­p \S-¡p¶ hn`m-K-am-Wv Fs¶m-s¡bpÅ Hcp A`n-{]mbw \m«n-emsI cq]-h¡-cn-¡-s¸-«Xv AXp sIm­p am{X-am-Wv. Xe-tÈ-cntbm ]p¸-Åntbm D­m-b-t¸m-sfm¶pw A¯-c-¯n-epÅ Hcp hnImcw D­m-bnÃ. ]p¸Ånbn s]meo-kp-Im-csâ tNmc -Nphcn tX¨-t¸mÄt]mepw A¯cw hnIm-c-ap-­m-bn-Ã.

 

            ]p¸-Ån-bn APnX cà-¯n ssIap¡n s]meokv tÌjsâ Nph-cn ]Xn¨p F¶p ]d-bp-¶-Xn Imcy-apt­m ?

 

                        AsXÃmw s]meo-kp-ImÀ ]n¶oSv sN¿n-¨-Xm-sW¶v BtemNn-¡m-hp-¶-X-tÃ-bp-Åp.

 

             F.-hm-kp-hp-am-bpÅ \mcm-b-W³ amÌ-dpsS _Ôw F§s\ ?

 

                        hfsc Ipd¨p am{Xw. ]mÀ«n-bpsS tI{µ I½nän tbmKw \S-¡p¶ Ime¯v Rm³ Hcn-¡Â tImgn-t¡m«v t]mbn-cp-¶-tÃm. A¶v hmkp ]mÀ«nbpsS Adn-b-s¸-Sp¶ {]mtZ-inI t\Xm-shm-s¡-bm-Wv. \à aoibpw Npdp-Np-dp¡p-apÅ Bcmepw {i²n-¡-s¸-Sp-¶- hyànXzam-bn-cp¶p hmkp-hntâ-Xv. ]ns¶ tImgn-t¡m«v Ip¶n-¡-ep-ambn ]cn-N-b-ap-­m-¡m³ t]mb-t¸mÄ hmkp-hns\ H¶p c­p XhW I­n-«p-­v. ]ns¶ BIv-jsâ Xte-¶mÄ tI]okv Syqt«m-dn-b-en-epw hmkp h¶n«p­v. BsI aqt¶m \mtem {]mh-iyta I­n-«p-Åp. amÀIvknÌv ]mÀ«n-bpsS hfsc Din-cp-ff Hcp sXmgn-emfn {]hÀ¯-I³ Bbn-cp¶p At±lw Fs¶-\n-¡-dnbmw.

 

            Cu \Ivk-sseäv {]hÀ¯-IÀ kaq-l-¯n\v Ht«sd sa¨-§Ä e`y-am-¡n-sb¦nepw Ah-tcmSv P\-¯n\v shdp-¸m-bn-cp-¶p-sh¶pw P\w Ahsc Ah-K-Wn-¡p-I-bm-bn-cp-s¶¶pw Bt£-]-ap-­tÃm ?

 

                        ]t£ F\n¡v Cu {]tZ-i¯v A¯-c-¯n-epÅ AhKW\-sbm¶pw A\p-`-hn-t¡­n h¶n-«n-Ã. BIvj³ Ignªp tIknsâsbms¡

aqÀ[-\y-¯n t]mepw Fs¶ ]ecpw ]e L«-¯nepw AI-a-gnªp klm-bn-¡p-Itb sNbvXn-«p-Åp.

 

             At¸mÄ X§Äs¡ms¡ th­n-bmWv amÌ-td t]mepÅ {]hÀ¯IÀ Iem]w \S-¯n-b-sX¶ tXm¶Â s]mXp-P-\-¯n-\p-­m-bn-«pt­m ?

 

                        AXp-­m-h-W-sa¶v F\n¡p tXm¶n-bn-«n-Ã.- F-´m-bmepw AbmÄ, AbmÄ¡p-th-­n-bn-«Ã Iem]w \S-¯n-b-sX¶ tXm¶Â D­m-bn-«p-­v. Fs¶ Hcn-¡-epw -k-aqlw Ah-K-Wn-¨-Xmbn tXm¶n-bn-«n--Ã. C¶pw tXm¶p-¶n-Ã. ]ns¶ Fsâ {]Øm-\-¯nsâ C¶s¯ ØnXn-sbÃmw I­v Rm³ Xs¶ H¶v DÄh-en-ªn-cn-¡p-I-bm-Wv. ]ns¶ AXnsâ IqsS imco-cnI Ah-i-X-I-fp-ap-­v.

            Xe-tÈcnþ]p¸Ån BIv-j\p tijw 35 hÀjw Ignªp Xncnªp t\m¡p-t¼mÄ amÌÀ¡p tXm¶p-¶Xv kwXr-]vXn-bmtWm AXr-]vXnbmtWm ?

 

                        Xe-tÈcnþ]p¸Ån BIv-j-\p-IÄ \S-¯p-t¼mÄ Gsd {]Xo-£- D­m-bn-cp-¶psh¶Xp icn-bm-Wv. Cu hyh-Øn-Xn-bn Hcp \à amäw hcp-¯m³ AXv CS-h-cp-¯p-sa-s¶ms¡ tXm¶n-bncp-¶p. ]t£ AXv Fhn-tSbpw F¯n-bn-Ã. Pbn-en sN¶-t¸m-gmWv AXnsâ hnIrX cq]w F\n¡p a\-Ên-em-bXv. a\p-jy³ F{X-am{Xw kzmÀY-a-Xn-bm-sW¶v Fsâ kz´w kJm-¡-fpsS s]cp-am-ä-§-fn \n¶v As¶-\n¡v t_m[y-am-bn. Pbn-en FÃm-h-cp-ambn kwkm-cn¨pw Btem-Nn-¨p-amWv Htcm \o¡-§fpw \S-¯n-bXv. AXpw At§bäw BßmÀY-X-tbm-sS. ]t£ sNdnb hnjaw hcp-t¼mÄ t]mepw Ah-scÃmw \s½ arKo-b-amb coXn-bn Ipä-s¸-Sp-¯p¶ kw`-h-§Ä D­mbn. F¶m F\n¡v B ka-bt¯m ]pd-¯n-d-§n-b-t¸mtgm aäp s]mXpP\-§-fn \n¶v A¯cw A\p-`-h-§Ä D­mbn-«n-Ã. hfsc \à coXn-bn Ft¶mSp kao-]n-¨hcpw kwkm-cn-¨-h-cp-ap-­v. Fs¶ Hä-s¸-Sp-¯nb A\p-`hw F\n-¡p-­m-bn-t«bnÃ. ]t£ F\n¡v Fsâ IpSpw_-t¯mSv sNt¿-­-Xmb _m[y-X-I-sfm¶pw sN¿m³ Ign-ªn-Ã-tÃm-sb¶v C§s\ Xncnªp t\m¡pt¼mÄ tXm¶m-dp-­v. Hcp `À¯m-sh¶ \ne-bntem IpSpw-_-Ø-s\¶ \ne-bntem F\ns¡m¶pw sN¿m³ Ign-ªn-Ã. Cu tIkpw aäpw Ignªp Imem-hØ tamiamb-t¸m-gmWv Rm\-Xn-t\-¡p-dn¨v Btem-Nn-¡p-¶-Xv. A§-s\-bmWv Rm³ ChnsS c­maXpw tImfPv Bcw-`n-¡p¶-Xv. A¶v `mcy-bpsS tPmen CÃm-bn-cp-s¶-¦n Rm³ sX­nt¸m-Ip-am-bn-cp-¶p. `mcy-bpsS tPmen ImcWw c£-s¸-«p-sh¶p am{Xw.

 

                        Rm³ Pbn-en \n¶p tamNn-X-\mbn hcp¶ Ime¯v Cu Bf-p-Ifpambn XpSÀ¶p {]hÀ¯n-¡m-\pÅ thZn D­m-bn-cp-¶n-Ã. Cu thWphpw aäpw D­m-¡nb AhØ aqew {]Øm\w Fhn-tSbpw Cà F¶ ØnXn h¶p. Rm³ Pbn tamNn-X-\m-bXv 1974 BWv. ]ns¶ ]gb _Ôp-¡-sfbpw kJm-¡-sfbpw ]cn-N-b-s¸-Sm\pw kam\ Bi-b-K-Xn¡mcpw Pbn-en D­m-bn-cp-¶--h-cp-ambn _Ô-s¸-Sm\pw th­n Hcp tIcf ]cy-S\w \S¯n. {]Øm\w H¶v dnsshhv sN¿p-I-bm-bn-cp¶p Dt±iyw.

 

            thWp-hn-s\-Xn-sc-bpÅ {]Øm-\-amtWm Dt±-in-¨Xv ?

 

                        thWp-hn\v FXn-cm-bp-Å-X-Ã. \Ivk F¶p ]dªp tijn-¡p¶ {]Øm-\-¯n-ep-Å-h-cn sXäp-Xn-cp-¯m³ ]äp-¶-hsc Xncp-¯n-¡m\pw Fsâ {]hÀ¯-t\m-t±iyw t_m[y-s¸-Sp-¯m³ Ign-bp-¶-hsc AXn\p hnt[bam-¡m\pw {iaw \S-¯p-I-bm-bn-cp¶p B tIcf ]cy-S-\-¯nsâ Dt±-iyw. HutZym-KnI {Kqs¸¶ hyXym-k-sam¶pw F\n-¡p-­m-bn-cp-¶n-Ã. Ah-cn-sems¡ h¶n-cn-¡p¶ sXän-t\-¡p-dn-¨pÅ ]cn-tim-[-\, AsÃ-¦n Rm\-S-¡-ap-Å-hÀ hcp-¯nb

sXän-t\-¡p-dn¨v AhÀ Fs¶ t_m[y-s¸-Sp-¯Â, AXm-bXv At§m-«p- an-t§m-«p-apÅ t_m[y-s¸-Sp-¯epw Bi-b-hn-\n-abhpw Hs¡-bmWv Rm\p-t±-in-¨-Xv. \ap¡v H¶n¨pt]mIm³ Ign-bptam F¶pÅ  coXn-bn Hcp NÀ¨ \S-¯m-\m-bn-cp¶p {iaw. ]t£ A§-s\-sbm¶pw \S-¶n-Ã. Rm³ Pbn-en \n¶p h¶-Xn\p tijw \Ivk {]Øm-\-¡mÀ Rm\p-ambn _Ô-s¸-«n-cp-¶n-Ã. A¶p Rm³ sam¯w ]¯-¼Xp t]sc I­p. Ah-scÃmw Xs¶ BZy Ime¯v \½psS IqsS klm-bn-¡m³ h¶t¸mgpÅ {]h-W-X-bnÂ\n¶v amdn-¡-gn-ªn-cp-¶p. Ah-scÃmw kt´m-j-t¯msS Fs¶ kzoI-cn-¨p. ]t£ CsXmcp Ime-l-c-W-s¸« kn²m-´-am-sW¶p t_m[yw h¶ coXn-bnembncp¶p  Ah-cpsS s]cp-am-äw. A§s\ {]Øm\w Xs¶ t]mbn.

 

                        Fd-Wm-Ip-f¯v R§sf hfsc klm-bn¨ Hcp {^oem³kv tPÀW-en-Ìv D­m-bn-cp-¶pþdmwPn. At±-ls¯ Rm³ kao-]n-¨-t¸mÄ C\n AsXms¡ Ignª A²ym-b-amWv F¶ a«n-em-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ t]cp-am-äw. ]ns¶ k¨n-Zm-\-µsâ Afn-b³ hn.Sn \µ-Ip-am-dns\ I­p. AXp t]mse ]e-tcbpw I­p. Hcp sht¡-j³ Ime¯v Xe-tÈ-cn-bn \n¶p XpS-§nb bm{X ]¯p ]{´­p Znh-k-§Ä¡p tijw Xncp-h-\-´-]p-c¯p Iuap-Zn-bpsS Fw.-Fkv aWn-bpambpÅ kw`m-j-W-t¯msS Ah-km-\n-¸n¨p. A§s\ {]Øm\w ]p\ÊwL-Sn-¸n¡m\pÅ {iaw hrYm-hn-em-bn. Ioi-bn-ep-­m-bn-cp¶ Iptd Imip t]msb¶p am{Xw. HSp-hn \ncm-i-\mbn aS§n h¶v tImfPv ho­pw XpS§pI-bm-bn-cp-¶p. Xe-tÈ-cn-bnse ]gb tI]okv tImfPv sI«nSw CXn-\n-S-bn \jvSs¸-«n-cp-¶p. AXnse Ukv¡pw _©pw sI«nS DS-a-IÄ Xs¶ kz´-am-¡n.

 

                        tImfPv XpS-§m³ asämcp Imc-W-hp-ap-­m-bn. Pbnen \n¶p aS§n h¶ tijw Iptd-¡mew kvs]j {_m©v s]meokv Fsâ ]n¶mse \S-¡p-am-bn-cp-¶p. Rms\-hn-sS-sb-¦nepw t]mbn \n¶m B IS-¡m-c\p hnj-a-am-Ip¶ AhØ Ah-cp-­m-¡pw. amjv FhnsS t]mb-XmWv Fs¶ms¡ tNmZn-¡m-\mWv Ahcp hcp-¶-Xv. Rm³ ]e -Zn-¡nepw t]mbn Ccp-¶p kwkm-cn-¡m-dp-­v. Rm³ t]mbn-¡-gnªp ]ns¶ hcp-t¼mÄ \n§sf At\z-jn¨p atä-bmfp h¶n-cp-¶p, \n§Ä Fhn-sS-bmWv t]mb-sX¶v tNmZn-¨p Fs¶ms¡ B IS-¡mÀ ]dbpw. A§s\ `b-¦c iey-am-bn. ]ns¶ s]meo-kp-Im-ct\mSv hnfn¨p ]d-ªpþ\o F´n-\mtSm C§s\ tNmZn-¡p-¶-Xv. t\cn«ph¶m aXn, Rm³ Fhn-sS-bmWp t]mIp-¶-sX¶v BZyw Xs¶ \n\-s¡-gp-Xn-¯-cmw.

 

                        Cu kml-N-cy-¯n Hcp Øew Fsâ kz´am-bq-­mhp t¼mÄ s]meo-kp-Im-c\v ]ns¶ AhnsS h¶m aXn-b-tÃm. A§-s\-bmWv Hcp sI«n-S-¯n\p th­n Rm³ {ian-¨-Xv. XpSÀ¶v IXn-cq-cnse henb apX-emfnbmb `mkvI-c ss]tbmSv Abm-fpsS Hgn-ªp-In-S¶ sI«nSw hmS-Ibv¡p tNmZn-¨p. AbmÄ¡v Fsâ Ncn{Xw \¶m-b-dn-bmambn-cp-¶p. At±lw sNdnb Hcp XpI hmSI hm§n hfsc kt´m-j-t¯msS kvYew X¶p. ]ns¶ Cu tImfPpw AXnsâ {]hÀ¯-\-§fpw 1985 hsc XpSÀ¶p.

                        tImfPv kmam\yw \Ã hnP-b-am-bn-cp-¶p. km¼-¯n-Iam

bn tami-am-bn-cp-¶n-Ã. s^bnÂUv Fkv.-F-kv.-FÂ.kn, s^bnÂUv ]n.-Un.kn ¢mkp-I-fn-embn Bbn-c-¯n-tesd Ip«n-IÄ D­m-bn-cp-¶p. Ch-cn km¼-¯nI sRcp¡apÅ Ht«sd Ip«n-Isf kuP-\y-ambn ]Tn-¸n-¨p. sam¯w ^okn aq¶nsem t¶mfw {^o Bbn t]mIp-am-bn-cp-¶p.

 

                        CXn-\n-S-bn Cfb aIÄ \nj ]Tn¨p tUmIvS-À Bbn. sadnän BWv AhÄ¡v Fw.-_n.-_n.-Fkn\v {]th-i\w e`n-¨-Xv. Ct¸mÄ hnhmlw

Ignªv `À¯m-hp-sam¯v Ata-cn-¡-bn-em-Wv. aq¯ aI-Ä PoP-bpsS hnhmlw _n.F¡p ]Tn-¡p-t¼mÄ Xs¶ \S-¯n. c­p t]À¡pw Cu c­p Ip«n-IÄ hoXw. aq¯bmfpsS `À¯m-hn\v _nkn-\kv BWv. c­m-a-s¯-bm-fpsS `À¯mhv tkm^vävshbÀ F³Pn-\o-b-dpw. Ct¸mÄ ChnsS Rm\pw `mcybpw am{Xw. `mcybv¡v s]³j\p-­v. AXpsIm­v NnÃd ss]k F\n¡pw Xcpw. Rm\-§s\ Ign-bpw.

 

            \mcm-b-W³ amjv BIv-j\p t]mb-Xn\p tijw So¨-dpsS \ne]mSv F´m-bn-cp¶p ?

 

                        Rm³ BIv-j\p t]mb-Xn So¨À¡p hnj-a-ap-­m-bn«p­mIpw. ]t£ Ft¶mSv AXv ImWn-¨n-s«m-¶p-an-Ã. Rm³ I®qÀ Pbn-en h¶-t¸m-sgms¡ a¡tfbpw sIm­v AhnsS h¶v ImWp-I-sbms¡ sNbvXp. Hcp ]t£ BIv-j\p t]mIp-¶-X-dn-ªm k½-Xn-¡pambncp-¶n-Ã. ]t£ BIv-j-\nÂ

s]«-Xn\p tijw FÃm tamd kt¸mÀ«pw X¶p. BIv-j\v t]mbXv No¯ Imcy

amsW-s¶m¶pw AhÀ¡-`n-{]m-b-an-Ã. Rm³ t]mb-Xnsâ hnj-a-§-sfÃmw kln¨

Xv Ah-cm-Wv. Fsâ `mKy-¯n\v C§-s\-sbms¡ ip`-]-cy-h-km-\ap­mbn          F¶p ]d-bmw.

 

            C\n ap¼-t¯Xp t]mepÅ {]Øm-\-¯nt\m BIvjt\m tIc-f-¯n km[y-X-bpt­m ?

 

                        C¶s¯ \ne-bn P\-§Ä hfsc kzmÀY-cm-Wv. XymKw F¶p-ÅXv Ah-cpsS \nL-­p-hn Is­-¯m³ hnj-a-am-Wv. Fs´¦nepw kln¨pw \jvS-s¸«pw Hcp {]hÀ¯-\-¯n\v Cd-§m-\pÅ k¶-²X \½Ä Hcp `mK¯pw ImWp-¶n-Ã. C\n ImWptam F¶p tNmZn-¨m Cà F¶p Xs¶ ]d-tb­n hcpw. ImcWw Xym-K-¯n\p ap³K-W\ sImSp-¡p¶ {]hÀ¯\w Hcp ]mÀ«nbpw ImgvN-h-bv¡p-¶n-Ã. Ct¸mÄ FÃm-hÀ¡pw Øm\taml-§-fnemWv Xm¸-cyw. AXp sIm­v Xe-tÈcnþ]p¸Ån t]mepÅ Hcp {]hÀ¯\w ASp¯ Ime-s¯m¶pw C\n D­m-In-söp ]d-bmw.

                  km¼-¯n-I-ambn \c-In-¡p¶ hn`m-Ks¯ kwL-Sn¸n¡m³ C¶mcpw ChnsS CsÃ-¶-XmWv {]iv\w. Ah-cpsS CS-bn XymK-]qÀ®amb {]hÀ¯-\-¯n\v Cd-§n-s¨Ãm³ Bcp-an-Ã. F.kn apdnhn«p ]pd-¯n-d-§m³ X¿m-dpÅ t\Xm-¡-·m-cnÃ. B coXn-bn-epÅ t\Xm-¡-·m-cp-­m-bmte hn]vfhw \S¡q F¶p-Å-X-Ã. ]t£ AXn\v Blzm\w sN¿p-¶-h-cpsS ssien-sb-¦nepw amtdt­? AXn\m ZpÀ_e hn`m-K-¡mÀ \c-In-¡pI Xs¶. \c-In-¡m-\mWv AhcpsS hn[n. AXn\v {]Xn-hn[n F¶ \ne-bnepÅ {]hÀ¯-\-¯n\v ap³ ssI Bsc-¦n-epw FSp-¡p-sa¶v C¶s¯ Ah-Ø-bn tXm¶p-¶n-Ã. ImcWw a\pjya\-Êns\ A§s\ hnj-en-]vX-am¡n Ign-ªn-cn-¡p-¶p. \½Ä¡p {]Xo-£-bp­mbncp¶ ]mÀ«n-IÄ shdpw apX-em-fn¯w am{Xw ]peÀ¯p¶ hn`m-K-ambn amdn. AXv I¨-hS a\-Øn-Xn-bm-Wv.

 

                        CXn-\n-S-bn thsdmcp Xos¸mcn X\nsb s]m«n-¸p-ds¸Sm³ km[yX ImWp-¶n-Ã. Ahihn`mKw Ah-iX A\p-`-hn¨p \in-¡pI Xs¶. AsÃ-¦n Ah-iX A\p-`-hn-¡p¶ hn`m-K-¯n \n¶v Fs´-¦nepw D­m-IWw. AXn\v km[yX Cà Fs¶m¶pw ]d-bm³ ]än-Ã. ]t£ Ct¸mÄ km[yX IpdhmsW¶p am{Xw.

 

            Pbn in£ Ignªp h¶ tijw Ip¶n-¡-ensâ {]hÀ¯\w F§s\-bm-bn-cp¶p ?

 

                        Pbn in£ Ignªp h¶ tijw Ip¶n-¡Â \mcmb

W³ tImgn-t¡m«p Xs¶-bm-bn-cp-¶p. ]ns¶ ]p¸-Ån-bntem atäm DÅ GsXÃmtam Bfp-I-fp-ambn _Ô-s¸-S D­m-bn-cp-¶p. APn-Xbv¡v Cu kv{Xo hntam-N\ {]Øm-\-§-fn ]s¦-Sp-¡m³ AbmÄ If-sam-cp-¡n sImSp-¯n«pt­m F¶p kwib-ap-­v. tIkv Ignª tijw R§Ä X½n thsd _Ô-s¸-S D­m-bncp¶nÃ. _Ô-s¸-tS­ Hcp kml-N-cyhpw ]n¶oSv D­m-bn-cp-¶n-Ã.

 

            amÀIvknÌv ÌUn kÀ¡nÄ dnsshhv sN¿m³ {ian¨ntà ?

 

                        ÌUn kÀ¡nÄ dnsshhv sN¿m-\pÅ kmaqly kmlN

cyw ]n¶oSv D­m-bn-cp-¶n-Ã. ImcWw \½-sf-s´-¦nepw A¨-Sn-¡p-Itbm atäm sN

bvXm Ah \½Ä Xs¶ sIm­p \S¶p sImSp-t¡­ Ah-Ø-bn-te-s¡-¯n. \½Ä ]d-ªm tIÄ¡p¶ Bfp-IÄ CÃm-Xm-bn.

 

            APn-X-tbbpw aµm-In-\n-tbbpw ImWm-dpt­m ?

 

                        CÃ, c­p t]scbpw I­n-«n-Ã.

I¿qÀ Icn-sh-ÅqÀ kw`hw t]mse Xs¶ Bbn-cp-¶ntà ]p¸Ånþ

Xe-tÈcn ka-c-hpw. ]t£ ]p¸ÅnþX-e-tÈ-cn ka-c-¯n\v I¿qÀ-þ-I-cn-sh-Åq

cnsâb{X ssatePv In«n-bn-ÃtÃm ?

 

                        I¿qÀþI-cn-sh-Åqcn\v XIÀ¡-s¸-Sm¯ Hcp kwL-S\m _ew D­m-bn-cp-¶p. F¶m Xe-tÈ-cn-þ-]p¸-Ån¡v ià-amb Hcp kwL-S\m skä¸v D­m-bn-Ã. C¯-c-¯n-epÅ hn]vfh ]cn-]m-Sn-IÄ¡v ià-amb kwL-S\ Bh-iy-am-Wv. R§-fpsS {]hÀ¯-\-¯n\v G¨pIq«nb Hcp kwL-S\ am{Xta D­mbn-cp-¶p-Åp. ]t£ A¶v A{Xbpw aXn F¶m-bn-cp¶p R§-fpsS tXm¶Â.

 

            hn]vfhw {Kma-§-fn \n¶v \K-c-§-fn-tebv¡v F¶m-WtÃm amthm ]dª-Xv. ]t£ \n§Ä t\sc adn-¨tà sNbvXXv ?

 

                        AÃ. Xe-tÈ-cnsb BcmWp \K-c-sa¶p ]d-bp-I. XetÈ

cn {Kma{]tZ-i-¯nsâ {]m´-¯n-epÅ Hcp CS-¯cw ]«Ww am{XamWv. \Kcw F¶p ]d-bp-t¼mÄ hyh-kmb taJe D­m-I-Ww. Xe-tÈ-cn-bn Iptd ]oSn-IIÄ AtÃ-bp-Åq. Xe-tÈcn {Kma{]tZiw Xs¶-bm-Wv. AXn-\m AXnsâ Npäp-ap-ÅXv B{I-an-¡pI Xs¶-bm-bn-cp¶p e£yw.

 

                        `c-W-IqSw sN¿p-sa¶v {]Xo-£n-¡p-¶Xv sN¿m-Xn-cp-¶XnepÅ tcmj{]I-S-\-amWv Xe-tÈ-cn-bn I­-Xv. C¡m-cy-¯n Hcp ]cnlmcw thW-sa¶v Iptd-b-[nIw sNdp-¸-¡mÀ¡v Bi-b-]-c-amb t_m[yw h¶n-cp-¶p. A¶s¯ B tcmj{]I-S-\s¯ {]mhÀ¯n-I-cw-K¯v \o«n-s¡m­p t]mIm³ Ign-bp-am-bncpt¶m F¶p tNmZn-¨m A§s\ km¦Â¸n-I-ambn {]Xo-£n-¨n-cp-¶p-sht¶ ]dbm³ ]äq. {]Xo£ F¶p ]d-bp-t¼mÄ C¶s¯ hoc-¸-sâ- Hs¡ ØnXnbmWv \½-f¶v {]Xo-£n-¨n-cp-¶-Xv. hoc-¸³ kXy-aw-Kew Im«n InS-¡p-¶Xp t]mse R§Ä ]p¸Ån Im«n \ne-\n¶p t]mIp-sa-¶mWv hnNm-cn-¨-Xv. ]t£ AXp \S-¶n-sÃ-¶p-am-{Xw.

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *